:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ คมกริบ  หลงละเลิง
   Mr. Khomkrip Longlalerng
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-ลาศึกษาต่อ, 0-7567-2703-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      ลาศึกษาต่อ, 2703-4
   E - mail  khomkrip.lo@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2554
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/08/2554
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/08/2554 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ชุมชนอินทรีย์ วิถีพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสารชีวเคมีในเลือดและการตรวจสมรรถภาพทางกาย
 • ชื่อโครงการ : พี่น้องร่วมใจ มอบให้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : สหเวชศาสตร์ฯ ร่วมใจ มอบให้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : อบรมอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด ประจำปี 2557
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3
 • ชื่อโครงการ : เยี่ยมบ้านผู้พิการ สรรสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เบาะ...เสริมฝัน เติมรัก ราวจับ...ปรับวิถี เพิ่มคุณภาพชีวิต
    ชื่อกิจกรรม : ร่วมแรง ร่วมใจ สรรสร้างคุณภาพชีวิต
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรมจากความคิด เปลี่ยนชีวิตให้ยั่งยืน
    ชื่อกิจกรรม : ปรับเปลี่ยนร่วมกัน ชีวันยั่งยืน
    ชื่อกิจกรรม : ปรับท่า เปลี่ยนชีวิต ประดิษฐ์เก้าอี้เพื่อน้อง
    ชื่อกิจกรรม : จักรยานเติมพลัง สานฝันเพื่อเดิน
 • ชื่อโครงการ : วันงดสูบบุหรี่โลก
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เยี่ยมบ้านผู้พิการ สรรสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจผู้พิการในพื้นที่บ้านนาท้อน และบ้านปลักปลา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การดูแลผู้พิการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง Lumbar Instrability Diagnosis and Management
 • ชื่อโครงการ : พี่น้องร่วมใจมอบให้ชุมชน
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : กายภาพบำบัดเพื่อชาวสิชล
 • ชื่อโครงการ : พี่น้องร่วมใจ มอบให้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เยี่ยมบ้านผู้พิการ สรรสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : จักรยานปั่นขา บันไดไต่ช่วยยืน เสริมผ้ายืดรองเข่า เบาๆ ด้วยเก้าอี้คลายทุกข์
    ชื่อกิจกรรม : ปรับบ้านเปลี่ยนชีวิต
    ชื่อกิจกรรม : ราวจับฝึกเดิน เคลื่อนด้วยสนับเข่า กระชับข้อเท้า
    ชื่อกิจกรรม : รถนั่งพักกายสบายใจ ห่วงใยใส่ใจสุขภาพครอบครัว
    ชื่อกิจกรรม : ช่วยคิด ช่วยสร้าง
    ชื่อกิจกรรม : ปรับปรุงบ้าน ปรุงจิต เพิ่มคุณภาพชีวิตให้คุณลุง
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มแรงใจ ใส่แรงขา พาสามล้อ
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : กายภาพบำบัดวลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาคลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : อบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้พิการและผู้ทุพลภาพ
 • ชื่อโครงการ : กายภาพบำบัดวลัยลักษณ์เพื่อชุมชนปากนคร
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2556
   ชื่อผลงาน : รางวัลนวัตกรรมจักรยานปั่นมือชนะเลิศอันดับที่ 3
   ชื่อรางวัล : รางวัลนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ในงานวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 5
   จาก : สถาบันวิจัย ม.วลัยลักาณ์
   เมื่อ : 01/08/2556
   ผู้ได้รับรางวัล :  นายคมกริบ  หลงละเลิง
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)