:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์
   Mr. Tassanu Ruangsuwan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-ลาศึกษาต่อ, 0-7567-2105 2113
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      ลาศึกษาต่อ, 2105 2113
   E - mail  tassanu.ru@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2549
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สาธารณสุขศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/11/2554
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  หลักสูตร  หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/11/2554 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  การออกแบบและตรวจวัดการระบายอากาศ การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การตรวจวัดและควบคุมการอันตรายในสิ่งแวดล้อมการทำงาน
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Industrial Ventilation Design, Industrial Risk Assessment, Industrial Hygiene Evaluation and Control
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา OCC-141 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยขั้นแนะนำ
    Development of Learning and Teaching of OCC-141 Introduction to Occupational Health and Safety. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อุไรวรรณ หมัดอ่าดัม ศิริพร ด่านคชาธาร สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง จันจิรา มหาบุญ ทัศณุ เรืองสุวรรณ์ มุจลินท์ ซ้ายเกลี้ยง
   ชื่อการประชุม : ประชุมวิชาการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
   ชื่อบทความ : ระดับความเข้มข้นของสารฟอร์มัลดีไฮด์และฝุ่นละอองภายในร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ธิดารัตน์ แซ่ลิ่ม ธิรารัตน์ แซ่ลิ่ม มัณฑนา ไกรนรา และทัศณุ เรืองสุวรรณ์*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : สมรรถภาพปอดและอาการผิดปกติต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานประจำร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ปรีญาณี ซุ่นสกุล มณฑิรา แห้งสะอาด จิราภรณ์ จันทนา และทัศณุ เรืองสุวรรณ์*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : การประเมินผลกระทบสุขภาพจากการสัมผัสฝุ่น ของคนเก็บขยะ ในพื้นที่ฝังกลบขยะทุ่งท่าลาด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ทิพวรรณ หนูเส็ง น้ำฝน บุญไพโรจน์ พัชรินทร์ นิ่มมทอง พิมาน ธีระรัตนสุนทร สภุาภรณ์ ยิ้มเที่ยง ทัศณุ เรืองสุวรรณ์ และ มุจลินท์ ช้ายเกลี้ยง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้สารเคมีของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : วาลุกา ชัยเภท นฤมล ต้นอินทร์ และทัศณุ เรืองสุวรรณ์*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : การประเมินความเสี่ยงด้านอัคคีภัยของอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อิสรภาพ โพธิ์ศรี นริศรา พรหมอารักษ์ และทัศณุ เรืองสุวรรณ์*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้านการจราจรภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุกัญญา เคี่ยมการ พีรดา ห้องโสภา และทัศณุ เรืองสุวรรณ์*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ความรู้ ทัศนคติของผู้ดูแลอาคาร และการปฏิบัติตามกฎหมายด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคารโรงแรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Knowledge Attitude (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ธันยาภรณ์ พุ่มพวง พัชรินทร์ หลิมเล็ก และทัศณุ เรืองสุวรรณ์*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : ความพร้อมในการรับมือการเกิดอัคคีภัยของห้างสรรพสินค้า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อัจฉรา สันฐะมิตร, ศรินนา ศรีลาศักดิ์ และ ทัศณุ เรืองสุวรรณ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์อุบัติเหตุด้านการจราจรภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างปีการศึกษา 2551-2554 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จิตรลดา รัตนพิบูลย์ศิริ, ปวีณา ฝาบุตร และ ทัศณุ เรืองสุวรรณ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ในการควบคุมควันจากการย่างไส้แบบในงานหลอม
