:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. อัปษร  สัตยาคม
   Asst.Prof.Dr. Apsorn Sattayakhom
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2680, 0-7567-2602-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2680, 2602-4
   E - mail  apsorn.sa@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคนิคการแพทย์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2545-2549
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/03/2555
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  14/12/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ :  Michelia Essential Oil Inhalation Increases Fast Alpha Wave Activity
   ผู้เขียน : Phanit Koomhin, Apsorn Sattayakhom, Supaya Chandharakool, Jennarong Sinlapasorn, Sarunnat Suanjan, Sarawoot Palipoch, Prasit Na-ek, Chuchard Punsawad, Narumol Matan
   แหล่งตีพิมพ์ : Phanit Koomhin, Apsorn Sattayakhom, Supaya Chandharakool, Jennarong Sinlapasorn, Sarunnat Suanjan, Sarawoot Palipoch, Prasit Na-ek, Chuchard Punsawad, Narumol Matan
   เล่มที่ : 88 ฉบับที่ : 2 หน้า : 23 เดือน/ปี : 05/2563-05/2563
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : A Low-Cost Analytical Method for the Morris Water Maze Task Using ImageJ
   ผู้เขียน : Apsorn SATTAYAKHOM, Phanit KOOMHIN
   แหล่งตีพิมพ์ : walailak journal of science and technology
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 06/2562-/
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Reduction of Intracellular-Reactive Oxygen Species and Diminished Mitogen-Activated Protein Kinases (MAPKs) Activation are Associated with Oral Squamous Cell Carcinoma Cell Aggressiveness
   ผู้เขียน : Tanyarath Utaipan, Apsorn Sattayakhom, Issara Prachongsai, Nurdina Charong, Warangkana Chunglok
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้า : 131-141 เดือน/ปี : 02/2561-02/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Anti-Proliferation effect of curcuminoids and mono-O-demethylcurcumin on an invasive multidrug-resistant oral squamous cell carcinoma
   ผู้เขียน : Pailin CHAIDECH1, Apichart SUKSAMRARN2, Chatchawan CHANGTAM3, Yanisa RATTANAPAN1, Aswan ROKA1, Jurirat PRAVI1, Benjawan JUNPAN1, Siripong WIMON1, Warangkana CHUNGLOK1, Apsorn SATTAYAKHOM1*
   แหล่งตีพิมพ์ : : “The 5th National and International Conferences on Medical Technology 2017”
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 62-66 เดือน/ปี : 03/2560-03/2560
   ชื่อบทความ : Effect of Mahanine in Combination with MG132 and Cisplatin on Growth Inhibition of Multidrug Resistant Human Oral Squamous Carcinoma Cells
   ผู้เขียน : Sirinya Thungtong, Apsorn Sattayakhom, Nurdina Charong, Pradtana Jankrajang, Nitirat Panatsako, Tanyarath Utaipan, Anan Athipanchai, Apichart Suksamrarn, Warangkana Chunglok
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Science and Technology UbonRatchatahni University
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : - หน้า : 164-170 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
   ชื่อบทความ : Effects of Non-Spatial Pre-Training on Learning and Memory Impairment Detection in the Morris Water Maze
   ผู้เขียน : Phanit KOOMHIN, Apsorn SATTAYAKHOM, Sarawoot PALIPOCH, Chuchard PUNSAWAD, Sompol TAPECHUM
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal of Science and Technology (WJST)
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 2 หน้า : 169-177 เดือน/ปี : 12/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : Anti-cancer activity of the curcumin analog mono-O-demethylcurcumin on invasive multidrug-resistant oral squamous cell carcinoma In Vitro
   ผู้เขียน : Pailin Chaidech, Apichart Suksamrarn, Chatchawan Changtam, Warangkana Chunglok, Apsorn Sattayakhom
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Science and Technology UbonRatchathani University
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ :  หน้า : 101-110 เดือน/ปี : 10/2560-10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Heme oxygenase-1 alleviates alcoholic liver steatosis: histopathological study
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Chuchard Punsawad, Prasit Na-Ek, Apsorn Sattayakhom, Prasit Suwannalert
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Toxicologic Pathology
   เล่มที่ : 29 ฉบับที่ : 1 หน้า : 7-15 เดือน/ปี : 02/2559-02/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Study designs to investigate NOX1 acceleration of neoplastic progression in immortalized human epithelial cells by selection of differentiation resistant cells
   ผู้เขียน : Apsorn Sattayakhom, Warangkana Chunglok, Wanida Ittarat, Walee Chamulitrat*
   แหล่งตีพิมพ์ : : Redox Biology
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ : - หน้า : 140-147 เดือน/ปี : 02/2557-02/2557
  พ.ศ.0000
   ชื่อบทความ : Michelia Essential Oil Inhalation Increases Fast Alpha Wave Activity
   ผู้เขียน : Koomhin, P., Sattayakhom, A., Chandharakool, S., Sinlapasorn, J., Suanjan, S., Palipoch, S., Na-ek, P., Punsawad, C., Matan, N.
