:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ. รัชฎาทิพย์  อุปถัมภ์ประชา
   Asst.Prof. Rachadatip Uppathampracha
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2245, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2245, 2201,2224
   E - mail  rachadatip.up@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
  มหาวิทยาลัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2551
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การตลาด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/06/2553
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  หลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  30/11/2558 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : สมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ
   Competencies of Human Resources Professional

   ผู้เขียน : รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : ปีที่ 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : รอตีพิมพ์ เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ความคิดเห็นต่อหลักธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   Opinion of Good Governance Principles of Thai Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand

   ผู้เขียน : รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต : Journal of Community Development and Life Quality
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 1 หน้า : 69-79 เดือน/ปี : 01/2558-04/2558
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   The Relationship Between Good Governance and Performance of Thai listed Companies In The Stock Exchange of Thailand

   ผู้เขียน : รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ : Srinakharinwirot Business Journal (SBJ)
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 1 หน้า : 12-25 เดือน/ปี : 01/2558-06/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมเถ้าแก่น้อยๆ ณ โรงเรียนวัดโคกเหล็ก โรงเรียนบ้านสะพานหันและโรงเรียนวัดพระอาสน์
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม เถ้าแก่น้อยๆ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : Social Engagement สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แผนธุรกิจคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน)
    ชื่อกิจกรรม : โครงการแผนธุรกิจคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : Social Engagement สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (HR สอนน้องรักการออม)
    ชื่อกิจกรรม : โครงการ HR สอนน้องรักการออม
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : อบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง รุ่นที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : การฝึกอบรม กิจกรรมกลุ่มและการศึกษาดูงาน
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : มัคคุเทศก์อาสานำต่างชาติชมเมืองนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม Walk Rally สำหรับพนักงานบริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด
 • ชื่อโครงการ : Staff Outing Trip @ Khanom สำหรับพนักงานบริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เขตพื้นที่ภาคใต้
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตร มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (การท่องเที่ยวโดยชุมชน)
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Best Practice Sharing
 • ชื่อโครงการ : WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Practice Sharing เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20
 • ชื่อโครงการ : วันนักการตลาดสัญจรภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : Train The Trainer สัญจร...นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)