:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. อภิชาต  อธิไภริน
   Asst.Prof.Dr. Apichart Atipairin
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2832, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2832, 2808-10
   E - mail  apichart.at@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2553
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/02/2554
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  09/12/2558 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Biochemistry and Biotechnology
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Medicinal Chemistry / Pharmaceutical Chemistry / Pharmaceutical Biotechnology / Cancer Research
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2560
   - การพัฒนาน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์มเพื่อใช้ในผู้สูงอายุ
   ผู้วิจัย :  ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ์,  ดร.อรรถวดี  แซ่หยุ่น,  ดร.ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์,  ผศ.ดร.ชุติมา  จันทรัตน์,  ผศ.ดร.อภิชาต  อธิไภริน,  รศ.ดร.นมนต์  หิรัญ,  รศ.ดร.สมชาย  สวัสดี,  ผศ.ดร.น้ำฟ้า  เสริมแก้ว,  ดร.ธิพาพรรณ  พลายด้วง,  ดร.สุริยัน  เต็งใหญ่
   ระยะเวลาโครงการ : 01/10/2560 - 31/03/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/10/2561
   แหล่งทุน : วิสาหกิจชุมชนโศภิษฐพัฒนา /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Formulation and stability evaluation of cream containing Chromolaena odorata and Centella asiatica leaf extracts
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee and Apichart Atipairin
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 1 หน้า : - เดือน/ปี : 01/2563-01/2563
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Enhanced dissolution of sildenafil citrate as dry foam tablets
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin, Attawadee Sae Yoon, Teerapol Srichana, Narumon Changsan
   แหล่งตีพิมพ์ : Pharmaceutical Development and Technology
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-11 เดือน/ปี : 01/2562-01/2562
   ชื่อบทความ : Formulation development of albendazole-loaded self-microemulsifying chewable tablets to enhance dissolution and bioavailability
   ผู้เขียน : Sawatdee, S., Atipairin, A., Sae Yoon, A., Srichana, T., Changsan, N. & Suwandecha, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Pharmaceutics
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1-20 เดือน/ปี : 03/2562-03/2562
   ชื่อบทความ : DETERMINATION OF MEFENAMIC ACID IN A TOPICAL EMULGEL BY A VALIDATED HPLC METHOD
   ผู้เขียน : APICHART ATIPAIRIN, SOMCHAI SAWATDEE
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Applied Pharmaceutics
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 6 หน้า : 86-90 เดือน/ปี : 11/2562-12/2563
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Enhanced dissolution of sildenafil citrate as dry foam tablets
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin, Attawadee Sae Yoon, Teerapol Srichana, Narumon Changsan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Pharmaceutical Development and Technology
   เล่มที่ : ยังไม่ระบุ ฉบับที่ : ยังไม่ระบุ หน้า : ยังไม่ระบุ เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
   ชื่อบทความ : Oral bioavailability and pharmacokinetics of sildenafil citrate dry foam tablets in rats
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin, Attawadee Sae Yoon, Teerapol Srichana, Narumon Changsan, Tan Suwandecha, Wirot Chantorn, Atchara Phoem
   แหล่งตีพิมพ์ : : Cogent Medicine
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 5 หน้า : 1510281 เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : Stability-Indicating HPLC Method for Determination of Naproxen in an Extemporaneous Suspension
   ผู้เขียน : Nuttapon Songnaka, Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin
   แหล่งตีพิมพ์ : : Research Journal of Pharmacy and Technology
   เล่มที่ : 0 ฉบับที่ : 0 หน้า : 0 เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : Analytical method validation for determination of naproxen sodium in extemporaneous oral suspension
   ผู้เขียน : Nuttapon Songnaka, Thanapat Dumluck, Thanawat Ngansatin, Tanwarat Yaosong, Sitapa Rotchana-aksorn, Ruethaikan Laklaem, Phongpisut Boonpud, Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin
   แหล่งตีพิมพ์ : : The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 109-110 เดือน/ปี : 05/2561-05/2561
   ชื่อบทความ : Stability of extemporaneous naproxen oral suspension
   ผู้เขียน : Apichart Atipairin, Somchai Sawatdee, Nuttapon Songnaka, Thanapat Dumluck, Thanawat Ngansatin, Tanwarat Yaosong, Sitapa Rotchana-aksorn, Ruethaikan Laklaem, Phongpisut Boonpud
