:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ สุผาณิต  วิเศษสาธร
   Miss Supanit Wisadsatorn
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2522, 0-7567-2511-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2522, 2511-2
   E - mail  supanit.wi@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  มหาวิทยาลัย  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สถาปัตยกรรม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2552
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  13/02/2555
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  หลักสูตรสถาปัตยกรรม
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  13/02/2555 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Utilization of Sandwich Insulated Panels made from Wood Composite and Cellular Natural Rubber
   ผู้เขียน : Supanit Wisadsatorn1*, Parntip Phohchuay2
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ มศว : Srinakharinwirot Science Journal
   เล่มที่ : 34 ฉบับที่ : 1 หน้า : 18-30 เดือน/ปี : 06/2561-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Utilization of sustainable structural insulated panels made from wood and natural rubber. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ms.Supanit Wisadsatorn, Ms. Parntip Phohchuay
   ชื่อการประชุม : Ecomaterials Conference & Exhibition 2017 (ICEM13)
   สถานที่ประชุม : KX, KMUTT,BKK,Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/11/2560
   ชื่อบทความ : Utilization of sustainable structural insulated panels made from wood and natural rubber. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Ms.Supanit Wisadsatorn, Ms. Parntip Phohchuay
   ชื่อการประชุม : Ecomaterials Conference & Exhibition 2017 (ICEM13)
   สถานที่ประชุม : KX, KMUTT,BKK,Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/11/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Culm properties of five bamboo species in Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Pannipa Chaowana and Supanit Wisadsatorn
   ชื่อการประชุม : ASEAN Bamboo Symposium 2016
   สถานที่ประชุม : Kuala Lumpur, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 27/09/2559
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การอบรมปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง รุ่นที่ 4 พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง รุ่นที่ 3 พื้นที่ จังหวัดสงขลา
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง รุ่นที่ 1 พื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 รุ่นที่ 7 พื้นที่กรุงเทพมหานคร (Basic Course)
    ชื่อกิจกรรม : โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 รุ่นที่ 6 พื้นที่ จ.ภูเก็ต (Advance Course)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 รุ่นที่ 4 พื้นที่ จ.ภูเก็ต (Basic Course)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2018 รุ่นที่ 3 พื้นที่ จ.สงขลา (Basic Course)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : อบรมให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ : บริการวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) กรณีศึกษาชุมชนเป้าหมายรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) กรณีศึกษาชุมชนเป้าหมายรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์กับการออกแบบเพื่อชุมชน
 • ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการในเขตเมืองนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017
    ชื่อกิจกรรม : รพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 รุ่นที่ 2 พื้นที่จังหวัดสงขลา
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 รุ่นที่ 1 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมงานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • บรรยายพิเศษระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม โดยเนื้อหารายละเอียดเป็นการบรรยายที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาวัสดุก่อสร้างประเภทเเผ่นผนัง
  พ.ศ.2558
 • ออกเเบบนิทรรศการส่วนกลางของงานเกษตรวลัยลักษณ์เกษตรเเฟร์ ในหัวข้อ การเลี้ยงกุ้งครบวงจรเเละปาล์มน้ำมันครบวงจร รวมถึงควบคุมการติดตั้งนิทรรศการร่วมกับทางสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • ออกเเบบปรับปรุงร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์
 • ประสานงานเเละเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ "หลักคิด แนวทางการพัฒนา และ ประสบการณ์โครงบ้านมนั่ คงในกรณีย้ายที่อยู่ใหม่"
  พ.ศ.2557
 • ออกเเบบปรับปรุงร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)