:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. ชูลีรัตน์  คงเรือง
   Asst.Prof.Dr. Chuleerat Kongruang
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2291, 0-7567-2201,2224
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2291, 2201,2224
   E - mail  chuleerat.ko@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  เศรษฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Socio-Economic System
  มหาวิทยาลัย  Nagoya University
  ประเทศ  ญี่ปุ่น
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2547
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Economics
  มหาวิทยาลัย  Wakayama University
  ประเทศ  ญี่ปุ่น
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2544
 
  วุฒิการศึกษา  เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2535-2539
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/06/2554
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนรองคณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาการจัดการ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/06/2554 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  เศรษฐศาสตร์  การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การวิเคราะห์โครงการ เศรษฐกิจการผลิต LCA
  สาขาความสนใจ
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานสะอาด เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2560
   - การศึกษาความเหมาะสมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช
   ผู้วิจัย :  ผศ.ดร.ชูลีรัตน์  คงเรือง
   ระยะเวลาโครงการ : 15/03/2560 - 14/05/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 14/05/2560
   แหล่งทุน : เทศบาลนครนครศรีธรรมราช /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Assessment of wind power plants with limited wind resources in developing countries: Application to Ko Yai in southern Thailand
   ผู้เขียน : Waewsak, Jompob Kongruang, Chuleerat Gagnon, Yves
   แหล่งตีพิมพ์ : : Sustainable Energy Technologies and Assessments; February 2017, Vol. 19 Issue: 1 p79-93, 15p
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 1 หน้า : 79-93 เดือน/ปี : 07/2560-07/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Technical and economic assessment of a 10MW wind farm at Palphanang district in Nakhon si thammarat province
   ผู้เขียน : Jompob Waewsak, Chana Chancham,Somphol Chewamongkolkarn , Chuleerat Kongruang and Yves Gagnon
   แหล่งตีพิมพ์ : : Applied Mechanics and Materials
   เล่มที่ : 839 ฉบับที่ : 6 หน้า : 142-150 เดือน/ปี : 06/2559-06/2559
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน
   Factors affecting towards sustainable land management

   ผู้เขียน : พรพิมล ขำเพ็ชร และชูลีรัตน์ คงเรือง
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : 2 หน้า : 165-175 เดือน/ปี : 03/2559-04/2559
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่กำหนดการใชัที่ดินเพื่อการเกษตรในภาคเหนือ กรณีพื้นที่ปลุกข้าว
   The determinants of agricultural land use in northern Thailand case study area planted paddy

   ผู้เขียน : พรพิมล ขำเพ็ชร และชูลีรัตน์ คงเริอง
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 1 หน้า : 113-121 เดือน/ปี : 01/2559-06/2559
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการซื้อและทัศนคติของลูกค้าต่อส่วนประสมทางการตลาด ร้านค้าปลีกไปรษณีย์พัทลุง
   Consumer’s Shopping Behavior and Attitude toward the Marketing Mix of Phatthalung Retail Post Shop

   ผู้เขียน : ศุภธร ชีถนอม ชูลีรัตน์ คงเรือง อรจันทร์ ศิริโชติ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : WMS Journal
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 2 หน้า : 27-37 เดือน/ปี : 05/2556-08/2556
   ชื่อบทความ : สมบัติทางกายภาพและต้นทุนต่อหน่วยของแท่งเชื้อเพลิงผสมแกลบกลีเซอรีน
   Physical Property and unit cost of mixed rice husk-glycerol briquette

   ผู้เขียน : จอมภพ แววศักดิ์ ปราณี หนูทองแก้ว พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร ชูลีรัตน์ คงเรือง ยุทธนา ฎิระวณิชกุลย์
   แหล่งตีพิมพ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 24 หน้า : 399-403 เดือน/ปี : 07/2556-08/2556
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้าน รอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
   The Production Potential Analysis of Traditional Seafood Processing Industry around Songkhla Lake Basin

   ผู้เขียน : ชูลีรัตน์ คงเรือง และจอมภพ แววศักดิ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : WMS Journal of management
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : 3 หน้า : 56-60 เดือน/ปี : 09/2556-12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : People’s Participation in Ecotourism Management around Songkhla Lake Basin, Thailand
   ผู้เขียน : Bussagone Tavonprasith,Keskaew Charoanwiriyapap,Weena Leelaprasertsin and Chuleerat Kongruang
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Social Sciences
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ : 1 หน้า : 69-76 เดือน/ปี : 07/2555-07/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : การพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ จังหวัดสงขลา
   The Skill Development of Workers in Tourism Industry of Songkhla Province