   แหล่งตีพิมพ์ : : The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 148-149 เดือน/ปี : 05/2561-05/2561
   ชื่อบทความ : Isolation of high-quality metagenomic DNA from diverse soils
   ผู้เขียน : Sunanta Jeadkong, Adisorn Ratanaphan, Apichart Atipairin
   แหล่งตีพิมพ์ : : The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 231-233 เดือน/ปี : 05/2561-05/2561
   ชื่อบทความ : Oral bioavailability of sildenafil citrate dry foam tablets in rats
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin
   แหล่งตีพิมพ์ : : The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 1 หน้า : 140-141 เดือน/ปี : 05/2561-05/2561
   ชื่อบทความ : Oral bioavailability and pharmacokinetics of sildenafil citrate dry foam tablets in rats
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin, Attawadee Sae Yoon, Teerapol Srichana, Narumon Changsan, Tan Suwandecha, Wirot Chantorn, Atchara Phoem
   แหล่งตีพิมพ์ : : Cogent Medicine
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : - หน้า : 1510821 เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : Enhanced dissolution of sildenafil citrate as dry foam tablets
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin, Attawadee Sae Yoon, Teerapol Srichana & Narumon Changsan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Pharmaceutical Development and Technology
   เล่มที่ : Inpress ฉบับที่ : Inpress หน้า : Inpress เดือน/ปี : 00/2561-00/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Determination of Quinine Sulfate in Extemporaneous Suspension by Stability Indicating High Performance Liquid Chromatography
   ผู้เขียน : Sunanta Jeadkong, Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin
   แหล่งตีพิมพ์ : : Research Journal of Pharmacy and Technology
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 6 หน้า : 1603-1610 เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : Enhanced dissolution of sildenafil citrate as dry foam tablets
   ผู้เขียน : Sawatdee S., Atipairin A., Sae Yoon A., Srichana T, Changsan N.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Pharmaceutical Development and Technology
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 01/2560-01/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Physicochemical and Microbiological Stability of Extemporaneous Sildenafil Citrate Oral Suspension
   ผู้เขียน : Attawadee SAE YOON, Somchai SAWATDEE, Chuthamas WORADECHAKUL, Kridsada SAE CHEE, Apichart ATIPAIRIN
   แหล่งตีพิมพ์ : : Scientia Pharmaceutica
   เล่มที่ : 83 ฉบับที่ : 4 หน้า : 659–670 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
   ชื่อบทความ : Inclusion complexes between sildenafil citrate and cyclodextrins enhance drug solubility
   ผู้เขียน : Atipairin A., Sawatdee S.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Journal of Pharmaceutical Sciences
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 1 หน้า : 104-105 เดือน/ปี : 11/2558-11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Method validation for determination of sildenafil citrate in extemporaneous oral suspension
   ผู้เขียน : Apichart Atipairin, Chuthamas Woradechakul, Kridsada Sae Chee, Somchai Sawatdee, Attawadee Sae Yoon
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 7 หน้า : 131-136 เดือน/ปี : 08/2557-08/2557
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : The RING heterodimer BRCA1-BARD1 is a ubiquitin ligase inactivated by the platinum-based anticancer drugs
   ผู้เขียน : Atipairin, A., Canyuk, B. and Ratanaphan, A.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Breast Cancer Research and Treatment
   เล่มที่ : 126 ฉบับที่ : 1 หน้า : 203-209 เดือน/ปี : 02/2554-02/2554
   ชื่อบทความ : Substitution of aspartic acid with glutamic acid at position 67 of the BRCA1 RING domain retains ubiquitin ligase activity and zinc(II) binding with a reduced transition temperature
   ผู้เขียน : Atipairin, A., Canyuk, B. and Ratanaphan, A.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Biological Inorganic Chemistry
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 2 หน้า : 217-226 เดือน/ปี : 02/2554-02/2554
   ชื่อบทความ : In vitro enhanced sensitivity to cisplatin in D67Y BRCA1 RING domain protein
   ผู้เขียน : Atipairin, A. and Ratanaphan, A.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Breast Cancer: Basic and Clinical Research
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 5 หน้า : 201-208 เดือน/ปี : 09/2554-09/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Cisplatin affects the conformation of apo-form, not holo-form, of BRCA1 RING finger domain and confers thermal stability
