:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   นาย วิโรจน์  นวลหวาน
   Mr. Virot Naunwan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3972, 0-7567-3982
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3972, 3982
   E - mail  virot.na@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  ช่างไฟฟ้ากำลัง
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/09/2553
 
  ตำแหน่ง  พนักงานวิทยาศาสตร์
  ประเภทตำแหน่ง  ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  หน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/09/2553 - ปัจจุบัน
 

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)