:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. ยุวดี  วิทยพันธ์
   Asst.Prof.Dr. Yuwadee Wittayapun
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2130, 0-7567-2703-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2130, 2703-4
   E - mail  yuwadee.wi@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  กาพยาบาลสาธารณสุข
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2551
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2538
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2526-2530
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/03/2555
 
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  11/09/2560 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/03/2555 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  การพัฒนาสุขภาพชุมชน การพยาบาลอาชีวอนามัย การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน การสร้างเสริมสุขภาพวัยแรงงาน
  โครงการวิจัย
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ชุมชนโพหวาย ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ผู้เขียน : นวลนิตย์ ไชยเพชร, อุดมศิลป์ แก้วกล่ำ, สิทธิพงษ์ สอนรัตน์ และยุวดี วิทยพันธ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้
   เล่มที่ : 4 ฉบับที่ : 2 หน้า : 45-62 เดือน/ปี : 05/2560-08/2560
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้มีเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : วิไลรัตน์ ศิริศักดิ์, สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ และยุวดี วิทยพันธ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุข
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-10 เดือน/ปี : 03/2560-04/2560
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
   ผู้เขียน : วิชาฎา อยู่ดวง และยุวดี วิทยพันธ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารโรคมะเร็ง
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ : 1 หน้า : 7-20 เดือน/ปี : 01/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : ความสัมพันธ์ของผลการประเมินภาวะทุพโภชนาการด้วยค่าดัชนีมวลกาย (BMI) และแบบประเมินภาวะโภชนาการ (NAF) ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา
   Association of Nutritional Assessment in Cancer Patients Receiving Radiotherapy between Body Mass Index (BMI) and Nutrition Alert Form (NAF)

   ผู้เขียน : อนุสรณ์ ทองใหญ่, จุฑามาศ สุทธิรักษ์, ยุวดี วิทยพันธ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารกรมการแพทย์ : Jounal of the Department of Medical Services
   เล่มที่ : 42 ฉบับที่ : 5 หน้า : 101-108 เดือน/ปี : 09/2560-10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ผลของโปรแกรมพัฒนาความสามารถในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลลานสกา
   ผู้เขียน : วชิรา สุทธิธรรม, ยุวดี วิทยพันธ์, และสุรินธร กลัมพากร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสภาการพยาบาล
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : 1 หน้า : 19-31 เดือน/ปี : 01/2559-03/2559
   ชื่อบทความ : ผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อระดับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยและทักษะของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตรัง
   ผู้เขียน : พิมใจ หอยบาง และยุวดี วิทยพันธ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ
   เล่มที่ : 28 ฉบับที่ : 4 หน้า : 76-81 เดือน/ปี : 06/2559-07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : คุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่ได้รับรับงสีรักษาที่โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
   ผู้เขียน : วิชาฎา อยู่ดวง, ยุวดี วิทยพันธ์, พิมลลักขณ์ ดำเนียร, อัญญารัตน์ มุสิกกะ, วิวัฒน์ หาญกล้า และสุนีย์ ละกำปั่น
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสาารโรคมะเร็ง : The Cander Journal
   เล่มที่ : 35 ฉบับที่ : 1 หน้า : 14-25 เดือน/ปี : 01/2558-03/2558
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีผล่อระยะเวลาในการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ของมารดาวัยรุ่นโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
   ผู้เขียน : ชัชภรณ์ เฮ้งศิริ, จรรวมล แพ่งโยธา และยุวดี วิทยพันธ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 4 หน้า : 56-60 เดือน/ปี : 07/2558-09/2558
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการให้บริการอาชีวอนามัยของหน่วยบริการปฐมภูมิในจังหวัดนครราชสีมา
