:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ. นันธิดา  จันทร์ศิริ
   Asst.Prof. Nantida Jansiri
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2073, 0-7567-2709-10
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2073, 2709-10
   E - mail  nantida.ja@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  รัฐประศาสนศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2553
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  รัฐศาสตร์ : การปกครอง
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2547
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/12/2554
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  29/11/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ปัจจัยความสำเร็จของการบริหารองค์กรชุมชน กรณีศึกษาองค์กรการเงินชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Successful Factors of the Administration of Community Organization : A Case of Community Financial Organization in Nakhonsithammarat Province

   ผู้เขียน : นันธิดา จันทร์ศิริ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักสุราษฎร์ธานี : Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 2 หน้า : 265-294 เดือน/ปี : 06/2560-07/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : กลยุทธ์นักบริหาร : การจัดการด้านการสื่อสารโครงการ
   Executive Srategy : Management in project Communication

   ผู้เขียน : นันธิดา จันทร์ศิริ
   แหล่งตีพิมพ์ : สารอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : Walailak Abode of Culture Journal
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 1 หน้า : 55-85 เดือน/ปี : 01/2559-06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ธรรมาภิบาลระดับท้องถิ่น : มุมมองด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น
   Lcol Governance : The Perspective on People Participation in Local Government Administration

   ผู้เขียน : นันธิดา จันทร์ศิริ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 2 หน้า : 95-117 เดือน/ปี : 05/2558-08/2558
   ชื่อบทความ : กรอบแนวความคิดการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชนในสังคมไทย
   The Conceptual Framework of The Financial Organization of Community Administration in Thai Society

   ผู้เขียน : นันธิดา จันทร์ศิริ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 4 หน้า : 19-39 เดือน/ปี : 01/2558-07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ธรรมาภิบาล : บริบทและมุมมองด้านการบริหารรัฐกิจ
   Governance : Conttexts and Approaches in Public Administration

   ผู้เขียน : นันธิดา จันทร์ศิริ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 7 หน้า : 125-145 เดือน/ปี : 09/2557-09/2557
   ชื่อบทความ : การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
   Network Governance in Public Policy Processes

   ผู้เขียน : นันธิดา จันทร์ศิริ
   แหล่งตีพิมพ์ : สารอาศรมวัฒนธรรม : Walailak Abode of Culture Journal
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 1 หน้า : 45-153 เดือน/ปี : 10/2557-03/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์แนวคิดและข้อเสนอเพื่อการประยุกต์ใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กรการเงินชุมชนในสังคมไทย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นันธิดา จันทร์ศิริ
   ชื่อการประชุม : การประชุม วิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 15
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์กรการเงินชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นันธิดา จันทร์ศิริ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : WU Research
   สถานที่ประชุม : อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : ธรรมาภิบาลระดับท้องถิ่น : บทสำรวจแนวคิดว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการท้องถิ่น
     Local Governance : The Review Concepts of Public Participation in Local Governance (บรรยาย)

   ผู้เขียน : Nantida Jansiri นันธิดา จันทร์ศิริ
   ชื่อการประชุม : สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านเอเชียศึกษา : Walailak University Conference on Asian Studies II (WUICAS II)
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : บทสังเคราะห์แนวคิดธรรมาภิบาลในการบริหารรัฐกิจ
    The Synthesis of Govenance in Public Administration (บรรยาย)

   ผู้เขียน : Nantida Jansiri
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 2 : The second International Conference on Advancement of Development Administration 2013 (The 2nd ICADA 2013) in the theme of "Green Society, Governance and Compettitiveness"
   สถานที่ประชุม : สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (NIDA)
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/05/2556
   ชื่อบทความ : บทสังเคราะห์แนวคิดธรรมาภิบาลว่าด้วยการจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
    The Synthesis of Governance concepts in Network Management in The policy Processes (บรรยาย)

