:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. นุชจรี  จีนด้วง
   Assoc.Prof.Dr. Nutjaree Jeenduang
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2678, 0-7567-2602-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2678, 2602-4
   E - mail  nutjaree.je@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2553
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2548
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/02/2554
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/05/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Association of PON1-L55M and Q192R polymorphisms and serum lipids in Southern Thai patients with type 2 diabetes mellitus
   ผู้เขียน : Nutsiwat Didas, Nutjaree Jeenduang
   แหล่งตีพิมพ์ : ICBMS2019 conference
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 05/2562-05/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Quantitative Trait Loci Influencing Hb F Levels in Southern Thai Hb E (HBB: c.79G>A) Heterozygotes
   ผู้เขียน : Kesornsit A, Jeenduang N, Horpet D, Plyduang T, Nuinoon M.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Hemoglobin
   เล่มที่ : 42 ฉบับที่ : 1 หน้า : 23-29 เดือน/ปี : 02/2561-02/2561
   ชื่อบทความ : Association of vitamin D receptor gene polymorphisms with serum 25(OH)D levels and metabolic syndrome in Thai population
   ผู้เขียน : Sangkaew B, Nuinoon M, Jeenduang N
   แหล่งตีพิมพ์ : : Gene
   เล่มที่ : 659 ฉบับที่ : - หน้า : 59-66 เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : Renoprotective Effects of Xanthone Derivatives from Garcinia mangostana Against High Fat Diet and Streptozotocin-Induced Type II Diabetes in Mice
   ผู้เขียน : Naymul KARIM, Nutjaree JEENDUANG, Jitbanjong TANGPONG
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology (WJST)
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้า : 107-116 เดือน/ปี : 02/2561-02/2561
   ชื่อบทความ : Renoprotective Effects of Xanthone Derivatives from Garcinia mangostana Against High Fat Diet and Streptozotocin-Induced Type II Diabetes in Mice
   ผู้เขียน : Naymul Karim, Nutjaree Jeenduang, Jitbanjong Tangpong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak J Sci & Tech
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้า : 107-116 เดือน/ปี : 02/2561-02/2561
   ชื่อบทความ : Anti-Glycemic and Anti- Hepatotoxic Effects of Mangosteen Vinegar Rind from Garcinia mangostana Against HFD/STZ Induced Type II Diabetic Mice
   ผู้เขียน : Naymul Karim, Nutjaree Jeenduang, Jitbanjong Tangpong*. (2018).
   แหล่งตีพิมพ์ : : Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
   เล่มที่ : 68 ฉบับที่ : 2 หน้า : 163-169 เดือน/ปี : 03/2561-03/2561
   ชื่อบทความ : Lack of association between SLCO1B1 polymorphisms and lipid-lowering response to simvastatin therapy in Thai hypercholesterolaemic patients.
   ผู้เขียน : Kaewboonlert N, Thitisopee W, Sirintronsopon W, Porntadavity S, Jeenduang N.
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Clin Pharm Ther. 2018 Oct;43(5):647-655.
   เล่มที่ : 43 ฉบับที่ : 5 หน้า : 647-655 เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : Association of vitamin D receptor gene polymorphisms with serum 25(OH)D levels and metabolic syndrome in Thai population.
   ผู้เขียน : Sangkaew B, Nuinoon M, Jeenduang N.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Gene. 2018 Jun 15;659:59-66.
   เล่มที่ : 659 ฉบับที่ : - หน้า : 59-66 เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : Quantitative Trait Loci Influencing Hb F Levels in Southern Thai Hb E (HBB: c.79G>A) Heterozygotes.
   ผู้เขียน : Kesornsit A1 Jeenduang N, Horpet D, Plyduang T, Nuinoon M.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Hemoglobin. 2018 Jan;42(1):23-29.
