:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. บุญส่ง  หวังสินทวีกุล
   Dr. Boonsong Wungsintaweekul
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2841, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2841, 2808-10
   E - mail  boonsong.wu@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Pharmaceutical Sciences
  มหาวิทยาลัย  University of Shizuoka
  ประเทศ  ญี่ปุ่น
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2554
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชเวท
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2547
 
  วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2535-2540
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  18/05/2554
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  18/05/2554 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Pharmacognosy,
Pharmaceutical botany,
Medicinal plant tissue cultures,
Bio-assay (Cell-base assay)
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Natural product chemistry, Biotechnology, Clinical Pharmacognosy, Bio-assay
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2562
   - สำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้วิจัย :  รศ.ดร.ฉัตรชัย  กัลยาณปพน,  รศ.ดร.มารวย  เมฆานวกุล,  รศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี,  ดร.บุญส่ง  หวังสินทวีกุล,  ดร.จินตนีย์  รู้ซื่อ,  รศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี
   ระยะเวลาโครงการ : 10/01/2562 - 15/09/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) /
  พ.ศ.2561
   - พันธุ์พืชวงศ์กระดังงา (Annonaceae) ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้วิจัย :  ดร.บุญส่ง  หวังสินทวีกุล
   ระยะเวลาโครงการ : 01/10/2561 - 30/09/2562   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Cytotoxic and cytostatic effects of four Annonaceae plants on human cancer cell lines
   ผู้เขียน : Kitti Pumiputavon & Tanawat Chaowasku & Chalermpong Saenjum & Maslin Osathanunkul & Boonsong Wungsintaweekul & Kriangkrai Chawansuntati & Pathrapol Lithanatudom & Jiraprapa Wipasa
   แหล่งตีพิมพ์ : : In Vitro Cellular & Developmental Biology - Animal
   เล่มที่ : DOI: 10.1007/s11626- ฉบับที่ : DOI: 10.1007/s11626- หน้า : DOI: 10.1007/s11626- เดือน/ปี : 08/2562-08/2562
   ชื่อบทความ : ความคงตัวของสารสีธรรมชาติที่ใช้ในการแต่งสีแหนมหมู
   ผู้เขียน : สัสดาวดี พูลพิพัฒน์, ภัทรดา แก้วอ่อน และ บุญส่ง หวังสินทวีกุล
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Procedia
   เล่มที่ : Walailak Procedia 20 ฉบับที่ : Walailak Procedia 20 หน้า : Walailak Procedia 20 เดือน/ปี : 04/2562-04/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Cell cycle arrest and apoptosis induction by methanolic leaves extracts of four Annonaceae plants
   ผู้เขียน : Kitti Pumiputavon1 , Tanawat Chaowasku1 , Chalermpong Saenjum2 , Maslin Osathanunkul1 , Boonsong Wungsintaweekul3 , Kriangkrai Chawansuntati4 , Jiraprapa Wipasa4*† and Pathrapol Lithanatudom
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Complementary and Alternative Medicine
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 1 หน้า : DOI: 10.1186/s12906- เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Estrogenic and anti-estrogenic compounds from the Thai Medicinal plant, Cleome gynandra (Capparidaceae)
   ผู้เขียน : Umehara, K., Wungsintaweekul, B., Miyase, T., Noguchi, H
   แหล่งตีพิมพ์ : : Planta Medica
   เล่มที่ : 78  ฉบับที่ : 11 หน้า : 1226-1226 เดือน/ปี : 08/2555-08/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Estrogenic and anti-estrogenic compounds from the Thai medicinal plant, Smilax corbularia (Smilacaceae)
   ผู้เขียน : Boonsong Wungsintaweekul, Kaoru Umehara, Toshio Miyase, Hiroshi Noguchi
   แหล่งตีพิมพ์ : : Phytochemistry
   เล่มที่ : 72 ฉบับที่ : 6 หน้า : 495-502 เดือน/ปี : 04/2554-04/2554
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Thai medicinal plants as food in Thai culture; from the Thai traditional uses to the table (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Boonsong Wungsintaweekul, Hanafarah Salaemae, Janyaporn Wungpanya, Thanutcha Suwanchatre
   ชื่อการประชุม : The 21th IMT-GT Varsity Carnival (Seminar)
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/08/2562
   ชื่อบทความ : ความคงตัวของสารสีธรรมชาติที่ใช้ในการแต่งสีแหนมหมู (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สัสดาวดี พูลพิพัฒน์, ภัทรดา แก้วอ่อน, และ บุญส่ง หวังสินทวีกุล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11 : The 11th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Antibacterial activities of acridine derivatives (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : B. Wungsintaweekul1,*, R. Koga2, K. Torikai2* 1Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy, Walailak University, Thailand 2Department of Chemistry, Faculty and Graduate School of Science, Kyushu University, Japan
   ชื่อการประชุม : The 20th Tetrahedron Symposium
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/06/2562
   ชื่อบทความ : TOTAL FLAVONOID CONTENT OF KRISHNA TEA, AQUILARIA SUBINTEGRA (THYMELAEACEAE) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Boonsong WUNGSINTAWEEKUL School of Pharmacy, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand, 80160 email: boonsong.wu@mail.wu.ac.th