    The Construction and Efficiency Test of the Local Exhaust Ventilation for Smoke Control from Core Heating Process in Molten Furnace (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ทัศณุ เรืองสุวรรณ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2555 หัวข้อ “ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” : The 2012 International and National Conference For The Sustainable Community Development of “ Local Community : The Foundation of Development in the ASEAN Economic Community (AEC) ”
   สถานที่ประชุม : ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 16/02/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยบริการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการ การเรียนการสอนประสานงานบริการวิชาการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของบริษัท ศิลาอารีย์ จำกัด
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรัตนศิลา
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของบริษัท มานะศิลา 2537
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • บรรยายในหัวข้อ 1. แนวคิดการบริหารความปลอดภัยฯ และบทบาทหน้าที่ของ จป. 2. กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ให้บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านแสง เสียง ความร้อน ฝุ่นละออง และไอกรด แก่บริษัท สินหลวง จำกัด 1. ประสานงาน วิเคราะห์ความต้องการและวิธีมาตรฐานในการตรวจวัด 2. สำรวจและกำหนดจุดตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน 3. จัดทำใบเสนอราคา 4. ประชุมเตรียมความพร้อมกับคณะทำงาน มอบหมายหน้าที่ และบริหารจัดการทรัพยากรในการดำเนินการตรวจวัด 5. ปรับเทียบความถูกต้องในการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ 6. ชั่งน้ำหนักกระดาษรองสำหรับใช้เก็บตัวอย่างอนุภาคฝุ่น 7. เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน ณ 7.1 บริษัท สินหลวงจำกัด (เดือน สิงหาคม 2559 - ใช้เวลา 2 วัน) 7.2 หน้าเหมืองแร่ของบริษัท สินหลวงจำกัด (เดือน สิงหาคม 2559 - ใช้เวลา 1 วัน) 7.3 ท่าเรือ Load แร่ บริษัท สินหลวงจำกัด (เดือน พฤศจิกายน 2559 - ใช้เวลา 1 วัน) 8. วิเคราะห์ตัวอย่าง 9. ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน เซ็นรับรองผลการตรวจวัด และจัดส่งรายงานให้สถานประกอบการ 10. ประสานงานเกี่ยวกับการชำระค่าบริการและดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้สถานประกอบการ 12. ทำเรื่องขออนุมัตินำส่งรายได้เข้า มวล. และเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับคณะผู้ตรวจวัด
 • ให้บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านแสง เสียง ความร้อน ฝุ่นละออง และไอระเหยสารอินทรีย์ แก่บริษัท วู้ดเวอร์ค ไซโตะ จำกัด 1. ประสานงาน วิเคราะห์ความต้องการและวิธีมาตรฐานในการตรวจวัด 2. สำรวจและกำหนดจุดตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน 3. จัดทำใบเสนอราคา 4. ประชุมเตรียมความพร้อมกับคณะทำงาน มอบหมายหน้าที่ และบริหารจัดการทรัพยากรในการดำเนินการตรวจวัด 5. ปรับเทียบความถูกต้องในการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ 6. ชั่งน้ำหนักกระดาษรองสำหรับใช้เก็บตัวอย่างอนุภาคฝุ่น 7. เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน ณ 8. วิเคราะห์ตัวอย่าง 9. ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน เซ็นรับรองผลการตรวจวัด และจัดส่งรายงานให้สถานประกอบการ 10. ประสานงานเกี่ยวกับการชำระค่าบริการและดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้สถานประกอบการ 12. ทำเรื่องขออนุมัตินำส่งรายได้เข้า มวล. และเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับคณะผู้ตรวจวัด
 • ให้บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านแสงสว่าง เสียงดัง ความร้อน และฝุ่นละออง แก่บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด 1. ประสานงาน วิเคราะห์ความต้องการและวิธีมาตรฐานในการตรวจวัด 2. สำรวจและกำหนดจุดตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน 3. จัดทำใบเสนอราคา 4. ประชุมเตรียมความพร้อมกับคณะทำงาน มอบหมายหน้าที่ และบริหารจัดการทรัพยากรในการดำเนินการตรวจวัด 5. ปรับเทียบความถูกต้องในการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ 6. ชั่งน้ำหนักกระดาษรองสำหรับใช้เก็บตัวอย่างอนุภาคฝุ่น 7. เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน ณ 7.1 บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช (19-20 สิงหาคม 2559) 7.2 บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด ณ แพล้นท์ไม้เสียบ (จ.พัทลุง) แพล้นท์พัทลุง (จ.พัทลุง) แพล้นท์ทุ่งใหญ่ (จ.นครศรีธรรมราช) แพล้นท์เวียงสระ (จ.สุราษฎร์ธานี) สาขานานอน (จ.ตรัง) สาขาโคกหล่อ (จ.ตรัง) ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 7.3 บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด สาขาย่อยหาดใหญ่ (28 พฤศจิกายน 2559) 8. วิเคราะห์ตัวอย่าง 9. ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน เซ็นรับรองผลการตรวจวัด และจัดส่งรายงานให้สถานประกอบการ 10. ประสานงานเกี่ยวกับการชำระค่าบริการและดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้สถานประกอบการ 12. ทำเรื่องขออนุมัตินำส่งรายได้เข้า มวล. และเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับคณะผู้ตรวจวัด