   เล่มที่ : 42 ฉบับที่ : 1 หน้า : 23-29 เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Hematological and Molecular Characterization of a Novel Hb A2 Variant with Homozygous α-Thalassemia-2 in a Southern Thai Individual
   ผู้เขียน : Manit Nuinoon, Nutjaree Jeenduang, Aumpika Kesornsit, Dararat Horpet and Thunyaluk Plyduang
   แหล่งตีพิมพ์ : : Hemoglobin
   เล่มที่ : xx ฉบับที่ : xx หน้า : xx เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : Vitamin D status and its associated factors in Rural Subjects in Nakhon Si Thammarat Province, Southern Thailand.
   ผู้เขียน : Nutjaree Jeenduang, Chalee Sriprachan, Thunyaluk Plyduang, Manit Nuinoon, Dararut Horpet, Boonnisa Sangkaew, Narissara Kaewboonlert
   แหล่งตีพิมพ์ : : J Med Assoc Thai
   เล่มที่ : xx ฉบับที่ : xx หน้า : xx เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : The effect of Ramadan fasting on biochemical parameters in healthy Thai subjects
   ผู้เขียน : Sara Ongsara, Sakulrat Boonpol, Nussaree Prompalad, Nutjaree Jeenduang
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Clinical and Diagnostic Research
   เล่มที่ : xx ฉบับที่ : xx หน้า : xx เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : Association of CYP3A4*1G polymorphism and lipid-lowering efficacy of simvastatin therapy in type 2 diabetes patients at Thasala Hospital, Nakhon Si Thammarat, Thailand (Proceeding)
   ผู้เขียน : Narissara Kaewboonlert, Witsawat Thitisopee, Sureerut Porntadavity, Nutjaree Jeenduang
   แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการ พันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 20 “พันธุศาสตร์บูรณาการ: จากการค้นพบสู่นวัตกรรม” : National Genetics Conference 2017 (NGC2017) “Integrative Genetics: from Discovery to Innovation”
   เล่มที่ : xx ฉบับที่ : xx หน้า : xx เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : Association between VDR TaqI polymorphism and serum 25-hydroxyvitamin D levels and obesity in Southern Thai population (Proceeding)
   ผู้เขียน : Boonnisa Sangkaew, Manit Nuinoon, Chutima Jantarat, Thunyalak Plyduang, Dararut Horpet, and Nutjaree Jeenduang
   แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมวิชาการ พันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 20 “พันธุศาสตร์บูรณาการ: จากการค้นพบสู่นวัตกรรม” : National Genetics Conference 2017 (NGC2017) “Integrative Genetics: from Discovery to Innovation”
   เล่มที่ : xx ฉบับที่ : xx หน้า : xx เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : Association of serum 25-hydroxyvitamin D concentrations with obesity in Southern Thai population (proceeding)
   ผู้เขียน : Boonnisa Sangkaew, Thunyalak Plyduang, Nutjaree Jeenduang
   แหล่งตีพิมพ์ : : “The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017” The 25th Anniversary Walailak University; 20th Anniversary Walailak Medical Technology; 60th Anniversary Thai Medical Technology “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis”
   เล่มที่ : xx ฉบับที่ : xx หน้า : xx เดือน/ปี : 03/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : Simvastatin therapy on LDL-C achievement goal in type 2 diabetes patients at Thasala Hospital, Nakhon Si Thammarat, Thailand (proceeding)
   ผู้เขียน : Narissara Kaewboonlert, Witsawat Thitisopee, Nutjaree Jeenduang
