:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ธิดา  โสตถิโยธิน
   Miss Tida Sottiyotin
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2838, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2838, 2808-10
   E - mail  tida.so@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2551
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2549
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/12/2553
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/12/2553 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Pharmaceutical Administration Pharmaceutical Marketing
  จิตวิทยา  สังคมวิทยา สังคมศาสตร์ จิตวิทยาชุมชน
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : WHAT ARE PHARMACIST’S EXPECTATIONS REGARDING PRIMARY CARE PHARMACY SERVICE?: A PRELIMINARY STUDY OF NORMATIVE EXPECTATIONS IN THE PUBLIC HEALTH SYSTEM IN THAILAND
   ผู้เขียน : Tida Sottiyotin*, Tanavij Pannoi
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Health Research
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 4 หน้า : 293-299 เดือน/ปี : 08/2558-08/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : WHAT ARE PHARMACIST'S EXPECTATIONS REGARDING PRIMARY CARE PHARMACY SERVICE?: A PRELIMINARY STUDY OF NORMATIVE EXPECTATIONS IN THE PUBLIC HEALTH SYSTEM IN THAILAND
   ผู้เขียน : Tida Sottiyotin, Tanavij Pannoi
   แหล่งตีพิมพ์ : : The Journal of Health Research
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 4 หน้า : 293-299 เดือน/ปี : 12/2557-08/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ทุกข์ของคนไข้ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นศภ.นฤมล อนันตสิทธิ์, ธิดา โสตถิโยธิน, นพรัตน์ นวลหวาน
   ชื่อการประชุม : งานประชุมเภสัชกรรมปฐมภูมิ
   สถานที่ประชุม : โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/03/2559
   ชื่อบทความ : ช่างซ่อมนาฬิกากับว่าที่เภสัชกร (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นศภ.ฐิติมา อุมา, ธิดา โสตถิโยธิน, นพรัตน์ นวลหวาน
   ชื่อการประชุม : งานประชุมเภสัชกรรมปฐมภูมิ
   สถานที่ประชุม : โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/03/2559
   ชื่อบทความ : หัวใจของผู้หญิงนักสู้ ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อความพิการ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ณัฐนนท์ เลาหบูรณกิจ, ธิดา โสตถิโยธิน, นพรัตน์ นวลหวาน
   ชื่อการประชุม : งานประชุมเภสัชกรรมปฐมภูมิ
   สถานที่ประชุม : โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/03/2559
   ชื่อบทความ : ห้องปฏิบัติการมีชีวิต : การจัดการเรียนการสอนในชุมชน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ธิดา โสตถิโยธิน
   ชื่อการประชุม : งานประชุมเภสัชกรรมปฐมภูมิ
   สถานที่ประชุม : โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ดอนเมือง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/03/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ความคาดหวังของเภสัชกรต่องานบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิในประเทศไทย (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ธิดา โสตถิโยธิน, ธนะวิชช์ ปานน้อย
   ชื่อการประชุม : บทเรียนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
   สถานที่ประชุม : โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กทม.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2558
   ชื่อบทความ : The Study of Prevalence and Factors of Herbal and Traditional Medicines Used among Hypertensive Patients at Wang Hin sub-district,Bang Khan district, Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phiraya Pornsiriphithak, Chonnikarn Watthanasuntorn, Nutchaya Rimsakorn, Teerawat Dangkrapow, Wimonmhas Mernpan, Arnon Maijui, Tanavij Pannoi , Tida Sottiyotin
   ชื่อการประชุม : 6Th International Conference on Healthcare and Life Science Research (ICHLSR)
   สถานที่ประชุม : London (United Kingdom)
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 18/09/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Integrating Academic Services into Health Consumer Protection Course: A Community-based Learning at Satit-Walailak-Pattana Community for the Fifth-year Pharmacy Students, Walailak School of Pharmacy, Thailand. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tida Sottiyotin, Tanavij Pannoi, Siranee Yongpraderm
   ชื่อการประชุม : FAPA 2014
   สถานที่ประชุม : Sabah, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 09/10/2557
   ชื่อบทความ : What are Pharmacist’s Expectation to Primary Care Pharmacy Service?--a preliminary study of normative expectation to primary care pharmacy service in public health system in Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Tida Sottiyotin, Tanavij Pannoi
   ชื่อการประชุม : The 14th International Conference of Public Health Science
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/10/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Result of Community-Based Learning activities in Experience in Community Public Health course; School of Pharmacy, Walailak University (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Tida Sottiyotin
   ชื่อการประชุม : The International Union for Health Promotion and Education (IUHPE)
   สถานที่ประชุม : จ.ชลบุรี ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/08/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ เรื่อง Clinical decision making : Case-based learning for pharmacists
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในวันเด็กแห่งชาติ 2559
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่/ยาสูบ
    ชื่อกิจกรรม : ตอน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2559
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาแหล่งฝึกก่อนการฝึกปฏิบัติงานเฉพาะทาง (ปฐมภูมิ)
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้และพัฒนาระบบริการเภสัชกรรมปฐมภูมิในเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 8
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในสัปดาห์เภสัช
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน กินผักเป็นยา
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในวันมหิดล ปี พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในวันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2556
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 7
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในห้างสรรพสินค้า (วันแม่)
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์กับการบริการวิชาการสังคม
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโรงเรียน
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในโรงเรียนครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในโรงเรียนครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : คัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
    ชื่อกิจกรรม : คัดกรองผู้มีความเสี่ยงโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : อาศรมยาสัญจร
    ชื่อกิจกรรม : อาศรมยาสัญจรครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนโยธินบำรุง
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : อาศรมยาสัญจร
    ชื่อกิจกรรม : อาศรมยาสัญจรครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : อาศรมยาสัญจรครั้งที่ 1 ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
 • ชื่อโครงการ : เรียนรู้การใช้ยากับลุงป้าในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2557
 • ออกแบบ วางแผน ประสานงาน และดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ เรื่อง "กินผักเป็นยา"
 • วางแผน ประสานงาน จัดทำสื่อ ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)