:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. วาริท  เจาะจิตต์
   Asst.Prof.Dr. Warit Jawjit
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2152, 0-7567-2105 2113
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2152, 2105 2113
   E - mail  warit.ja@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Environmental Sciences
  มหาวิทยาลัย  Wageningen University
  ประเทศ  ประเทศเนเธอร์แลนด์
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2549
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2538-2541
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เคมีการเกษตร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2534-2538
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/07/2554
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนหัวหน้าสาขาวิชา
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  18/04/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  คณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/12/2559 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  22/03/2556 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม; Life Cycle Assessment; Environmental Modeling
  สาขาความสนใจ
  สิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ  Life Cycle Assessment; Environmental Modeling; Carbon Footprint; Water Footprint; Integrated Environmental Assessment
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคก๋วยเตียวที่มีการปนเปื้อนสารอะฟาทอกซินในพริกป่นและถั่วลิสง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Risk Behavior of Noodle Consumption Contaminated to Alflatoxin in Cayenne and Peanuts in Thasala, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร *, วาริท เจาะจิตต์, ณัฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์, นูรีซัน ดามีเยาะ
   แหล่งตีพิมพ์ : พะเยาวิจัย 7 Proceeding : PHAYAO RESEARCH CONFERENCE 7
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 1 หน้า : 101-106 เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Improving environmental sustainability of Thai palm oil production in 2050
   ผู้เขียน : Kanokwan Saswattecha, Carolien Kroeze, Warit Jawjit and Lars Hein
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Cleaner Production
   เล่มที่ : 147 ฉบับที่ : 1 หน้า : 572-588  เดือน/ปี : 01/2560-01/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Effects of oil palm expansion through direct and indirect land use change in Tapi river basin, Thailand
   ผู้เขียน : Kanokwan Saswattecha, Lars Hein, Carolien Kroeze, Warit Jawjit
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-23 เดือน/ปี : 06/2559-06/2559
   ชื่อบทความ : Options to reduce environmental impacts of palm oil production in Thailand
   ผู้เขียน : Kanokwan Saswattecha, Carolien Kroeze, Warit Jawjit, Lars Hein
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Cleaner Production
   เล่มที่ : 137 ฉบับที่ : 1 หน้า : 370-393 เดือน/ปี : 07/2559-07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Assessing the environmental impact of palm oil produced in Thailand
   ผู้เขียน : Kanokwan Saswattecha, Carolien Kroeze, Warit Jawjit, Lars Hein
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Clenaer Production
   เล่มที่ : 100 ฉบับที่ : 1 หน้า : 150-169 เดือน/ปี : 08/2558-08/2558
   ชื่อบทความ : Non-CO2 greenhouse gas emissions from palm oil production in Thailand
   ผู้เขียน : Kanokwan Saswattecha, Melissa Cuevas Romero, Lars Hein, Warit Jawjit, Carolien Kroeze
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Integrative Environmental Sciences
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 1 หน้า : 67-85 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Evaluating environmental performance of concentrated latex production in Thailand
   ผู้เขียน : Warit Jawjit, Prasert Pavasant, Carolien Kroeze
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Cleaner Production
   เล่มที่ : 61 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-13 เดือน/ปี : 01/2557-01/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : คาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อการก้าวสู่ผลิตภัณฑ์ยางอย่างยั่งยืน
   ผู้เขียน : วาริท เจาะจิตต์
   แหล่งตีพิมพ์ : ยางไทย
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 1 หน้า : 51-56 เดือน/ปี : 01/2556-01/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : ก้าวสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์และวอเตอร์ฟุตพริ้นท์
   ผู้เขียน : วาริท เจาะจิตต์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารร่มพฤกษ์
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : 1 หน้า : 49-68 เดือน/ปี : 10/2555-01/2556
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Greenhouse gas emissions from rubber industry in Thailand
   ผู้เขียน : Warit Jawjit, Carolien Kroeze, Suwat Rattanapan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Cleaner Production
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 5 หน้า : 403-411 เดือน/ปี : 03/2553-03/2553
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Future trends in environmental impact of eucalyptus-based Kraft pulp industry in Thailand: a scenario analysis
   ผู้เขียน : Warit Jawjit, Carolien Kroeze, Wit Soontaranun, Leen Hordijk
   แหล่งตีพิมพ์ : : Environmental Science and Policy
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 6 หน้า : 545-561 เดือน/ปี : 01/2551-01/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Options to reduce the environmental impact by eucalyptus-based Kraft pulp industry in Thailand: model description
   ผู้เขียน : Warit Jawjit, Carolien Kroeze, Wit Soontaranun, Leen Hordijk
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Cleaner Production
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 18 หน้า : 1827-1839 เดือน/ปี : 03/2550-03/2550
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมเสี่ยงจากการบริโภคก๋วยเตียวที่มีการปนเปื้อนสารอะฟาทอกซินในพริกป่นและถั่วลิสง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Risk Behavior of Noodle Consumption Contaminated to Alflatoxin in Cayenne and Peanuts in Thasala, Nakhon Si Thammarat Province (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร *, วาริท เจาะจิตต์2, ณัฐวัฒน์ สุขสวัสดิ์3, นูรีซัน ดามีเยาะ4
   ชื่อการประชุม : พะเยาวิจัยครั้งที่ 7 : PHAYAO RESEARCH CONFERENCE 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/01/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : A model for Development of Healthy and Green Market by Community-based Participation (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Jira Kongpran, Warit Jawjit, Prasert Makkeaw, Udomratana Vattanasit, and Weerapong Lerdrattranataywee
   ชื่อการประชุม : International Symposium on Global Environmental Studies Education and Research in Asia and The 11th Inter-University Workshop on Education and Research Collaboration in Indochina Region
   สถานที่ประชุม : กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/11/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Living in green: How green is green? ()
   ผู้เขียน : วาริท เจาะจิตต์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 ปี 2557
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การประเมินวัฏจักรชีวิตการผลิตน้ำยางข้น (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วาริท เจาะจิตต์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเมธีวิจัยอาวุโสพบนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2555
   สถานที่ประชุม : โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 10/10/2555
   ชื่อบทความ : Evaluating Environmental Performance of Concentrated Latex Production in Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Warit Jawjit, Prasert Pavasant, Carolien Kroeze
   ชื่อการประชุม : Greening Industry Network (GIN) International Conference: Support Your Future Today
   สถานที่ประชุม : Linkoping, Sweden
   ประเทศ : สวีเดน เมื่อ 22/10/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2561
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ศักยภาพสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2560
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ปีงบประมาณ 2559
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เป็นที่ปรึกษาเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานทางสิ่งแวดล้อมของชุมชนและเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามแนวทางตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยบริการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)