   แหล่งตีพิมพ์ : : “The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017”
   เล่มที่ : xx ฉบับที่ : xx หน้า : xx เดือน/ปี : 03/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : The effect of APOE, CETP, and PCSK9 polymorphisms on simvastatin response in Thai hypercholesterolemic patients
   ผู้เขียน : Smith Wanmasae, Wisant Sirintronsopon, Sureerut Porntadavity, Nutjaree Jeenduang
   แหล่งตีพิมพ์ : : Cardiovascular Therapeutics
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ :  หน้า : e12302 เดือน/ปี : 08/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : Anti-Glycemic and Anti-Hepatotoxic Effects of Mangosteen Vinegar Rind from Garcinia mangostana Against HFD/STZ-Induced Type II Diabetes in Mice
   ผู้เขียน : Naymul Karim, Nutjaree Jeenduang, Jitbanjong Tangpong
   แหล่งตีพิมพ์ : : Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
   เล่มที่ : 68 ฉบับที่ : 2 หน้า : 163-169 เดือน/ปี : 11/2560-11/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Association of PCSK9 polymorphisms and lipid-lowering response to statin therapy in Thai hypercholesterolemic patients (Proceeding)
   ผู้เขียน : Smith Wanmasae, Wisant Sirintronsophon, Sureerut Porntadavity, and Nutjaree Jeenduang
   แหล่งตีพิมพ์ : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55
   เล่มที่ : xx ฉบับที่ : xx หน้า : xx เดือน/ปี : 01/2559-01/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ความรู้และทัศนคติของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อธาลัสซีเมีย
   Knowledge and attitudes toward thalassemia in Walailak University staffs

   ผู้เขียน : มานิตย์ นุ้ยนุ่น*, นุชจรี จีนด้วง และดารารัตน์ ห่อเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : Journal of Medical Technology and Physical Therapy
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : 3 หน้า : 240-254 เดือน/ปี : 09/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : APOE and CETP TaqIB polymorphisms influence metabolic responses to Hibiscus sabdariffa L. and Gynostemmapentaphyllum Makino tea consumption in hypercholesterolemic subjects
   ผู้เขียน : Nutjaree Jeenduang, Bunnisa Sungkaew, Pacharee Chantaracha, Sirada Chanchareonsri , Thunyaluk Plyduang, Wanida Thitdee, Cathaleeya Samae, Wacharaporn Pitumanon
   แหล่งตีพิมพ์ : : ASIA PAC J CLIN NUTR
   เล่มที่ : doi: 10.6133/apjcn.1 ฉบับที่ : doi: 10.6133/apjcn.1 หน้า : doi: 10.6133/apjcn.1 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : The prevalence of metabolic syndrome in premenopausal and postmenopausal women in Southern Thailand
   ผู้เขียน : Nutjaree Jeenduang, Rangsiri Trongsakul, Pariwat Inhongsa, and Preeyaporn Chaidach
   แหล่งตีพิมพ์ : : Gynecol Endocrinol
   เล่มที่ : Early Online: 1–4 ฉบับที่ : Early Online: 1–4 หน้า : Early Online: 1–4 เดือน/ปี : 04/2557-04/2557
   ชื่อบทความ : PCSK9: เป้าหมายใหม่ต่อการล ดระดับไขมันในเลือด
   PCSK9: A New Target for Lipid-Lowering Therapy

   ผู้เขียน : นุชจรี จีนด้วง
   แหล่งตีพิมพ์ : สงขลานครินทร์เวชสาร : Songkla Med J
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ : 2 หน้า : 89-105 เดือน/ปี : 03/2557-04/2557
   ชื่อบทความ : Combined PCSK9 and APOE polymorphisms are genetic risk factors associated with elevated plasma lipid levels in a Thai population
   ผู้เขียน : Jeenduang N, Porntadavity S, Wanmasae S
   แหล่งตีพิมพ์ : : Lipids