   FACTORS RELATED TO OCCUPATIONAL HEALTH SERVICES OF PRIMARY CARE UNITS IN THE NAKHON RATCHASIMA PROVINCE

   ผู้เขียน : นภัค ด้วงจุมพล และยุวดี วิทยพันธ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลสาธารณสุข
   เล่มที่ : 27 ฉบับที่ : 3 หน้า : 83-93 เดือน/ปี : 09/2556-12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : ปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   Personal Factors, Health Status, and Health Promoting Behaviors among Staff of the HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center

   ผู้เขียน : ยุวดี วิทยพันธ์* สมศักดิ์ วสุวิทิตกุล** ศิริพร สมบูรณ์***
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลสาธารณสุข
   เล่มที่ : inpress ฉบับที่ : inpress หน้า : inpress เดือน/ปี : 09/2555-12/2555
   ชื่อบทความ : ก้าวแรกกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย ATutor: กรณีศึกษาการจัดการรายวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ผู้เขียน : ยุวดี วิทยพันธ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลสาธารณสุข
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 2 หน้า : 104-119 เดือน/ปี : 05/2555-08/2555
   ชื่อบทความ : ปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   ปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   ผู้เขียน : ยุวดี วิทยพันธ์, สมศักดิ์ วสุวิทิตกุล, ศิริพร สมบูรณ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลสาธารณสุข : Journal of Publich Health Nursing
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : 3 หน้า : 16-30 เดือน/ปี : 09/2555-12/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน: ประเมินความจำเป็นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
   ผู้เขียน : ยุวดี วิทยพันธ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลสาธารณสุข
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 3 หน้า : 78-94 เดือน/ปี : 09/2554-12/2554
   ชื่อบทความ : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตนิสิตเป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ผู้เขียน : สมสิริ รุ่งอมรรัตน์, จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์, สุภาภัค เภตราสุวรรณ, ยุวดี วิทยพันธ์, และอุบลวนา ขวัญบุญจันทร์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสภาการพยาบาล
   เล่มที่ : 26 ฉบับที่ : ฉบับพิเศษ หน้า : 44-58 เดือน/ปี : 01/2554-03/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน: ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
   ผู้เขียน : ยุวดี วิทยพันธ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลสาธารณสุข
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 1 หน้า : 114-128 เดือน/ปี : 01/2553-04/2553
   ชื่อบทความ : ประสิทธิผลของการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานต่อการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน ในนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ผู้เขียน : ยุวดี วิทยพันธ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 154-161 เดือน/ปี : 05/2553-09/2553
   ชื่อบทความ : การประยุกต์แบบแผนการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมของสตรีในชุมชน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
   ผู้เขียน : ยุวดี วิทยพันธ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลสาธารณสุข
   เล่มที่ : 24 ฉบับที่ : 3 หน้า : 39-54 เดือน/ปี : 09/2553-12/2553
   ชื่อบทความ : Factors Affecting Health-promoting Behaviors in Nursing Students of the Faculty of Nursing, Srinakhrinwirot University, Thailand
   ผู้เขียน : Wittayapun, Y,. Tanasirirug, V., Butsripoom, B., & Ekpanyaskul, C.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Public Health
   เล่มที่ : 40 ฉบับที่ : 2 หน้า : 215-225 เดือน/ปี : 05/2553-08/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การสังเคราะห์องค์ความรู้การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน: กรณีศึกษาชมรมคนรักษ์สุขภาพเทศบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
   ผู้เขียน : ยุวดี วิทยพันธ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารสาธารณสุขศาสตร์
   เล่มที่ : 39 ฉบับที่ : 2 หน้า : 141-154 เดือน/ปี : 05/2552-08/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Application of the occupational health services model in Thai Primary Care Units
   ผู้เขียน : Wittayapun Y., Lagampan, S., Kalampakorn, S., Rogers, B. & Vorpongsathorn, T.
