:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ คณิตสรณ์  สุริยะไพบูลย์วัฒนา
   Mr. Kanitsorn Suriyapaiboonwattana
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2258, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2258, 2206-7
   E - mail  kanitsorn.su@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2553
 
  วุฒิการศึกษา  สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2548
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  28/12/2553
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
  หลักสูตร  หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  28/12/2553 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  Cross Platform Mobile Programming, PHP-MVC Development framework, Responsive Web Design, Database, E-Publication framework, Digital Library system, DRM,
  สาขาความสนใจ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  Digital Archeology, Archeological Metadata, Ontology for Archeological field research. Digital Humanity, Digital Heritage
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2556
   - โครงการจัดทำฐานข้อมูลแหล่งโบราณคดีในภาคใต้ของประเทศไทย
   ผู้วิจัย :  นายคณิตสรณ์  สุริยะไพบูลย์วัฒนา,  ดร.วัณณสาส์น  นุ่นสุข,  นางสาวสายพิชญ์  สัจจวิเศษ
   ระยะเวลาโครงการ : 01/01/2556 - 31/12/2557   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/12/2557
   แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมกิจกรรมของผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล /
   - กรอบการทำงานมาตรฐานสำหรับระบบบริหารงานวิจัย: กรณีศึกษาเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ.ภาคใต้ตอนบน
   ผู้วิจัย :  นายคณิตสรณ์  สุริยะไพบูลย์วัฒนา,  ดร.ฐะปะนีย์  ตรีรัตนภรณ์
   ระยะเวลาโครงการ : 14/01/2556 - 13/01/2557   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 13/01/2557
   แหล่งทุน : เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน /
   - การพัฒนาโปรแกรมตรวจข้อสอบแบบอัตนัยลักษณะจำกัดคำตอบ สำหรับรายวิชาการบัญชีขั้นต้น
   Development Essay Scoring Software in restricted response type for Principle of Accounting Course

   ผู้วิจัย :  นางสาวสายพิชญ์  สัจจวิเศษ,  นายคณิตสรณ์  สุริยะไพบูลย์วัฒนา
   ระยะเวลาโครงการ : 03/06/2556 - 02/06/2557   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 03/02/2560
   แหล่งทุน : มวล. ประเภทส่งเสริมนักวิจัยใหม่ /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Analysis and Synthesis for Archaeological Database Development in Nakhon Si Thammarat
   ผู้เขียน : Kanitsorn Suriyapaiboonwattana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Smart Innovation, Systems and Technologies [ISBN 8132225287] [SCOPUS indexed]
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 2 หน้า : - เดือน/ปี : 06/2558-08/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : An adaptive alert message dissemination protocol for VANET (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kanitsorn Suriyapaiboonwattana, Chotipat Pornavalai, Goutam Chakraborty
   ชื่อการประชุม : Fuzzy Systems, 2009. FUZZ-IEEE 2009. IEEE International Conference
   สถานที่ประชุม : Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 20/08/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : An Effective Safety Alert Broadcast Algorithm for VANET (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Kanitsorn Suriyapaiboonwattana, Chaotipat Pornavalai
   ชื่อการประชุม : International Symposium on Communications and Information Technologies 2008 (ISCIT 2008)
   สถานที่ประชุม : Lao PRD
   ประเทศ : ลาว เมื่อ 21/10/2551
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สำหรับการจัดองค์ความรู้ของศูนย์ทรัพยากรสารสนเทศสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาติดตั้งและเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติอุทยานการเรียนรู้ สี่มุมเมืองระยะที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาโปรแกรม WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการดูแลและบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยทักษิณ
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ข้อมูลและวางระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบที่ 2 (ระยะที่ 4)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารจัดการระบบสหบรรณานุกรมสำหรับสถาบันการศึกษา ระยะที่ 3
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาติดตั้งและเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติอุทยานการเรียนรู้นครสงขลา ระยะที่ 1 โรงสีแดง
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาติดตั้งและเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาติดตั้งและเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติอุทยานการเรียนรู้จังหวัดกระบี่