   เล่มที่ : 50 ฉบับที่ : 6 หน้า : 543-553 เดือน/ปี : 06/2557-06/2557
   ชื่อบทความ : Studies of the CETP TaqIB and ApoE Polymorphisms in Southern Thai Subjects with the Metabolic Syndrome
   ผู้เขียน : Jeenduang N, Porntadavity S, Nuinoon M, Horpet D, Thepkwan N, Thaworn P, Theanmontri S
   แหล่งตีพิมพ์ : : Biochem Genet
   เล่มที่ : 53 ฉบับที่ : 7 หน้า : 184-199 เดือน/ปี : 08/2557-08/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : ความชุกของภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในประชากรไทยที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทจังหวัดนครศรีธรรมราช
   The Prevalence of Dyslipidemia among a Rural Thai Population in the Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : Nutjaree Jeenduang PhD*, Smith Whanmasae BSc*, Parawee Seepawin BSc*, Supranee Kullabootr BSc*
   แหล่งตีพิมพ์ : จดหมายเหตุทางแพทย์ : J Med Assoc Thai
   เล่มที่ : 96 ฉบับที่ : 8 หน้า : xx เดือน/ปี : 08/2556-08/2556
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : The effect of APOE, CETP, and PCSK9 polymorphisms on simvastatin response in Thai hypercholesterolemic patients
   ผู้เขียน : Smith Wanmasae, Wisant Sirintronsopon, Sureerut Porntadavity, Nutjaree Jeenduang
   แหล่งตีพิมพ์ : : Cardiovascular Therapeutics
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : 35 หน้า : e12302 เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
   ชื่อบทความ : Association of APOE and CETP TaqIB Polymorphisms with Type 2 Diabetes Mellitus
   ผู้เขียน : Srirojnopkun C, Kietrungwilaikul K, Boonsong K, Thongpoonkaew J, Jeenduang N.
   แหล่งตีพิมพ์ : Arch Med Res .
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
   ชื่อบทความ : Circulating PCSK9 concentrations are increased in postmenopausal women with the metabolic syndrome
   ผู้เขียน : Jeenduang N.
   แหล่งตีพิมพ์ : Clin Chim Acta.
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
   ชื่อบทความ : Structure-Function Relationships of LDL Receptor Missense Mutations Using Homology Modeling
   ผู้เขียน : Porntadavity S, Jeenduang N.
   แหล่งตีพิมพ์ : Protein J.
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Characterization of delta0-Thalassemia Mutation (HBD:c.316-2A>C) in a Southern Thai Individual: Is This the First Report delta0-Thalassemia in Thailand? (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manit Nuinoon*, Nutjaree Jeenduang, Dararat Horpet and Suthat Fucharoen
   ชื่อการประชุม : การประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 “Thalassemia: All New Hope”
   สถานที่ประชุม : ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/09/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Gene Frequencies of α-Thalassemia in Nakhon Si Thammarat Province. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Aumpika Kesornsit, Manit Nuinoon, Nutjaree Jeenduang, Dararat Horpet, Thunyalak Plyduang
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research Conference.March 30-31, 2017.
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Association between VDR TaqI polymorphism and serum 25-hydroxyvitamin D levels and obesity in Southern Thai population. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Boonnisa Sangkaew, Manit Nuinoon, Chutima Jantarat, Thunyalak Plyduang, Dararut Horpet, Nutjaree Jeenduang
   ชื่อการประชุม : National Genetics Conference 2017.
