:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   รศ.ดร. ศราวุธ  ปาลิโภชน์
   Assoc.Prof.Dr. Sarawoot Palipoch
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3815, 0-7567-3813-08
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3815, 3813-08
   E - mail  sarawoot.pa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาธิชีววิทยา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2554
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2549
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  04/01/2555
 
  ตำแหน่ง  รองอธิการบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักผู้บริหาร
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายกิจการนักศึกษา
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  24/12/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  08/06/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  พยาธิชีววิทยา
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  - Toxicologic pathology - Oxidative stress and natural products -derived antioxidant prevention
  โครงการวิจัย
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Thai Water Lily Extract Induces B16 Melanoma Cell Apoptosis and Inhibits Cellular Invasion Through the Role of Cellular Oxidants
   ผู้เขียน : Parichaya Aimvijarn, Sarawoot Palipoch, Seiji Okada, Prasit Suwannalert
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ : 1 หน้า : 149-153   เดือน/ปี : 01/2561-01/2561
   ชื่อบทความ : Prevalence of intestinal parasitic infections and associated risk factors for hookworm infections among primary schoolchildren in rural areas of Nakhon Si Thammarat, southern Thailand
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad, Nonthapan Phasuk, Suchirat Bunratsami, Kanjana Thongtup, Parnpen Viriyavejakul, Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Somchok Nongnaul
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Public Health, IF = 2.420
   เล่มที่ : XX ฉบับที่ : XX หน้า : XX เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Isolation, expression, and characterization of the serine protease inhibitor gene (600Hbpi) from Hevea brasiliensis leaves, RRIM600 cultivar
   ผู้เขียน : Dutsadee Chinnapun Sarawoot Palipoch
   แหล่งตีพิมพ์ : : Plant Omics Journal
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 3 หน้า : 134-137 เดือน/ปี : 05/2560-05/2560
   ชื่อบทความ : Effect of a heme oxygenase-1 inducer on NADPH oxidase expression in alcohol-induced liver injury in male Wistar rats
   ผู้เขียน : Phanit Koomhin, Chuchard Punsawad, Prasit Suwannalert and Sarawoot Palipoch
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Journal of Pharmaceutical Research
   เล่มที่ : 16 ฉบับที่ : 5 หน้า : 1039-1044  เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : Effects of Non-Spatial Pre-Training on Learning and Memory Impairment Detection in the Morris Water Maze
   ผู้เขียน : Phanit KOOMHIN, Apsorn SATTAYAKHOM, Sarawoot PALIPOCH, Chuchard PUNSAWAD, Sompol TAPECHUM
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology (WJST)
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้า : 169-177 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Heme oxygenase-1 alleviates alcoholic liver steatosis: histopathological study
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Chuchard Punsawad, Prasit Na-Ek, Apsorn Sattayakhom, Prasit Suwannalert
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Toxicologic Pathology
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 1 หน้า : 7-15 เดือน/ปี : 02/2559-02/2559
   ชื่อบทความ : Cloning and characterization of a putative gene encoding serine protease inhibitor (251Hbpi) with antifungal activity against Trichophyton rubrum from Hevea brasiliensis leaves
   ผู้เขียน : Dutsadee Chinnapun, Sarawoot Palipoch, Hatairat Hongphruk
   แหล่งตีพิมพ์ : : Plant Omics Journal
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 2 หน้า : 142-148 เดือน/ปี : 03/2559-03/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Oxidative Stress-Associated Pathology: A Review
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Phanit koomhin
   แหล่งตีพิมพ์ : : Sains Malaysiana
   เล่มที่ : 44 ฉบับที่ : 10 หน้า : 1441-1451 เดือน/ปี : 10/2558-10/2558
   ชื่อบทความ : Enhanced expression of Fas and FasL modulates apoptosis in the lungs of severe P. falciparum malaria patients with pulmonary edema
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad, Parnpen Viriyavejakul, Chayanee Setthapramote, Sarawoot Palipoch
   แหล่งตีพิมพ์ : : International Journal of Clinical and Experimental Pathology., Impact Factor = 1.891
   เล่มที่ : 8 ฉบับที่ : 9 หน้า : 10002-1001 เดือน/ปี : 09/2558-09/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Hepatoprotective effect of curcumin and alpha-tocopherol against cisplatin-induced oxidative stress
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad, Phanit Koomhin and Prasit Suwannalert
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Complementary and Alternative Medicine
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : - หน้า : 111 เดือน/ปี : 03/2557-03/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Thunbergia laurifolia, a new choice of natural antioxidant to prevent oxidative stress-related pathology: A review
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad and Prasit Suwannalert
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Medicinal Plants Research