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยนครพนม
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในการบำรุงรักษาฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาดูแลและบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาโปรแกรม WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษานำข้อมูลเข้าฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และตรวจสอบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และเอกสารวิชาการในโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบจัดการสารสนเทศดิจิทัล
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาพัฒนาและติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib เวอร์ชั่น 2.0 วิทยาลัยเทคโนยีจิตรลดา
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib version 2.0 ห้องสมุดมารวย
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมบ่มเพาะ
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมบ่มเพาะ
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติอุทยานการเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านพรุ
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในการบำรุงรักษาฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ข้อมูลและวางระบบเครือข่ายห้องสมุดวิทยาลัยชุมชน
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาวางระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (WALAI AutoLib) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาโปรแกรม WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาโปรแกรม WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาติดตั้งและเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาติดตั้งและเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติแก่อุทยานการเรียนรู้ภูเก็ต (CU Phuket Knowledge Park)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยนครพนม
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยนครพนม
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในการวิเคราะห์ ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยนครพนม
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในการวิเคราะห์ ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยนครพนม
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาดูแลและบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ประจำปี พ.ศ.2557 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ข้อมูลและวางระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบที่ 2 (ระยะที่ 4)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์ข้อมูลและวางระบบบริหารสหบรรณานุกรมสำหรับสถาบันการศึกษา
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาติดตั้งและเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติพร้อมอบรมการใช้งานระบบให้แก่อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สำนักงานอุทยานการเรียนรู้
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติแก่อุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครหาดใหญ่
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติแก่อุทยานการเรียนรู้ตราด (TK park TRAT)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยนครพนม
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยนครพนม
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยทักษิณ
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยทักษิณ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติแก่อุทยานการเรียนรู้ระยอง (TK park RAYONG)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Tablet with Android OS ระดับผู้บริหาร
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการระดับผู้ช่วยหัวหน้างานและหัวหน้างาน
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตร การใช้ IT เพื่อการบริหารจัดการ ระดับพนักงาน
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ชื่อโครงการ : เชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติแก่อุทยานการเรียนรู้ เทศบาลเมืองสตูล (TK park SATUN)
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาโครงการบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สำหรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาเชื่อมโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัติแก่อุทยานการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร (SK park)
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ( สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ )
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ( สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ )
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาจัดซื้อซอฟต์แวร์ห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สำหรับห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาจัดซื้อซอฟต์แวร์ห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib สำหรับห้องสมุด 100 ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
 • ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร )
    ชื่อกิจกรรม : บริการที่ปรึกษาบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร )
 • ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศต้นแบบสำหรับห้องสมุดมีชีวิต ระยะที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศต้นแบบสำหรับห้องสมุดมีชีวิต ระยะที่ 1
 • ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
 • ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบที่ 2 (ระยะที่ 3)
    ชื่อกิจกรรม : โครงการจัดทำโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบที่ 2 (ระยะที่ 3)
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • ให้คำปรึกษาและกำหนดทิศทางการติดตั้งระบบ ERP แก่ บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จำกัด อาทิ 1-การเตรียมพร้อมพนักงานเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการทำงานสู่ระบบ ERP 2-การเตรียม Simulation การทำงานตามกระบวนการต่างๆ ขององค์กร 3-การเตรียมความพร้อมทางด้าน Network Topology ต่างๆ 4-การจัดเตรียม spec server สำหรับรองรับการทำงาน ERP 5-ประสานงานติดตั้งการทำงานระบบ ERP 6-ตรวจเช็ครับงานและวางแผนการดูแลบำรุงรักษาระบบ (ในปี 60 มีการเดินทางไปทำงานเดือนละ 1-2 วัน จึงคำนวณภาระงานเป็น เดือนละ 8 หน่วย จำนวน 10 เดือน คือ พย.60-สค.61 จำนวนทั้งสิ้น 8 เดือน)
 • Social Media Marketing (SMM) เป็นการทำการตลาดบนสื่อออนไลน์ เพราะนอกจากคนส่วนใหญ่จะเข้าถึงได้ง่าย มีสถิติการใช้งานที่สูง เกือบจะตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เกิดข้อดี คือการเข้าถึงกลุ่มบุคคลที่สนใจในตัวสินค้าหรือบริการแบบตัวต่อตัว สามารถเลือกระบุเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ ทำให้เกิดการพูดถึง เป็นที่รู้จักในตัวสินค้ามากขึ้น โดยที่เจ้าของกิจการสามารถพูดคุยหรือสอบถามข้อมูลผ่านทาง Social Media ได้เหมือนผู้ซื้อได้พูดคุยสอบถามข้อมูลกับเจ้าของร้านโดยตรง ตามแผนงานสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561 พันธกิจที่ 4(การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว) เป็นการจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหรือวิชาการ ดังนั้น การให้ความรู้สมาชิกเกี่ยวกับ Social Media Marketing (SMM) เพื่อให้สามารถใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดผ่านการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง เพื่อติดต่อสื่อสาร ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ใช้ทั้งหลักการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขาย ผ่านผู้ให้บริการด้านโซเชียล โดยสามารถค้นหา วางแผนกิจกรรม เพื่อนำบริการเหล่านี้มาเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจของตัวเอง รายละเอียดเนื้อหา 1. What is Social Media Marketing 2. การใช้ SMM สำหรับการขายยุค Digital 3. Digital technology สำหรับ SMM วิทยากร :อาจารย์คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา อาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • เนื่องด้วย Great Me (Zhuhai) Spa & Beauty Co., Ltd ซ่ึงตั้งอยู่ ณ เมืองจูไห มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน มีความประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพให้การท าการตลาดด้วยเฟสบุ๊ค เพื่อกระจายข่าวสาร ด้านการตลาดไปยงั กลุ่มลูกค้าในฮ่องกง และมาเก๊า ซึ่งได้รับความนิยมในการใช้เฟสบุ๊ค ในการน้ีทาง Great Me (Zhuhai) Spa & Beauty Co., Ltd ตระหนักถึงความจำเป็ นในการมีผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรม จึงใคร่ความอนุเคราะห์จากทางส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในการ ให้บริการวชิชาการแก่ทางบริษทั โดยขอเรียนเชิญ อาจารย์คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา เป็นวิทยากร ในช่วงระยะเวลาวันที่ 2 มีนาคม 2561 – 4 มีนาคม 2561
 • อบรมเทคนิคการสร้าง E-portfolio แก่นักเรียนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ ตามโครงการของ ศบศ
 • บรรยายเทคนิคการสร้าง E-portfolio สำหรับนักเรียน ม.ปลาย โรงเรียนกัลยานีศรีธรรมราช
 • สำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราชมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความสามารถการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเล็งเห็นความสำคัญในการประยุกต์ใช้เทคโนฌลยี QR code ร่วมกับ Social Media ในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งึ้น
 • ฝึกอบรมเทคนิคการใช้ Social Media Optimization เพื่อการจำหน่ายสินค้าในตลาดออนไล์ โดยใช้กระบวนการสอนแบบ Active Learning (PBL)
 • อบกรม Social Media Optimization เพื่อการสร้าง E-portfolio แก่นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
