:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. สุปรีชา  แก้วสวัสดิ์
   Asst.Prof.Dr. Supreecha Kaewsawat
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2170, 0-7567-2105 2113
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2170, 2105 2113
   E - mail  supreecha.ka@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  counseling
  มหาวิทยาลัย  Universiti Utara Malaysia
  ประเทศ  มาเลเซีย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2553
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สาธารณสุขศาสตร์ : สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2544
 
  วุฒิการศึกษา  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สาธารณสุขศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2538
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  03/10/2554
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/10/2558 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  จิตวิทยา  จิตวิทยาการรับรู้ กระบวนการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาชุมชน
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Community development, Healthy aging, Gender and sexuality, Drug use, HIV/AIDS, Health promotion, model of action research
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้มีเชื้อเอชไอวี/ ผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Health Care Behaviors among HIV/AIDS Cases Receiving Antiretroviral Therapy at a Community Hospital in Nakhon -Si- Thammarat Province

   ผู้เขียน : วิไลรัตน์ ศิริศักดิ์ สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ ธัญญรัตน์ ศุภการนรเศรษฐ์ และยุวดี วิทยพันธ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุข : Journal of Health Science
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 2 หน้า : 579-588 เดือน/ปี : 03/2560-04/2560
   ชื่อบทความ : ประสิทธิผลการรับรู้ภาวะคุกคามต่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารตะกั่วของผู้ประกอบอาชีพมาดอวน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : ดลรวีแวเยง จันจิรามหาบุญ สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุข : Journal of Health Sciences
   เล่มที่ : ฉบับเพิ่มเติม3 ฉบับที่ : 26 หน้า : s217-s226 เดือน/ปี : 09/2560-10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน แบบมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
   Devolping Potential for Acute Prevention through Community Participation: A Case Study of Khlongdan Sub-district, Ranod District, Songkhla Province