   สถานที่ประชุม : Bangkok, June 15-17, 2017
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/06/2560
   ชื่อบทความ : HIGH SERUM 25-HYDROXYVITAMIN D LEVELS ARE ASSOCIATED WITH A DECREASED RISK OF METABOLIC SYNDROME AND ITS COMPONENTS IN THAI POSTMENOPAUSAL WOMEN. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nutjaree Jeenduang, Manit Nuinoon, Thunyaluk Plyduang, Dararat Horpet
   ชื่อการประชุม : The 5th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism 2017
   สถานที่ประชุม : April 27-30, 2017:Walkerhill Seoul Hotel, Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 27/04/2560
   ชื่อบทความ : Association of PCSK9 polymorphisms and lipid-lowering response to statin therapy in Thai hypercholesterolemic patients (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Smith Wanmasae, Wisant Sirintronsophon, Sureerut Porntadavity, Nutjaree Jeenduang
   ชื่อการประชุม : The Proceedings of 55th KU Annual Conference 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/01/2560
   ชื่อบทความ : Simvastatin therapy on LDL-C achievement goal in type 2 diabetes patients at Thasala Hospital, Nakhon Si Thammarat, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Narissara Kaewboonlert, Witsawat Thitisopee, Nutjaree Jeenduang
   ชื่อการประชุม : The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017, 28-29 March 2017
   สถานที่ประชุม : Twin Lotus Hotel, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Association of serum 25-hydroxyvitamin D concentrations with obesity in Southern Thai population (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Boonnisa Sangkaew, Thunyalak Plyduang, Nutjaree Jeenduang
   ชื่อการประชุม : The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017, 28-29 March 2017
   สถานที่ประชุม : Twin Lotus Hotel, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Association of CYP3A4*1G polymorphism and lipid-lowering efficacy of simvastatin therapy in type 2 diabetes patients at Thasala Hospital, Nakhon Si Thammarat, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Narissara Kaewboonlert, Witsawat Thitisopee, Sureerut Porntadavity, Nutjaree Jeenduang
   ชื่อการประชุม : National Genetics Conference 2017. Bangkok, June 15-17, 2017.
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/06/2560
   ชื่อบทความ : Mangosteen Vinegar Rind (MVR) from Garcinia mangostana Prevents HFD /STZ Induced T2D Nephropathy and Apoptosis (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Naymul karim, Nutjaree Jeenduang, Jitbanjong Tangpong
   ชื่อการประชุม : The 5th National and International Conferences on Medical Technology (MTC-2017)
   สถานที่ประชุม : The Twin Lotus Hotel, Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Anti-Glycemic and Anti-Hepatotoxic Effects of Mangosteen Vinegar Rind from Garcinia mangostana Against HFD/STZ-Induced Type II Diabetes in Mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Naymul Karim, Nutjaree Jeenduang, Jitbanjong Tangpong
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference.
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, 80161.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : The utility of visceral fat level in the screening of metabolic syndrome in Southern Thai subjects (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nutjaree Jeenduang, Bunnisa Sungkaew, Narissara Kaewboonlert, Thunyaluk Plyduang
   ชื่อการประชุม : The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016
   สถานที่ประชุม : โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2559
   ชื่อบทความ : Pharmacogenetics study of APOE, CETP, and PCSK9 polymorphisms on response to simvastatin in Thai patients with hypercholesterolemia (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Smith Whanmasae , Wisan Sirintronsopon , Sureerut Porntadavity , and Nutjaree Jeenduang
   ชื่อการประชุม : The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016
   สถานที่ประชุม : โรงแรมบี.พี.สมิหลาบีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2559
   ชื่อบทความ : Association of APOE and CETP TaqIB polymorphisms with type 2 diabetes and cardiovascular disease in Southern Thai subjects: a case-control study (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nutjaree Jeenduang, Wisant Sirintronsopon, Smith Whanmasae
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ “จีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ : Genomics and Genetics Conference; GGC2016
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/07/2559
   ชื่อบทความ : The effect of ApoE4 and CETP B2B2 polymorphisms on decreased simvastatin response in Thai hypercholesterolemic patients (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Smith Wanmasae, Wisant Sirintronsophon, Sureerut Porntadavity, Nutjaree Jeenduang
