:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.นพ. อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์
   รศ.นพ. Apichai Wattanapisit
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2869, 0-7567-2801-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2869, 2801-4
   E - mail  apichai.wa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญใน
  สาขาที่จบ  เวชศาสตร์ครอบครัว
  มหาวิทยาลัย  แพทสภา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2555-2558
 
  วุฒิการศึกษา  แพทยศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  แพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2554
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2554
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  24/10/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  23/08/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  เวชศาสตร์ครอบครัว (Family medicine)
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  ACSM/NPAS Physical Activity in Public Health Specialist
  อื่น ๆ  Fellow of the Higher Education Academy (FHEA)
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Physical activity
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Family medicine
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Palliative care
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Digital health
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Can mobile health apps replace GPs? A scoping review of comparisons between mobile apps and GP tasks  
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A. Teo, CH., Wattanapisit, S., Teoh, E., Woo, WJ., & Ng, CJ. (2020). Can mobile health apps replace GPs? A scoping review of comparisons between mobile apps and GP tasks. BMC Medical Informatics and Decision Making, 20, 5.
   แหล่งตีพิมพ์ : BMC Medical Informatics and Decision Making
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 1 หน้า : 5 เดือน/ปี : 01/2563-/
   ชื่อบทความ : Hyperglycaemia-induced diabetic amyotrophy: a case report from a family medicine clinic    
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Wattanapisit, S., & Thongruch, J. (2020). Hyperglycaemia-induced diabetic amyotrophy: a case report from a family medicine clinic. BJGP Open, 4, bjgpopen20X101026.
   แหล่งตีพิมพ์ : BJGP Open
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 1 หน้า : bjgpopen20X101026 เดือน/ปี : 04/2563-/
   ชื่อบทความ : Public health perspectives on eSports
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A.*, Wattanapisit, S., & Wongsiri, S. (2020). Public health perspectives on eSports. Public Health Reports, 135, 295-298.
   แหล่งตีพิมพ์ : Public Health Reports
   เล่มที่ : 135 ฉบับที่ : 3 หน้า : 295-298 เดือน/ปี : 05/2563-/
   ชื่อบทความ : Effects of a workplace-based virtual-run intervention among university employees
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Amaek, W., Promma, W., Srirug, P., Cheangsan, U., Khwanchum, S., Chadakorn, W., Eardmak, K., & Chadakorn, N. (2020). Effects of a workplace-based virtual-run intervention among university employees. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 2745.
   แหล่งตีพิมพ์ : International Journal of Environmental Research and Public Health
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 8 หน้า : 2745 เดือน/ปี : 04/2563-/
   ชื่อบทความ : Perspectives on using online platforms for promoting running and walking activities
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Amaek, W., Sukkriang, N., Wattamapisit, S., & Wongsiri, S. (2020) Perspectives on using online platforms for promoting running and walking activities. Frontiers in Public Health, 8, 150.
   แหล่งตีพิมพ์ : Frontiers in Public Health
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : - หน้า : 150 เดือน/ปี : 04/2563-/
   ชื่อบทความ : Overview of physical activity counseling in primary care    
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Wattanapisit, S., & Wongsiri, S. (2020). Overview of physical activity counseling in primary care. Korean Journal of Family Medicine, DOI: https://doi.org/10.4082/kjfm.19.0113.
   แหล่งตีพิมพ์ : Korean Journal of Family Medicine
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/2563-/
   ชื่อบทความ : Health-risk behaviours and injuries among youth and young adults in Chiang Mai, Thailand: A population-based survey
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Jiraporncharoen, W., Pinyopornpanish, K., Jiraniramai, S., Thaikla, K., & Angkurawaranon, C. (2020). Health-risk behaviours and injuries among youth and young adults in Chiang Mai, Thailand: A population-based survey. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 3696.
   แหล่งตีพิมพ์ : International Journal of Environmental Research and Public Health
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 10 หน้า : 3696 เดือน/ปี : 05/2563-05/2563
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : จดหมายถึงกองบรรณาธิการ  
   ผู้เขียน : อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์. (2562). จดหมายถึงกองบรรณาธิการ. วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว, 2, 8.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 1 หน้า : 8 เดือน/ปี : 01/2562-/
   ชื่อบทความ :  Purple urine bag syndrome in palliative care
   ผู้เขียน : Wattanapisit, S., Wattanapisit, A., Meepuakmak, A., & Rakkapan, P. (2019). Purple urine bag syndrome in palliative care. BMJ Supportive & Palliative Care, 9, 155-157.