   แหล่งตีพิมพ์ : Scientia Pharmaceutica
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า :  เดือน/ปี : 00/0000-00/0000
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Effects of clove oil inhalation on human brainwaves (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Supaya Chandharakool, Sarunnat Suanjan, Jennarong Sinlapasorn, Apsorn Sattayakhom, Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad, Prasit Na-ek, Narumol Matan, Phanit Koomhin
   ชื่อการประชุม : The 11th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Apolipoprotein E Gene Polymorphism in Aging Population with Dementia in Nakhon Si Thammarat: A Preliminary Study of Southern Thai Ethnicity (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apsorn SATTAYAKHOM, Tharin PHENWAN, Sarawoot PALIPOCH, Chuchard PUNSAWAD, Prasit NA-EK, Wasinee POONSAWAT, Nattawan KUMANEE, Phanit KOOMHIN
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhonsithammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Effect of White Champaca on Human Brainwaves: Brain Area Analysis (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Supaya Chandharakool, Sarunnat Suanjan, Jennarong Sinlapasorn, Apsorn Sattayakhom, Sarawoot Palipoch, Chuchard Punsawad, Prasit Na-ek, Narumol Matan, Phanit Koomhin
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhonsithammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : Conventional Fast Fourier Transform Analysis of Olfactory-Responded Brainwaves (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Supaya CHANDHARAKOOL, Apsorn SATTAYAKHOM, Pongphan PONGPANITANONT, Kosin KALARAT, Anurak THUNGTONG, Phongpichit CHANNUIE, Phanit KOOMHIN
   ชื่อการประชุม : National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019
   สถานที่ประชุม : Grand Fortune Hotel, Nakahonsithammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
   ชื่อบทความ : A Low-Cost Analytical Method for the Morris Water Maze Task Using ImageJ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apsorn Sattayakhom, Phanit Koomhin
   ชื่อการประชุม : National and International Conferences on Biomedical Sciences and Medical Technology 2019
   สถานที่ประชุม : Grand Fortune Hotel, Nakhonsithammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 20/06/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Effects of Tangerine Essential Oil on Brain Responses (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chandharakool, S., Suanjan, S., Sinlapasorn, J., Sattayakhom, A., Matan, N., & Koomhin, P.
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
   ชื่อบทความ : Effects of circadian and intrapersonal factors on brainwaves (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sattayakhom, A., Matan, N., Wattanapisit, A., PALIPOCH, S., Punsawad, C., Na-ek, P., et al.
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
   ชื่อบทความ : Epoch size and spectral analysis for time-domain data of chemical-responded sensations (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : KOOMHIN, P., Sattayakhom, A., Matan, N., Wattanapisit, A., PALIPOCH, S., Punsawad, C., et al.
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
   ชื่อบทความ : Concentration differences of tangerine essential oil and brain responses (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Gedsiri, N., Duangdol, S., Sattayakhom, A., Matan, N., & KOOMHIN, P.
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
   ชื่อบทความ : Effects of S-limonene on human brainwaves (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Duangdol, S., Gedsiri, N., Sattayakhom, A., Matan, N., & KOOMHIN, P.
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
   ชื่อบทความ : Effects of white champaca essential oil on human brainwaves (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Makpum, B., Rabsaithong, S., Sattayakhom, A., Matan, N., & KOOMHIN, P
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
   ชื่อบทความ : Effects of linalool on human brainwaves (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Rabsaithong, S., Makpum, B., Sattayakhom, A., Matan, N., & KOOMHIN, P.
