:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ดวงใจ  ผิวคำ
   Dr. Duangjai Phiewkum
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2675, 0-7567-2602-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2675, 2602-4
   E - mail  duangjai.ph@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาธิวิทยาคลินิก
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2554
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2539-2543
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  04/01/2555
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  04/01/2555 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Hematological Feature and High Prevalence of Southeast Asian Ovalocytotsis among Melayu Muslim, Southern Thailand
   Hematological Feature and High Prevalence of Southeast Asian Ovalocytotsis among Melayu Muslim, Southern Thailand

   ผู้เขียน : Duangjai Piwkham, Manit Nuinoon, Ayeena Sama-air, Roslawatee Waekaji, Imron Cheteh
   แหล่งตีพิมพ์ : : National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019” “Research and Innovation for Health”
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 65-69 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : Increased Expression of β-klotho is Associated with Axillary Lymph Node Metastasis in Breast Cancer: An Immunohistological Study
   ผู้เขียน : Kotepui, K., Kotepui, M., Piwkham, D., Songsri, A., Charoenkijkajorn,. L, Sattaso, A., & Petklunphanao ,P.
   แหล่งตีพิมพ์ : JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND (J Med Assoc Thai)
   เล่มที่ : 102 ฉบับที่ : 10 หน้า : 1060-1064 เดือน/ปี : 10/2562-10/2562
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Effects of Malaria Parasite Density on Blood Cell Parameters
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Duangjai Piwkham, Bhukdee PhunPhuech, Nuoil Phiwklam, Chaowanee Chupeerach, Suwit Duangmano
   แหล่งตีพิมพ์ : : Plos One, Impact factor(2013)=3.534
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 3 หน้า : e0121057 เดือน/ปี : 04/2558-04/2558
   ชื่อบทความ : Epidemiology and histopathology of benign breast diseases and breast cancer in Southern Thailand
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Duangjai Piwkham, Chaowanee Chupeerach, Apiram Songsri, Lek Charoenkijkajorn
   แหล่งตีพิมพ์ : : European Journal of Gynaecological Oncology, Impact Factor(2012)=0.577
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : 6 หน้า : 670-675 เดือน/ปี : 01/2558-01/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Knowledge, attitudes, and practice of breast cancer screening among female personnel of Walailak University
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Duangjai Piwkham, Chaowanee Chupeerach, Suwit Duangmano
   แหล่งตีพิมพ์ : : Health Expectations, Impact factor(2013)=2.852
   เล่มที่ : x ฉบับที่ : xx หน้า : Epub ahead เดือน/ปี : 12/2557-12/2557
   ชื่อบทความ : A retrospective study of gynecomastia in male patients referred to Hatyai Hospital with breast lesions
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Duangjai Piwkham, Chaowanee Chupeerach, Apiram Songsri
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Biomedicine, Impact factor(2012)=0.282
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 4 หน้า : 511-515  เดือน/ปี : 10/2557-10/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Histopathology analysis of benign colorectal diseases and colorectal cancer in Hatyai Hospital, Songkhla, Thailand
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Duangjai Piwkham, Apiram Songsri, Lek Charoenkijkajorn
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pac J Cancer P, Impact factor(2012)=1.271
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 4 หน้า : 2667-2671 เดือน/ปี : 06/2556-06/2556
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Hematological Feature and High Prevalence of Southeast Asian Ovalocytotsis among Melayu Muslim, Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Duangjai Piwkham, Manit Nuinoon, Ayeena Sama-air, Roslawatee Waekaji, Imron Cheteh
   ชื่อการประชุม : National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019” “Research and Innovation for Health”
   สถานที่ประชุม : โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Prevalence of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency and Southeast Asian Ovalocytosis among Blood Donors in Nakorn Si Thammarat Province, Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Duanjai Piwkham, Orawan Sarakul, Savitree Kongsong, Onwanya Sanngam, Ngamta Wongset, and Natkritta Authai
   ชื่อการประชุม : International Conference on Biomedical Sciences
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakornsrithammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Anion exchanger 1 mutations associated with Southeast Asian Ovalocytosis: prevalence in Southern Thailand and effect on erythrocyte morphology during storage under blood bank condition (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Duangjai Piwkham, Manit Nuinoon, Imron Cheteh, Ayeena Sama-ae, Roslawatee Waekaji, Porntip Rittisang, Fariha Iadnai, Sirapatsorn Sirimee
   ชื่อการประชุม : “The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017” The 25th Anniversary Walailak University; 20th Anniversary Walailak Medical Technology; 60th Anniversary Thai Medical Technology “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis”
   สถานที่ประชุม : The Twin Lotus Hotel, Nakhon Si Thammarat
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ความชุกของโรคเม็ดเลือดแดงรูปไข่ชนิดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในมุสลิมเชื้อสายมลายูจังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ดวงใจ ผิวคา, มานิตย์ นุ้ยนุ่น, อายีนา สะมะแอ, โรสลาวาตี แวกาจิ อิมรอน เจะเตะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Effect of malaria infection on complete blood count (CBC) parameters (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Kwuntida Uthaisar, Duangjai Piwkham, Phiman Thirarattanasunthon, Bhukdee Phunphuech, Nuoil Phiwklam
   ชื่อการประชุม : Phayao Research Conference 2015
   สถานที่ประชุม : University of Phayao
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/01/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Knowledge of breast cancer screening among female personel of Walailak University (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Manas Kotepui, Duangjai piwkhum, Chaowanee Chupeerach, Suwit Duangmano
   ชื่อการประชุม : The Second International Conference on New Voices in Global Health 2014: Reducing Inequities
   สถานที่ประชุม : Thammasat University, Rungsit Campus, Pathum Thani, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/02/2557
   ชื่อบทความ : Prevalence of Southeast Asian Ovalocytosis in Nakhon Sri Thammarat (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ดวงใจ ผิวคำ
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : อุบัติการณ์ของไฟโบรอะดีโนมาและมะเร็งเต้านมของผู้หญิงที่เข้ามารับการตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาในโรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
    Incidence of fibroadenoma and breast cancer among women who underwent breast biopsy in Hatyai Hospital, Songkhla, Thailand (บรรยาย)

   ผู้เขียน : มนัส โคตรพุ้ย, ดวงใจ ผิวคำ, อภิราม ส่งศรี, เล็ก เจริญกิจขจร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ ร่วมกับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการ
    ชื่อกิจกรรม : การลงพื้นที่สำรวจและการให้บริการวิชาการ (บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาชุมชน)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement)
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : รายวิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน (MTH-372)
    ชื่อกิจกรรม : โรงเรียนน่าอยู่ พวกหนูรู้ทันพยาธิ (โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์)
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ชุมชนอินทรีย์ วิถีพอเพียง เลี้ยงชีวิตยั่งยืน
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการตรวจสารชีวเคมีในเลือดและการตรวจสมรรถภาพทางกาย
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน ประจำปี 2557
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการ เรื่อง กฎหมายวิชาชีพและการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการคลินิกสู่การพัฒนาสมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนครั้งที่ 1
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)