:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ พญ. นนทพรรณ  ผาสุข
   พญ. Nonthapan Phasuk
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2862, 0-7567-2801-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2862, 2801-4
   E - mail  nonthapan.ph@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วุฒิบัตร
  สาขาที่จบ  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
  มหาวิทยาลัย  แพทสภา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2560
 
  วุฒิการศึกษา  วุฒิบัตร
  สาขาที่จบ  กุมารเวชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  แพทยสภา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2554-2557
 
  วุฒิการศึกษา  แพทยศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  แพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2551
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2554
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/04/2554 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Monitoring of cytomegalovirus infection in non-transplant pediatric acute lymphoblastic leukemia patients during chemotherapy
   ผู้เขียน : Nonthapan Phasuk, Jiraporn Keatkla, Sasivimol Rattanasiri, Chonnamet Techasaensiri, Usanarat Anurathapan, Nopporn Apiwattanakul
   แหล่งตีพิมพ์ : : Medicine
   เล่มที่ : 98 ฉบับที่ : 4 หน้า : e14256 เดือน/ปี : 01/2562-01/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Prevalence of intestinal parasitic infections and associated risk factors for hookworm infections among primary schoolchildren in rural areas of Nakhon Si Thammarat, southern Thailand
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad, Nonthapan Phasuk, Suchirat Bunratsami, Kanjana Thongtup, Parnpen Viriyavejakul, Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Somchok Nongnaul
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Public Health, IF = 2.420
   เล่มที่ : XX ฉบับที่ : XX หน้า : XX เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Prevalence of intestinal parasitic infection and associated risk factors among village health volunteers in rural communities of southern Thailand
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad, Nonthapan Phasuk, Suchirat Bunratsami, Kanjana Thongtup, Niramon Siripakonuaong and Somchok Nongnaul
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Public Health, Impact factor: 2.209
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : - หน้า : 564 เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Monitoring of Cytomegalovirus Infection in Non-transplant Pediatric Leukemia during Chemotherapy (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nonthapan Phasuk, Nopporn Apiwattanakul, Chonnamet Techasaensiri, Usanarat Anurathapan
   ชื่อการประชุม : IDWeek 2017
   สถานที่ประชุม : San Diego Convention Center, in San Diego, CA, USA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 04/10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาการแสดงออกของ kidney injury molecule-1 (KIM-1) สำหรับเป็นตัวชี้วัดเพื่อตรวจสอบการบาดเจ็บของท่อไตส่วนต้นในภาวะไตวายเฉียบพลันด้วยโรคมาลาเรียฟาลซิพารัมชนิดรุนแรง
    Study of kidney injury molecule-1 (KIM-1) expression as a tissue biomarker for detection proximal tubular injury in acute kidney injury with severe falciparum malaria (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์*, พรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล, นนทพรรณ ผาสุข, ศราวุธ ปาลิโภชน์, ผานิตย์ คุ้มฮิ้นและพิชชานีย์ จริยพงศ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 : The fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)
   สถานที่ประชุม : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/02/2559
   ชื่อบทความ : Prevalence of Intestinal Parasitic Infections among Primary Schoolchildren in Rural Areas of Nakhon Si Thammarat Province, Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad*, Nonthapan Phasuk, Kanjana Thongtup, Suchirat Bunratsami, Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Prasit Na-ek, Somchok Nongnaul
   ชื่อการประชุม : The 8th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases (ACPID 2016)
   สถานที่ประชุม : Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/11/2559
   ชื่อบทความ : Invasive fungal infection as a complication of Epstein-Barr virus-associated hemophagocytic lymphohistiocytosis: a case series. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Nonthapan Phasuk, Nopporn Apiwattanakul, Chonnamet Techasaensiri, Suradej Hongeng .
   ชื่อการประชุม : The 8th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases (ACPID 2016)
   สถานที่ประชุม : Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/11/2559
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : โครงการประชุมวิชาการ Health 4.0 Generation Processes with the latest technologies
 • ชื่อโครงการ : บ้านไม้มูกชวนลูกหลานต้านภัยไข้เลือดออก
    ชื่อกิจกรรม : นำเสนอผลงานและอำลาชุมชน
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการ Health 4.0 Generation Processes with the latest technologies
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคมือ เท้า ปาก
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กวัยเรียน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สาระน่ารู้เรื่องวัคซีนไข้เลือดออก
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิและโปรโตซัวในลำไส้ในเด็กนักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิและโปรโตซัวในลำไส้
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันมหิดล มหกรรมเวทีสุขภาพ
    ชื่อกิจกรรม : เวทีสุขภาพ
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (การให้บริการแพทย์เฉพาะทาง ณ โรงพยาบาลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช)
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)