   ชื่อการประชุม : the 46th Physiological Society of Thailand Annual Meeting "Research and Educational Innovation in Medical Sciences"
   สถานที่ประชุม : Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 19/12/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Metastasis effect of Zingiber officinale and Curcuma longa on oral squamous cell carcinoma CLS-354/DX (บรรยาย)
   ผู้เขียน : • Chaidech, P., Suksamrarn, A., Athipornchai, A., Changtam, C., Nanchana, T., Suepsung, J., Prommakun, T., Chunglok, W. & Sattayakhom, A.
   ชื่อการประชุม : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/03/2560
   ชื่อบทความ : Anti-migration effects of 6-gingerol and 6-shogaol on invasive oral squamous cell carcinoma. The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ? Chaidech, P., Suksamrarn, A., Athipornchai, A., Suepsung, J., Nanchana, T., Prommakun, T., Chunglok, W. & Sattayakhom, A
   ชื่อการประชุม : The 2nd International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM2017)
   สถานที่ประชุม : Asia Hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/01/2560
   ชื่อบทความ : Anti-Proliferation effect of curcuminoids and mono-O-demethylcurcumin on an invasive multidrug-resistant oral squamous cell carcinoma. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ? Chaidech, P., Suksamrarn, A., Changtam, C., Rattanapan, Y., Roka, A., Pravi, J., Junpan, B., Wimon, S., Chunglok, W. & Sattayakhom, A.
   ชื่อการประชุม : The 5th National and international conference on Medical Technology: Infectious diseases and innovation for clinical diagnosis.
   สถานที่ประชุม : The Twin lotus hotel, Nakorn Si Thammarat, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
   ชื่อบทความ : Effect of Mahanine in Combination with MG132 and Cisplatin on Growth Inhibition of Multidrug Resistant Human Oral Squamous Cell Carcinoma Cells (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sirinya Thungtong1, Apsorn Sattayakhom1, Nurdina Charong1, Pradtana Jankrajang2, Nitirat Panatsako2, Tanyarath Utaipan3, Anan Athipanchai4, Apichart Suksamrarn5, Warangkana Chunglok1*
   ชื่อการประชุม : ICNM 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine
   สถานที่ประชุม : The Sukosol hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2560
   ชื่อบทความ : Anti-cancer activity of the curcumin analog mono-O-demethylcurcumin on invasive multidrug-resistant oral squamous cell carcinoma In Vitro (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Pailin Chaidech1, Apichart Suksamrarn2, Chatchawan Changtam3, Warangkana Chunglok1, Apsorn Sattayakhom1*
   ชื่อการประชุม : ICNM 2017 The 1st International Conference on Natural Medicine
   สถานที่ประชุม : The Sukosol hotel, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2560
   ชื่อบทความ : Effects of Essential Oil of Tangerine on Brainwave- (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Supaya Chandharakool, Sarunnat Suanjan, Jennarong Sinlapasorn, Sarawoot Palipoch, Narumon Matan, Apsorn Sattayakhom, Phanit Koomhin
   ชื่อการประชุม : 21 st Thai Neuroscience Society Conference and Electrophysiology Workshop
   สถานที่ประชุม : Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/10/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : สารบริสุทธิจากมะระขีนก (Momordica charantia) ต้านการ เคลื่อนที่เซลล์มะเร็งช่องปาก (MCLS-345) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ไพลิน ไชยเดช ทวีศักดิ์ สายอ๋อง วรางคณา จุ้งลก อัปษร สัตยาคม
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 8
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
   ชื่อบทความ : Increased multidrug transporter activity in human oral squamous cell carcinoma cells is associated with cisplatin resistance. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Warangkana Chunglok, Tanyarath Utaipan, and Apsorn Sattayakhom
   ชื่อการประชุม : The 4th Current Drug Development International Conference “Drug used in aging associated diseases”
   สถานที่ประชุม : Phuket Thailand: 1-3 June. (proceeding).