   ผู้เขียน : นันธิดา จันทร์ศิริ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 14
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/11/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : ศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการบริหารจัดการองค์กรชุมชน กรณีองค์กรการเงินชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช
    The Study of the Successful Factors of the Administration of People Organizations : The Case of Community Financial Organizations in Nakhonsithammarat Province. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : นันธิดา จันทร์ศิริ
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : สถานะและสภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อธิบายเชิงสังเกตผ่านองค์การบริหารส่วนตำบล
    Administrative Situation and State of Local Administrations : Explaining by Observing Through Tambol Administrative Organization. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : นันธิดา จันทร์ศิริ Nantida Jansiri
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2554 : The 12th National Conference on Political Science and Public Administration,2011
   สถานที่ประชุม : โรงแรมดวงตะวันเซ็นทารา จังหวัดเชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/12/2554
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการในเขตเมืองนครศรีธรรมราช
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากรในระดับมหาวิทยาลัย
    ชื่อกิจกรรม : หลักสูตรที่ 1 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ (English Preparation for Proficiency Tests) รุ่นที่ 1
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
    ชื่อกิจกรรม : 1.ปาฐกถา เรื่อง บทบาทองค์กรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน โดย นางสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 2.เสวนา เรื่อง การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริบทอาเซียนโดย ร้อยตำรวจเอกดร.วิเชียร ตันศิริคงคล มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3.บรรยายพิเศษ บุคลากรการปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา 4.เสวนา เรื่อง ภัยการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และภัยแทรกซ้อนอื่นๆกับการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดย พันตำรวจโทกิตติทัศน์ กันฉาย สถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : 1.ปาฐกถา เรื่องบทบาทหน่วยงานภาครัฐในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนโดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (อดีเลขาธิการอาเซียน) 2.บรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็นเรื่องธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยว โดย ดร.สุวิทย์ มังคละ (นักการฑูตชำนาญการ กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ) 3.บรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็นเรื่องแรงงานข้ามชาติ โดย คุณนรา รัตนรุจ (อนุกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการแรงงาน ด้านติดตามนโยบายและกฎหมายแรงงาน สภาผู้แทน 4.การเสวนา หัวข้อ บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ผศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ (อาจารย์หลักสูตรรัฐศาสตร์ มวล.) และ ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ (นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : สัมมนาวิชาการประจำปีทางรัฐศาสตร์ ประจำปี 2557
    ชื่อกิจกรรม : 1) ปาฐกถา 2) เสวนาวิชาการ 3 หัวข้อ 3) นำเสนอบทความ/รายงานของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวน 4 บทความ 4) เสนอบทความ/งานวิจัยจากนักวิชาการในเครือข่ายจำนวน 8 บทความ 5) กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านเอเชียศึกษา ครั้งที่ 2 หัวข้อ เอเชียศึกษาวันนี้ : การผงาดขึ้นของเอเชีย
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการแสดงปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิชาการ/วิจัยด้านสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อสร้างสรรค์ว่าด้วยเอเชียศึกษา
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ศิลปศาสตร์วิชาการ
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สิ่งท้าทายสังคมไทย ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ชิงแชมป์ภาคใต้ตอนบน/กิจกรรมการประชุมเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคใต้ตอนบน/กิจกรรมเสวนา เรื่อง มองเพื่อนบ้านผ่านวรรณกรรมอาเซียน/กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการทางรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 2
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2559
 • วิทยากรรายการสาระการเมือง จำนวน 10 ตอน ดังนี้ 1. ตอนที่ 111 ชื่อตอน กลไกประชารัฐที่ดี 2. ตอนที่ 112 ชือตอน Digital Economy การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแบบดิจิตอล 3. ตอนที่ 113 ชื่อตอน การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4. ตอนที่ 114 ชื่อตอน การส่งเสริมสิทธิภาคพลเมืองในสังคม 5. ตอนที่ 115 ชื่อตอน สังคมผู้สูงอายุ 6. ตอนที่ 116 ชื่อตอน ผู้นำแห่งการแห่งการเปลี่ยนแปลง 7. ตอนที่ 117 ชื่อตอน การต่อต้านการทุจริจคอรัปชัน 8. ตอนที่ 118 ชื่อตอน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร 9. ตอนที่ 119 ชื่อตอน การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 10. ตอนที่ 120 ชื่อตอน การบริหารแบบบมืออาชีพ
  พ.ศ.2558
 • เป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่มในการค้นหาแนวปฏิบัติด้านศาสนพิธีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ การรวบรวมข้อมูลด้านศาสนพิธี และการสรุปผลการประชุม
 • ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ที่ 127/2558 สั่ง ณ วันที่ 11 กันยายน 2558 มีหน้าที่ ศึกษารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ทำการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร การเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พร้อมนำเสนอเบื้องต้นให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร และนำเสนอผลการประเมินในที่ประชุมของการประเมิน
  พ.ศ.2557
 • วิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่พนักงานเทศบาล เรื่อง แนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ ณ เทศบาลตำบลชะอวด
 • วิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการประชุมสัมมนาครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ในหัวข้อ วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อจัดทำแผนการสอนและเทคนิคการถ่ายทอด
 • การบรรยายเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทีมงาน (Team Development)
 • บรรยายพิเศษการเขียนรายงานวิจัย โครงการสัมมนาวิชาการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางรัฐศาสตร์
  พ.ศ.2556
 • การบรรยายทางวิชาการและเป็นวิทยากรกระบวนการกลุ่มย่อย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2558
   ชื่อหนังสือ : ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ ศึกษากรณีพิเศษในประเทศอินเดีย
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.กันตภณ  หนูทองแก้ว,  ผศ.นันธิดา  จันทร์ศิริ
   สำนักพิมพ์ : ก. พลการพิมพ์ นครศรีธรรมราช
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ 35/19 หมู่ 2 ถ. กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
   ISBN : 9786163824912
   ชื่อหนังสือ : Introduction to Public Administration : Special Reference in India
   ผู้แต่ง :  รศ.ดร.กันตภณ  หนูทองแก้ว,  ผศ.นันธิดา  จันทร์ศิริ
   สำนักพิมพ์ : ก. พลการพิมพ์ นครศรีธรรมราช
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ 35/19 หมู่ 2 ถ. กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
   ISBN : 9786163824929
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)