:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. ชนันท์กรณ์  จันแดง
   Dr. Chanankorn Jandaeng
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2209, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2209, 2206-7
   E - mail  chanankorn.ja@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาการคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2549
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาการคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2542-2546
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/12/2554
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  18/08/2557 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  Computer Network Management and Security,
Ubiquitous Networked Embedded System,
and Mobile Application Development
  สาขาความสนใจ
  โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ  Computer Network Management and Security, Ubiquitous Networked Embedded System, and Mobile Application Development
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2561
   - การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขนส่งนมพาสเจอร์ไรส์ไปสู่โรงเรียนในท้องที่ห่างไกลด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเครื่องต้นแบบระบบตรวจสอบคุณภาพนมผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แก่สหกรณ์โคนม
   ผู้วิจัย :  ดร.ประพันธ์  ลี้กุล,  ดร.วิสาขะ  อนันธวัช,  ผศ.ดร.อจลวิชญ์  ฉันทวีโรจน์,  ดร.ชนันท์กรณ์  จันแดง,  ผศ.ดร.ธัญวัฒน์  ลิมปิติ
   ระยะเวลาโครงการ : 06/03/2561 - 05/08/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : //
   แหล่งทุน : โครงการ Innovation Hubs สกอ. /
  พ.ศ.2555
   - การลดการชนกันของแพ็คเกตด้วยขั้นตอนวิธีการจัดลำดับเวลาของแพ็คเกตสำหรับเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
   ผู้วิจัย :  ดร.ชนันท์กรณ์  จันแดง
   ระยะเวลาโครงการ : 10/08/2555 - 09/08/2556   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 06/08/2556
   แหล่งทุน : มวล. :งบสนับสนุนพัฒนาวิชาการสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : The Software Architecture of Network Management System based on Elastics Search Technology
   ผู้เขียน : Natthakorn Chuaychoo, Thitaporn Rimdusit, Chanankorn Jandaeng
   แหล่งตีพิมพ์ : : KKU Engineering Journal
   เล่มที่ : 43 ฉบับที่ : S3 หน้า : 424-426 เดือน/ปี : 11/2559-11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Embedded Packet Logger for Network Monitoring System
   ผู้เขียน : Chanankorn Jandaeng
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advanced Computer and Communication Engineering Technology
   เล่มที่ : 362 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1093-1102 เดือน/ปี : 12/2558-12/2558
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ระบบการจองห้องบรรยายและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษากรณีศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นครศรีธรรมราช
    Lecture Room and Audio Visual Reservation System : A Case Study of College of Industrial Technology and Management Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อนุสรณ์ สิทธิคุณ และ ชนันท์กรณ์ จันแดง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์ ครั้งที่ 12 : The 12th National Conference on Applied Computer Technology and Information Systems
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/07/2560
   ชื่อบทความ : การปรับปรุงกระบวนการผลิตนามบัตรด้วยตัวแบบกระบวนการธุรกิจ กรณีศึกษา โรงพิมพ์ฐานรัฐ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นฤมล ชูชาติ และ ชนันท์กรณ์ จันแดง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 9
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/07/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การวิเคราะห์ข้อมูลล็อกของระบบตรวจสอบตัวตนสำหรับเครือข่ายไร้สาย (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธัญริญฑ์ เพชรสาม และ ชนันท์กรณ์ จันแดง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : กระบี่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/10/2559
   ชื่อบทความ : A Comparative Study of Classifiers to Detect Risk Factors over Heart Disease Prediction : Thai Heart Study (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chalinee Partanapat, Chanankorn Jandaeng, Chuleerat Jaruskulchai
   ชื่อการประชุม : International Conference on Information Technology
   สถานที่ประชุม : Krabi, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/10/2559
   ชื่อบทความ : สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์สำหรับระบบเฝ้าระวัง VoIP อิงตามโพรโตคอลเอสเอ็นเอ็มพี
    Software Architecture of VoIP Monitoring System based on SNMP (บรรยาย)

   ผู้เขียน : จรูญศักดิ์ ภู่พงษ์ และ ชนันท์กรณ์ จันแดง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : National Conference on Information Technology
   สถานที่ประชุม : กระบี่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/10/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Comparison of RDBMS and Document Oriented Database in Audit Log Analysis (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chanankorn Jandaeng
   ชื่อการประชุม : The 7th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering 2015
   สถานที่ประชุม : Le Meridian Chiang Mai
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/10/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Extending of Organization Information Accessibility with Service Broker for Mobile Devices (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chanankorn Jandaeng
   ชื่อการประชุม : The 29th International Technical Conference on Circuit/Systems, Computer and Communication
   สถานที่ประชุม : Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : The Performance Measurement of Packet Scheduling Algorithm based on Set Covering Problem (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chatchanan Jandaeng
   ชื่อการประชุม : The 2013 International Computer Science and Engineering Conference
   สถานที่ประชุม : Windsor Suites Hotel, Bangkok, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/09/2556
   ชื่อบทความ : สถาปัตยกรรมเชิงบริการสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ชิดชนก อมรวัฒนพานิช, วรายุทธ์ จุลเสวตร์, ชัชนันท์ จันแดง และ ฐิมาพร เพชรแก้ว
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : อบรมทักษะการประกอบอาชีพ หลักสูตร ก
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการพัฒนาแอพลิเคชั่นแบบข้ามแพลตฟอร์มอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : อบรมการพัฒนาแอพลิเคชั่นแบบข้ามแพลตฟอร์มอย่างมืออาชีพ ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : บ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : อบรมทักษะการประกอบอาชีพ โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกอบรมและแข่งขันทักษะธุรกิจซอฟแวร์ (หลักสูตร ข)
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • - ประสานงานโครงการ - วิทยากรอบรม
  พ.ศ.2558
 • เป็นวิทยากรอบรมโครงการ ตามโครงการที่จัดโดย โรงเรียนสตรีพัทลุง

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)