:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ชนวัฒน์  ชุณหวิกสิต
   Dr. Chonnawat Chunhawiksit
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2203, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2203, 2201,2224
   E - mail  chonnawat.ch@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Doctor of Philosophy (Computational Science)
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  
  ช่วงปี พ.ศ.  2554 - 2559
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การเงิน
  มหาวิทยาลัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2549
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมระบบควบคุม
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  16/10/2560
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  หลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/10/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร  CFA (Chartered Financial Analyst) Level 1,

FRM (Financial Risk Manager) Part 1,

ใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (หลักทรัพย์ + ตราสารอนุพันธ์),

  คณิตศาสตร์  Computational Finance
  สาขาความสนใจ
  การตลาด/การลงทุน  การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ เศรษฐมิติทางการเงิน การจัดการความเสี่ยง mathematical finance
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล
      ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการ Health 4.0 Generation Processes with the latest technologies
  พ.ศ.2556
  • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
  พ.ศ.2555
  • ชื่อโครงการ : WMS Business Practice Sharing เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20
  • ชื่อโครงการ : วันนักการตลาดสัญจรภาคใต้
      ชื่อกิจกรรม : Train The Trainer สัญจร...นครศรีธรรมราช
      ชื่อกิจกรรม : J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)