:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. จรรยารักษ์  ทองสมพร
   Asst.Prof.Dr. Janyarak Tongsomporn
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2087, 0-7567-2005-6
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2087, 2005-6
   E - mail  janyarak.to@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2553
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2548
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  25/05/2553
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  หลักสูตร  กลุ่มวิชาพื้นฐาน(คณิตศาตร์และสถิติ)
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  31/07/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  29/11/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
  คณิตศาสตร์  Number Theory, Classical Analysis (Stability of Functional Eqaution)
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Speiser’s Theorem on the Road
   ผู้เขียน : Janyarak TONGSOMPORN and Jörn STEUDING
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 9 หน้า : 635–646 เดือน/ปี : 06/2562-07/2562
   ชื่อบทความ : The Continued Fractions of Certain Exponentials
   ผู้เขียน : Pratchayaporn DOEMLIM, Vichian LAOHAKOSOL and Janyarak TONGSOMPORN
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 9 หน้า : 615–624 เดือน/ปี : 06/2562-07/2562
   ชื่อบทความ : The Continued Fractions of Certain Exponentials
   ผู้เขียน : Pratchayaporn DOEMLIM1, Vichian LAOHAKOSOL2 and Janyarak TONGSOMPORN
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 9 หน้า : 615–624 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : Speiser’s Theorem on the Road
   ผู้เขียน : Janyarak TONGSOMPORN1,* and Jörn STEUDING
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 9 หน้า : 635–646 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : Discrete moments of additive twists. I: The mean-square
   ผู้เขียน : Janyarak Tongsomporn aand Jörn Steuding
   แหล่งตีพิมพ์ : : Lithuanian Mathematical Journal
   เล่มที่ : DOI 10.1007/s10986-0 ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 08/2562-08/2562
   ชื่อบทความ : Waring’s Problem for Hurwitz Quaternion Integers
   ผู้เขียน : J. Tongsomporn, N. Oswald, J. Steuding,
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Integer Sequences
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 2 หน้า : 19.8.1 เดือน/ปี : 12/2562-12/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : A Stability Result About a Functional Equation of Drygas on an Abelian Group
   ผู้เขียน : Janyarak Tongsomporn and Vichian Laohakosol
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Physics: Conference Series
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 08/2561-02/2562
   ชื่อบทความ : An analysis on the derivation of continued fraction expansions for exponentials with simple powers
   ผู้เขียน : P. Doemlim, V. Laohakosol, J. Tongsomporn
   แหล่งตีพิมพ์ : : The International Conference on Pure and Applied Mathematics 2018
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 1-10 เดือน/ปี : 02/2561-02/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Polynomial whose values at the integers are n-th power of integers in a quadratic field
   ผู้เขียน : J. Tongsomporn, V. Laohakosol
   แหล่งตีพิมพ์ : : KMITL Science and Technology Journal
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 1 หน้า : 9 เดือน/ปี : 01/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : Polynomial Whose Values at the Integers are n-th Power of Integers in a Quadratic Field
   ผู้เขียน : Janyarak Tongsomporn1∗and Vichian Laohakosol2
   แหล่งตีพิมพ์ : : KMITL Sci. Tech. J.
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 1 หน้า : 13-21 เดือน/ปี : 01/2560-06/2560
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ผลการแปลงลาปลาซและการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์
   ผู้เขียน : สุวภัทร บุญผาสุข พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย และ จรรยารักษ์ ทองสมพร
   แหล่งตีพิมพ์ : ฟิสิกส์ไทย
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 3 หน้า : 22-28 เดือน/ปี : 07/2557-08/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Stability of a Generalized Trigonometric-Quadratic Functional Equation
   ผู้เขียน : Janyarak Tongsomporn and Vichian Laohakosol
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Function Spaces and Applications
   เล่มที่ : Volume 2013 ฉบับที่ : Article ID 309098 หน้า : 16 เดือน/ปี : 11/2556-12/2557
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Hyers-Ulam stability of a generalized trigonometric-quadratic functional equation
   ผู้เขียน : CHARINTHIP HENGKRAWIT, VICHIAN LAOHAKOSOL, JANYARAK TONGSOMPORN
   แหล่งตีพิมพ์ : : Recent Researches in Applied and Computational Mathematics
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : 127-132 เดือน/ปี : 05/2554-06/2554
   ชื่อบทความ : A stability result for a generalized trigonometric-quadratic functional equation with one unbounded function
   ผู้เขียน : Charinthip Hengkrawit, Vichian Laohakosol, and Janyarak Tongsomporn
   แหล่งตีพิมพ์ : : WSEAS Transactions on Mathematics
   เล่มที่ : Volume 10 ฉบับที่ : Issue 8 หน้า : 279-290 เดือน/ปี : 08/2554-11/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : A note on the stability of a generalized trigonometric functional equation
   ผู้เขียน : Charinthip Hengkrawit, Vichian Laohakosol, Janyarak Tongsomporn