 • วิทยากรบรรยาย และปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
  พ.ศ.2559
 • 1. สำรวจพื้นที่การปฏิบัติงาน 2. ประเมินสภาพปัญหา 3. วิเคราะห์และเสนอแนะทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 4. นำเสนอผลการศึกษาต่อสถานประกอบการ 5. จัดทำ MOU 6. ออกแบบและสร้างระบบระบายอากาศแบบเฉพาะที่ ประกอบด้วย ฮูด ท่อ Dust Collector พัดลม ปล่องระบายอากาศ 7. ประเมินประสิทธิภาพของระบบหลังการติดตั้ง และออกค่าใช้จ่ายในส่วนของวัสดุที่เกี่ยวข้อง 8. ประเมินระดับความเข้มข้นของฝุ่นหลังการติดตั้งระบบ และออกค่าใช้จ่ายในส่วนของวัสดุที่เกี่ยวข้อง 9. จะจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเมื่อเสร็จให้แก่ “บริษัท” 1 เล่ม
 • วิทยากรบรรยายจำนวน 4 ชั่วโมง
 • ให้บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านแสง เสียง ความร้อน ฝุ่นละออง และไอกรด แก่บริษัท สินหลวง จำกัด 1. ประสานงาน วิเคราะห์ความต้องการและวิธีมาตรฐานในการตรวจวัด 2. สำรวจและกำหนดจุดตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน 3. จัดทำใบเสนอราคา 4. ประชุมเตรียมความพร้อมกับคณะทำงาน มอบหมายหน้าที่ และบริหารจัดการทรัพยากรในการดำเนินการตรวจวัด 5. ปรับเทียบความถูกต้องในการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ 6. ชั่งน้ำหนักกระดาษรองสำหรับใช้เก็บตัวอย่างอนุภาคฝุ่น 7. เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน ณ 7.1 บริษัท สินหลวงจำกัด (เดือน สิงหาคม 2559 - ใช้เวลา 2 วัน) 7.2 หน้าเหมืองแร่ของบริษัท สินหลวงจำกัด (เดือน สิงหาคม 2559 - ใช้เวลา 1 วัน) 7.3 ท่าเรือ Load แร่ บริษัท สินหลวงจำกัด (เดือน พฤศจิกายน 2559 - ใช้เวลา 1 วัน) 8. วิเคราะห์ตัวอย่าง 9. ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน เซ็นรับรองผลการตรวจวัด และจัดส่งรายงานให้สถานประกอบการ 10. ประสานงานเกี่ยวกับการชำระค่าบริการและดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้สถานประกอบการ 12. ทำเรื่องขออนุมัตินำส่งรายได้เข้า มวล. และเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับคณะผู้ตรวจวัด
 • ให้บริการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านแสงสว่าง เสียงดัง ความร้อน และฝุ่นละออง แก่บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด 1. ประสานงาน วิเคราะห์ความต้องการและวิธีมาตรฐานในการตรวจวัด 2. สำรวจและกำหนดจุดตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน 3. จัดทำใบเสนอราคา 4. ประชุมเตรียมความพร้อมกับคณะทำงาน มอบหมายหน้าที่ และบริหารจัดการทรัพยากรในการดำเนินการตรวจวัด 5. ปรับเทียบความถูกต้องในการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์ 6. ชั่งน้ำหนักกระดาษรองสำหรับใช้เก็บตัวอย่างอนุภาคฝุ่น 7. เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน ณ 7.1 บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช (19-20 สิงหาคม 2559) 7.2 บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด ณ แพล้นท์ไม้เสียบ (จ.พัทลุง) แพล้นท์พัทลุง (จ.พัทลุง) แพล้นท์ทุ่งใหญ่ (จ.นครศรีธรรมราช) แพล้นท์เวียงสระ (จ.สุราษฎร์ธานี) สาขานานอน (จ.ตรัง) สาขาโคกหล่อ (จ.ตรัง) ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 7.3 บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด สาขาย่อยหาดใหญ่ (28 พฤศจิกายน 2559) 8. วิเคราะห์ตัวอย่าง 9. ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมการทำงาน เซ็นรับรองผลการตรวจวัด และจัดส่งรายงานให้สถานประกอบการ 10. ประสานงานเกี่ยวกับการชำระค่าบริการและดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้สถานประกอบการ 12. ทำเรื่องขออนุมัตินำส่งรายได้เข้า มวล. และเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กับคณะผู้ตรวจวัด
  พ.ศ.2558
 • ช่วยสอนรายวิชา 0502442 มลพิษอากาศและการระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)