   แหล่งตีพิมพ์ : : American Association of Occupational Health Nurse
   เล่มที่ : 56 ฉบับที่ : 5 หน้า : 197-205 เดือน/ปี : 05/2551-05/2551
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่เข้าร่วมโครงการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อัญชลี น้อยมา, ยุวดี วิทยพันธ์ และ พัฒนศักดิ์ คำมณีจันทร์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” 7-8 กรกฎาคม 2559
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : ปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : นันทิญา ทองชัย, ยุวดี วิทยพันธ์ และพวงทิพย์ ภู่พงษ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” 7-8 กรกฎาคม 2559
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่อความรู้และพฤติกรรมการให้นมแม่ ในมารดาที่ผ่าตัดคลอดครั้งแรก (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ญาณินทร พาควารี, มณีรัตน์ แก้วนพรัตน์, ยุวดี วิทยพันธ์, มนัส โคตรพุ้ย
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” 7-8 กรกฎาคม 2559
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรู้และการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ธัญญาภรณ์ เตียวัฒนาตระกูล, ยุวดี วิทยพันธ์ และพวงทิพย์ ภู่พงษ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” 7-8 กรกฎาคม 2559
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : ผลของการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจในการเลิกยาเสพติดต่อพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด ของผู้เสพเฮโรอีนที่คลินิกเมธาโดน โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ราตรี นิลพยัคฆ์ และยุวดี วิทยพันธ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” 7-8 กรกฎาคม 2559
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของสตรีอายุ 30–60 ปี ที่ไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : รัชนี แก้วหมุด, วลัยพร โสมมาก, จิราพร ถิ่นบ้านใหม่ และยุวดี วิทยพันธ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” 7-8 กรกฎาคม 2559
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองในการบริโภคอาหาร ต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและการชะลอความเสื่อมของไต ในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความเสื่อมของไตระยะที่ 2 คลินิกเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ้านนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ฉวีวรรณ ทองสาร, ยุวดี วิทยพันธ์, สุนีย์ ละกำปั่น, ทัศนีย์ สุทธิจันทร์, จินตนา เกษเมือง และเบญจมาศ ศรีคิรินทร์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” 7-8 กรกฎาคม 2559
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลการปฏิบัติตัวต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มานิดา เปลี่ยนจันทร์ และ ยุวดี วิทยพันธ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” 7-8 กรกฎาคม 2559
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ผลจากกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจการจัดการตนเองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดอ้วน สลายพุง ของกลุ่มเมตาบอลิก คลินิกไร้พุง โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วันดี ฐิตินันทพันธุ์ ยุวดี วิทยพันธ์
   ชื่อการประชุม : โครงการมหกรรมคุณภาพ/วิชาการ/วิจัยเขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
   สถานที่ประชุม : โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2558
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/07/2558
   ชื่อบทความ : Barriers to research, research capacity and research implementation of public health professionals working in a district located near Walilak University, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Yuwadee Wittyapun
   ชื่อการประชุม : the 15th International Academic Conference, Rome
   สถานที่ประชุม : Rome, Italy
   ประเทศ : อิตาลี เมื่อ 16/04/2558
   ชื่อบทความ : The effectiveness of using developed nursing documentation on nursing documentation quality and professional nurses’ satisfaction in the surgery inpatient department, Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospital, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : PORANEE RATTANASIRI JANWAMOL PHANGYOTA YUWADEE WITTAYAPUN
   ชื่อการประชุม : the 15th International Academic Conference, Rome
   สถานที่ประชุม : Rome, Italy
   ประเทศ : อิตาลี เมื่อ 16/04/2558
   ชื่อบทความ : ผลการพัฒนาแบบบันทึกทางการพยาบาลต่อคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาลและความพึงพอใจของพยาบาลวิชาชีพในแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ภรณี รัตนสิริ, จรรวมล แพ่งโยธา และยุวดี วิทยพันธ์
   ชื่อการประชุม : โครงการมหกรรมคุณภาพ/วิชาการ/วิจัยเขตสุขภาพที่ 11 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558
   สถานที่ประชุม : โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติการพยาบาลแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติการพยาบาล (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ซาลีหา ปาแล, ณัฐภรณ์ ทองไสย และยุวดี วิทยพันธ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : ความเครียดจากการทำงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : กมลชนก กมลเปรม, รำไพร บุษผาวงค์ และยุวดี วิทยพันธ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทำงานของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อรวรรณ พวงจันทร์, โชติพงศ์ ฟ้องค้อน และยุวดี วิทยพันธ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6
   ชื่อการประชุม : ประภากร สอนเต็ม, พรนภา อุ้มชูวัฒนา และยุวดี วิทยพันธ์ : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Factors affecting Health Promoting Behaviors among Staff of the HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn Medical Center (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Yuwadee Wittayapun, Somsak Wasuwithitkul, Siriporn Somboon
   ชื่อการประชุม : The IUHPE 21st World Conference on Health Promotion
   สถานที่ประชุม : The Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH), Royal Cliff Beach Hotel
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/08/2556
   ชื่อบทความ : Health status and health promoting behaviors of Thai nurses educators working after retirement (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wonpen Kaewpan, et al.
   ชื่อการประชุม : The IUHPE 21stWorld Conference on Health Promotion
   สถานที่ประชุม : The Pattaya Exhibition and Convention Hall (PEACH), Royal Cliff Beach Hotel
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Factors affecting health promoting behaviors in nursing students of the Faculty of Nursing, Factors affecting health promoting behaviors in nursing students of the Faculty of Nursing, Srinakharinwirot University, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wittayapun, Y., Tanasirirug, V., Butsripoom, B., & Ekpanyaskul, C.