 • บรรยายเทคนิคการสร้าง E-portfolio แก่ นักเรียน ม.ปลายเพื่อสร้างทักษะการเตรียมตัวข้าสู่มหาวิทยาลัย ตามโครงการที่ศุนย์บริการการศึกษาจัดอบรมให้แก่นักเรียนทั้งหมที่เข้าค่าย WU Seed Camp
 • จัดสัมมนาร่วมกับฝ่ายบริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ สำนักอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) โดยรับผิดชอบหน้าที่ในการฝึกอบรมและสร้างทักษะการใช้ Software Open Sources สำหรับการจัดการห้องสมุดขนาดเล็กสำหรับชุมชน โดย อ.คณิตสรณ์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการสารสนเทศดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ และสนับสนุนการเข้าถึงสื่อ คลังความรู้ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลของภาคประชาชน มีความประสงค์จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์สำหรับเพื่อให้บริการออนไลน์ (Online Services)”
 • วิทยากรบรรยายการจัดการสารสนเทศดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ และสนับสนุนการเข้าถึงสื่อ คลังความรู้ และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลของภาคประชาชน มีความประสงค์จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์สำหรับการบริการสารสนเทศทางออนไลน์สำหรับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ"
 • สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนา Digital Market ด้วย LINE@” ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และภาคประชาชน ได้เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำ Digital Market ด้วยเทคโนโลยี LINE@ และพัฒนาทักษะความสามรถทางด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข่าวสารการบริการต่าง ๆ และสามารถมองเห็นภาพการประกอบธุรกิจในยุค Digital Thailand ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ Certificate วิชาชีพทางด้านมาตรฐานเว็บไซต์
 • รับหน้าที่เตรียมสื่อการสอนและบรรยายหัวข้อ Digital Marketing Trend 2018
 • ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งมีบทบาทในการจัดแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายหลักสูตร ของทุกสำนักวิชาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรม Active Learning เพื่อจัดกิจกรรมให้ผู้ใช้บริการรักการอ่าน รู้จักแหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้แก่นักศึกษา เห็นความสำคัญของเว็บไซต์ Youtube ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ ในยุคปฏิรูปการศึกษาและก้าวเข้าสู่การเรียนรู้ในศตวรรธที่ 21 ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ต่อไป จึงได้ประสานกับอาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์จัดหลักสูตรอบรมการสร้าง Youtube Channel โดยเชิญวิทยากรภายนอกที่มีประสบการณ์มาอบรมให้แก่คณะนักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถและมีทักษะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้น เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต โดยกำหนดให้มีการจัดอบรมทั้งหมด 2 วัน ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม-วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561
  พ.ศ.2560
 • ให้คำปรึกษาและกำหนดทิศทางการติดตั้งระบบ ERP แก่ บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จำกัด อาทิ 1-การเตรียมพร้อมพนักงานเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการทำงานสู่ระบบ ERP 2-การเตรียม Simulation การทำงานตามกระบวนการต่างๆ ขององค์กร 3-การเตรียมความพร้อมทางด้าน Network Topology ต่างๆ 4-การจัดเตรียม spec server สำหรับรองรับการทำงาน ERP 5-ประสานงานติดตั้งการทำงานระบบ ERP 6-ตรวจเช็ครับงานและวางแผนการดูแลบำรุงรักษาระบบ (ในปี 60 มีการเดินทางไปทำงานเดือนละ 1-2 วัน จึงคำนวณภาระงานเป็น เดือนละ 8 หน่วย จำนวน 10 เดือน คือ พย.60-สค.61 จำนวนทั้งสิ้น 8 เดือน)
 • วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรบหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ "การจำหน่ายสินค้าออนไลน์" โดยทำหน้าที่วิทยากรบรรยายและอบรมทักษะแก่ผู้ประกอบการในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2558
 • -ให้คำแนะนำในการออกแบบระบบ -ให้คำแนะนำในการ Design Web Interface -ควบคุมดูแลการทำงานให้กับทีมงานพัฒนา -ดูแลกำกับทีมงานเพื่อ support เว็บไซต์
 • ให้คำแนะนำ ปรึกษา ออกแบบ ระบบสารสนเทศ และ การติดต่อประสานงานแก่หน่วยงานภายนอก
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อลิขสิทธิ์ : ว.1 6580 - Principle of Accounting Test System version 1 (PATs V.1)
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 21/06/2560
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  นางสาวสายพิชญ์  สัจจวิเศษ,  นายคณิตสรณ์  สุริยะไพบูลย์วัฒนา
   ชื่อลิขสิทธิ์ : ว1. 6580 - Principle of Accounting Test System version 1 (PATs V1)
   ประเภทลิขสิทธิ์ : วรรณกรรม
   ได้รับเมื่อ : 21/06/2560
   ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ :  นางสาวสายพิชญ์  สัจจวิเศษ,  นายคณิตสรณ์  สุริยะไพบูลย์วัฒนา
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)