   ชื่อการประชุม : The 2019 Asia-Pacific Tea Expo (APTE 2019 in Japan)
   สถานที่ประชุม : Shizuoka prefecture, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 03/03/2562
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Chemical constituents of Herbal Tea, Krishna Tea (Aquilaria subintegra; Thymelaeaceae) and its DPPH-free radical scavenging activity (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Boonsong Wungsintaweekul Umehara Kaoru Hiroshi Noguchi
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Chemical constituents of Platymitra macrocarpa (Annonaceae) and its brine shrimp lethality activity (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Saleahding, Fadel Tuayabat, Vikran. Sonthiwong, Sofiya. Wungsintaweekul, Boonsong
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA)
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhon Si Thammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Chemical constituents and its DPPH-free radical scavenging activity from Mitrephora winitii Craib (Annonaceae) - stem part (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Boonsong Wungsintaweekul*, Tanawat Chaowasku, Kaoru Umehara, Hiroshi Noguchi
   ชื่อการประชุม : the 136th Annual meeting of the Pharmaceutical Society of Japan
   สถานที่ประชุม : Annex Hall, PACIFICO, Yokohama, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 26/03/2559
   ชื่อบทความ : Chemical production from Ipomoea batatas (Convolvulaceae) callus (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Boonsong Wungsintaweekul Jirapath Thammapeth Kaoru Umehara Hiroshi Noguchi
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Chemical constituents and its DPPH-free radical scavenging activity from Mitrephora winitii Craib (Annonaceae) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Boonsong Wungsintaweekul, Tanawat Chaowasku, Kaoru Umehara, Hiroshi Noguchi
   ชื่อการประชุม : the 136th Annual meeting of the Pharmaceutical Society of Japan
   สถานที่ประชุม : Yokohama, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 26/03/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Chemical constituents and its DPPH-free radical scavenging activity from Mitrephora winitii Craib (Annonaceae) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Boonsong Wungsintaweekul, Tanawat Chaowasku, Pawinee Sakunwirote and Nuchsupha Boonchum
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Callus Cultures of Oxalis triangularis (Oxalidaceae) and Ipomoea batatas (Convolvulaceae) and Their Anthocyanins Production (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Boonsong Wungsintaweekul, Panida Phakdeechanuan, Natthika Wirattinan, Chutima yimon, Thanomjit Supawita
   ชื่อการประชุม : The 3rd Current Drug Development International Conference
   สถานที่ประชุม : Ao Nang Beach Resort, Ao Nang, Krabi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/05/2557
   ชื่อบทความ : Effect of extraction methods on venous clotting time of Chromolaena odorata (Compositae) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Boonsong Wungsintaweekul, Thanatcha Ravangwong, Thunyaluk Plyduang
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, นครศรีธรรมราช, ประเทศไทย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Drug, Substance and Alcohol Abuse - Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Boonsong Wungsintaweekul
   ชื่อการประชุม : 2nd IMT-GT Regional Convention On Drug, Substance & Alcohol Abuse Among Tertiary Institutions 2014
   สถานที่ประชุม : Tabung Haji (TH) Hotel & Convention Centre Alor Setar, Kedah, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 20/09/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากต้นกำลังควายถึก
    Chemical constituents and its DPPH-free radical scavenging activity from Smilax perfoliata (Smilacaceae) (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : Ekkachai Anurat, Jaraiwan Chu-klin, Supalak Kao-ian, Jaruwan Arwuthi, Thanomjit Supavita, Boonsong Wungsintaweekul
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5 : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : ESTROGENIC AND ANTI-ESTROGENIC COMPOUNDS FROM THAI MEDICINAL PLANT, CLEOME GYNANDRA (CAPPARACEAE) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Boonsong Wungsintaweekul, Kaoru Umehara, Toshio Miyase, and Hiroshi Noguchi
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 7 : the 7th Princess Chulabhorn Science Congress
   สถานที่ประชุม : โรงแรม Shangri-La, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2555
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Estrogenic and antiestrogenic compounds from Cleome gynandra L. (Capparaceae) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Boonsong Wungsintaweekul, Kaoru Umehara, Toshio Miyase and Noguchi Hiroshi
   ชื่อการประชุม : The 51st Annual meeting of American Society of Pharmacognosy and Phytochemical Society of North America.
