:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.นพ. วีรวัฒน์  มหัทธนตระกูล
   รศ.นพ. Werawath Mahatthanatrakul
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2842, 0-7567-2808-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2842, 2808-10
   E - mail  werawath.ma@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความ
  สาขาที่จบ  เวชศาสตร์ครอบครัว
  มหาวิทยาลัย  แพทยสภา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เภสัชวิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2518-2520
 
  วุฒิการศึกษา  แพทยศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  แพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2528-2533
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  มหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2514-2518
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/05/2560
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ
  หลักสูตร  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/05/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Clinical Pharmacology
Family Medicine
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Effect of Phyllanthus amarus extract on the pharmacokinetics of midazolam in rabbits
   ผู้เขียน : Wongnawa Malinee, Kaewmeesri Putthaporn Sriwiriyajan Somchai Mahatthanatrakul, Werawath Ridtitid, Wibool
   แหล่งตีพิมพ์ : : SJST
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 07/2557-07/2557
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Effect of cytochrome P450 3A4 inhibitor ketoconazole on risperidone pharmacolinetics in healthy volunteers
   ผู้เขียน : W. Mahatthanatrakul, S. Sriwiriyajan, W. Ridtitid, J Boonleang, M. Wongnawa, N. Rujimamahasan, W. Pipatrattanaseree
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 2 หน้า : 221-225 เดือน/ปี : 04/2555-04/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Bioequivalence of a Generic Quetiapine (Ketipinor) in Healthy Male Volunteers
   ผู้เขียน : Werawath Mahatthanatrakul, Charuwan Pradabsang, Somchai Sriwiriyajan, Wibool Ridtitid and Malinee Wongnawa
   แหล่งตีพิมพ์ : : Bioequivalence & Bioavailability
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 6 หน้า : 108-113 เดือน/ปี : 11/2554-11/2554
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ WU Phamacy Forum 2019
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมฝึกอบรม
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ WU Phamacy Forum 2018
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมฝึอบรม
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ยาปฏิชีวนะ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : WU Pharmacy Forum 2017 : Update on cardiovascular disease
 • ชื่อโครงการ : สัปดาห์เภสัช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสัปดาห์เภสัช
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : แอโรบิกผ้าขาวม้าลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : ปรับชีวิต พิชิตข้อเข่าเสื่อม
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ลดความเสี่ยง เลี่ยงหกล้มในผู้สูงอายุ
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง GCP training
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในวันมหิดล ปี พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : กินอย่างไร ห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Human subject protection course
 • ชื่อโครงการ : จัดการประชุมวิชาการร่วมระหว่างสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Joint Conference betweent the Thai Physicians Association of America and Walailak)
 • ชื่อโครงการ : ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)