:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ สุดา  ใจห้าว
   Miss Suda Jaihaw
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2115, 0-7567-2101-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2115, 2101-2
   E - mail  suda.ja@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การผดุงครรภ์ขั้นสูง
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2555
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2548
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  04/07/2555
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  04/07/2555 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   HEALTH BELIEF AND BREAST SELF – EXAMINATION BEHAVIOR AMONG FEMALE STUDENTS AT A UNIVERSITY IN NAKHON SI THAMMARAT

   ผู้เขียน : สุดา ใจห้าว
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลตำรวจ : Journal of the Police Nurses
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 1 หน้า : 154-163 เดือน/ปี : 01/2561-06/2561
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตภาคใต้ตอนบนต่อผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ให้บริการในโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุดา ใจห้าว อุไร จเรประพาฬ อรเพ็ญ สุขะวัลลิ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : ความคาดหวังต่อโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนภาคใต้ตอนบน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ และสุดา ใจห้าว
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : การศึกษาความคาดหวังต่อการจัดบริการด่านหน้าของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อรเพ็ญ สุขะวัลลิ, สุดา ใจห้าว และอุไร จเรประพาฬ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Relationship between perceived susceptibility, perceived seriousness, perceived benefit, perceived barrier and breast self - examination behavior among female students in walailak university (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Suda jaihow**Paweena Saengphuttha* Rattanawadee Pualee* Prapanan Phiabunmak* Rattanapa Ketsud* Yuwanaida Chaichan*
   ชื่อการประชุม : the 20th East Asian Forum of Nursing Scholars (EAFONS)
   สถานที่ประชุม : Regal Riverside Hotel 34-36 Tai Chung Kiu Road, Shatin, Hong Kong
   ประเทศ : ฮ่องกง เมื่อ 09/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ปวีณา แสงพุทธา* รัตนาวดี พั้วลี* ประภานันท์ เพี้ยบุญมาก* รัตนาภา เกตุสุด* ยุวนิดา ไชยชาญ* สุดา ใจห้าว**
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในหญิงที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จุฑารัตน์ รุ่งเรือง* มินตรา งามแสน* ศุทธินี สงแก* สุธาวรรณ คล้ายทับทิม* อาภรณ์ เพชรินทร์* สุดา ใจห้าว**
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาพยาบาลโดยบูรณาการรายวิชาวิจัยทางการพยาบาลและการศึกษาอิสระ ด้วยการประยุกต์ใช้ Research Based Learning (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จรวย สุวรรณบำรุง, จิราภรณ์ สรรพวีรวงค์, อรทัย นนทเภท, อภิรยา พานทอง, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, จันทร์จุรีย์ ถือทอง, สุดา ใจห้าว, และจิราวรรณ คล้ายวิเศษ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ในการประยุกต์ใช้ Research Based Learning ของรายวิชาการวิจัยทางการพยาบาลและการศึกษาอิสระ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จรวย สุวรรณบำรุง, จิราภรณ์ สรรพวีรวงค์, อรทัย นนทเภท, อภิรยา พานทอง, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, จันทร์จุรีย์ ถือทอง, สุดา ใจห้าว, และจิราวรรณ คล้ายวิเศษ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล ในการประยุกต์ใช้ Research Based Learning ของรายวิชาการวิจัยทางการพยาบาลและการศึกษาอิสระ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จรวย สุวรรณบำรุง, จิราภรณ์ สรรพวีรวงค์, อรทัย นนทเภท, อภิรยา พานทอง, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, จันทร์จุรีย์ ถือทอง, สุดา ใจห้าว, และจิราวรรณ คล้ายวิเศษ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
   ชื่อบทความ : ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะการวิจัยของนักศึกษาพยาบาลโดยบูรณาการรายวิชาวิจัยทางการพยาบาลและการศึกษาอิสระ ด้วยการประยุกต์ใช้ Research Based Learning (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จรวย สุวรรณบำรุง, จิราภรณ์ สรรพวีรวงค์, อรทัย นนทเภท, อภิรยา พานทอง, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, จันทร์จุรีย์ ถือทอง, สุดา ใจห้าว, และจิราวรรณ คล้ายวิเศษ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
   ชื่อบทความ : Developing the Active Surveillance of Larval Indices System for Dengue Problem Solution in High and Low Risk Area of Primary Care Unit, Southern, Thailand. (โปสเตอร์) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Charuai Suwanbamrung , Chanchuri Thoutong , Thidarat Eksirinimit , Suda Jaihaw, Supapon Tongjan, Seamsug Ratanasuwan, Kanapot Thongkew
   ชื่อการประชุม : the International conference on “Optimizing Healthcare Quality: Teamwork in Education, Research and Practice”
   สถานที่ประชุม : The Empress Convention Center and Hotel Chiang Mai, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/06/2559
   ชื่อบทความ : “Lansaka Model”: The Model of Larval Indices Surveillance System for Sustainable Dengue Problem Solution from Households to District Level, Southern, Thailand (บรรยาย) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Charuai Suwanbamrung Chanchuri Thoutong Thidarat Eksirinimit Suda Jaihaw Supapon Tongjan Seamsug Ratanasuwan Kanapot Thongkew
   ชื่อการประชุม : Public Health Approaches toward Sustainable Development
   สถานที่ประชุม : Asia Hotel Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/08/2559
   ชื่อบทความ : การถ่ายทอดเทคโนโลยี "ลานสกาโมเดล" โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนจากระดับครัวเรือนถึงอำเภอ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จรวย สุวรรณบำรุง และคณะ
   ชื่อการประชุม : งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ : Thailand research expo 2016
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/08/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : สถานการณ์ปัญหา และระดับสมรรถนะของชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน ในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงสูงและต่ำ ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร จรวย สุวรรณบำรุง จันทร์จุรีย์ ถือทอง อภิญญา อิงอาจ เสริมสุข รัตนสุวรรณ
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : อาคารนวัตกรรม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : สถานการณ์ปัญหา และระดับสมรรถนะของชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน ในพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงสูงและต่ำ ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร จรวย สุวรรณบำรุง จันทร์จุรีย์ ถือทอง อภิญญา อิงอาจ เสริมสุข รัตนสุวรรณ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6."
