:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ. จันทิรา  รัตนรัตน์
   Asst.Prof. Jantira Rattanarat
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2306, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2306, 2304-5
   E - mail  jantira.ra@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2552
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  24/01/2554
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  หลักสูตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  20/10/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  1. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA)
2. ระบบสารสนเทศภูมิศาสาตร์ (Geographic Information Technology)
3. เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing, RS)
  สาขาความสนใจ
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานทดแทน เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ศักยภาพของพื้นที่สำหรับการปลูกข้าวและการปรับตัวของชาวนาจากปัญหาอุทกภัย ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The Potential Areas of Rice Planting and Farmer Adaptation to Flood Problems in Khanap Nak, Pak Phanang, Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : จันทิรา
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 4 หน้า : 551-562 เดือน/ปี : 07/2561-08/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย
   ผู้เขียน : จันทิรา รัตน์รัตน์ พัชรี แซ่ตั้ง
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 5 หน้า : 723-732 เดือน/ปี : 09/2560-10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การจัดทำฐานข้อมูลไร่จากในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   GIS Database of Nypa palm (Nypa fruiticans) utilization with community participation: A case study of Khanap Nak Subdistrict, Pak Phanang, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : จันทิรา รัตนรัตน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : 2 หน้า : 167-173 เดือน/ปี : 03/2559-04/2559
   ชื่อบทความ : การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช: มุมมองด้านทรัพยากรน้ำ
   The Change of the The Royal-initiated Pak Phanang River Basin Development, Nakhon Sri Thammarat: Water Resources Aspect

   ผู้เขียน : ปกรณ์ ดิษฐกิจ* นวลวรรณ วิริยะนันทวงศ์ สุธีระ ทองขาว จันทิรา รัตนรัตน์ ศิวนาถ นันทพิชัย
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 3 หน้า : ยังไม่ระบุ เดือน/ปี : 09/2559-12/2559
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปล่อยลูกปูม้า กรณีศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    The study on suitable area for releasing crab larvae, Thasala, Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : พัชรินทร์ แซ่ตั้ง จันทิรา รัตนรัตน์ และอมรศักดิ์ สวัสดี
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์การประมง ครั้งที่ 12 : The 12th national conference in fisheries science
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/04/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นากุ้ง บริเวณแหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช
    The study on a change of shrimp farm areas in Leam Ta Lum Phuk, Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : กาญจนา อ่าวลึก, จันทิรา รัตนรัตน์
   ชื่อการประชุม : เสวนาประเพณีวิทยาศาสตร์การประมง ระดับปริญญาตรี
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/04/2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย จังหวัดพัทลุง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ลิลลี่ ยูโซ๊ะ, จันทิรา รัตนรัตน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินหาพื้นที่เสี่ยงภัย ดินถล่มตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : พัชชาพันธ์ รัตนพันธ์, จันทิรา รัตนรัตน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวสังข์หยด ในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จริยา ขาวสม, จันทิรา รัตนรัตน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ. นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกำหนดหาพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พัชรี พรมธุรัตน์, จันทิรา รัตนรัตน์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การจัดทำฐานข้อมูลการระบายมลพิษทางอากาศจากไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ในระยะเวลา 10 ปี (2545 - 2555) (บทคัดย่อ) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ราเชนทร์ คุ้มสังข์ เจนจิรา แก้วรัตน์ จันทิรา รัตนรัตน์ มลธิรา ชินพงศ์ และ ธงชัย ขนาบแก้ว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : CO2 Emissions from Land Use Changes: Case of Nakhon Si Thammarat, Southern Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thongchai Kanabkaew, Wilawan Noiprathum & Jantira Rattanarat
   ชื่อการประชุม : the 1st International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS2015)
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่มในพื้นที่ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (บทคัดย่อ) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จันทิรา รัตนรัตน์ นพรัตน์ เศรษฐกุล และธงชัย ขนาบแก้ว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมในภาคใต้ตอนกลาง
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/08/2557
   ชื่อบทความ : Development of a GIS-based forest fire risk map: Case of Kuan Kreng swamp forest, Southern Thailand (Full Paper) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thongchai Kanabkaew, Jantira Rattanarat, Songwut Petcharoen
   ชื่อการประชุม : 5th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2014)
   สถานที่ประชุม : Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/11/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราชสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดการชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชน 6 อำเภอทะเลชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดการชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชน 6 อำเภอทะเลชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (JSTP)
    ชื่อกิจกรรม : ค่ายเสริมประสบการณ์โครงการ JSTP รุ่นที่ 20 ครั้งที่ 3
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน วลัยลักษณ์บูรณาการฟื้นฟูปูม้า...พื้นที่อ่าวไทย
    ชื่อกิจกรรม : ตอน 2 สำนักวิชาฯ คุณภาพ : เรียนรู้-ปฏิบัติจริง มีงานทำ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำประมงปลาจวดการใช้ประโยชน์ปลาจวดและทัศนคติในการทำประมงอย่างยั่งยืน (Social Engagement)
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการสนับสนุนข้อมูลผลกระทบการปนเปื้อนโลหะหนักในดิน ดินตะกอน และหอยแครง จากเหตุการณ์น้ำท่วมกองขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การเก็บตัวอย่างดิน ดินตะกอน และหอยแครง บริเวณที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกองขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ตอน เรียนสาขาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดีอย่างไร
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : พิทักษ์รัก(ษ์)ชายฝั่ง
 • ชื่อโครงการ : ค่ายอนุรักษ์เกลอเขาเกลอเล ครั้งที่ 3
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมและเสริมสร้างศักยภาพผู้นำการจัดค่ายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • ชื่อโครงการ : อบรมระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ประจำปี 2555
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : ผลงานด้านการบริการวิชาการ ประจำปี 2561
   ชื่อรางวัล : รางวัลดีเด่น
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 28/03/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี,  ผศ.จันทิรา  รัตนรัตน์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)