   แหล่งตีพิมพ์ : : American Institute Physics
   เล่มที่ : 1309 ฉบับที่ : 2010 หน้า : 909 - 914 เดือน/ปี : 11/2553-12/2553
   ชื่อบทความ : Stability of a generalized trigonometric functional equation
   ผู้เขียน : Janyarak Tongsomporn, Vichian Laohakosol, Charinthip Hengkrawit, Patanee Udomkavanich
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Computational and Applied Mathematics
   เล่มที่ : 234 ฉบับที่ : 2010 หน้า : 1448-1457 เดือน/ปี : 02/2553-03/2553
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Some hyperbolic sine-cosine type functional equations
   ผู้เขียน : C. Hengkrawit, V. Laohakosol, P. Udomkavanich, J. Tongsomporn
   แหล่งตีพิมพ์ : : East-west J. of Mathematics
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : (2)(2008) หน้า : 127-132 เดือน/ปี : 05/2551-05/2552
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : An analysis on the derivation of continued fraction expansions for exponentials with simple powers (บรรยาย)
   ผู้เขียน : P. Doemlim, V. Laohakosol, J. Tongsomporn
   ชื่อการประชุม : The International Conference on Pure and Applied Mathematics 2018
   สถานที่ประชุม : Kanchipuram, India
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/02/2561
   ชื่อบทความ : A Stability Result About a Functional Equation of Drygas on an Abelian Group (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Janyarak Tongsomporn and Vichian Laohakosol
   ชื่อการประชุม : 3rd International Conference on Mathematical Sciences and Statistics (ICMSS2018)
   สถานที่ประชุม : Putrajaya, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 06/02/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : The Hyperstability of a Generalized Drygas Functional Equation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Janyarak Tongsomporn and Vichian Laohakosol
   ชื่อการประชุม : The 3rd International Congress in Algebras and Combinatorics (ICAC 2017)
   สถานที่ประชุม : Open University of Hong Kong
   ประเทศ : จีน เมื่อ 25/08/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Polynomial whose values at the integers are n-th power of integers in a quadratic field (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Janyarak Tongsomporn and Vichian Laohakosol
   ชื่อการประชุม : KMITL International Conference on Mathematics
   สถานที่ประชุม : KMITL
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Polynomials taking Gaussian integer values, which are nth power, at Gaussian integers (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Janyarak Tongsomporn1 and Vichian Laohakosol2
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์ ครั้งที่ 6 : THE 6TH CONFERENCE IN NUMBER THEORY AND APPLICATIONS
   สถานที่ประชุม : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : A remark on Generalized Factorials and Integer-Valued Polynomials (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Janyarak Tongsomporn
   ชื่อการประชุม : Elementare und Analytische Zahlentheorie 2014
   สถานที่ประชุม : University of Hildesheim
   ประเทศ : เยอรมนี เมื่อ 28/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Generalized Factorials and Integer-Valued Polynomials (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Janyarak Tongsomporn and Vichian Laohakosol
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556
   สถานที่ประชุม : ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/10/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Stability of a generalized trigonometric-quadratic functional equation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Charinthip Hengkrawit, Vichian Laohakosol, and Janyarak Tongsomporn
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์ ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/08/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : A note on the stability of a generalized trigonometric functional equation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Charinthip Hengkrawit, Vichian Laohakosol, Janyarak Tongsomporn
   ชื่อการประชุม : International Conference on Mathematical Sciences 2010
   สถานที่ประชุม : İzzet Baysal Kampüsü , Bolu, TURKEY
   ประเทศ : ตุรกี เมื่อ 23/11/2553
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (กิจกรรมให้คำปรึกษาการพัฒนาโครงงาน)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : โอลิมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : โอลิมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 (ค่ายคณิตโอลิมปิกวิชาการ)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 3 ประจำปีการศึกษา 2560 (ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก)
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2560 (ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิก)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : โอลิมปิกวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (ค่ายคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (The Eighteen Young Scientist Competition : YSC2016)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Seventeen Young Scientist Competition : YSC2015)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Fifteenty Young Scientist Competition : YSC2015)
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : โครงการโอลิมปิกวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ 1/2556
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)