   สถานที่ประชุม : อาคารนวัตกรรม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : “Learning from the experience of natural disaster to Preparedness, network obligation is assistance when , be born the natural disaster ,case study at tambon Krungching, Tasala District, Nakorn Si Thamarat province. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Mrs. Kumlai Somrak Assist. Prof. Dr. Ladda Thiamwong Assist. Prof. Dr. Rewwadee Petchsirasarn Ms. Suda Jaihow
   ชื่อการประชุม : Asian studies today:The revival of asia
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : “Natural Disaster Response and Preparedness: Thai Healthy Older Adults’ Perspectives” (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Assist. Prof. Dr. Ladda Thiamwong Assist. Prof. Dr. Rewwadee Petchsirasarn Mrs. Kumlai Somrak Ms. Suda Jaihow
   ชื่อการประชุม : Asian studies today:The revival of asia
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : ความต้องการและการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติของหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและหญิงที่มีบุตรอายุ 0-3 ปี* (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุดา ใจห้าว, ลัดดา เถียมวงศ์, กำไล สมรักษ์, เรวดี เพชรศิราสัณห์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : ลูกหลาน เครือญาติ ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครของหมู่บ้าน:ความจำเป็นของผู้เปราะบางเมื่อเกิดเมื่อเกิดภัยพิบัติ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ลัดดา เถียมวงศ์, เรวดี เพชรศิราสัณห์, กำไล สมรักษ์, สุดา ใจห้าว
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศในวัยรุ่นเพื่อปัองกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
    ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศในวัยรุ่นเพื่อปัองกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ครั้งที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศในวัยรุ่นเพื่อปัองกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ภาวะความดันโลหิตสูงร่วมการตั้งครรภ์
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : อิ่มบุญ อุ่นรักจากแม่ โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สัญญาณอันตรายในสตรีตั้งครรภ์ และข้อปฏิบัติ
    ชื่อกิจกรรม : ตอน อาการไม่สุขสบายในการตั้งครรภ์
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในวันมหิดล ปี พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ร่วมจิตปิดช่องว่าง : พยาบาลร่วมทางเพื่อเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษเนื่องในวันพยาบาลสากล พ.ศ.2556
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเดินรณรงค์ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และ ลด ละ เลิก สารเสพติในเขตพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : สัมมนาวิชาการเรื่อง ร่วมจิตปิดช่องว่าง : พยาบาลร่วมทางวางเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการมหกรรมการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ปีที่ 5 หมุนเกลียวความรู้ สู่พฤติกรรมใหม่
 • ชื่อโครงการ : ปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด (Faculty practice)
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการมหกรรมการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ภาคเหนือ
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการมหกรรมการจัดการความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูง ภาคใต้
 • ชื่อโครงการ : รวมน้ำใจเพื่อสร้างสุขภาพแก่ผู้ประสบภัยครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : รวมน้ำใจเพื่อสร้างสุขแก่ผู้ประสบภัย
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • เป็นวิทยกรในโครงหยุดตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (stop teen mom) ณ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์
 • ออกข้อสอบในการสอบวัดความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก
 • ออกข้อสอบในการสอบวัดความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ในรายวิชาการพยาบาลมารดาและทารก
 • วิทยากรกลุ่มย่อย การบูรณาการพยาธิสภาพกับการคิดอย่างมีเหตุผลทางคลินิกในโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยง ครั้งที่ 2
 • เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561 ตอน โรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์
  พ.ศ.2560
 • ร่วมวางแผนการบูรณาการการบรรจุหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
  พ.ศ.2559
 • วิทยากรกลุ่มย่อย เรื่อง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคลินิก
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้หลักการบริหารยาความเสี่ยงสูงสำหรับนักศึกษาพยาบาลวิทยาพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา
 • การให้ความรู้เรื่อง อิ่ม อุ่น จาก อก แม่ ที่ ตลาดนัดสุขภาพ ตลาดน้ำศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ในประเด็นการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
 • บันทึกรายการวิทยุวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ 2 ตอน ตอนที่ 1 เรื่องอาการไม่สุขสบายในระยะตั้งครรภ์ ตอนที่ 2 เรื่องสัญญาณอันตรายและการปฏิบัติตัวในระยะตั้งครรภ์
 • เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรในโครงการ
  พ.ศ.2558
 • วิทยากร โครงการอบรมส่งเสริมความดีสากล จริยธรรม และพัฒนาบุคลิกภาพตามอัตลักษณ์ WU NURSE หัวข้อ การแต่งกายที่เหมาะสม สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
 • การให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่ ตลาดนัดสุขภาพ ตลาดน้ำศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)