:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ชนวัฒน์  ชุณหวิกสิต
   Dr. Chonnawat Chunhawiksit
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2203, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2203, 2201,2224
   E - mail  chonnawat.ch@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Doctor of Philosophy (Computational Science)
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554 - 2559
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การเงิน
  มหาวิทยาลัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2549
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมระบบควบคุม
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  16/10/2560
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  หลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/10/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร  CFA (Chartered Financial Analyst) Level 1,

FRM (Financial Risk Manager) Part 1,

ใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (หลักทรัพย์ + ตราสารอนุพันธ์),

  คณิตศาสตร์  Computational Finance
  สาขาความสนใจ
  การตลาด/การลงทุน  การลงทุน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ เศรษฐมิติทางการเงิน การจัดการความเสี่ยง mathematical finance
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Pricing discretely-sampled variance swaps on commodities
   ผู้เขียน : Chunhawiksit , C., & Rujivan, S.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Thai Journal of Mathematics
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 3 หน้า : 711-724 เดือน/ปี : 09/2559-12/2559
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมในการลงทุนโดยใช้ระบบจำลองการซื้อขายหลักทรัพย์ Click2win ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในจังหวัดสงขลา
    Factors Correlating with Investment Behaviors of Simulated Trading with Click2Win of Bachelor Degree Students in Songkla (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ศุภกาญจน์ บุญทอง, ฉัฐวัฒน์ แต่งแก้ว, สิริธัญชนก ทองนอก, จตุรวิทย์ จินตาคม, กรกนก อรรธสุธานันท์, สิริมนต์ จูห้อง,
และ ชนวัฒน์ ชุณหวิกสิต.
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 : The 3rd Suan Dusit Academic National Conference 2018
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/07/2561
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Pricing Discretely-Sampled Variance Swaps on Commodities (บรรยาย)
   ผู้เขียน : C. Chunhawiksit, S. Rujivan
   ชื่อการประชุม : 6th International Conference on Modeling, Simulation and Optimization of Complex Processes
   สถานที่ประชุม : Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics. Hanoi, Vietnam
   ประเทศ : เวียดนาม เมื่อ 16/03/2558
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : โครงการประชุมวิชาการ Health 4.0 Generation Processes with the latest technologies
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการ Health 4.0 Generation Processes with the latest technologies
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Practice Sharing เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20
 • ชื่อโครงการ : วันนักการตลาดสัญจรภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : Train The Trainer สัญจร...นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : J-MAT สู่เส้นทางการตลาดสัญจร...นครศรีธรรมราช
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)