   ผู้เขียน : สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ สาโรจน์ เพชรมณี ทัศณุ เรืองสุวรรณ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วาสารวิชาการสาธารณสุข : Journal of Health Science
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 5 หน้า : 801-811 เดือน/ปี : 09/2559-10/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Effect of dilution of stool soluble component on growth and development of Strongyloides stercoralis
   ผู้เขียน : Witthaya Anamnart*, Pewpan Maleewong Intapan, Attarat Pattanwongsa, Pennapa Chamavit, Supreecha Kaewsawat and Wanchai Maleewong *corresponding author
   แหล่งตีพิมพ์ : : Scientific Reports, Impact Factor (2014) 5.578, Eigenfactor score 0.11
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 6 หน้า : 10749 เดือน/ปี : 06/2558-06/2558
   ชื่อบทความ : การพัฒนาตําบลสุขภาวะ: กรณีศึกษาตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Healthy Community Development: a Case Study of Krungching Sub–District in Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ ทัศณุ เรืองสุวรรณ์ พิมลพรรณ ศรีสงคราม ปรีดา ไก่แก้ว
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุข : Journal of Health Science
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 4 หน้า : 660-669 เดือน/ปี : 07/2558-08/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเสียงระยะก่อนความดันโลหิตสูงในชุมชนประตูช้างตก ตําบลไทยบุรีอําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Capacity Development for Pre-Hypertension in Pratuchangtok Community, Thaiburi Sub-District, Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : สาโรจน์ เพชรมณี, สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุข : Journal of Health Science
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 23 หน้า : 1002-1010 เดือน/ปี : 11/2557-12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการป้องกันและควบคุม โรคชิคุนกุนยา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Participation in Chikungunya Disease Prevention in Thakhuen sub-district, Tha-Sala District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : สุปรีชา แก้วสวัสด์ิ สาโรจน์ เพชรมณี นัทพงศ์ จันทมาศ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุข : Journal of Health Science
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 22 หน้า : 957-962 เดือน/ปี : 11/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการป้องกันและควบคุม โรคชิคุนกุนยา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Participation in Chikungunya Disease Prevention in Thakhuen sub-district, Tha-Sala District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : สุปรีชา แก้วสวัสด์ิ สาโรจน์ เพชรมณี นัทพงศ์ จันทมาศ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุข : Journal of Health Science
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 22 หน้า : 957-962 เดือน/ปี : 11/2556-12/2556
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ความเสี่ยงทางการยศาสตร์และระดับอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าของบุคลากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อัครเดช คงขำ, จำนงค์ ธนะภพ, สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 1 : The 1th National Public Health Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
   ชื่อบทความ : สถานการณ์การดูแลที่พักอาศัยผู้สูงอายุในตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นรรฐพร ซัง, จิรา คงปราณ, จำนงค์ ธนะภพ, สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “สาธารณสุขวิจัย” ครั้งที่ 1 : The 1th National Public Health Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธัญญรัตน์ ศุการนรเศรษฐ์, สุปรีชา แก้วสวัสดิ์, จรวย สุวรรณบำรุง
   ชื่อการประชุม : การสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 : 23th National Seminar on Epidemiology
   สถานที่ประชุม : โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/08/2560
   ชื่อบทความ : Threaten Perception to Disease Preventing Behavior among Fishermen in Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kaewsawat, K., & Srisongkhram, P.
   ชื่อการประชุม : The 5th AHLA International Health Literacy Conference: Health Literacy and Population Health, Malaysia
   สถานที่ประชุม : University of Malaya
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 12/11/2560
   ชื่อบทความ : การรับรู้หลักประกันสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
     Health Insurance Perception of Migrant Workers in Mueang District, Nakhon Si Thammrat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ฟารอน หัตถประดิษฐ์ สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ และศศิธร ธนะภพ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2560 : The 1st National Conference on Health Science Reserach and Innovation: Knowledge Transformation towards Thailand 4.0
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/12/2560
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยงระยะก่อนความดันโลหิตสูง ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    An Application of Protection Motivation Theory among Pre - Hypertension at Rhonphibul Sub - district, Rhonphibul District, Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : นางสาววัลยลักษณ์ สิทธิบรรณ์ สุปรีชาแก้วสวัสดิ์ และสาโรจน์ เพชรมณี
   ชื่อการประชุม : การประชุมนำเสนอผลวิจัยระดับบัณฑืตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 "งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0" : The 44th National Graduate Research Coference "Graduate Research Driven Theiland 4.0"
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/10/2560
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกเขตภาคใต้ตอนบน
    Personal Factors affecting Organization Engagement among Personnel in The Upper South Royal Thai Army Hospitals (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ปานชนธ์ โชคประสิทธิ์ วาริทเจาะจิตต์ และสุปรีชา แก้วสวัสดิ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 : The 44th National Graduate Research Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/10/2560
   ชื่อบทความ : Threaten Perception on Hypertension among Pre-Hypertension at Rhonphibul Sub-district, Rhonphibul District, Nakhon Si Thammarat Province (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Walailuk Sitthibun and Supreecha Kaewsawat
   ชื่อการประชุม : The 5th AHLA International Health Literacy Conference: Health Literacy & Population Health Kuala Lumpur
   สถานที่ประชุม : University of Malaya, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 12/11/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ภาวะสุขภาพของช่างทำเครื่องถมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Health Status among nielloware Makers in Area of Maung District, Nakhon-Si-Thammarat Province (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : อมตฤน ล่องลือฤทธิ์ ธนัชพร สุรธรรม ปุณยาพร ภุมรินทร์ สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 "เล้นทางสู่การสาธารณสุขในศวรรษที่ 21" : Road to Public Health in 21st Century
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/07/2559
   ชื่อบทความ : ประสบการณ์ของครอบครัวกับการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6
    Experiences of Families and Oral Health Promotion for Grade Six Elementary Students (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ศิริขวัญ แสงมณี สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ วรลักษณ์ คีรินทร์นนท์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 "นวัตกรรมสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต" : The 2th National Health Promotion Conference "Social Innovation for Quality of Life Development"
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยพะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/12/2559
   ชื่อบทความ : ประสบการณ์การส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับปฐมภูมิของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2559 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ศศิธร ธนะภพ จำนงค์ ธนะภพ สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ ปนัดดา พิบูลย์ อดิศักดิ์ หวานใจ
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2559 "สร้างสุข สู่สังคมผู้สูงวัย"
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/12/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมกรรมสุขภาพของชาวนา ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
    Health behavior among Farmers in Napakor sub district, Bangkaew district, Phatthalung province (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ลัดดาวัลย์ ปีเลี่ยน ศมนวรรณ แดงน้อย สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 7 : Reserch for Digital Economy
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มาซีเต๊าะฮ์ มะยีแตซูมัยยะห์ สะอะ สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ คณิต หนูพลอย
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ" วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 : Reserach for Digital Economy
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ทฏษฎีแบบแผนความเชื่อต่อการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันองแรงงานเมียนมาร์ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อลิดา หวันหมาน จิราพร เหมรังสี สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการระดับชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : แรงจูงใจในการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของชาวนา ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มาลุดีน เต๊ะกา อรรดนันท์ หมันหลี สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการระดับชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : การพัฒนาแนวทางชุมชนสุขภาวะ: กรณีศึกษาชุมชนบ้านนบ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Healthy Community Development: A Case Study of Ban-nb Community, Nakhon Si Thammarat Province (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : พิมลพรรณ ศรีสงคราม สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการระดับชาติ“วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Cooperation in Treatment Program among TB Patients, Trang Province (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Supreecha Kaewsawat and Chaiya Weerakul
   ชื่อการประชุม : The 1st Mae Fah Luang University International Conference 2012 on ASEANIntegration
   สถานที่ประชุม : ณ Mae Fah Luang University, Chiang Rai วันที่ 29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2012
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับอุปโภค อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 8
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยบริการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ตลาดนัดสุขภาพชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2556
 • เป็นวิทยากร
  พ.ศ.2555
 • - ประสานงานโครงการ - จัดกิจกรรมโครงการ - ประเมินผล/ รางานผลโครงการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษฺ์
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแรงงานสูงอายุในชุมชนโดยบุคลากรสุขภาพภาคประชาชน จ.นครศรีธรรมราช
   ชื่อรางวัล : รางวัลเชิดชู ด้านการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ,  ผศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ,  นางมุจลินท์  อินทรเหมือน,  นางสาวอุไรวรรณ  หมัดอ่าดัม,  ผศ.ดร.สุปรีชา  แก้วสวัสดิ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : ประสบการณ์การส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับปฐมภูมิของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพในชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2559
   ชื่อรางวัล : รองชนะเลิศ อันดับ2 ในการนำเสนอผลงานวิจัยปีชระเภท Oral ในงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 "สร้างสุข สู่สังคมสูงวัย"
   จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   เมื่อ : 16/12/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.ศศิธร  ธนะภพ,  ผศ.ดร.จำนงค์  ธนะภพ,  ผศ.ดร.สุปรีชา  แก้วสวัสดิ์,  นายอดิศักดิ์  หวานใจ,  ดร.ปนัดดา  พิบูลย์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)