:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.นพ. พันธ์ชัย  รัตนสุวรรณ
   Assistant Professor Phanchai Rattanasuwan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2866, 0-7567-2801-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2866, 2801-4
   E - mail  phanchai.ra@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความ
  สาขาที่จบ  เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุข
  มหาวิทยาลัย  แพทยสภา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540
 
  วุฒิการศึกษา  หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความ
  สาขาที่จบ  เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา
  มหาวิทยาลัย  แพทยสภา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ระบาดวิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  วุฒิการศึกษา  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สาธารณสุขศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2542
 
  วุฒิการศึกษา  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บริหารสาธารณสุข
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2533-2535
 
  วุฒิการศึกษา  แพทยศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  แพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2527-2533
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/02/2554
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  30/04/2558 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  1. การควบคุมวัณโรค
2. ระบาดวิทยา
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Effective TB Control in Thailand: Family DOT vs. Non-Family DOT
   ผู้เขียน : Phanchai Rattanasuwan
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต : Thai Journal of Tuberculosis Chest Diseases and Critical Care
   เล่มที่ : 38 ฉบับที่ : 1 หน้า : 9-14 เดือน/ปี : 01/2562-04/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ภายใต้รูปแบบการดำเนินงาน Non-Family DOT ของโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2550-2558
   Factors Associated with Deaths of New TB Patients under Non-Family DOT, Thasala Hospital, Nakhon Si Thammarat Province, the Fiscal Year 2007-2015.

   ผู้เขียน : พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ วิเชียร ตระกูลกลกิจ สากล คมขำ เสริมสุข รัตนสุวรรณ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต : Thai Journal of Tuberculosis Chest Diseases and Critical Care
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 2 หน้า : 35-41 เดือน/ปี : 05/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : การรักษาวัณโรค: DOT ไม่เป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงโต้แย้งกันอีกต่อไป!
   TB Treatment: DOT is No Longer an Unresolved Issue!

   ผู้เขียน : Phanchai Rattanasuwan
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต : Thai Journal of Tuberculosis Chest Diseases and Critical Care
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 1 หน้า : 29-33 เดือน/ปี : 01/2561-04/2561
   ชื่อบทความ : การรักษาวัณโรค: DOT vs. VOT
   TB Treatment: DOT vs. VOT

   ผู้เขียน : พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสถาบันบำราศนราดูร : Journal of Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 1 หน้า : 43-47 เดือน/ปี : 12/2561-12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลการรักษาที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้รูปแบบการทำ DOT ที่ไม่ใช้ญาติผู้ป่วย: การศึกษาแบบ retrospective cohort
   Factors associated with unfavorable TB treatment outcomes under non-family DOT model: a retrospective cohort study

   ผู้เขียน : พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ วิเชียร ตระกูลกลกิจ สากล คมขำ เสริมสุข รัตนสุวรรณ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ : Journal of Medicine and Health Sciences
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 3 หน้า : 57-64 เดือน/ปี : 09/2560-12/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : แนวทางการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในงานวัณโรค
   ผู้เขียน : พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต (ตีพิมพ์ฉบับ เม.ย. - มิ.ย. 2556 แต่ตีพิมพ์เผยแพร่จริงเมื่อ ก.พ. 2558) : Thai Journal of Tuberculosis Chest Diseases and Critical Care
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 2 หน้า : 85-88 เดือน/ปี : 02/2558-02/2558
   ชื่อบทความ : TB Treatment with DOT: RCT vs. Effective Program Management
   ผู้เขียน : Phanchai RATTANASUWAN
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 7 หน้า : 581-585 เดือน/ปี : 07/2558-07/2558
   ชื่อบทความ : 12-Year Treatment Outcomes of Tuberculosis Patients: A Full-Scale Non-Family DOT Model in Thailand
   ผู้เขียน : Phanchai RATTANASUWAN, Chonlada YUANLAE, Pakawan DAEWA, Kamonwan IMDUANG
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 7 หน้า : 587-593 เดือน/ปี : 07/2558-07/2558
   ชื่อบทความ : บันได 5 ขั้นสู่ความสำเร็จในการทำ DOT ระดับอำเภอให้มีคุณภาพและยั่งยืน.
   ผู้เขียน : พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต (ตีพิมพ์ฉบับ เม.ย.-มิ.ย. 2557 แต่ตีพิมพ์เผยแพร่จริงเมื่อ ตุลาคม 2558) : Thai Journal of Tuberculosis Chest Diseases and Critical Care
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : 2 หน้า : 67-71 เดือน/ปี : 10/2558-10/2558
   ชื่อบทความ : ปัจจัยการบริหารและการปฏิบัติต่อการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Administrative Factors and Preventive Practice towards Hand, Foot and Mouth Disease Control among Caregivers inNakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : ฆาลิตา อานนท์, จำนงค์ ธนะภพ, เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล, พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
   แหล่งตีพิมพ์ : ความปลอดภัยและสุขภาพ : Journal of Safety and Health
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 29 หน้า : 13-26 เดือน/ปี : 07/2558-09/2558
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : การดำเนินงาน DOT (Directly-Observed Treatment) โดยมอบหมายการเป็นพี่เลี้ยงให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติผู้ป่วย: รูปแบบของศูนย์วัณโรคเขต 11 นครศรีธรรมราช ในปีงบประมาณ 2542-2543
   DOT (Directly-Observed Treatment) by assigning other persons who were not family members: a model of 11th Zonal Tuberculosis Center, Nakhon Si Thammarat in the fiscal year 1999-2000