   สถานที่ประชุม : St.Petersburg Beach, Florida, USA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 10/07/2553
   ชื่อบทความ : Estrogenic and antiestrogenic compounds from Cleome gynandra L. (Capparaceae) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Boonsong Wungsintaweekul, Kaoru Umehara, Toshio Miyase and Hoguchi Hiroshi
   ชื่อการประชุม : The 130th Annual meeting of the Pharmaceutical Society of Japan (2010)
   สถานที่ประชุม : Okayama, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 28/03/2553
   ชื่อบทความ : Estrogenic and antiestrogenic compounds from Cleome gynandra L. (Capparaceae) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Boonsong Wungsintaweekul, Kaoru Umehara, Toshio Miyase and Noguchi Hiroshi
   ชื่อการประชุม : The 57th Annual Meeting of the Japanese Society of Pharmacognosy / The 5th JSP-CCTNM-KSP Joint Symposium on Pharmacognosy in Tokushima, 2010
   สถานที่ประชุม : Tokushima, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 24/09/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : Estrogenic / anti-estrogenic compounds from Smilax corbularia Kunth (Smilacaceae) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Boonsong Wungsintaweekul, Kaoru Umehara, Toshio Miyase and Noguchi Hiroshi
   ชื่อการประชุม : The 129th Annual meeting of the Pharmaceutical Society of Japan (Kyoto)
   สถานที่ประชุม : Kyoto, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 26/04/2552
   ชื่อบทความ : Estrogenic and antiestrogenic compounds from Smilax corbularia Kunth (Smilacaceae) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Boonsong Wungsintaweekul, Kaoru Umehara, Toshio Miyase and Noguchi Hiroshi
   ชื่อการประชุม : The 56th Annual meeting of the Pharmacognosy Society of Japan (2009)
   สถานที่ประชุม : Kyoto, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 03/10/2552
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : Estrogenic-like active compounds from some varieties of Pueraria candollei. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Boonsong Wungsintaweekul, Kaoru Umehara and Wanchai De-Eknamkul
   ชื่อการประชุม : Postgraduate Student Conference 2004
   สถานที่ประชุม : Universiti Sains Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 03/04/2547
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน นมโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย ได้ประโยชน์
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (JSTP)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (JSTP) รุ่นที่ 22 ครั้งที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (JSTP) รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 3
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบผลงานโครงการ)
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สเตรียรอยด์กับสมุนไพร
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ชา
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (JSTP)
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (JSTP) รุ่นที่ 21
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (พิธีมอบทุน)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หมอพื้นบ้านแห่งเมืองคอนฯ
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพในตลาดนัด
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในสัปดาห์เภสัช
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพนัง
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพนัง ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพนัง ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพนัง ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 10
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 9
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 8
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 7
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกลุ่มสิชล
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ยาสามัญประจำบ้าน
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 11
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 10
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 9
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 8
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 7
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเวียงสระ
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 11
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 10
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 9
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 8
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 7
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 11 ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition : YSC 2018)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 20 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน กินอาหารเป็นยา ดีกว่ากินยาเป็นอาหาร
    ชื่อกิจกรรม : ตอน อาหารปลอดภัยปราศจากโรคภัย
 • ชื่อโครงการ : ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สัญจรครั้งที่ 15 (ร่วม Open House โรงเรียนโยธินบำรุง)
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเครือข่ายพรหมคีรี
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกลุ่มสิชล
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนท่าศาลา
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีภูเก็ต
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบูรณะรำลึก
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโยธินบำรุง
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโยธินบำรุง ครั้งที่ 10