   แหล่งตีพิมพ์ : BMJ Supportive & Palliative Care
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 2 หน้า : 155-157 เดือน/ปี : 06/2562-/
   ชื่อบทความ : Physical activity counselling among GPs: A qualitative study from Thailand
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A. Thanamee, S. & Wongsiri, S. (2019). Physical activity counselling among GPs: A qualitative study from Thailand. BMC Family Practice, 20, 72.
   แหล่งตีพิมพ์ : BMC Family Practice
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 1 หน้า : 72 เดือน/ปี : 05/2562-/
   ชื่อบทความ : Developing a training programme in physical activity counselling for undergraduate medical curricula: A nationwide Delphi study
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Petchuay, P., Wattanapisit, S., & Tuangratananon, T. (2019). Developing a training programme in physical activity counselling for undergraduate medical curricula: A nationwide Delphi study. BMJ Open, 9, e030425.
   แหล่งตีพิมพ์ : BMJ Open
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 8 หน้า : e030425 เดือน/ปี : 09/2562-/
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Gaming behaviour with Pokemon GO and physical activity: A preliminary study with medical students in Thailand
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Saengow, U., Ng, CJ., Thanamee, S., & Kaewruang, N. (2018). Gaming behaviour with Pokemon GO and physical activity: A preliminary study with medical students in Thailand. PLoS ONE, 13, e0199813.
   แหล่งตีพิมพ์ : PLoS ONE
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 6 หน้า : e0199813 เดือน/ปี : 06/2561-/
   ชื่อบทความ : Physical activity counseling in primary care and family medicine residency training: A systematic review
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Tuangratananon, T., & Thanamee, S. (2018). Physical activity counseling in primary care and family medicine residency training: A systematic review. BMC Medical Education, 18, 159.
   แหล่งตีพิมพ์ : BMC Medical Education
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 1 หน้า : 159 เดือน/ปี : 07/2561-/
   ชื่อบทความ : Patients’ perspectives regarding hospital visits in the universal health coverage system of Thailand: A qualitative study
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., & Saengow, U. (2018). Patients’ perspectives regarding hospital visits in the universal health coverage system of Thailand: A qualitative study. Asia Pacific Family Medicine, 17, 9.
   แหล่งตีพิมพ์ : Asia Pacific Family Medicine
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 1 หน้า : 9 เดือน/ปี : 09/2561-/
   ชื่อบทความ :  Results from the Medical School Physical Activity Report Card (MSPARC) for a Thai Medical School: a mixed methods study
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Vijitpongjinda, S., Saengow, U., Amaek, W., Thanamee, S., & Petchuay, P. (2018). Results from the Medical School Physical Activity Report Card (MSPARC) for a Thai Medical School: a mixed methods study. BMC Medical Education, 18, 288.
   แหล่งตีพิมพ์ : BMC Medical Education
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 1 หน้า : 288 เดือน/ปี : 12/2561-/
   ชื่อบทความ : A comprehensive survey of physical activity in a Thai medical school using the Medical School Physical Activity Report Card (MSPARC)
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Vijitpongjinda, S., Saengow, U., Amaek, W., Thanamee, S., & Petchuay, P. (2018). A comprehensive survey of physical activity in a Thai medical school using the Medical School Physical Activity Report Card (MSPARC). Journal of Physical Activity & Health, 15, S214.
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Physical Activity & Health
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 10 (Suppl 1) หน้า : S214 เดือน/ปี : 10/2561-/
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Physical activity for adult cancer survivors: A literature review
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A. (2017). Physical activity for adult cancer survivors: A literature review. Walailak Journal of Science and Technology, 14, 1-10.
   แหล่งตีพิมพ์ : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-10 เดือน/ปี : 01/2560-/
   ชื่อบทความ : Evidence behind 10,000 steps walking
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., & Thanamee, S. (2017). Evidence behind 10,000 steps walking. Journal of Health Research, 31, 241-248.
   แหล่งตีพิมพ์ : Journal of Health Research
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : 3 หน้า : 241-248 เดือน/ปี : 05/2560-/
   ชื่อบทความ : Development of a physical activity monitoring tool for Thai medical schools: a protocol for a mixed methods study
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Vijitpongjinda, S., Saengow, U., Amaek, W., Thanamee, S., & Petchuay, P. (2017). Development of a physical activity monitoring tool for Thai medical schools: a protocol for a mixed methods study. BMJ Open, 7, e017297.
   แหล่งตีพิมพ์ : BMJ Open
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : - หน้า : e017297 เดือน/ปี : 09/2560-/
   ชื่อบทความ : A population-based survey on physical inactivity and leisure time physical activity among adults in Chiang Mai, Thailand, 2014
   ผู้เขียน : Thanamee, S., Pinyopornpanish, K., Wattanapisit, A., Suerungruang, S., Thaikla, K., Jiraporncharoen, W., & Angkurawaranon, C. (2017). A population-based survey on physical inactivity and leisure time physical activity among adults in Chiang Mai, Thailand, 2014. Archives of Public Health, 75, 41.