   ผู้เขียน : Atipairin, A., Canyuk, B. and Ratanaphan, A.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Chemistry & Biodiversity
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 8 หน้า : 1949-1967 เดือน/ปี : 08/2553-08/2553
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : การแยกเชื้อแบคทีเรียที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพจากตัวอย่างดิน
    Isolation of antimicrobial-producing bacteria from soil samples (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ณัฐพนธ์ ทรงนาคา มณฑล เลิศคณาวนิชกุล และ อภิชาต อธิไภริน
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562
   สถานที่ประชุม : โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/05/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Oral bioavailability of sildenafil citrate dry foam tablets in rats (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin
   ชื่อการประชุม : The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018
   สถานที่ประชุม : PSU Conference Hall Songkhla, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2561
   ชื่อบทความ : Analytical method validation for determination of naproxen sodium in extemporaneous oral suspension (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nuttapon Songnaka, Thanapat Dumluck, Thanawat Ngansatin, Tanwarat Yaosong, Sitapa Rotchana-aksorn, Ruethaikan Laklaem, Phongpisut Boonpud, Somchai Sawatdee, Apichart Atipairin
   ชื่อการประชุม : The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018
   สถานที่ประชุม : PSU Conference Hall Songkhla, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2561
   ชื่อบทความ : Stability of extemporaneous naproxen oral suspension (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apichart Atipairin, Somchai Sawatdee, Nuttapon Songnaka, Thanapat Dumluck, Thanawat Ngansatin, Tanwarat Yaosong, Sitapa Rotchana-aksorn, Ruethaikan Laklaem, Phongpisut Boonpud
   ชื่อการประชุม : The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018
   สถานที่ประชุม : PSU Conference Hall Songkhla, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2561
   ชื่อบทความ : Isolation of high-quality metagenomic DNA from diverse soils, (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sunanta Jeadkong, Adisorn Ratanaphan, Apichart Atipairin
   ชื่อการประชุม : The 5th Current Drug Development International Conference and The 3rd International Conference on Herbal and Traditional Medicine 2018
   สถานที่ประชุม : PSU Conference Hall Songkhla, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Validation of HPLC method to determine mefenamic acid in emulgel (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apichart Atipairin, Fadel Saleahding, Vikran Tuayabat, Gorawit Sukkua, Atthaphon Konpian, Prutthicha Wongprasert, Chayanit Khiaoma, Sofiya Sonthiwong, Yuttarat Changsri
   ชื่อการประชุม : International Symposium on Drug Delivery and Pharmaceutical Sciences: Beyond the History (ISDDPS)
   สถานที่ประชุม : Kyoto Research Park, Buzz Hall, Building #4, 93 Chudoji Awata-cho, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8815, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 09/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Construction of genomic library of Streptomyces sp. KB1 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Songnaka N, Kongtanawanich K, Lertcanawanichakul M, Atipairin A.
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development (CDD) International Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Phuket
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Analytical Method Validation for Determination of quinine sulfate in extemporaneous oral suspension (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Mitchuayrod A, Puthhai M, Bannakit K, Ruksritong W, Pongthai P, Kongtanawanich K, Anakgarnjana S, Atipairin A.
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development (CDD) International Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Phuket
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Functional consequences of BARD1 missense mutations on ubiquitin ligase activity (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Atipairin A, Ratanaphan A.
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development (CDD) International Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Phuket
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
   ชื่อบทความ : Stability of extemporaneous quinine sulfate oral suspension (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Atipairin A, Mitchuayrod A, Puthhai M, Bannakit K, Ruksritong W, Pongthai P, Kongtanawanich K, Anakgarnjana S.
