:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ นพ. สุรศักดิ์  วิจิตรพงศ์จินดา
   Dr. Surasak Vijitpongjinda
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2884, 0-7567-2801-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2884, 2801-4
   E - mail  surasak.vi@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วุฒิบัตร
  สาขาที่จบ  นิติเวชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  แพทสภา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2555-2559
 
  วุฒิการศึกษา  แพทยศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  แพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2554
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2554
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  10/10/2562 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  รองคณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/12/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/04/2554 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  นิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine)
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Forensic Medicine
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Toxicology
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Serology
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ :  Results from the Medical School Physical Activity Report Card (MSPARC) for a Thai Medical School: a mixed methods study
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Vijitpongjinda, S., Saengow, U., Amaek, W., Thanamee, S., & Petchuay, P. (2018). Results from the Medical School Physical Activity Report Card (MSPARC) for a Thai Medical School: a mixed methods study. BMC Medical Education, 18, 288.
   แหล่งตีพิมพ์ : BMC Medical Education
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 1 หน้า : 288 เดือน/ปี : 12/2561-/
   ชื่อบทความ : A comprehensive survey of physical activity in a Thai medical school using the Medical School Physical Activity Report Card (MSPARC)
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Vijitpongjinda, S., Saengow, U., Amaek, W., Thanamee, S., & Petchuay, P. (2018). A comprehensive survey of physical activity in a Thai medical school using the Medical School Physical Activity Report Card (MSPARC). Journal of Physical Activity & Health, 15, S214.
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Physical Activity & Health
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 10 (Suppl 1) หน้า : S214 เดือน/ปี : 10/2561-/
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Development of a physical activity monitoring tool for Thai medical schools: a protocol for a mixed methods study
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Vijitpongjinda, S., Saengow, U., Amaek, W., Thanamee, S., & Petchuay, P. (2017). Development of a physical activity monitoring tool for Thai medical schools: a protocol for a mixed methods study. BMJ Open, 7, e017297.
   แหล่งตีพิมพ์ : BMJ Open
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : - หน้า : e017297 เดือน/ปี : 09/2560-/
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Physical activity among medical students in Southern Thailand: A mixed methods study  
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Fungthongcharoen, K., Saengow, U., & Vijitpongjinda, S. (2017). Physical activity among medical students in Southern Thailand: A mixed methods study. BMJ Open, 6, e013479.
   แหล่งตีพิมพ์ : BMJ Open
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 9 หน้า : e013479 เดือน/ปี : 09/2559-/
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Reduction of amanitin levels in In vitro model by using household chemicals (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Surasak Vijitpongjinda Cherdsak Jaikang
   ชื่อการประชุม : 24th Congress International Academy of Legal Medicine in Fukuoka
   สถานที่ประชุม : Fukuoka International Congress Center, Fukuoka, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 05/06/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Survey on physical activity behaviours among medical students in Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit, Krittanu Fungthongcharoen, Udomsak Saengow, Surasak Vijitpongjinda
   ชื่อการประชุม : The 6th ISPAH Congress
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/11/2559
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2563
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สร้างความเข้าใจกับไวรัส COVID-19
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน รู้จักยาเสียสาว
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : โครงการประชุมวิชาการ Health 4.0 Generation Processes with the latest technologies
 • ชื่อโครงการ : ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและการใช้ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
    ชื่อกิจกรรม : นำเสนอผลงานและอำลาชุมชน
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการ Health 4.0 Generation Processes with the latest technologies
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการ Living Will and Palliatie Care Conference
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน พิษภัยบุรี่
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเยี่ยมชมการสาธิตร่างกายมนุษย์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมมารู้จักกล้ามเนื้อและกระดูกของเรา
 • ชื่อโครงการ : ขยับข้อ ชะลอเสื่อมในผู้สูงวัย
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • อาจารย์พิเศษ ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรงพยาบาลตรัง ในรายวิชานิติเวชศาสตร์
 • บรรยายและสอนเกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย์ และการเป็นพยานศาลให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปี่ที่ 6 มหาวิทยาลัยมหิดล
  พ.ศ.2560
 • วิทยากรบรรยาย เรื่องเล่าจากพี่สู่น้อง ในงานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านนิติเวช ราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2560
 • บรรยายและสอนเกี่ยวกับการตรวจบาดแผล และการเปลี่ยนแปลงหลังการตาย ให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปี่ที่ 6 มหาวิทยาลัยมหิดล
 • การบรรยายเรื่อง สร้างสุขสุดท้ายที่ปลายทาง ด้วยมาตรา 12 ร่วมกับศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส กรรมการกฤษฎีกาและผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.อำนาจ บุบผาผามาศ สำนักงานกฎหมายบิลโก และ นพ.สุรศักดิ์ วิจิตรพงศ์จินดา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
 • อาจารย์พิเศษ ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรงพยาบาลตรัง ในรายวิชานิติเวชศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษ ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรงพยาบาลตรัง ในรายวิชานิติเวชศาสตร์
  พ.ศ.2559
 • บรรยายและสอนเกี่ยวกับการตรวจบาดแผล และการเปลี่ยนแปลงหลังการตาย ให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปี่ที่ 6 มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรบรรยาย เรื่องเล่าจากพี่สู่น้อง ในงานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านนิติเวช ราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2559
 • อาจารย์พิเศษ ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรงพยาบาลตรัง ในรายวิชานิติเวชศาสตร์
 • อาจารย์พิเศษ ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรงพยาบาลตรัง ในรายวิชานิติเวชศาสตร์
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2562
   ชื่อผลงาน : โล่เกียรติคุณอาจารย์แพทย์ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562
   ชื่อรางวัล : โล่เกียรติคุณอาจารย์แพทย์ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2562
   จาก : แพทยสภา
   เมื่อ : 18/07/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  นพ.สุรศักดิ์  วิจิตรพงศ์จินดา
   ชื่อผลงาน : ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
   ชื่อรางวัล : โล่ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562
   จาก : สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   เมื่อ : 09/08/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  นพ.สุรศักดิ์  วิจิตรพงศ์จินดา
   ชื่อผลงาน : ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
   ชื่อรางวัล : โล่ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562
   จาก : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   เมื่อ : 10/09/2562
   ผู้ได้รับรางวัล :  นพ.สุรศักดิ์  วิจิตรพงศ์จินดา
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)