   แหล่งตีพิมพ์ : Archives of Public Health
   เล่มที่ : 75 ฉบับที่ :  หน้า : 41 เดือน/ปี : 10/2560-/
   ชื่อบทความ : Medical student’s learning outcomes of medical resources integration and optimization in family medicine
   ผู้เขียน : Wijitsetthakul, S., & Wattanapisit, A. (2017). Medical student’s learning outcomes of medical resources integration and optimization in family medicine. Siriraj Medical Journal, 69, 330-335.
   แหล่งตีพิมพ์ : Siriraj Medical Journal
   เล่มที่ : 69 ฉบับที่ : 6 หน้า : 330-335 เดือน/ปี : 11/2560-/
   ชื่อบทความ : สถานการณ์และแนวโน้มการมารับบริการโรงพยาบาลสมุทรสาครของผู้ป่วยไทยและชาวเมียนมาปี พ.ศ.2555 ถึงปี พ.ศ.2559  Situation and trend of Samutsakhon Hospital visits among Thai and Myanmar patients between 2012 and 2016
   ผู้เขียน : ธนพัฒน์ พวงเพชร, จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล, งามพล สุนทรวรสิริ, อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์, ดํารงเกียรติ อาจหาญ. (2560). สถานการณ์และแนวโน้มการมารับบริการโรงพยาบาลสมุทรสาครของผู้ป่วยไทยและชาวเมียนมาปี พ.ศ.2555 ถึงปี พ.ศ.2559 Situation and trend of Samutsakhon Hospital visits among Thai and Myanmar patients between 2012 and 2016, 8, 33-48.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารโรงพยาบาลนครพิงค์
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 2 หน้า : 33-48 เดือน/ปี : 07/2560-/
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : A review of the current international physical activity guidelines for various age groups to prevent and control noncommunicable diseases
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A. (2016). A review of the current international physical activity guidelines for various age groups to prevent and control noncommunicable diseases. Songklanagarind Medical Journal, 34, 39-49.
   แหล่งตีพิมพ์ : Songklanagarind Medical Journal
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 1 หน้า : 39-49 เดือน/ปี : 01/2559-/
   ชื่อบทความ : Physical activity among medical students in Southern Thailand: A mixed methods study  
   ผู้เขียน : Wattanapisit, A., Fungthongcharoen, K., Saengow, U., & Vijitpongjinda, S. (2017). Physical activity among medical students in Southern Thailand: A mixed methods study. BMJ Open, 6, e013479.
   แหล่งตีพิมพ์ : BMJ Open
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 9 หน้า : e013479 เดือน/ปี : 09/2559-/
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : A national survey on the core contents of physical activity counselling for undergraduate medical education (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit*, Prachyapan Petchuay, Sanhapan Wattanapisit, Titiporn Tuangratananon
   ชื่อการประชุม : ASEAN University Network 2nd International Health Promotion Conference
   สถานที่ประชุม : Novotel Manila, Manila, Philippines
   ประเทศ : ฟิลิปปินส์ เมื่อ 20/08/2562
   ชื่อบทความ : Can mobile apps take over GPs’ job? (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit*, Chin Hai Teo, Sanhapan Wattanapisit, Emylia Teoh, Wing Jun Woo, Chirk Jenn Ng
   ชื่อการประชุม : WONCA APR Conference 2019
   สถานที่ประชุม : Kyoto, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 15/05/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : What do patients think about hospital visits in the universal coverage system of Thailand? (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit, Udomsak Saengow
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 : The 10th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : Physical activity counselling in primary care: a qualitative study in a Thai context (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit, Sanhapan Thanamee, Sunton Wongsiri
   ชื่อการประชุม : ISBNPA Annual Meeting 2018
   สถานที่ประชุม : Hong Kong
   ประเทศ : ฮ่องกง เมื่อ 06/06/2561
   ชื่อบทความ : Effects of circadian and intrapersonal factors on brainwaves (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sattayakhom, A., Matan, N., Wattanapisit, A., PALIPOCH, S., Punsawad, C., Na-ek, P., et al.
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
   ชื่อบทความ : Epoch size and spectral analysis for time-domain data of chemical-responded sensations (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : KOOMHIN, P., Sattayakhom, A., Matan, N., Wattanapisit, A., PALIPOCH, S., Punsawad, C., et al.
