:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ วิลาวัณย์  ดึงไตรย์ภพ
   Mrs. Wilawan Dungtripop
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2249, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2249, 2201,2224
   E - mail  wilawan.du@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2545
 
  วุฒิการศึกษา  บริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบัญชี-การบัญชีต้นทุน
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2543
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  สาขาที่จบ  การบัญชี
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2539-2541
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/02/2554
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการบัญชี
  หลักสูตร  หลักสูตรบัญชี
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/02/2554 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร  การบัญชีภาษีอากร การบัญชีต้นทุน และการบัญชีบริหาร
  สาขาความสนใจ
  การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร  การวางแผนภาษีอากร และการบัญชีสิ่งแวดล้อม
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้แนวคิดต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อศึกษาต้นทุน การปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดนครศรีธรรมราช
   Application of Concept of Activity-Based Costing (ABC) in Oil Palm Plantation Costing in Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ และ ปานแก้วตา ลัคนาวานิช
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ : WMS Journal of Management
   เล่มที่ :  ฉบับที่ : พิเศษ หน้า : 54-73 เดือน/ปี : 07/2561-00/0000
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้แนวคิดต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อศึกษาต้นทุน การปลูกปาล์มน้ำมันในจังหวัดนครศรีธรรมราช
   Application of Concept of Activity-Based Costing (ABC) in Oil Palm Plantation Costing in Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ และ ปานแก้วตา ลัคนาวานิช*
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ (WMS Journal of Management) : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : พิเศษ หน้า : 54-73 เดือน/ปี : 07/2561-07/2561
   ชื่อบทความ : ทักษะทางการเงินของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองในเขตลุ่มน้ำปากพนัง
   Financial Literacy of Native Rice Farmers in Pak Panang Basin

   ผู้เขียน : ปานแก้วตา ลัคนาวานิช และ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ*
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : พิเศษ หน้า : 111-129 เดือน/ปี : 07/2561-07/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความคิดเห็นต่อการหนีภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหา'ลัย
   ผู้เขียน : ปานแก้วตา ลัคนาวานิช และ วิลาวัณย์ ดึงไตรภพย์
   แหล่งตีพิมพ์ : : Veridian E-Journal, Silpakorn University
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 2 หน้า : - เดือน/ปี : 05/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับภาวะการได้งานทำของบัญชีบัณฑิตในหลักสูตรสหกิจศึกษา 3 ภาคการศึกษา
   The Relationship between Cooperative Education Performance Evaluation and Employment Status of Accounting Graduates in Three-Semester Cooperation Education Curriculum

   ผู้เขียน : รัชดา สุวรรณเกิด ปานแก้วตา ลัคนาวานิช สุวัจนา ธรรมโชติ ศิริพร สว่างอารีย์รักษ์ อลิศรา สระโมฬี สายพิชญ์ สัจจวิเศษ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ ลัทธวรรณ สุวรรณรัตน์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : WMS Journal of Management
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : - เดือน/ปี : 05/2560-08/2560
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : ภาวะผู้นำและความรู้เชิงวิชาชีพบัญชีของผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงินของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง
   Leadership and Professional Knowledge in Accounting of CFOs in Frozen Seafood Industry

   ผู้เขียน : -
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์ : Songklanakarin : E-Journal of Social Sciences & Humanities
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 5 หน้า : 25-38 เดือน/ปี : 09/2552-10/2552
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : กลยุทธ์การจัดการต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
   Cost Management Strategy of Small and Medium Factory Enterprises

   ผู้เขียน : -
   แหล่งตีพิมพ์ : สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ : Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 4 หน้า : 409-420 เดือน/ปี : 08/2548-12/2548
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลกับเครื่องดื่มกาแฟของผู้บริโภคชาวไทย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์และอาจารย์วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย”ครั้งที่ 8 : The 8thWalailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ความคิดเห็นต่อการหนีภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการสรรพากรสอนภาษีที่มหา’ลัย
    Opinions of Participants at RD Go Campus Workshop on Tax Evasion (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ปานแก้วตา ลัคนาวานิช* และ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
   ชื่อการประชุม : “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดในการลงทุนผลิตยางพาราไร้สี ไร้กลิ่น (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต อ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ สมจินตนา คุ้มภัย ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ สุชาติ ฉันสำราญ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : แนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุชาติ ฉันสำราญ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศลป์ สมจินตนา คุ้มภัย ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
   ชื่อบทความ : การมีส่วนร่วมและความพร้อมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวพุน้ำร้อนเค็มคลองท่อมจังหวัดกระบี่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สมจินตนา คุ้มภัย ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ สุชาติ ฉันสำราญ วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ และศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการ วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การประเมินความคุ้มค่าทางการเงินของการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่: กรณีศึกษาบริษัท ขนมไทย
    Assessment of Financial Viability of Product Distribution through a Modern Trade: A Case Study of Thai Dessert Company (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ อ.วิลาวัณย์ ดึงไตรย์ภพ
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการระดับชาติทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/12/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมการสอนทำบัญชีประจำวัน ณ โรงเรียนวัดโคกเหล็ก โรงเรียนวัดพระอาสน์ และ โรงเรียนบ้านสะพานหัน
    ชื่อกิจกรรม : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : กิจกรรมการสอนทำบัญชีประจำวัน ณ โรงเรียนวัดโคกเหล็ก โรงเรียนวัดพระอาสน์ และ โรงเรียนบ้านสะพานหัน
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม การสอนทำบัญชีประจำวัน
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้ตอนบน
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาหลักสูตร ทิศทางและประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับปี 2559
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : Update ทิศทางและประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Best Practice Sharing
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS ออมสินเก่งคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 • ชื่อโครงการ : WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมเรื่องการแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • วิทยาการบรรยายในหัวข้อ ต้นทุนการขนส่ง
 • วิทยากรบรรยายในหัวข้อ บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจ OTOP
  พ.ศ.2559
 • วิทยากรบรรยายในหัวข้อ การเงินและบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ
 • วิทยากรบรรยายในหัวข้อ ความรุ้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • วิทยากรบรรยายในหัวข้อ ต้นทุนการผลิตภัณฑ์ชุมชน
  พ.ศ.2557
 • ตรวจสอบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของสหกรณ์ฯ เพื่อความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ โดยจะต้องเข้าตรวจสอบทุกสิ้นเดือน และจะจัดรายงานผู้ตรวจสอบกิจการให้แก่สหกรณ์นำเข้าประชุมประจำเดือน ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อซักถามแก่สหกรณ์ฯ
 • ประสานงานดูแลโครงการในภาพรวม ในการจัดเตรียมเอกสาร จัดหาสถานที่ อาหารเครื่องดื่ม รับรองวิทยากร และเข้าร่วมงาน
 • วิทยากรบรรยายและจัด Workshop เรื่อง การบริหารจัดการด้านบัญชี
  พ.ศ.2556
 • ตรวจสอบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดของสหกรณ์ฯ เพื่อความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ โดยจะต้องเข้าตรวจสอบทุกสิ้นเดือน และจะจัดรายงานผู้ตรวจสอบกิจการให้แก่สหกรณ์นำเข้าประชุมประจำเดือน ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อซักถามแก่สหกรณ์ฯ
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : โครงการ แนวทางการพัฒนาพุร้อนเค็มคลองท่อม จังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืน
   ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยเด่นประจำปี พ.ศ. 2558
   จาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
   เมื่อ : 26/02/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางวิลาวัณย์  ดึงไตรย์ภพ
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)