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : Pre-Trained Strategy Increases Morris Water Maze Task Ability (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ผานิตย์ คุ้มฮิ้น, ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์, ศราวุธ ปาลิโภชน์, รพีพร ขวัญเชื้อ, อัปษร สัตยาคม
   ชื่อการประชุม : WU Research 2015
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Heme oxygenase-1 alleviates alcoholic liver steatosis: histopathological study (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Chuchard Punsawad, Prasit Na-Ek, Apsorn Sattayakhom, Prasit Suwannalert
   ชื่อการประชุม : The 7th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งช่องปากโดยสารเคอร์คิวมินอยด์และแอนาลอก (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ญาณิศา รัตนพันธ์1 อัศวรรณ รอกา1 วรางคณา จุ้งลก1 ผานิตย์ คุ้มฮิ้น2 ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์2 อัปษร สัตยาคม1*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : ฤทธิ์ของสารบริสุทธิ์จากฟ้าทะลายโจรต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งช่องปาก (FCLS-354) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ไพลิน ไชยเดช1, ทวีศักดิ์ สายอ๋อง1, วรางคณา จุ้งลก1, ผานิตย์ คุ้มฮิ้น2, อัปษร สัตยาคม1*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Effects of Ceftriaxone on White Matter Rarefaction in Chronic Cerebral Hypoperfused Rats (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phanit Koomhin*, Chuchard Punsawad, Sarawoot Palipoch, Apsorn Sattayakhom, Rapheeporn Khwanchuea, Sompol Tapechum
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Histopathological changes and apoptosis in lung tissues of severe falciparum malaria with pulmonary edema (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Chuchard Punsawad*, Sarawoot Palipoch, Phanit Koomhin, Apsorn Sattayakhom, Chayanee Setthapramote, Parnpen Viriyavejakul
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : Screening of Natural compounds from Thai Medicinal Traditional Plants for Anti-migration of Human Mount Carcinoma Cell Line (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apsorn Sattayakhom*, Warangkana Chunglok, Tanyarath Utaipan, Phanit Koomhin, Sasiprapa Nontanat, Sirinrat Sanyapueng, Paisit Banluepongjareon
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : CISPLATIN INDUCED CELL DEATH IN CAMPTOTHECIN-SENSITIVE AND-RESISTANT HUMAN ORAL CANCER CELL LINES VIA ROS-DEPENDENT MECHANISM (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tanyarath Utaipan, Apsorn Sattayakom, Warangkana Chunglok
   ชื่อการประชุม : Health & Life Sciences Postgraduate Conference 2014
   สถานที่ประชุม : Kota Bharu, Kelantan.
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 10/06/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Epithelial-to-Mesenchymal Transition in Oral Squamous Cell Carcinoma: Cell model for Potential Use in Anti-Cancer Therapies (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tanyarath Utaipan, Apsorn Sattayakhom, Wanida Ittarat, Walee Chamulitrat, Warangkana Chunglok
   ชื่อการประชุม : International Journal of Arts & Sciences Conference
   สถานที่ประชุม : Freiburg, Germany
   ประเทศ : เยอรมนี เมื่อ 03/12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Nox1 Overexpression Enhances Epithelial to Mesenchymal Transition in Primary and Immortalized Human Keratinocytes (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apsorn Sattayakhom, Wanida Ittarat, Wolfgang Streammel, Walee Chamulitrat
   ชื่อการประชุม : EMBO Conference Series Morphogenesis and Dynamics of Multicellular Systems
   สถานที่ประชุม : Heidelberg Germany
   ประเทศ : เยอรมนี เมื่อ 07/09/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : คัดกรองภาวะสมองเสื่อมและการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : สำรวจความชุกของภาวะสมองเสื่อมและหาความสัมพันธ์ของสารชีวโมเลกุล ในเลือด ในกลุ่มประชากร อำเภอสิชลและท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic to Advance of Cell Culture Techniques
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Bacterial Transformation Technique
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บริการวิชาการ)
    ชื่อกิจกรรม : บริการวิชาการ
    ชื่อกิจกรรม : การลงพื้นที่สำรวจและการให้บริการวิชาการ (บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาชุมชน)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : ท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Social Engagement)
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม WU Expo 2017 Health Mansion นิทรรศการแห่งชีวิต
 • ชื่อโครงการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Transfection and Application in Biomettcal Research
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน ประจำปี 2557
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : 29 มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิ่งขวัญราชาวดี ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)