:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ อรชุมา  เมืองสอน
   Miss Onchuma Mueangson
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2759, 0-7567-2703-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2759, 2703-4
   E - mail  onchuma.mu@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2554
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  20/07/2554
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  20/07/2554 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Immediately Effect of Reaction Time Training on Balance in Older Adults. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Onchuma Meaungson, Parinya Vongvaivanichakul, Thepprathan Sae-Chua, Panita Yarat, Piyanut Serisrisakun, Mahasak Seublee, Assadaphon Phongson, Manas Kotepui, Phiman Thirarattanasunthon, Kwuntida Uthaisar
   ชื่อการประชุม : Mae Fah Luang University International Conference 2016
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/11/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ช่วงเวลาของวันต่อการทรงตัวขณะเคลื่อนไหวในผู้สูงอายุ
    Time of day on dynamic balance in older adult (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : อรชุมา เมืองสอน สิทธิศักดิ์ แสวงสุข ภาณุมาตร์ จันทร์แก้ว หนึ่งฤทัย จริตพันธุ์ ชุติมา ตรีระพิมลจันทร์ จันจิรา ทวีเปล่ง
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : พี่น้องร่วมใจ มอบให้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : สหเวชศาสตร์ฯ ร่วมใจ มอบให้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : อบรมอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด ประจำปี 2557
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3
 • ชื่อโครงการ : เยี่ยมบ้านผู้พิการ สรรสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เบาะ...เสริมฝัน เติมรัก ราวจับ...ปรับวิถี เพิ่มคุณภาพชีวิต
    ชื่อกิจกรรม : ร่วมแรง ร่วมใจ สรรสร้างคุณภาพชีวิต
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรมจากความคิด เปลี่ยนชีวิตให้ยั่งยืน
    ชื่อกิจกรรม : ปรับเปลี่ยนร่วมกัน ชีวันยั่งยืน
    ชื่อกิจกรรม : ปรับท่า เปลี่ยนชีวิต ประดิษฐ์เก้าอี้เพื่อน้อง
    ชื่อกิจกรรม : จักรยานเติมพลัง สานฝันเพื่อเดิน
 • ชื่อโครงการ : วันงดสูบบุหรี่โลก
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เยี่ยมบ้านผู้พิการ สรรสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจผู้พิการในพื้นที่บ้านนาท้อน และบ้านปลักปลา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การดูแลผู้พิการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง Lumbar Instrability Diagnosis and Management
 • ชื่อโครงการ : พี่น้องร่วมใจมอบให้ชุมชน
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : กายภาพบำบัดเพื่อชาวสิชล
 • ชื่อโครงการ : พี่น้องร่วมใจ มอบให้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เยี่ยมบ้านผู้พิการ สรรสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : จักรยานปั่นขา บันไดไต่ช่วยยืน เสริมผ้ายืดรองเข่า เบาๆ ด้วยเก้าอี้คลายทุกข์
    ชื่อกิจกรรม : ปรับบ้านเปลี่ยนชีวิต
    ชื่อกิจกรรม : ราวจับฝึกเดิน เคลื่อนด้วยสนับเข่า กระชับข้อเท้า
    ชื่อกิจกรรม : รถนั่งพักกายสบายใจ ห่วงใยใส่ใจสุขภาพครอบครัว
    ชื่อกิจกรรม : ช่วยคิด ช่วยสร้าง
    ชื่อกิจกรรม : ปรับปรุงบ้าน ปรุงจิต เพิ่มคุณภาพชีวิตให้คุณลุง
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มแรงใจ ใส่แรงขา พาสามล้อ
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : กายภาพบำบัดวลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาคลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : อบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ทุพลภาพ
 • ชื่อโครงการ : กายภาพบำบัดวลัยลักษณ์เพื่อชุมชนปากนคร
 • ชื่อโครงการ : กายภาพบำบัดวลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)