   ผู้เขียน : พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ ชลดา ยวนแหล ผกาวัลย์ แดหวา
   แหล่งตีพิมพ์ : สงขลานครินทร์เวชสาร : Songklanagarind Medical Journal
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 2 หน้า : 69-78 เดือน/ปี : 04/2545-06/2545
  พ.ศ.2544
   ชื่อบทความ : ทำไมต้องรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วย DOT?
   ผู้เขียน : พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก : Thai Journal of Tuberculosis and Chest Diseases
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 3 หน้า : 195-198 เดือน/ปี : 07/2544-09/2544
  พ.ศ.2543
   ชื่อบทความ : การศึกษาการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรครายใหม่เสมหะบวกโดยวิธี REFER จากศูนย์วัณโรคเขต 11 นครศรีธรรมราช ไปโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
   The Study on the "REFER" Referral System of the New Smear-Positive TB Patients from 11th Zonal TB Center to the Community Hospitals in Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก : Thai Journal of Tuberculosis and Chest Diseases
   เล่มที่ : 21 ฉบับที่ : 4 หน้า : 183-194 เดือน/ปี : 10/2543-12/2543
  พ.ศ.2541
   ชื่อบทความ : รายงานการประเมินผลการรักษาตามแนวทางองค์การอนามัยโลกของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่เสมหะพบเชื้อ ซึ่งขึ้นทะเบียนรักษาที่ศูนย์วัณโรคเขต 11 นครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2536-2538
   ผู้เขียน : พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสาธารณสุขมูลฐาน ภาคใต้ : Southern Regional Primary Health Care Journal
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 1 หน้า : 8-14 เดือน/ปี : 01/2541-02/2541
  พ.ศ.2539
   ชื่อบทความ : วัณโรคเขต 11
   ผู้เขียน : พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
   แหล่งตีพิมพ์ : สารสนเทศสาธารณสุขภาคใต้ พ.ศ. 2539
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 63-67 เดือน/ปี : 01/2539-12/2539
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ความรู้ และการปฏิบัติต่อการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ของผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ฆาลิตา อานนท์1, จำนงค์ ธนะภพ, พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ปัจจัยการบริหารที่มีผลต่อการควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ของศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดนครศรีธรรมราช
    Administrative Factors Affecting Hand Foot, and Mouth Disease Control in Childcare Center, Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ฆาลิตา อานนท์ จำนงค์ ธนะภพ เพียงจันทร์ เศวตศรีสุกล พันธ์ชัย รัตนสุวรรณ
   ชื่อการประชุม : ป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2557 "ร่วมสร้าง ร่วมเรียนรู้ สู่ภูมิภาคปลอดโรคปลอดภัย"
   สถานที่ประชุม : โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/03/2557
  หนังสือ
  พ.ศ.2551
   ชื่อหนังสือ : ระบาดวิทยาและวัณโรค
   ผู้แต่ง :  ผศ.นพ.พันธ์ชัย  รัตนสุวรรณ
   สำนักพิมพ์ : นครศรีธรรมราช: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ โรงพิมพ์เม็ดทราย นครศรีธรรมราช
   ISBN : 978-974-297-715-3
  พ.ศ.2550
   ชื่อหนังสือ : แนวทางการดำเนินงานรักษาผู้ป่วยวัณโรคสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชน/สถานีอนามัย
   ผู้แต่ง :  ผศ.นพ.พันธ์ชัย  รัตนสุวรรณ
   สำนักพิมพ์ : นครศรีธรรมราช: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ โรงพิมพ์เม็ดทราย นครศรีธรรมราช
   ISBN : 978-974-297-607-1
  พ.ศ.2547
   ชื่อหนังสือ : หลักการควบคุมวัณโรค: ประสบการณ์ 10 ปี
   ผู้แต่ง :  ผศ.นพ.พันธ์ชัย  รัตนสุวรรณ
   สำนักพิมพ์ : นครศรีธรรมราช: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ โรงพิมพ์เม็ดทราย นครศรีธรรมราช
   ISBN : 974-297-329-6
  รางวัล
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2558
   ชื่อรางวัล : โล่เกียรติคุณ
   จาก : แพทยสภา
   เมื่อ : 24/08/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.นพ.พันธ์ชัย  รัตนสุวรรณ

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)