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ “จีโนมิกส์และพันธุศาสตร์" : Genomics and Genetics Conference; GGC2016
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/07/2559
   ชื่อบทความ : Increased fasting blood glucose after Ramadan fasting in healthy Thai women (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sara Ongsara, Sakulrat Boonpol, Nussaree Prompalad, Nutjaree Jeenduang
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Anti-oxidative stress effect of Xanthone from Garciniamangostanaagainst lead induced kidney toxicity in mice. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Mohammad Nasiruddin Rana1, Nutjaree Jeenduang1, Poonsit Hiransai1, Jitbanjong Tangpong1
   ชื่อการประชุม : The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Songkla Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2559
   ชื่อบทความ : Amelioration of lead induced kidney pathology by xanthone derivatives from Garcinia mangostana in mice. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Mohammad Nasiruddin Rana1,Nutjaree Jeenduang1, Poonsit Hiransai1and Jitbanjong Tangpong1*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Protective Effects of Mangosteen Vinegar Rind and Xanthone Derivatives from Garcinia mangostana Against High Fat Diet and Streptozotocin Induced Type II Diabetes Mice (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Naymul karim1, Nutjaree Jeenduang1, Jitbanjong Tangpong1*
   ชื่อการประชุม : The 5th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Songkla Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/05/2559
   ชื่อบทความ : Renoprotective and Anti-hyperlipidemic effects of Mangosteen Vinegar Rind and Xanthone Derivatives from Garcinia mangostana Against High Fat Diet and Streptozotocin Induced Type II Diabetes Mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Naymul karim1, Nutjaree Jeenduang1, Jitbanjong Tangpong1*
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : A novel delta-globingene mutation in Southern Thai population (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manit Nuinoon, Aumpika Kesornsit, Nutjaree Jeenduang, Dararat Horpet, Thunyaluk Plyduang
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ “จีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ : Genomics and Genetics Conference; GGC2016
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/07/2559
   ชื่อบทความ : Serum 25-hydroxyvitamin D levels and risk of metabolic syndrome in Southern Thai subjects (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nutjaree Jeenduang, Manit Nuinoon, Thunyaluk Plyduang, Dararat Horpet
   ชื่อการประชุม : 20th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) "Traditional Medicine, Functional Food, Nutrition, Natural Health Product and Spiritual Healing: Additional Tools for Healthcare Delivery" December14-16, 2016
   สถานที่ประชุม : Rama Gardens Hotel, Bangkok, THAILAND
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/12/2559
   ชื่อบทความ : Association of PCSK9 polymorphisms and lipid-lowering response to statin therapy in Thai hypercholesterolemic patients (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Smith Wanmasae, Wisant Sirintronsopon, Sureerut Porntadavity, Nutjaree Jeenduang
   ชื่อการประชุม : International Conference Moving Towards the New Era of NCDs and Global Health.
   สถานที่ประชุม : Cape Panwa Hotel, Phuket, Thailand 27-28 ตุลาคม 2559
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : APOE and CETP TaqIB Polymorphisms Influence Metabolic Responses to Hibiscus Sabdariffa L. and Gynostemma Pentaphyllum Makino Tea Consumption in Hypercholesterolemic Subjects (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nutjaree JEENDUANG*, Bunnisa SUNGKAEW, Pacharee CHANTARACHA, Sirada CHANCHAREONSRI, Thunyalak PLYDUANG, Wanida THITDEE, Cathaleeya SAMAE, Wacharaporn PITUMANON
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ จังหวัด ขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/07/2558
   ชื่อบทความ : LDL-C Goal Achievement of simvastatin therapy in Patients with Dyslipidemia at Hatyai hospital (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Smith Whanmasae1, Wisan Sirintronsopon2, Sureerut Porntadavity3, Manit Nuinoon1, and Nutjaree Jeenduang1*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ผลของการดื่มชากระเจี๊ยบแดงและชาปัญจขันธ์ต่อการลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดในผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นุชจรี จีนด้วง, ธัญลักษณ์ พลายด้วง, บุณณิศา สังข์แก้ว, ปาจรีย์ จันทราชา, ศิรดา จันทร์เจริญศรี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Urban-rural difference in lipid levels and prevalence of dyslipidemia in Southern Thai population (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nutjaree Jeenduang
