:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ธนวรรณ  สงประเสริฐ
   Mrs. Thanawan Songprasert
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2117, 0-7567-2101-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2117, 2101-2
   E - mail  thanawan.me@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สาธารณสุขศาสตร์ : การพยาบาลสาธารณสุข
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2552
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/06/2553
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/06/2553 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : ธนวรรณ สงประเสริฐ นัยนา หนูนิล และสายฝนเอกวรางกูร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 4 หน้า : 50 เดือน/ปี : 10/2557-12/2557
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Health-related to quality of life of elderly Thai patients with COPD attending pulmonary clinic (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Naiyana Noonil Saifon Aekwarangkoon and Tanawan Songprasert
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 : Walailak University International Conference on Asian Studies II (WUICAS II)
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : Depression and its relationship with poor exercise and health-related to quality of life in patients with COPD attending pulmonary clinic (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Saifon Akewarangul Naiyana Noonil and Tanawan Songprasert
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 : Walailak University International Conference on Asian Studies II (WUICAS II)
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : มหกรรมสุขภาพท่าศาลา
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ มหกรรมสุขภาพท่าศาลา
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม รู้สักนิดพิชิตปวดเมื่อย
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม ถุงจิงโจ้ลดหวาน
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการจัดการเรียนการสอนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ปีการศึกษา 2552-2553
    ชื่อกิจกรรม : ลดเครื่องปรุงลด ทานผักสด ช่วยลดความดัน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)