:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์
   Dr. Pajaree Sakdiset
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2828, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2828, 2808-10
   E - mail  pajaree.sa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Doctor of Pharmaceutical Science
  มหาวิทยาลัย  Josai University
  ประเทศ  ญี่ปุ่น
  ช่วงปี พ.ศ.  2557 - 2560
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2553
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2550
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  06/09/2553
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  06/09/2553 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Transdermal and topical drug delivery system,
Liposomal drug delivery system,
Pharmaceutics
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Nanotechnology drug delivery system, Drug targeting system
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Formulation development of ethosomes containing indomethacin for transdermal delivery
   ผู้เขียน : Pajaree Sakdiset, Thanaporn Amnuaikit, Wiwat Pichayakorn, Sirirat Pinsuwan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Drug Delivery Science and Technology
   เล่มที่ : 52 ฉบับที่ : 2019 หน้า : 760-768 เดือน/ปี : 08/2562-09/2562
   ชื่อบทความ : Halal Cosmetics: A Review on Ingredients, Production, and Testing Methods. Cosmetics
   ผู้เขียน : Kenji Sugibayashi, Eddy Yusuf, Hiroaki Todo, Sabrina Dahlizar, Pajaree Sakdiset, Florencio Jr Arce and Gerard Lee See.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Cosmetics
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : - หน้า : 17 pages เดือน/ปี : 07/2562-07/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Selection of phospholipids to design liposome preparation with high skin penetration-enhancing effect
   ผู้เขียน : Pajaree Sakdiset, Akie Okada, Hiroaki Todo, Kenji Sugibayashi
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of drug delivery science and technplogy
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : - หน้า : 58-64 เดือน/ปี : 04/2561-04/2518
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Potential of stratum corneum lipid liposome (SCLL) for screening of chemical skin penetration enhancers
   ผู้เขียน : Sakdiset P., Todo H., Sugibayashi K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Chemical and Pharmaceutical Bulletin
   เล่มที่ : 65 ฉบับที่ : - หน้า : 776-783 เดือน/ปี : 05/2560-05/2560
   ชื่อบทความ : High throughput screening of potential skin-penetration enhancers using stratum corneum lipid liposomes: Preliminary evaluation for different concentrations of ethanol
   ผู้เขียน : Sakdiset P., Kitao Y., Todo H., Sugibayashi K.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Pharmaceutics
   เล่มที่ : 2017 ฉบับที่ : - หน้า : 10 pages เดือน/ปี : 02/2560-02/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Determination of n-trans-feruloyltyramine content and nitric oxide inhibitory and antioxidant activities of Tinospora crispa
   ผู้เขียน : SaeYoon A., Sukkarn B., Nosoongnoen W., Jantarat C., Hiransai P., Sakdiset P., Chingunpitak J., Makchuchit S., Itharat A.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian journal of pharmaceutical sciences
   เล่มที่ : 2015 ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 11/2558-11/2558
   ชื่อบทความ : Determination of N-trans-feruloyltyramine content and nitric oxide inhibitory and antioxidant activities of Tinospora crispa
   ผู้เขียน : Attawadee SaeYoon, , Bhudsaban Sukkarn, Wichit Nosoongnoen, Chutima Jantarat, Poonsit Hiransai, Pajaree Sakdiset, Jiraporn Chingunpitak, Sunita Makchuchit, Arunporn Itharat
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Journal of Pharmaceutical Sciences (2015), doi: 10.1016/j.ajps.2015.11.001
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 00/2558-00/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Determination of N-trans-feruloyltyramine content and nitric oxide inhibitory and antioxidant activities of Tinospora crispa (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Attawadee SaeYoon, , Bhudsaban Sukkarn, Wichit Nosoongnoen, Chutima Jantarat, Poonsit Hiransai, Pajaree Sakdiset, Jiraporn Chingunpitak, Sunita Makchuchit, Arunporn Itharat
   ชื่อการประชุม : Asian Federation for Pharmaceutical Sciences (AFPS) Conference 2015
   สถานที่ประชุม : Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Formulation development of microemulsion containing Glochidion wallicianum leaf extract (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kompipot, N., Leekhow, P., Teeraphimolchun, M., Pengsuwan, W., Sae Yoon, A., Sakdiset, P.
