:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ เจริญพร  บัวแย้ม
   Mr. Charoenporn Bouyam
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2279, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2279, 2206-7
   E - mail  charoenporn.bo@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551 - 2556
 
  วุฒิการศึกษา  สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2550
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/02/2554
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  04/08/2559 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  Web Application Development
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  Mobile Application Development
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  Augmented Reality
  สาขาความสนใจ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  Deep Learning
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  Augmented Reality
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  Medical Information System
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  Web/Mobile Development
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2559
   - การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเพื่อขยายขีดความสามารถในการคัดกรองและทำนายภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคทางด้านการทำเหมืองข้อมูล: กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาร อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
   Web Application Development for Enhancing the Performance of the Screening and Predicting Health Status in Elderly Using Data Mining Techniques : Case Study at Banhan District Health Promotion Hospital

   ผู้วิจัย :  ดร.กรัณรัตน์  ธรรมรักษ์,  ผศ.ดร.พุทธิพร  ธนธรรมเมธี,  ผศ.ดร.ฐิมาพร  เพชรแก้ว,  นายเจริญพร  บัวแย้ม,  ผศ.เยาวเรศ  ศิริสถิตย์กุล,  นางสาวศิริภิญโญ  จันทมุณี
   ระยะเวลาโครงการ : 01/10/2559 - 30/09/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 28/09/2561
   แหล่งทุน : มวล. : ประเภททุนงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2560 /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Using Text from the Book Spine as a Marker for Augmented Reality in Library Bookshelf Management
   ผู้เขียน : Salin Boonbrahm, Charlee Kaewrat, & Charoenporn Bouyam
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Information System and Technology Management
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 6 หน้า : 31-36 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Using Text from the Book Spine as a Marker for Augmented Reality in Library Bookshelf Management System (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Salin Boonbrahm1, Charlee Kaewrat2, Charoenporn Bouyam3
   ชื่อการประชุม : International Conference on Media Studies 2017 (ICMS’17)
   สถานที่ประชุม : Universiti Utara Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 02/05/2560
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Sustainability of Indian Mackerel gillnet artisanal fisheries in Thasala, Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ศุภัจฉรีย์ หอมหวล จรส พินจงสกุลดิษฐ พุทธิพร ธนธรรมเมธี เจริญพร บัวแย้ม วชิระ เหล็กนิ่ม3
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ ๔
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/06/2557
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)