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 12 หน้า : 698-701 เดือน/ปี : 03/2556-03/2556
   ชื่อบทความ : A review of oxidative stress in acute kidney injury: protective role of medicinal plants-derived antioxidants
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch
   แหล่งตีพิมพ์ : : African Journal of Traditional Complementary and Alternative Medicines
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 4 หน้า : 88-93 เดือน/ปี : 05/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Biochemical and Histological Study of Rat Liver and Kidney Injury Induced by Cisplatin
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch and Chuchard Punsawad
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Toxicologic Pathology
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 3 หน้า : 293–299 เดือน/ปี : 10/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Histopathology of Small Intestine Induced by Cisplatin in Male Wistar Rats
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad, Dutsadee Chinnapun, Prasit Suwannalert
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 6 หน้า : 657-663 เดือน/ปี : 11/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : Amelioration of Cisplatin-Induced Nephrotoxicity in Rats by Curcumin and α-Tocopherol
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad, Dutsadee Chinnapun and Prasit Suwannalert
   แหล่งตีพิมพ์ : : Tropical Journal of Pharmaceutical Research
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 6 หน้า : 973-979 เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Protective efficiency of Thunbergia laurifolia leaf extract against lead (II) nitrate induced toxicity in Oreochromis niloticus
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Wannee Jiraungkoorskul, Tawewan Tansatit, Narin Preyavichyapugdee, Wipaphorn Jaikua and Piya Kosai
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Medicinal Plants Research
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 5 หน้า : 719-728 เดือน/ปี : 03/2554-12/2555
   ชื่อบทความ : Effect of Thunbergia laurifolia (Linn) leaf extract dietary supplement against lead toxicity in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Wannee Jiraungkoorskul, Tawewan Tansatit, Narin Preyavichyapugdee, Wipaphorn Jaikua and Piya Kosai
   แหล่งตีพิมพ์ : : World Journal of Fish and Marine Sciences
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 3 หน้า : 1-9 เดือน/ปี : 01/2554-12/2555
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Effects of Essential Oil of Tangerine on Brainwave- (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Supaya Chandharakool, Sarunnat Suanjan, Jennarong Sinlapasorn, Sarawoot Palipoch, Narumon Matan, Apsorn Sattayakhom, Phanit Koomhin
   ชื่อการประชุม : 21 st Thai Neuroscience Society Conference and Electrophysiology Workshop
   สถานที่ประชุม : Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาการแสดงออกของ kidney injury molecule-1 (KIM-1) สำหรับเป็นตัวชี้วัดเพื่อตรวจสอบการบาดเจ็บของท่อไตส่วนต้นในภาวะไตวายเฉียบพลันด้วยโรคมาลาเรียฟาลซิพารัมชนิดรุนแรง
    Study of kidney injury molecule-1 (KIM-1) expression as a tissue biomarker for detection proximal tubular injury in acute kidney injury with severe falciparum malaria (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์*, พรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล, นนทพรรณ ผาสุข, ศราวุธ ปาลิโภชน์, ผานิตย์ คุ้มฮิ้นและพิชชานีย์ จริยพงศ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 : The fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)
   สถานที่ประชุม : ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 08/02/2559
   ชื่อบทความ : Prevalence of Intestinal Parasitic Infections among Primary Schoolchildren in Rural Areas of Nakhon Si Thammarat Province, Southern Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad*, Nonthapan Phasuk, Kanjana Thongtup, Suchirat Bunratsami, Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Prasit Na-ek, Somchok Nongnaul
   ชื่อการประชุม : The 8th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases (ACPID 2016)
   สถานที่ประชุม : Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/11/2559
   ชื่อบทความ : Prevalence of Intestinal Parasitic Infections among Primary Schoolchildren in Rural Areas of Nakhon Si Thammarat Province, Southern Thailand (โปสเตอร์) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad*, Nonthapan Phasuk, Kanjana Thongtup, Suchirat Bunratsami, Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Prasit Na-ek, Somchok Nongnaul
   ชื่อการประชุม : The 8th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases (ACPID 2016)
   สถานที่ประชุม : Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Enhanced expression of Fas and FasL modulates apoptosis in the lungs of Plasmodium falciparum malaria patients with pulmonary edema (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad*, Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Prasit Na-ek, Chayanee Setthapromote and Parnpen Viriyavejakul
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Pre-Trained Strategy Increases Morris Water Maze Task Ability (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ผานิตย์ คุ้มฮิ้น, ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์, ศราวุธ ปาลิโภชน์, รพีพร ขวัญเชื้อ, อัปษร สัตยาคม
   ชื่อการประชุม : WU Research 2015