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโยธินบำรุง ครั้งที่ 9
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโยธินบำรุง ครั้งที่ 8
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโยธินบำรุง ครั้งที่ 7
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโยธินบำรุง ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโยธินบำรุง ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโยธินบำรุง ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโยธินบำรุง ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโยธินบำรุง ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโยธินบำรุง ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 5
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 15
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 14
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 13
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 11
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 10
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 9
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 8
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 7
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
    ชื่อกิจกรรม : ทำโครงงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 11
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 10
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 9
 • ชื่อโครงการ : สัปดาห์เภสัช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์เภสัช
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม Herbal Garden ในงานวลัยลักษณ์เอ๊กซ์โป 2560
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบผลงานโครงการ)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : วิทยาศาสตร์สัญจร กลุ่มโรงเรียนวัดขรัวช่วย
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 8
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 7
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 10
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 10 ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพังงา
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครังที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (พิธีมอบทุน)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการสัปดาห์เภสัชกรรม
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการสัปดาห์เภสัชกรรม กิจกรรมที่ 2 ชุมชนทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีรธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สมุนไพร ตอนที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สมุนไพร ตอนที่ 1
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (The Eighteen Young Scientist Competition : YSC2016)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Seventeen Young Scientist Competition : YSC2015)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Fifteenty Young Scientist Competition : YSC2015)
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 8
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 16 (The Sixteen Young Scientist Competition : YSC 2014)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2014 รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 7
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 15
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2013 รอบภูมิภาค (ภาคใต้)
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในร้านยา
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการในร้านยา (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 15
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ysc 2013 รอบคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 กิจกรรมอบรมนักเรียนและที่ปรึกษา และมอบทุน
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 14 รอบคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงงาน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
    ชื่อกิจกรรม : โครงการบริการวิชาการให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการ สมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 2 การใช้สมุนไพรไทยในระบบบริการสาธารณสุขของไทย
 • ชื่อโครงการ : สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : โครงการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการในร้านยา
 • ชื่อโครงการ : ปฏิทินสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานจานเด็ด
  พ.ศ.2553
 • ชื่อโครงการ : โครงการบริการวิชาการในวันเด็ก
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2562
 • บรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนเภสัชศาสตร์ ในงานประชุม ศศ.ภท. ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2562 โดยบรรยายเรื่อง Integration knowledge in Destination Spa with Natural Products
  พ.ศ.2558
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับยา และสุขภาพแก่ผู้มารับบริการ
 • ให้ความรู้ด้านยา และสุขภาพ
 • ให้ความรู้ด้านยา และสุขภาพ
 • ให้ความรู้ด้านยา และสุขภาพ
 • ให้ความรู้ด้านยา และสุขภาพ
 • ให้ความรู้ด้านยา และสุขภาพ
 • ให้ความรู้ด้านยา และสุขภาพ
 • ให้ความรู้ด้านยา และสุขภาพ
 • ให้ความรู้ด้านยา และสุขภาพ
 • เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสามารถ อังศุสิงห์ (ภ.1302) อาคาร 1 ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท
 • เป้นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาเอก
 • บรรยายเกี่ยวกับสมุนไพรในเรือนเพาะชำสมุนไพร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2557
 • ให้ความรู้ด้านยา และสุขภาพ
 • ให้ความรู้ด้านยา และสุขภาพ
 • ให้ความรู้ด้านยา และสุขภาพ
 • ให้ความรู้ด้านยา และสุขภาพ
 • ให้ความรู้ด้านยา และสุขภาพ
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)