:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.นพ. อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์
   ผศ.นพ. Apichai Wattanapisit
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2869, 0-7567-2801-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2869, 2801-4
   E - mail  apichai.wa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญใน
  สาขาที่จบ  เวชศาสตร์ครอบครัว
  มหาวิทยาลัย  แพทสภา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2555-2558
 
  วุฒิการศึกษา  แพทยศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  แพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2554
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/04/2554
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  04/07/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  เวชศาสตร์ครอบครัว (Family medicine)
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  ACSM/NPAS Physical Activity in Public Health Specialist
  อื่น ๆ  Fellow of the Higher Education Academy (FHEA)
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Primary care medicine
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Pysical activity in public health
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Family medicine
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Palliative care
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Digital health
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2560
   - การพัฒนาบัตรรายงานกิจกรรมทางกายของโรงเรียนแพทย์
   Development of the medical school physical activity report card

   ผู้วิจัย :  ผศ.นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์,  ผศ.ดร.อุดมศักดิ์  แซ่โง้ว,  นางสาววาลุกา  เอมเอก,  นพ.สุรศักดิ์  วิจิตรพงศ์จินดา
   ระยะเวลาโครงการ : 01/01/2560 - 30/09/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 30/09/2560
   แหล่งทุน : มวล. : งานวิจัยสถาบัน ส่วนแผนงาน /
   - การศึกษาเชิงคุณภาพ การให้คำแนะนำกิจกรรมทางกายของแพทย์ทั่วไปในเวชปฏิบัติทั่วไป
   ผู้วิจัย :  ผศ.นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์,  พญ.สัณหพรรณ   ธนามี
   ระยะเวลาโครงการ : 15/02/2560 - 15/02/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ /
   - แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่สู่การเป็นสปาทาวน์
   Guidelines for Development and Management Administration for Developing Spa Town in Khlong Thom District, Krabi Province

   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์,  นายสุรศักดิ์  ชุทอง,  นางสาวธนาภา  ช่วยแก้ว,  ผศ.นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์
   ระยะเวลาโครงการ : 01/06/2560 - 31/05/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/05/2561
   แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย /
  พ.ศ.2559
   - ความจำเป็นในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลจากมุมมองของผู้ป่วยและแพทย์
   Necessity of hospital visit: comparing patient and doctor perspectives

   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.อุดมศักดิ์  แซ่โง้ว,  ผศ.นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์
   ระยะเวลาโครงการ : 15/07/2559 - 14/07/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข /
   - การประเมินผลของเกมโปเกมอนโก (Pokemon GO) ต่อการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางกายของนักศึกษาแพทย์ : การศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลัง
   Evaluation of Pokémon GO on increasing physical activity among medical students: a before-and-after study

   ผู้วิจัย :  ผศ.นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์,  ศ.ดร.Ng Chirk  Jenn,  พญ.สัณหพรรณ   ธนามี
   ระยะเวลาโครงการ : 01/08/2559 - 30/07/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 31/07/2560
   แหล่งทุน : ทุนส่วนตัว /
  พ.ศ.2558
   - พฤติกรรมกิจกรรมทางกายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตแบบมีการเคลื่อนไหวของนักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: การศึกษาด้วยวิธีผสมผสาน
   Physical activity behaviours and associated factors of active lifestyle among medical students of School of Medicine, Walailak University, Thailand: A mixed method study