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Heme oxygenase-1 alleviates alcoholic liver steatosis: histopathological study (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Chuchard Punsawad, Prasit Na-Ek, Apsorn Sattayakhom, Prasit Suwannalert
   ชื่อการประชุม : The 7th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Apoptosis in alveolar epithelium of severe falciparum malaria with pulmonary edema (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Punsawad C, Setthapramote C, Palipoch S, Viriyavejakul P
   ชื่อการประชุม : The 6th ASEAN Congress of Tropical Medicine and Parasitology (ACTMP)
   สถานที่ประชุม : InterContinental Kuala Lumpur
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 05/03/2557
   ชื่อบทความ : Effects of Ceftriaxone on White Matter Rarefaction in Chronic Cerebral Hypoperfused Rats (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phanit Koomhin*, Chuchard Punsawad, Sarawoot Palipoch, Apsorn Sattayakhom, Rapheeporn Khwanchuea, Sompol Tapechum
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Histopathological changes and apoptosis in lung tissues of severe falciparum malaria with pulmonary edema (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad*, Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Apsorn Sattayakhom, Chayanee Setthapramote, Parnpen Viriyavejakul
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : คัดกรองภาวะสมองเสื่อมและการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : สำรวจความชุกของภาวะสมองเสื่อมและหาความสัมพันธ์ของสารชีวโมเลกุล ในเลือด ในกลุ่มประชากร อำเภอสิชลและท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โครงการรวมใจวลัยลักษณ์เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2561
 • ชื่อโครงการ : ที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์ (โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่หมู่บ้านลูกข่าย หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านแม่ข่าย หมู่บ้านปศุสัตว์อินทรีย์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ "Everyday English" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชลรายการวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English ปีงบประมาณ 2561
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ วลัยลักษณ์ สู่สังคม
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม WU Expo 2017 Health Mansion นิทรรศการแห่งชีวิต
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Transfection and Application in Biomettcal Research
 • ชื่อโครงการ : การอบรมปฏิบัติการด้านการประมาณราคาก่อสร้าง
    ชื่อกิจกรรม : จัดอบรม
 • ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 รุ่นที่ 5 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 รุ่นที่ 4 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 รุ่นที่ 3 พื้นที่จังหวัดสงขลา
    ชื่อกิจกรรม : รพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 รุ่นที่ 2 พื้นที่จังหวัดสงขลา
    ชื่อกิจกรรม : พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Building Information Modeling (BIM) เพื่อเท่าทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมอาเซียน : การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Revit 2017 รุ่นที่ 1 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 4
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ
    ชื่อกิจกรรม : การวัดองค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง body composition และให้ความรู้ด้านสุขภาพ
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีงบประมาณ 2560
 • ชื่อโครงการ : ยืดยาง ลดกลุ่มเสี่ยง เลี่ยงความดันโลหิตสูง
 • ชื่อโครงการ : บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิและโปรโตซัวในลำไส้ในเด็กนักเรียนศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิและโปรโตซัวในลำไส้
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 3)
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 3) ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 3) ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 3) ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : แอโรบิกผ้าขาวม้าลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การบริการวิชาการเพื่อสุขภาพชุมชนนบพิตำ
    ชื่อกิจกรรม : ตอน พิษจากแอลกอฮอล์
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2)
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : ควบคุมความดันโลหิตสูงโดยการแกว่งแขนด้วยยางยืด
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรมวันมหิดล มหกรรมเวทีสุขภาพ
    ชื่อกิจกรรม : เวทีสุขภาพ
 • ชื่อโครงการ : หมู่ 2 ร่วมใจ สูงวัยไม่ล้ม
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อชุมชนนบพิตำ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องการประเมินภาวะสุขภาพของผู้หญิงช่วงก่อนและหลังหมดประจำเดือนที่มีอายุระหว่าง 40-59 ปี ในหมู่ที่ 2 ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ระยะที่ 1)
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง GCP training
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องในวันมหิดล ปี พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : หมู่ 2 ร่วมใจ ห่างไกลไข้เลือดออก
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : Hepatoprotective effect of curcumin and alpha-tocopherol against cisplatin-induced oxidative stress
   ชื่อรางวัล : ผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทบทความวิจัยพื้นฐานที่มีการอ้างอิงสูงสุด ประจำปี 2560
   จาก : สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
   เมื่อ : 29/03/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  รศ.ดร.ศราวุธ  ปาลิโภชน์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)