:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ พญ. วันดี  ชั้นประเสริฐภิญโญ
   พญ. Wandee Chanprasertpinyo
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2895, 0-7567-2801-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2895, 2801-4
   E - mail  wandee.ch@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญใน
  สาขาที่จบ  อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  มหาวิทยาลัย  โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2560
 
  วุฒิการศึกษา  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญใน
  สาขาที่จบ  อายุรศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  แพทยสภา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554-2557
 
  วุฒิการศึกษา  แพทยศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  แพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2552
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2554
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/04/2554 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  แพทยศาสตร์บัณฑิต
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์

  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Using IceCreamforDiagnosisof DiabetesMellitusandImpaired Glucose Tolerance:AnAlternativeto the OralGlucoseToleranceTest
   ผู้เขียน : Wandee Chanprasertpinyo,MD,NattapimonBhirommuang,BNS,MSc, Titiporn Surawattanawiset,MSc,ThanwarinTangsermwong,MSc, Pariya Phanachet,MDandChutintornSriphrapradang,MD
   แหล่งตีพิมพ์ : : THE AMERICAN JOURNAL OF THE MEDICAL SCIENCES
   เล่มที่ : 354 ฉบับที่ : 6 หน้า : 581-585 เดือน/ปี : 12/2560-12/2562
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : An impact of early palliative care on end of life care in advanced non-small-cell lung cancer patients (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wandee Chanprasertpinyo, MD, Siriporn Semsarn, RN, MNS, APN, Nattapong Ngamphaiboon, MD Viratch Tangsujaritvijit, MD, Thanyanun Reungwetwattana, MD, MSc, Veerachai Sachdev, MD, Pichai Chansriwong, MD
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 33 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย : 33rd Annual Meeting The Royal College of Physicians of Thailand
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/05/2560
   ชื่อบทความ : Early Palliative Care Reduced the Aggressiveness of Cancer Care Near End of Life in Metastatic Non Small Cell Lung Cancer Patients (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chanprasertpinyo W, Semsarn S, Tangsujaritvijit V, Ngamphaiboon N, Reungwetwattana T, Chaiviboontham S, Konmun J, Sachdev V, Chansriwong C
   ชื่อการประชุม : World lung cancer conference 2017
   สถานที่ประชุม : Yokahama, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 16/10/2560
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : ปั้นปูนแดง แกล้งยุงลาย
    ชื่อกิจกรรม : นำเสนอผลงานและอำลาชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน มะเร็งเต้านม
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน รู้เท่าทันมะเร็งปอด
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันมหิดล มหกรรมเวทีสุขภาพ
    ชื่อกิจกรรม : เวทีสุขภาพ
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (การให้บริการแพทย์เฉพาะทาง ณ โรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช)
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver และ Photoshop รุ่น 6
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)