:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. นพ. ปรัชญะพันธุ์  เพชรช่วย
   Doctor Prachyapan Petchuay
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2859, 0-7567-2801-6
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2859, 2801-6
   E - mail  prachyapan.pe@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  แพทยศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  แพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2533
 
  วุฒิการศึกษา  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญใน
  สาขาที่จบ  ศัลยศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  แพทสภา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2539
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Medical Education
  มหาวิทยาลัย  University of Wales
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2547
 
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Medical Education
  มหาวิทยาลัย  University of Birmingham
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  2551
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  04/04/2554
 
  ตำแหน่ง  คณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  13/03/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  04/04/2554 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Developing a training programme in physical activity counselling for undergraduate medical curricula: A nationwide Delphi study
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Petchuay, P., Wattanapisit, S., & Tuangratananon, T. (2019). Developing a training programme in physical activity counselling for undergraduate medical curricula: A nationwide Delphi study. BMJ Open, 9, e030425.
   แหล่งตีพิมพ์ : BMJ Open
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 8 หน้า : e030425 เดือน/ปี : 09/2562-/
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ :  Results from the Medical School Physical Activity Report Card (MSPARC) for a Thai Medical School: a mixed methods study
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Vijitpongjinda, S., Saengow, U., Amaek, W., Thanamee, S., & Petchuay, P. (2018). Results from the Medical School Physical Activity Report Card (MSPARC) for a Thai Medical School: a mixed methods study. BMC Medical Education, 18, 288.
   แหล่งตีพิมพ์ : BMC Medical Education
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 1 หน้า : 288 เดือน/ปี : 12/2561-/
   ชื่อบทความ : A comprehensive survey of physical activity in a Thai medical school using the Medical School Physical Activity Report Card (MSPARC)
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Vijitpongjinda, S., Saengow, U., Amaek, W., Thanamee, S., & Petchuay, P. (2018). A comprehensive survey of physical activity in a Thai medical school using the Medical School Physical Activity Report Card (MSPARC). Journal of Physical Activity & Health, 15, S214.
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Physical Activity & Health
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 10 (Suppl 1) หน้า : S214 เดือน/ปี : 10/2561-/
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Development of a physical activity monitoring tool for Thai medical schools: a protocol for a mixed methods study
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Vijitpongjinda, S., Saengow, U., Amaek, W., Thanamee, S., & Petchuay, P. (2017). Development of a physical activity monitoring tool for Thai medical schools: a protocol for a mixed methods study. BMJ Open, 7, e017297.
   แหล่งตีพิมพ์ : BMJ Open
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : - หน้า : e017297 เดือน/ปี : 09/2560-/
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : 2015 Petchuay P. (2015) Higher Education in Thailand: Factors influencing students’ motivation to study. In Henning M. et al eds Student Motivation and Quality of life in Higher Education. Singapore: Routledge
   ผู้เขียน : PrachyapanPetchuay
   แหล่งตีพิมพ์ : : 2015 Petchuay P. (2015) Higher Education in Thailand: Factors influencing students’ motivation to study. In Henning M. et al eds Student Motivation and Quality of life in Higher Education. Singapore: Routledge
   เล่มที่ : 00 ฉบับที่ : 00 หน้า : 65-72 เดือน/ปี : 03/2558-04/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : บทบาทบริการสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเมื่อเผชิญภัยพิบัติทางธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ จำนงค์ ธนะภพ ปรัชญะพันธ์ เพชรช่วย อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : Thre 6 th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : บริบทการเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ปี 2554 ต.นบพิตำ อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดบริการสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนเมื่อเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของเครือข่ายบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ จำนงค์ ธนะภพ อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
   ชื่อการประชุม : ABC สัญจรนครศรีธรรมราช
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/02/2556
   ชื่อบทความ : Creative skills and how to teach them: From medical students at Walailak University, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : P Petchuay
   ชื่อการประชุม : 10th Asia Pacific Medical Education Conference (APMEC)
   สถานที่ประชุม : Singapore, National University of Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 16/01/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Transforming From Preclinical To Clinical Year: An Introduction To The Clinical Course At Walailak University (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Prachyapan Petchuay
   ชื่อการประชุม : 9th Asia Pacific Medical Education Conference (APMEC)
   สถานที่ประชุม : National University of Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 11/01/2555
   ชื่อบทความ : Social Accountability: Preparing Medical Students For Real Life Using Their Experience of A Natural Disaster. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Prachyapan Petchuay
   ชื่อการประชุม : 9th Asia Pacific Medical Education Conference (APMEC)
   สถานที่ประชุม : Yong Loo Lin School of Medicine National University Health System
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 11/01/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : โครงการประชุมวิชาการ Health 4.0 Generation Processes with the latest technologies
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการ Health 4.0 Generation Processes with the latest technologies
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคที่มากับน้ำท่วม
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการโรคภูมิแพ้ในประชากรพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โครงการบริการวิชาการโรคภูมิแพ้ในประชากรพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : แพทย์เฉพาะทางสู่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : โครงการเครือข่ายการดูแลรักษาโรคหืดในเด็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2559
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการประเมินภาวะสุขภาพของผู้หญิงช่วงก่อนและหลังหมดประจำเดือนที่มีอายุระหว่าง 40-59 ปี ในหมู่ที่ 2 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระยะที่ 1)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2557
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในวันมหิดล ปี พ.ศ.2556
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : จัดการประชุมวิชาการร่วมระหว่างสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Joint Conference betweent the Thai Physicians Association of America and Walailak)
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมในชั้นปรีคลินิกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการเรื่อง การป้องกันโรคกระดูกพรุนในชุมชน
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างภาวะผู้นำสำหรับอาจารย์ทางด้านแพทยศาสตร์ศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : เป็นครูแพทย์ตัวอย่าง
   ชื่อรางวัล : ครูแพทย์ดีเด่น ปี 2557
   จาก : แพทยสภา
   เมื่อ : 04/09/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์  เพชรช่วย
   ชื่อผลงาน : ศิษย์เก่าดีเด่น
   ชื่อรางวัล : ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
   จาก : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
   เมื่อ : 10/07/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์  เพชรช่วย
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)