   ผู้วิจัย :  ผศ.นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์,  นพ.กฤตนุ  ฝูงทองเจริญ,  ผศ.ดร.อุดมศักดิ์  แซ่โง้ว,  นพ.สุรศักดิ์  วิจิตรพงศ์จินดา
   ระยะเวลาโครงการ : 01/07/2558 - 30/06/2559   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 20/04/2559
   แหล่งทุน : มวล. ประเภทส่งเสริมนักวิจัยใหม่ /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Gaming behaviour with Pokemon GO and physical activity: A preliminary study with medical students in Thailand
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit , Udomsak Saengow, Chirk Jenn Ng, Sanhapan Thanamee, Nonthakorn Kaewruang
   แหล่งตีพิมพ์ : : PLoS ONE
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : 6 หน้า : e0199813 เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : Physical activity counseling in primary care and family medicine residency training: a systematic review
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit, Titiporn Tuangratananon, Sanhapan Thanamee
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Medical Education
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 1 หน้า : 159 เดือน/ปี : 07/2561-07/2561
   ชื่อบทความ : Patients’ perspectives regarding hospital visits in the universal health coverage system of Thailand: a qualitative study
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit, Udomsak Saengow
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asia Pacific Family Medicine
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 9 หน้า : https://doi.org/10.1 เดือน/ปี : 09/2561-09/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Physical activity for adult cancer survivors: a literature review
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-10 เดือน/ปี : 01/2560-01/2560
   ชื่อบทความ : Evidence behind 10,000 steps walking
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit, Sanhapan Thanamee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Health Research
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : 3 หน้า : 241-248 เดือน/ปี : 05/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : Development of a physical activity monitoring tool for Thai medical schools: a protocol for a mixed methods study
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit, Surasak Vijitpongjinda, Udomsak Saengow, Waluka Amaek, Sanhapan Thanamee, Prachyapan Petchuay
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMJ Open
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : - หน้า : e017297 เดือน/ปี : 09/2560-09/2560
   ชื่อบทความ : A population-based survey on physical inactivity and leisure time physical activity among adults in Chiang Mai, Thailand, 2014
   ผู้เขียน : Sanhapan Thanamee, Kanokporn Pinyopornpanish, Apichai Wattanapisit, Suparerk Suerungruang, Kanittha Thaikla, Wichuda Jiraporncharoen, Chaisiri Angkurawaranon
   แหล่งตีพิมพ์ : : Archives of Public Health
   เล่มที่ : 75 ฉบับที่ : 41 หน้า : doi: 10.1186/s13690 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
   ชื่อบทความ : Medical student’s learning outcomes of medical resources integration and optimization in family medicine
   ผู้เขียน : Sudarat Wijitsetthakul, Apichai Wattanapisit
   แหล่งตีพิมพ์ : : Siriraj Medical Journal
   เล่มที่ : 69 ฉบับที่ : 6 หน้า : 330-335 เดือน/ปี : 11/2560-12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : A review of the current international physical activity guidelines for various age groups to prevent and control noncommunicable diseases
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit
   แหล่งตีพิมพ์ : : Songklanagarind Medical Journal
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 1 หน้า : 39-49 เดือน/ปี : 01/2559-02/2559
   ชื่อบทความ : Physical activity among medical students in Southern Thailand: a mixed methods study
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit, Krittanu Fungthongcharoen, Udomsak Saengow, Surasak Vijitpongjinda
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMJ Open
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 9 หน้า : e013479 เดือน/ปี : 09/2559-09/2559
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : What do patients think about hospital visits in the universal coverage system of Thailand? (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit, Udomsak Saengow
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 : The 10th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : Physical activity counselling in primary care: a qualitative study in a Thai context (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit, Sanhapan Thanamee, Sunton Wongsiri
   ชื่อการประชุม : ISBNPA Annual Meeting 2018
   สถานที่ประชุม : Hong Kong
   ประเทศ : ฮ่องกง เมื่อ 06/06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Should we walk 10,000 steps a day? (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit, Sanhapan Thanamee
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/03/2560
