:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ จารุภา  เลขทิพย์
   Miss Charupa Lektip
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-ลาศึกษาต่อ, 0-7567-2703-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      ลาศึกษาต่อ, 2703-4
   E - mail  charupa.le@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551-2553
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2551
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/11/2554
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/11/2554 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจากการทำงานในกลุ่มคนงานโรงงานเผาอิฐ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Work-Related Musculoskeletal Disorders among Brick Workers in Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : จารุภา เลขทิพย์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
   เล่มที่ : 20 ฉบับที่ : 1 หน้า : - เดือน/ปี : 01/2560-06/2560
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ทัศนคติของผู้นำชุมชน ผู้พิการและครอบครัว ต่องานกายภาพบำบัดในชุมชน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Attitudes of Community Leaders, Disabled Persons and their Families on Physical Therapy in Community, Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : คมกริง หลงละเลิง, จารุภา เลขทิพย์, วรรณิศา คุ้มบ้าน, ทวีพล แสนภักดี
   ชื่อการประชุม : โครงการประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดแห่งชาติ ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/06/2558
   ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบการทรงตัวในผู้สูงอายุที่กลัวการหกล้มและไม่กลัวการหกล้ม
    Comparison of Functional Balance between Fear of Falling and Non-Fear of Falling in Older Adults (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จารุภา เลขทิพย์, จิราพร นิชวานิช, ปัญญาพร อาวะภาค วรรษิษฐา สุวรรณเวช, มาลิก สุระ, วัลลภา ศรีวัฒนกูล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติครั้งที่ 1 : Active living for all
   สถานที่ประชุม : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : โครงการความผิดปกตทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจากการทำงาน ในกลุ่มคนงานโรงงานเผาอิฐจังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นายชารีฟ สะมะแอ, นางสาวนูรูฮูดา อุเซ็ง, นางสาวบัลกีส ยีมะยี, นางสาวฟาฏีมะ เจะและ นายอารีฟ แปเฮาะอีเล, จารุภา เลขทิพย์**
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6 ปี พ.ศ.2557
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : โรคข้อเข่าเสื่อม ผู้สูงอายุ และคลินิกให้คำปรึกษา
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน กายภาพบำบัด
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : หลักสูตรกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ชุมชนอินทรีย์ วิถีพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสารชีวเคมีในเลือดและการตรวจสมรรถภาพทางกาย
 • ชื่อโครงการ : พี่น้องร่วมใจ มอบให้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : สหเวชศาสตร์ฯ ร่วมใจ มอบให้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : อบรมอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกกายภาพบำบัด ประจำปี 2557
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 3
 • ชื่อโครงการ : วันงดสูบบุหรี่โลก
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2 เรื่อง Lumbar Instrability Diagnosis and Management
 • ชื่อโครงการ : พี่น้องร่วมใจมอบให้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : กายภาพบำบัดเพื่อผู้สูงอายุ
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2556
    ชื่อกิจกรรม : ตอน คลินิกภายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : กายภาพบำบัดเพื่อชาวสิชล
 • ชื่อโครงการ : พี่น้องร่วมใจ มอบให้ชุมชน
 • ชื่อโครงการ : กายภาพบำบัดเพื่อผู้สูงอายุ
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : กายภาพบำบัดเพื่อประชาชน
    ชื่อกิจกรรม : เส้นยางล้อใน เสริมกายแข็งแรง
    ชื่อกิจกรรม : ท่าทางดี ชีวีมีสุข
    ชื่อกิจกรรม : เช็คความฟิต พิชิตความอ้วน
    ชื่อกิจกรรม : ยืดเส้นยืดสาย ยืดสบายคลาดปวด
 • ชื่อโครงการ : กายภาพบำบัดวลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  พ.ศ.2554
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาคลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : แกนนำวิทยากรกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุดีเด่น
   ชื่อรางวัล : เกียรติบัตร
   จาก : สำนักงานกาองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   เมื่อ : 10/08/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางสาวจารุภา  เลขทิพย์
   ชื่อผลงาน : การนำเสนอผลงานวิชาการรูปแบบปากเปล่า
   ชื่อรางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
   จาก : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
   เมื่อ : 17/11/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางสาวจารุภา  เลขทิพย์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)