   ผู้เขียน : บุษกร ถาวรประสิทธ์ิ, ชูลีรัตน์ คงเรือง และ คมกริช วงศ์แข
   แหล่งตีพิมพ์ : ว.สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : Songklanakarin J. of Social Sciences & Humanities
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 2 หน้า : 247-257 เดือน/ปี : 03/2554-04/2554
   ชื่อบทความ : การประเมินวัฏจักรชีวิตและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าชุมชนแก๊สชีวมวลขนาดเล็ก
   Life cycle assessment and environmental impact of small scale community-based biomass gasification power plant

   ผู้เขียน : ชูลีรัตน์ คงเรือง และสุภวรรณ ฏิระวณิชกุลย์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 2 หน้า : - เดือน/ปี : 07/2554-12/2554
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าแก๊สชีวมวลขนาด 100 kW
   Economic analysis of 100 kW biomass gasification power plant

   ผู้เขียน : ชูลีรัตน์ คงเรือง และสุภวรรณ ฏิระวณิชกุลย์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 2 หน้า : - เดือน/ปี : 07/2554-12/2554
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : ช่องทางและปัจจัยที่กำหนดผลกระทบภายนอกจากการลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศ
   Determinants and Channels of FDI Spillovers

   ผู้เขียน : ชูลีรัตน์ คงเรือง
   แหล่งตีพิมพ์ : ว.สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : Songklanakarin J. of Social Sciences & Humanities
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 1 หน้า : 161-173 เดือน/ปี : 01/2552-02/2552
   ชื่อบทความ : ความคาดหวังทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในท้อง ถิ่นที่มีต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
   Socio-Economic Expectations of Local People towards Thaksin University, Phatthalung Campus