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
   ชื่อบทความ : A comprehensive survey of physical activity in a Thai medical school using the Medical School Physical Activity Report Card (MSPARC) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : A. WATTANAPISIT, S. VIJITPONGJINDA, U. SAENGOW, W. AMAEK, S. THANAMEE and P. PETCHUAY
   ชื่อการประชุม : International Society for Physical Activity and Health Congress (ISPAH 2018)
   สถานที่ประชุม : Queen Elizabeth II Centre, London, UK
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/10/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Should we walk 10,000 steps a day? (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit, Sanhapan Thanamee
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/03/2560
   ชื่อบทความ : Effects of Pokemon GO on physical activity (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit*, Udomsak Saengow, Chirk Jenn Ng, Sanhapan Thanamee, Nonthakorn Kaewruang
   ชื่อการประชุม : ISBNPA Annual Meeting 2017
   สถานที่ประชุม : Victoria Conference Centre, Victoria, Canada
   ประเทศ : คานาดา เมื่อ 08/06/2560
   ชื่อบทความ : Medical student’s learning outcomes of medical resources integration and optimization in family medicine (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sudarat Wijitsetthakul, Apichai Wattanapisit
   ชื่อการประชุม : WONCA APRC 2017
   สถานที่ประชุม : Pattaya, Chonburi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/11/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Survey on physical activity behaviours among medical students in Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit, Krittanu Fungthongcharoen, Udomsak Saengow, Surasak Vijitpongjinda
   ชื่อการประชุม : The 6th ISPAH Congress
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/11/2559
   ชื่อบทความ : Prevalence of physical inactivity and assessing the stages of change for leisure-time physical activity among people in Chiang Mai (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sanhapan thanamee, Kanokporn Pinyopornpanish, Apichai Wattanapisit, Suparerk Suerungruang, Kanittha Thaikla, Wichuda Jiraporncharoen, Chaisiri Angkurawaranon
   ชื่อการประชุม : The 6th ISPAH Congress
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Prevalence of Physical Activity and Associated Factors of Medium and High Activity among Medical Students at Ramathibodi Hospital (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit, Thanate Gaensan, Thunyarat Anothaisintawee
   ชื่อการประชุม : The 6th International Conference on Sport and Exercise Science (ICSES 2015)
   สถานที่ประชุม : Chonburi, Pattaya, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/06/2558
   ชื่อบทความ : การทบทวนวรรณกรรม กิจกรรมทางกายสำหรับผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ สัณหพรรณ ธนามี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1 : 1st National Conference on Physical Activity
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมาหนคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/11/2558
  หนังสือ
  พ.ศ.2562
   ชื่อหนังสือ : กิจกรรมทางกายสำหรับ ใน คู่มือหมอครอบครัว (Case-based practice for family and general practitioner)
   ผู้แต่ง :  รศ.นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์
   สำนักพิมพ์ : สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
   พิมพ์ครั้งที่ : ณ
   ISBN : 978-616-490-023-3
  พ.ศ.2561
   ชื่อหนังสือ : โรคกดทับเส้นประสาท บริเวณข้อมือและการผ่าตัด
   ผู้แต่ง :  ผศ.นพ.สุนทร  วงษ์ศิริ,  รศ.นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์,  นพ.สุทธิพงษ์  ทิพชาติโยธิน,  นพ.วงษ์ธวัช  เหลี่ยวรุ่งเรือง,  นพ.สรศักดิ์  ศุภผล,  พญ.วรางคณา  ฟองศรี
   สำนักพิมพ์ : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992)
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ กรุงเทพมหานคร
   ISBN : 978-616-455-739-0
  รางวัล
  พ.ศ.2563
   ชื่อผลงาน : High Quality Publication Researcher
   ชื่อรางวัล : High Quality Publication Researcher
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 16/06/2563
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์
   ชื่อผลงาน : Research Productivity Researcher
   ชื่อรางวัล : Research Productivity Researcher
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 16/06/2563
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : ISBNPA/BMC Scholarships
   ชื่อรางวัล : ISBNPA/BMC Scholarships
   จาก : International Society of Behavior Nutrition and Physical Activity
   เมื่อ : 07/06/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์
   ชื่อผลงาน : ทุนส่งเสริมบัณฑิต ประจำปี 2560
   ชื่อรางวัล : ทุนส่งเสริมบัณฑิต ประจำปี 2560
   จาก : มูลนิธิอานันทมหิดล
   เมื่อ : 31/07/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : อาจารย์ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษ ของการก่อตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ชื่อรางวัล : อาจารย์ดีเด่น
   จาก : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 16/09/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์
  พ.ศ.2555
   ชื่อผลงาน : แพทย์เพิ่มพูนทักษะดีเด่น
   ชื่อรางวัล : แพทย์เพิ่มพูนทักษะดีเด่น ประจำปี 2554
   จาก : โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
   เมื่อ : 18/04/2555
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)