   ชื่อการประชุม : 11th International Congress on Coronary Artery Disease 2015
   สถานที่ประชุม : Florence, Italy
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2558
   ชื่อบทความ : Anti-inflammatory and kidney protective effects of Thunbergia laurifolia (Linn.) against oxidative stress caused by lead in mice (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Mohammad Nasiruddin Rana1, Moe Pwint Phyu1, Poonsit Hisransai2, Nutjaree Jeenduang1,2, and Jitbanjong Tangpong1,2
   ชื่อการประชุม : SFRR ASIA 2015
   สถานที่ประชุม : CHEIANGMAI
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Apolipoprotein E and cholesteryl ester transfer protein TaqIB polymorphisms: frequency and effect on lipid levels in a Southern Thai population (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nutjaree Jeenduang1*, Sureerut Pornthadavity2, Nongyao Thepkwan3, Pattamawadee Thaworn3, Suporn Theanmontri4
   ชื่อการประชุม : The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2014‏
   สถานที่ประชุม : Rama Gardens Hotel Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/04/2557
   ชื่อบทความ : The Prevalence of Metabolic Syndrome in Premenopausal and Postmenopausal Women in Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nutjaree Jeenduang, Rangsiri Trongsakul, Pariwat Inhongsa, Preeyaporn Chaidach
   ชื่อการประชุม : 2014 Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism
   สถานที่ประชุม : Grand Hilton, Seoul, Korea
   ประเทศ : เกาหลีใต้ เมื่อ 15/05/2557
   ชื่อบทความ : TaqIB polymorphism of cholesteryl ester transfer protein (CETP) in Thai subjects with metabolic syndrome (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nutjaree Jeenduang, Smith Whanmasae, Patcharee Srisan, Arphorn Phalanak, Umaphorn Chuayhnoo
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : Walailak Univeristy
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Lack of association between CETP TaqIB and ApoE polymorphisms and metabolic syndrome in a Southern Thai population (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nutjaree Jeenduang, Smith Whanmasae, Patcharee Srisan, Arphorn Phalanak, Umaphorn Chuayhnoo
   ชื่อการประชุม : Next Generation Sequencing for Genetic and Genomic Studies
   สถานที่ประชุม : โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/07/2557
   ชื่อบทความ : THE PREVALENCE OF DYSLIPIDEMIA AMONG A RURAL THAI POPULATION IN THE NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nutjaree Jeenduang, Smith Whanmasae, Parawee Seepawin and Supranee Kullabootr
   ชื่อการประชุม : Health and Life Sciences Postgraduate Conference 2014
   สถานที่ประชุม : Renaissance Hotel, Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 10/06/2557
   ชื่อบทความ : Effects of PCSK9 polymorphisms on lipid levels in a Southern Thai population (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nutjaree Jeenduang, Sureerut Pornthadavity, Smith Wanmasae
   ชื่อการประชุม : นักวิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 14
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ จอมเทียน จ.ชลบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/10/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : The Year in Thai Cardiovascular Research: Dyslipidemia in NakhonSi Thammarat ()
   ผู้เขียน : Nutjaree Jeenduang
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 เรื่อง Dilemmas in Cardiovascular Disease
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/09/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการ
    ชื่อกิจกรรม : การลงพื้นที่สำรวจและการให้บริการวิชาการ (บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาชุมชน)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement)
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน ประจำปี 2557
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ เรื่อง กฎหมายวิชาชีพและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการคลินิกสู่การพัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 1
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : Association of APOE and CETP taqIB polymorphisms with type diabetes mellitus in Southern Thailand: A case-control study
   ชื่อรางวัล : Best Oral Presentation Award
   จาก : Korean Endocrine Society
   เมื่อ : 20/04/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.นุชจรี  จีนด้วง
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : HIGH SERUM 25-HYDROXYVITAMIN D LEVELS ARE ASSOCIATED WITH A DECREASED RISK OF METABOLIC SYNDROME AND ITS COMPONENTS IN THAI POSTMENOPAUSAL WOMEN
   ชื่อรางวัล : Best Oral Presentation Award And Travel Grant Award
   จาก : the Korean Endocrine Society
   เมื่อ : 30/04/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.นุชจรี  จีนด้วง
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)