   ผู้เขียน : ชูลีรัตน์ คงเรือง และวิภาณี แก้วเกื้อกูล
   แหล่งตีพิมพ์ : ว.สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ : Songklanakarin J. of Social Sciences & Humanities
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้า : 264-271 เดือน/ปี : 03/2552-04/2552
  พ.ศ.2546
   ชื่อบทความ : FDI, Economic growth, Trade and Labor productivity: Evidence from Thailand
   ผู้เขียน : Kongruang, C.
   แหล่งตีพิมพ์ : : The Economic Science
   เล่มที่ : 51 ฉบับที่ : 3 หน้า : 79-82 เดือน/ปี : 09/2546-12/2546
   ชื่อบทความ : An Econometric Analysis of the Macroeconomic Determinants of FDI in Thailand
   ผู้เขียน : Kongruang, C.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Studies in Regional Science
   เล่มที่ : 32 ฉบับที่ : 2 หน้า : 15-29 เดือน/ปี : 04/2546-06/2546
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การเพิ่มผลผลิตและความสัมพันธ์ทางพลังงานขาเข้ากับยีสต์เห็ดและการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของโรงเรือนแบบระเหยและพ่นหมอก
    Productivity and relation between input energy and yield economic analysis of evaporative mast cooling (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ชนะ จันทร์ฉ่ำ จอมภพ แววศักดิ์ จตุพร แก้วอ่อน ชูลีรัตน์ คงเรือง ศุภกร กตาธีการกุล ปราณี หนูทองแก้ว
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 : 14th Conference on energy network of Thailand
   สถานที่ประชุม : โรงแรมโนโวเทล ระยอง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 13/06/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนฟาร์มไก่ พันธุ์พื้นเมืองในรูปแบบฟาร์มมาตรฐาน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Financial Feasibility Study of Investment on the Native Chicken Standard Fram in Nakhonsithammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ฤชากร ผสมธาตุ และชูลีรัตน์ คงเรือง
   ชื่อการประชุม : การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านการจัดการ ครั้งที่ 5 : WMS national management conference #5
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวิน โลตัส
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/05/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : TECHNO-ECONOMIC ASSESSMENT OF 3-5 kWp SOLAR PHOTOVOLTAIC RESIDENTIAL ROOFTOP SYSTEMS IN SOUTHERN THAILAND (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Mongkol Kuasakul1, Jompob Waewsak, Chuleerat Kongruang and Yves Gagnon
   ชื่อการประชุม : 2015 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies
   สถานที่ประชุม : Sheraton Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/05/2558
   ชื่อบทความ : FORECASTING OF CRUDE PALM OIL DEMAND TOWARDS FOOD AND ENERGY SECURITY IN THAILAND (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pranee Nutongkaew, Jompob Waewsak,Warangkhana Keerativibool, Chuleerat Kongruang,Tanate Chaichana and Yves Gagnon
   ชื่อการประชุม : 2015 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies
   สถานที่ประชุม : Sheraton Hotel,Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/05/2558
   ชื่อบทความ : FEASIBILITY OF A 3.5 kWp ROOFTOP RESIDENTIAL SOLAR PHOTOVOLTAIC INSTALLATION IN NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE, THAILAND (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jompob Waewsak, Mongkol Kuasakul, Chuleerat Kongruang and Yves Gagnon
   ชื่อการประชุม : 2015 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies
   สถานที่ประชุม : Sheraton Hotel,Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/05/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ทัศนคติของประชาชนต่อการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลมในพื้นที่อำเภอปากพนังและอำเภอหัวไทรของจังหวัดนครศรีธรรมราช
    Public Attitudes Towards Wind Power Plant Development in Pak Phanang and Huasai Districts,Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : รุ่งนภา หมัดเจริญ จอมภพ แววศักดิ์ ชนะ จันทร์ฉ่ำ ชูลีรัตน์ คงเรือง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557
   สถานที่ประชุม : อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/05/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : ทัศนคติของผู้ใช้บริการประกันวินาศภัยที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริษัทวิริยะ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
    consumers' attitute toward marketing mix of Dhipaya Insurance Limited (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อนันญา ชีวพันธ์ ชูลีรัตน์ คงเรือง อรจันทร์ ศิริโชติ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที 2 : WMS National management conference#2
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/05/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
    Cost control of the construction contractors inMueang Sonkhla District, Songkhla (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ดิษฐพงศ์ รัตนโสภา ชูลีรัตน์ คงเรือง และพินิจ ดวงจินดา
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 1 : WMS Management Research National Conference#1
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/05/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Greenhouse Gas Emission from 100 kW Community-Based Mixed Rice Husk-Glycerine Gasification Power Plant (บรรยาย)
   ผู้เขียน : J. Waewsak, P. Nutongkaew, C. Kongruang, and S. Tirawanichakul
   ชื่อการประชุม : TIChE International Conference 2011
   สถานที่ประชุม : Hatyai, Songkhla.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 11/11/2554
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : บริหารจัดการเมือง (City Manangement)
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 9 นำเสนอร่างประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 8 นำเสนอร่างยุทธศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 7 นักการเมืองและงานนักบริหารท้องถิ่น
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 6 ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีฯ ก่อน พ.ศ.2475
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมทางวัฒนธรรม การกวนข้าวยาโควันเพ็ญเดือนสาม
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 5 เรื่อง เรื่องเสนอยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มชุมชนวัดท้าวโคตรในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 4 เรื่องเสนอยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มนักการเมืองในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 3 เรื่องเสนอยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มข้าราชการในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 2 เรื่องยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มศิลปินพื้นบ้านในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมครั้งที่ 1 เรื่องนำเสนอยุทธศาสตร์เมืองโดยกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริหารจัดการเมือง (City Manangement)
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านแม่ข่าย หมู่บ้านปลานิลคุณภาพสู่มาตรฐาน
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 3
 • ชื่อโครงการ : SEU Photography & Global Studies Program in Thailand 2014
    ชื่อกิจกรรม : Overview society & culture in Thailand, Thai Cooking ,Thasala city, Discovering Khanom Beach, Bangkok-Chiang Mai, Asalha Puja Day , Bull fighting, Exploring nature, lifestyles and heritages in Phattalung-KL Malaysia-Phuket-Krabi ,Tourism and CBT in NST
 • ชื่อโครงการ : South East Asia Studies : Multicultural Society and Religions (SEAS) 2014
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ วลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเทคนิคการสอนเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเทคนิคการสอนเศรษฐศาสตร์สำหรับครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 4 หัวข้อ กลยุทธ์การสอนเศรษฐศษสตร์...ขั้นเทพ
 • ชื่อโครงการ : WMS Business Best Practice Sharing
 • ชื่อโครงการ : ค่าย WMS Champion Camp#2 (ค่าย WMS ค่ายเยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS แบรนด์อัจฉริยะทางธุรกิจ
    ชื่อกิจกรรม : ค่าย WMS ออมสินเก่งคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 • ชื่อโครงการ : WMS เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 3
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.
  รางวัล
  พ.ศ.2553
   ชื่อผลงาน : การพัฒนาศักยภาพการผลิตอาหารทะเลแปรรูปพื้นบ้านรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
   ชื่อรางวัล : นักวิจัยดีเด่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2553
   จาก : มหาวิทยาลัยทักษิณ
   เมื่อ : 25/08/2553
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.ชูลีรัตน์  คงเรือง
  พ.ศ.2551
   ชื่อผลงาน : Empirical Analysis of Determinants of FDI From Developed Countries
   ชื่อรางวัล : รางวัลโพสเตอร์ดีเด่น ด้านงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2551
   จาก : Thaksin University
   เมื่อ : 27/09/2551
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.ชูลีรัตน์  คงเรือง
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)