   ชื่อการประชุม : The 3 rd Current Drug Development International Conference
   สถานที่ประชุม : Ao Nang Beach, Krabi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/05/2557
   ชื่อบทความ : Formulation development of sunscreen cream containing silk cocoon extract. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sae Yoon, A., Sakdiset, P., Atipairin, A., Nakphuang, C., Maneechot, P., Chanpetch, K.
   ชื่อการประชุม : : The 3rd Current Drug Development International Conference
   สถานที่ประชุม : Ao Nang Beach, Krabi
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/05/2557
   ชื่อบทความ : Formulation Development of Sunscreen Cream Containing Silk Cocoon Extract (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Attawadee Sae Yoon, Pajaree Sakdiset, Apichart Atipairin, Chayanit Nakphuang, Pattareeya Maneechot, Konsiwan Chanpetch
   ชื่อการประชุม : The 3rd Current Drug Development International Conference
   สถานที่ประชุม : โรงแรมพาวิลเลี่ยนควีนเบย์ อ่าวนาง จ.กระบี่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/05/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : FORMULATION DEVELOPMENT OF TRANSFERSOME CREAM CONTAINING DIPLAZIUM ESCULENTUM EXTRACT (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pajaree Sakdiset and Attawadee Sae Yoon
   ชื่อการประชุม : the 4th International Conference on Nutrition and Physical Activity in Aging, Obesity and Cancer 2013 (NAPA 2013)
   สถานที่ประชุม : Pattaya
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/08/2556
   ชื่อบทความ : Preparation, characterization and stability evaluation of ethosomes containing natural antioxidant from areca nut extract (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Attawadee Sae Yoon and Pajaree Sakdiset
   ชื่อการประชุม : 4th International Conference on Nutrition and Physical Activity in Aging, Obesity and Cancer
   สถานที่ประชุม : Centara Grand Mirage Beach Resort, Pattaya, Chonburi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/08/2556
   ชื่อบทความ : Formulation development of transfersome cream containing Diplazium esculantum extract (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pajaree Sakdiset and Attawadee Sae Yoon
   ชื่อการประชุม : the 4th International Conference on Nutrition and Physical Activity in Aging, Obesity and Cancer (NAPA 2013)
   สถานที่ประชุม : Pattaya
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Formulation Development of Cosmetic Serum Containing Diplazium esculentum Extract (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pajaree Sakdiset, Attawadee Sae-yoon, Nadiyah Sni, Nawal Jehsae, Fatima Tayebaree
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ ๔
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : Formulation development of Areca catechu extract-loaded liposomes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Attawadee Sae Yoon, Pajaree Sakdisate, Amanee Ingding, Kamontip Tasen, Napasorn Maleeles, Narumon Tanagidyapong
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4 : The 4th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในชุมชน : สาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา : ทุ่งชน : บางปู : นบพิตำ
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2556
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 7
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : อาศรมยาสัญจร
    ชื่อกิจกรรม : อาศรมยาสัญจรครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนสตรีปากพนัง
    ชื่อกิจกรรม : อาศรมยาสัญจรครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : ตู้ยาเพื่อน้อง ประจำปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : ตู้ยาเพื่อน้องครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนสตรีปากพนัง
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
    ชื่อกิจกรรม : โครงการบริการวิชาการให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการ สมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 2 การใช้สมุนไพรไทยในระบบบริการสาธารณสุขของไทย
 • ชื่อโครงการ : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : โครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการในร้านยา
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏับัติการ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : ปฏิทินสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานจานเด็ด
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการในวันเด็ก
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2555
   ชื่อผลงาน : Formulation Development of Cosmetic Serum Containing Diplazium esculentum Extract.
   ชื่อรางวัล : รางวัลที่ 2 การนำเสนอภาคโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   จาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 21/06/2555
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)