   ชื่อการประชุม : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Development and stability evaluation of extemporaneous propranolol oral suspension from propranolol tablets (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chutima Jantarat, Pornpak Sirathanarun, Namon Hirun, Apichart Atipairin
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Optimum concentration of red lime solution for preventing mosquito larvae growth (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pornpak Sirathanarun, Chutima Jantarat, Apichart Atipairin, Namon Hirun
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Inclusion complexes between sildenafil citrate and cyclodextrins enhance drug solubility (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apichart Atipairin and Somchai Sawatdee
   ชื่อการประชุม : Asian Federation for Pharmaceutical Sciences Conference 2015
   สถานที่ประชุม : Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Analytical Method Validation for Determination of Sildenafil Citrate in Extemporaneous Preparation (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chuthamas Woradechakul, Attawadee Sae Yoon, Somchai Sawatdee and Apichart Atipairin
   ชื่อการประชุม : The 3rd Current Drug Development (CDD) international conference 2014
   สถานที่ประชุม : โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ จ.กระบี่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/05/2557
   ชื่อบทความ : Preparation and Evaluation of Extemporaneous Sildenafil Citrate Oral Suspension (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kridsada Sae Chee, Attawadee Sae Yoon, Somchai Sawatdee and Apichart Atipairin
   ชื่อการประชุม : The 3rd Current Drug Development (CDD) international conference 2014
   สถานที่ประชุม : โรงแรมพาวิลเลี่ยน ควีนส์ เบย์ จ.กระบี่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/05/2557
   ชื่อบทความ : Stability of Extemporaneous Oral Suspension of Sildenafil Citrate (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apichart Atipairin, Chuthamas Woradechakul, Kridsada Sae Chee, Attawadee Sae Yoon and Somchai Sawatdee
   ชื่อการประชุม : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Formulation Development of Sunscreen Cream Containing Silk Cocoon Extract (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Attawadee Sae Yoon, Pajaree Sakdiset, Apichart Atipairin, Chayanit Nakphuang, Pattareeya Maneechot, Konsiwan Chanpetch
   ชื่อการประชุม : The 3rd Current Drug Development International Conference
   สถานที่ประชุม : โรงแรมพาวิลเลี่ยนควีนเบย์ อ่าวนาง จ.กระบี่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/05/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Substitution of aspartic acid with tyrosine at position 67 of the BRCA1 RING domain enhances sensitivity to cisplatin (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apichart Atipairin, Adisorn Ratanaphan
   ชื่อการประชุม : The 7th Princess Chulabhorn International Science Congress (PC VII)
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบผลงานโครงการ)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรปริญญาเอก สาขานวัตกรรมและเครื่องสำอาง
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบผลงานโครงการ)
 • ชื่อโครงการ : โครงการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Macromolecule Crystallography”
    ชื่อกิจกรรม : โครงการประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ Macromolecule Crystallography
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : ให้บริการยาและเวชภัณฑ์ในภาวะอุทกภัยและออกหน่วยแพทย์
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Seventeen Young Scientist Competition : YSC2015)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Fifteenty Young Scientist Competition : YSC2015)
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 8
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 16 (The Sixteen Young Scientist Competition : YSC 2014)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2014 รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 7
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 15
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2013 รอบภูมิภาค (ภาคใต้)
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 15
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2013 รอบคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 กิจกรรมอบรมนักเรียนและที่ปรึกษา และมอบทุน
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 รอบคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
    ชื่อกิจกรรม : โครงการบริการวิชาการให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการ สมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 2 การใช้สมุนไพรไทยในระบบบริการสาธารณสุขของไทย
 • ชื่อโครงการ : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : โครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการในร้านยา
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏับัติการ เรื่อง การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : ปฏิทินสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานจานเด็ด
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการในวันเด็ก
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2555
   ชื่อผลงาน : Effects of the missense mutations and the anticancer drug cisplatin on ubiquitination of BRCA1 RING finger domain
   ชื่อรางวัล : The Outstanding PhD Thesis Award 2011
   จาก : Prince of Songkla University, Thailand
   เมื่อ : 26/03/2555
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.อภิชาต  อธิไภริน
  พ.ศ.2553
   ชื่อผลงาน : The RING heterodimer BRCA1-BARD1 is a ubiquitin ligase inactivated by platinum-based anticancer drugs
   ชื่อรางวัล : Merck Young Scientist Award 2010
   จาก : บริษัท เมอร์ค จำกัด
   เมื่อ : 18/11/2553
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.อภิชาต  อธิไภริน
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)