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : การประยุกต์แบบแผนการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ ต่อการส่งเสริมพฤติกรรม การป้องกันมะเร็งเต้านมของสตรีในชุมชน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยุวดี วิทยพันธ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
   ชื่อบทความ : การสังเคราะห์ความรู้การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน: กรณีศึกษาชมรมคนรักษ์สุขภาพเทศบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยุวดี วิทยพันธ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/06/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : An Application of Pender’s Health Promotion Model in Promoting Breast Cancer Prevention Behaviors in Women Living in Community, Ongkharak District, Nakhon Nayok Province, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wittayapun, Y.
   ชื่อการประชุม : 1st Regional Health Sciences & Nursing Conference 2011
   สถานที่ประชุม : Selangor, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 22/02/2554
   ชื่อบทความ : Menstrual headache in Thai nurses. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Butsripoom, B. & Wittayapun, Y.
   ชื่อการประชุม : at the 1st Regional Health Sciences & Nursing Conference 2011
   สถานที่ประชุม : Selangor, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 22/02/2554
   ชื่อบทความ : Risk of noise-induced sensory hearing loss among wood factory workers, Thailand (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wittayapun, Y. & Tanasirirug, V.
   ชื่อการประชุม : the 22nd International Conference on Epidemiology in Occupational Health-EPICOH 2011
   สถานที่ประชุม : the University Examination Schools, St Catherine’s College, Oxford, UK
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 07/09/2554
   ชื่อบทความ : Occupational natural heat exposure and its health effects on salt production workers in Sanutsongkhram province, Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jakreng, J., Padungtod, C., Wittayapun, Y. & Wasuwithitkul, S.
   ชื่อการประชุม : the 22nd International Conference on Epidemiology in Occupational Health-EPICOH 2011
   สถานที่ประชุม : the University Examination Schools, St Catherine’s College, Oxford, UK
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 07/09/2554
  พ.ศ.2553
   ชื่อบทความ : Factors Affecting Health-promoting Behaviors in Nursing Students of the Faculty of Nursing, Srinakharinwirot University, Thailand (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wittayapun, Y., Tanasirirug, V., Butsripoom, B., & Chatchai Ekpanyaskul.
   ชื่อการประชุม : the 3rd International Conference on Occupational Health Nursing and The 2nd Asia Conference on Occupational Health Nursing Joint Conference 2010 (ICOHN & ACOHN Joint Conference)
   สถานที่ประชุม : Workpia Yokohama, Yokohama, Japan
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 06/08/2553
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : A causal model of occupational health services delivery in Thai primary care units. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wittayapun Y., Lagampan, S., Kalampakorn, S., Rogers, B. & Vorpongsathorn.
   ชื่อการประชุม : the 4th international conference on community health nursing research
   สถานที่ประชุม : Adelaide Convention Centre, Adelaide South Australia, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 16/08/2552
  พ.ศ.2551
   ชื่อบทความ : Situation of occupational health services deliver in Thai Primary Care Units: A qualitative method (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Wittayapun, Y., Lagampan, S., Kalampakorn, S., Rogers, B., Vorapongsathorn, T.