   ชื่อบทความ : Effects of Pokemon GO on physical activity (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit*, Udomsak Saengow, Chirk Jenn Ng, Sanhapan Thanamee, Nonthakorn Kaewruang
   ชื่อการประชุม : ISBNPA Annual Meeting 2017
   สถานที่ประชุม : Victoria Conference Centre, Victoria, Canada
   ประเทศ : คานาดา เมื่อ 08/06/2560
   ชื่อบทความ : Medical student’s learning outcomes of medical resources integration and optimization in family medicine (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Sudarat Wijitsetthakul, Apichai Wattanapisit
   ชื่อการประชุม : WONCA APRC 2017
   สถานที่ประชุม : Pattaya, Chonburi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/11/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Survey on physical activity behaviours among medical students in Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit, Krittanu Fungthongcharoen, Udomsak Saengow, Surasak Vijitpongjinda
   ชื่อการประชุม : The 6th ISPAH Congress
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/11/2559
   ชื่อบทความ : Prevalence of physical inactivity and assessing the stages of change for leisure-time physical activity among people in Chiang Mai (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sanhapan thanamee, Kanokporn Pinyopornpanish, Apichai Wattanapisit, Suparerk Suerungruang, Kanittha Thaikla, Wichuda Jiraporncharoen, Chaisiri Angkurawaranon
   ชื่อการประชุม : The 6th ISPAH Congress
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Prevalence of Physical Activity and Associated Factors of Medium and High Activity among Medical Students at Ramathibodi Hospital (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Apichai Wattanapisit, Thanate Gaensan, Thunyarat Anothaisintawee
   ชื่อการประชุม : The 6th International Conference on Sport and Exercise Science (ICSES 2015)
   สถานที่ประชุม : Chonburi, Pattaya, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/06/2558
   ชื่อบทความ : การทบทวนวรรณกรรม กิจกรรมทางกายสำหรับผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ สัณหพรรณ ธนามี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1 : 1st National Conference on Physical Activity
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมาหนคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 17/11/2558
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล : โครงการประชุมวิชาการ Health 4.0 Generation Processes with the latest technologies
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection HSP)
 • ชื่อโครงการ : ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและการใช้ทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย
    ชื่อกิจกรรม : นำเสนอผลงานและอำลาชุมชน
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนชุมชนใหม่ (ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพ (Healthy Day)
 • ชื่อโครงการ : ยกระดับการศึกษาโคกเหล็กโมเดล (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการ Health 4.0 Generation Processes with the latest technologies
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โรคอัลไซเมอร์กับภาวะสมองเสื่อม
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม WU Expo 2017 Health Mansion นิทรรศการแห่งชีวิต
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Human Subject Protection Course
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการ Living Will and Palliatie Care Conference
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การหกล้มในผู้สูงอายุ
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ความเจ็บป่วยจากการเล่นวีดีโอเกมส์
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : ลดเค็มลดเสี่ยง หลีกเลี่ยงความดัน
 • ชื่อโครงการ : ก้าวไกลไข้เลือดออก
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน คนยุคใหม่กับการออกกำลังกาย
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : แพทย์เฉพาะทางสู่ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : ปรับชีวิต พิชิตข้อเข่าเสื่อม
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : ISBNPA/BMC Scholarships
   ชื่อรางวัล : ISBNPA/BMC Scholarships
   จาก : International Society of Behavior Nutrition and Physical Activity
   เมื่อ : 07/06/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์
   ชื่อผลงาน : ทุนส่งเสริมบัณฑิต ประจำปี 2560
   ชื่อรางวัล : ทุนส่งเสริมบัณฑิต ประจำปี 2560
   จาก : มูลนิธิอานันทมหิดล
   เมื่อ : 31/07/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : อาจารย์ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษ ของการก่อตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ชื่อรางวัล : อาจารย์ดีเด่น
   จาก : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 16/09/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์
  พ.ศ.2555
   ชื่อผลงาน : แพทย์เพิ่มพูนทักษะดีเด่น
   ชื่อรางวัล : แพทย์เพิ่มพูนทักษะดีเด่น ประจำปี 2554
   จาก : โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
   เมื่อ : 18/04/2555
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.นพ.อภิชัย  วรรธนะพิศิษฐ์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)