:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ สายพิชญ์  สัจจวิเศษ
   Miss Saiphit Satjawisate
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2233, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2233, 2201,2224
   E - mail  saiphit.sa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ : ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2550
 
  วุฒิการศึกษา  บัญชีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การสอบบัญชี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2548
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  22/11/2553
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการบัญชี
  หลักสูตร  หลักสูตรบัญชี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  22/11/2553 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิเคราะห์และออกแบบระบบ
  สาขาความสนใจ
  การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร  การบัญชีบริหาร การบัญชีโรงแรม และการตรวจสอบภายใน
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล และการตรวจสอบระบบสารสนเทศ
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2560
   - ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับภาวะการได้งานทำของบัญชีบัณฑิตในหลักสูตรสหกิจศึกษา 3 ภาคการศึกษา
   ผู้วิจัย :  ผศ.รัชดา  สุวรรณเกิด,  นางสุวัจนา  ธรรมโชติ,  ดร.ปานแก้วตา  ลัคนาวานิช,  นางสาวศิริพร  สว่างอารีย์รักษ์,  นางวิลาวัณย์  ดึงไตรย์ภพ,  นางสาวสายพิชญ์  สัจจวิเศษ,  นางอลิศรา  สระโมฬี,  นางลัทธวรรณ  สุวรรณรัตน์
   ระยะเวลาโครงการ : 20/01/2560 - 19/07/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : ทุนส่วนตัว /
  พ.ศ.2556
   - โครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีในภาคใต้ของประเทศไทย
   ผู้วิจัย :  นายคณิตสรณ์  สุริยะไพบูลย์วัฒนา,  ดร.วัณณสาส์น  นุ่นสุข,  นางสาวสายพิชญ์  สัจจวิเศษ
   ระยะเวลาโครงการ : 01/01/2556 - 31/12/2557   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/12/2557
   แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมกิจกรรมของผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล /
   - การพัฒนาโปรแกรมตรวจข้อสอบแบบอัตนัยลักษณะจำกัดคำตอบ สำหรับรายวิชาการบัญชีขั้นต้น
   Development Essay Scoring Software in restricted response type for Principle of Accounting Course

   ผู้วิจัย :  นางสาวสายพิชญ์  สัจจวิเศษ,  นายคณิตสรณ์  สุริยะไพบูลย์วัฒนา
   ระยะเวลาโครงการ : 03/06/2556 - 02/06/2557   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 03/02/2560
   แหล่งทุน : มวล. ประเภทส่งเสริมนักวิจัยใหม่ /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับภาวะการได้งานทำของบัญชีบัณฑิตในหลักสูตรสหกิจศึกษา 3 ภาคการศึกษา
   The Relationship between Cooperative Education Performance Evaluation and Employment Status of Accounting Graduates in Three-Semester Cooperation Education Curriculum

   ผู้เขียน : รัชดา สุวรรณเกิด ปานแก้วตา ลัคนาวานิช สุวัจนา ธรรมโชติ ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ อลิศรา สระโมฬี สายพิชญ์ สัจจวิเศษ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ ลัทธวรรณ สุวรรณรัตน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : - เดือน/ปี : 05/2560-08/2560
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การรับ-ส่งเอกสารทางธุรกิจด้วย WEB-EDI
   Using WEB-EDI to transfer business documents

   ผู้เขียน : สายพิชญ์ สัจจวิเศษ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ : 4 หน้า : 163-174 เดือน/ปี : 10/2555-12/2555
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาหลักสูตร ทิศทางและประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับปี 2559
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : Update ทิศทางและประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Best Practice Sharing
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS ออมสินเก่งคิดเศรษฐกิจพอเพียง
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมเรื่องการแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการระดับผู้ช่วยหัวหน้างานและหัวหน้างาน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • กำหนดมาตรฐานและวิธีการในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี การจองที่พัก การเดินทางเพื่อให้สามารถ บริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีกิจการ เรื่องการบริหารทั่วไป การเงิน สินเชื่อ การลงทุน รับฝากเงิน หนี้สิน ทุน ทรัพย์สิน อื่นๆ รวมถึงการประชุมประจำเดือน
  พ.ศ.2559
 • วิทยากรบรรยาย
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อลิขสิทธิ์ : ว.1 6580 - Principle of Accounting Test System version 1 (PATs V.1)
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 21/06/2560
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  นางสาวสายพิชญ์  สัจจวิเศษ,  นายคณิตสรณ์  สุริยะไพบูลย์วัฒนา
   ชื่อลิขสิทธิ์ : ว1. 6580 - Principle of Accounting Test System version 1 (PATs V1)
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 21/06/2560
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  นางสาวสายพิชญ์  สัจจวิเศษ,  นายคณิตสรณ์  สุริยะไพบูลย์วัฒนา
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)