   ชื่อการประชุม : the International Conference New Frontiers in Primary Health Care: Role of Nursing and Other Professions
   สถานที่ประชุม : Chiang Mai: Faculty of Nursing, Chiang Mai University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 04/02/2551
   ชื่อบทความ : ชมรมคนรักษ์สุขภาพเทศบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยุวดี วิทยพันธ์
   ชื่อการประชุม : ทบทวนบทบาทพยาบาลสู่การเป็นภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน
   สถานที่ประชุม : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2551
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Elements of occupational health services model in Thai Primary Care Units: A qualitative approach (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Wittayapun, Y., Lagampan, S., Kalampakorn, S., Rogers, B., Vorapongsathorn, T
   ชื่อการประชุม : the 2nd International Conference on Occupational Health Nursing 2007
   สถานที่ประชุม : Siam City Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/08/2550
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : การให้บริการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ยุวดี วิทยพันธ์ และดวงสมร ชาติสุวรรณ
   ชื่อการประชุม : งานประชุมโรงพยาบาลคุณภาพ ครั้งที่ 3
   สถานที่ประชุม : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 22/01/2545
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” รุ่นที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS รุ่นที่ 3
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การเลือกใช้สถิติในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS” รุ่นที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : จัดฝึกอบรม
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและกระบวนการวิจัยด้านกายภาพบำบัด
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกายภาพบำบัดเพื่อชุมชน
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลือกใช้สถิติในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS รุ่นที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ปี 4 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 11
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 10
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 9
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 8
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ปี 4 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 7
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 4
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ปี 4 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 7
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ปี 4 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ปี 3
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วันที่ 14-15 กรกฏาคม 2558
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยมือใหม่ รุ่น 7 วันที่ 16-17 กันยายน 2558
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยมือใหม่ รุ่น 3 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2558
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยมือใหม่ รุ่น 3 วันที่ 27-28 กรกฏาคม 2558
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยมือใหม่ รุ่น 3 วันที่ 27-28 สิงหาคม 2558
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่น 1 วันที่ 22-23 สิงหาคม 2558
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่น 1 วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่น 1 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยมือใหม่ รุ่น 3 วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2558
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยมือใหม่ รุ่น 3 วันที่ 18-19 มีนาคม 2558
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยมือใหม่ รุ่น 3 วันที่ 1-2 เมษายน 2558
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยมือใหม่ รุ่น 3 วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2558
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่น 2 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2558
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่น 2 วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่น 2 วันที่ 14-15 มีนาคม 2558
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่น 1 วันที่ 13-14 มิถุนายน 2558
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย ปี 2 รุ่น 2 วันที่ 21-22 มีนาคม 2558
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 8
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 8
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 7
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 7
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยบริการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ตลาดนัดสุขภาพชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการ การเรียนการสอนประสานงานบริการวิชาการ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของบริษัท ศิลาอารีย์ จำกัด
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด นครรัตนศิลา
    ชื่อกิจกรรม : ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงและตรวจความปลอดภัยในโรงงานของบริษัท มานะศิลา 2537
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2558
 • วิทยากรและคณะกรรมการประเมินและวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลงานวิชาการ โครงการประชุมวิชาการแพทย์และสาธารณสุขและนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปีการศึกษา 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • คณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคพิเศษ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • วิทยากรและกรรมการวิพากษ์ผลงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล โครงการ "พัฒนาคุณภาพงานบริการพยาบาลเขตบริการสุขภาพที่ 11" ณ ห้องประชุมโรงแรมชุมพรการ์เดนส์ จังหวัดชุมพร
 • วิทยากรและกรรมการวิพากษ์ผลงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล งานประชุมวิชาการ "มหกรรมคุณภาพการพยาบาลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2558" ณ ห้องประชุมไพบูลย์ศิวรักษ์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  พ.ศ.2557
 • บรรยาย โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม พ.ศ. 2557
 • วิทยากรบรรยายโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม พ.ศ. 2557
 • วิทยากรบรรยาย โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
 • วิทยากรบรรยาย การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ในงานแพทย์แผนไทย มีความสำคัญอย่างไร โรงแรมรอยัล พาราไดซ์ ป่าตอง จ.ภูเก็ต
 • วิทยากรบรรยาย การพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานเกสัชกรรมสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องโกเมน โรงแรมไดมอนด์ วันที่ 27 มีนาคม 2557
 • กรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 • คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  พ.ศ.2556
 • พิจารณาบทความตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ
  รางวัล
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : โครงการเสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ปี 3
   ชื่อรางวัล : รางวัลเชิดชูด้านบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   จาก : ศูนย์บริการวิชาการ มวล.
   เมื่อ : 29/03/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : โครงการเสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
   ชื่อรางวัล : รางวัลเชิดชูด้านบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์
  พ.ศ.2554
   ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน: การประเมินความจำเป็นด้านสร้างเสริมสุขภาพ
   ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย นวัตกรรมทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   จาก : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   เมื่อ : 24/06/2554
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์
   ชื่อผลงาน : นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน: ปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
   ชื่อรางวัล : รางวัลชมเชย นวัตกรรมทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   จาก : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   เมื่อ : 24/06/2554
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์
   ชื่อผลงาน : -
   ชื่อรางวัล : อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย
   จาก : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   เมื่อ : 14/07/2554
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.ยุวดี  วิทยพันธ์

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)