:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. นิพนธ์  ทิพย์ศรีนิมิต
   Asst.Prof.Dr. Nibondh Tipsrinimit
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2069, 0-7567-2002-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2069, 2002-3
   E - mail  nibondh.ti@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  การศึกษาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาไทย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2516-2518
 
  วุฒิการศึกษา  นิเทศศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2531-2534
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์ : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
  มหาวิทยาลัย  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2539
 
  วุฒิการศึกษา  อักษรศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ภาษาไทย
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2518-2523
 
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  ไทศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2554
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/06/2556
 
  ตำแหน่ง  คณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  11/09/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : ชวมาเลเซียเชื้อสายไทยกับการธำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต
   แหล่งตีพิมพ์ : ปาริชาต
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : 167-194 เดือน/ปี : 10/2554-03/2555
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : การสร้างเสริมสุขภาวะและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
    ชื่อกิจกรรม : ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : การสร้างเสริมสุขภาวะและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการใช้สมุนไพรแก้พิษงู
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านภาษานานาชาติ SILK2018
    ชื่อกิจกรรม : การปาฐกถา หัวข้อ Internationalization of Education การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Challenges of the Disruptive Digital World: Will I Be Left Behind? และการเสวนา หัวข้อ Internationalization in Modern Education
 • ชื่อโครงการ : โรงเรียนชุมชนใหม่ “โรงเรียนต้นแบบ” แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตกิจกรรมวันอาเซียน
    ชื่อกิจกรรม : โรงเรียนชุมชนใหม่ โรงเรียนต้นแบบ แห่งการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตกิจกรรมวันอาเซียน
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพการวิจัยระดับปริญญาตรีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ (ศิลปศาสตร์วิจัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์เพื่อชุมชน : ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชนใหม่กับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เรียนรู้อาเซียน
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 5 ภาษาพม่า
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 4 ภาษาอินโดนีเซีย
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 3 ภาษาพม่า
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 2 ภาษามลายู
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะภาษาอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้าน สำหรับ 7 อาชีพนำร่อง (เน้นภาษาอินโดนีเซีย มลายู เวียดนาม และพม่า) ครั้งที่ 1 ภาษาเวียดนาม
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ภูมิปัญญาการรักษาสุขภาวะชุมชนด้วยสมุนไพรภาคใต้ ตอนที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ภูมิปัญญาการรักษาสุขภาวะชุมชนด้วยสมุนไพรภาคใต้ ตอนที่ 1
 • ชื่อโครงการ : สัมพันธ์กิจชุมชนสำนักวิชาศิลปศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : หลักสูตรภาษาจีนส่งต่อความรู้สู่ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เก็บภาษาถิ่นใต้ เก็บกลิ่นอายชีวิต และสมุนไพร อาหารและยาแผนโบราณในท้องถิ่น
    ชื่อกิจกรรม : จัดทำวารสารสื่อสัมพันธ์ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชนบ้านน้ำบ่อ
    ชื่อกิจกรรม : รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์ สัมพันธ์ชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในบริบทภูมิภาคอาเซียน : พื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านน้ำบ่อ นครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 6 ภาษามลายู
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 5 ภาษาอินโดนีเซีย
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 4 ภาษามลายู
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 3 ภาษาพม่า
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 2 ภาษาเวียดนาม
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะอาเซียนพื้นฐานและเฉพาะด้านสำหรับ 7 อาชีพนำร่อง ครั้งที่ 1 ภาษาอินโดนีเซีย
 • ชื่อโครงการ : ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
    ชื่อกิจกรรม : 1.ปาฐกถา เรื่อง บทบาทองค์กรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน โดย นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 2.เสวนา เรื่อง การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทอาเซียนโดย ร้อยตำรวจเอกดร.วิเชียร ตันศิริคงคล มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3.บรรยายพิเศษ บุคลากรการปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา 4.เสวนา เรื่อง ภัยการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และภัยแทรกซ้อนอื่นๆกับการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดย พันตำรวจโทกิตติทัศน์ กันฉาย สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : 1.ปาฐกถา เรื่องบทบาทหน่วยงานภาครัฐในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (อดีเลขาธิการอาเซียน) 2.บรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็นเรื่องธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยว โดย ดร.สุวิทย์ มังคละ (นักการฑูตชำนาญการ กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ) 3.บรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็นเรื่องแรงงานข้ามชาติ โดย คุณนรา รัตนรุจ (อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการแรงงาน ด้านติดตามนโยบายและกฎหมายแรงงาน สภาผู้แทน 4.การเสวนา หัวข้อ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ผศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ (อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล.) และ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ (นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2558
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศูนย์ศึกษาภาษาวัฒนธรรม และสังคมอาเซียน
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาเชิงปฏิบัติการฝึกอ่านเขียนเรียนร้อยกรองทำนองไทย 4 ภาค
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสร้างสรรค์ว่าด้วยเอเชียศึกษา
 • ชื่อโครงการ : ค่ายอ่านเขียนเรียนกวีรุ่นเยาว์-ไทยศึกษาบูรณาการครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : 1) ฝึกเขียนคำตามจำนวน ชี้ชวนหาสัมผัส ชี้ชัดเรื่องวรรคตอน 2) -ฝึกเขียนคำเน้นย้ำเสียงหนักเบา เรียงร้อยเข้าเป็นคำฉันท์ 3) กิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกเขียน และให้วิทยากรร่วมกันอ่าน/แนะนำติชม ผลงานที่ฝึกเขียน 4) กิจกรรมยุวกวีสัมพันธ์
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์วิชาการ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สิ่งท้าทายสังคมไทย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ชิงแชมป์ภาคใต้ตอนบน/กิจกรรมการประชุมเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคใต้ตอนบน/กิจกรรมเสวนา เรื่อง มองเพื่อนบ้านผ่านวรรณกรรมอาเซียน/กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการทางรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : ค่ายอ่านเขียนเรียนกวีเพื่อพัฒนากวีรุ่นเยาว์ ไทยศึกษาบูรณาการ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเสวนา อ่านเขียนเรียนกวีเพื่อพัฒนากวีรุ่นเยาว์ กิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อฝึกเขียนบทกวี กิจกรรมยุวกวีสัมพันธ์
 • ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2555
    ชื่อกิจกรรม : ตอน คนและวัฒนธรรมไทยในรัฐกาลันตัน มาเลเซีย
    ชื่อกิจกรรม : ตอน คนและวัฒนธรรมไทยในไทรบุรี (เคดาร์) มาเลเซีย
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ตามรอยพรลิงค์ ศรีธรรมราชมหานคร
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)