:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ พุทธิกันต์  พงศ์พิชญามาตย์
   Mr. Puttigun Pongpidjayamaad
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-4239, 0-7567-4231-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      4239, 4231-3
   E - mail  puttigun.po@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สถาปัตยกรรม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2551 - 2554
 
  วุฒิการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สถาปัตยกรรมไทย
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546 - 2551
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  12/03/2555
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  หลักสูตรสถาปัตยกรรม
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  12/03/2555 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพพื้นที่อ่านและพื้นทำงานภายในห้องสมุดมหาวิทยาลัย กรณีศึกษาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : พุทธิกันต์ พงศ์พิชญามาตย์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมก้าวไกลสู่ Thailand 4.0”
   สถานที่ประชุม : ห้อง: นครา 3 โรงแรม เรือรัษฎา ตรัง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล)
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2561
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
  • ชื่อโครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแบบบูรณาการในเขตเมืองนครศรีธรรมราช
  • ชื่อโครงการ : ปรับปรุงและออกแบบสถานพยาบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  พ.ศ.2557
  • ชื่อโครงการ : พัฒนาชุมชนต้นแบบภายใต้การออกแบบนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
      ชื่อกิจกรรม : 1.โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคุ้มตาหนุ่ย 2.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา อ.นบพิตำและพื้นที่หลังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3.โครงการปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาลนบพิตำ
  พ.ศ.2555
  • ชื่อโครงการ : เสวนาวันพุธ : คุยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานออกแบบ
      ชื่อกิจกรรม : เสวนา 1 : กิจชัย จิตขจรวานิช : ความลุ่มหลงในกระบวนการออกแบบ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
  • เชิงปริมาณ เสนอรูปแบบหลังคาแบบใหม่ที่ถ่ายเทอากาศและแสงสว่าง พื้นที่ส่วนกลางที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของนักศึกษาในบางจุดเพิ่ม จำนวนห้องน้ำเหมาะสมกับผู้ใช้งาน เชิงคุณภาพ อาคารมีการปรับปรุงด้านการถ่ายเทอากาศที่ดียิ่งขึ้น แสงสว่างที่เพีงพอ รวมถึงพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้องน้ำ พื้นที่ซักผ้าตากผ้า มีความน่าใช้งานและอำนวยความสะดวกมากขึ้น เพิ่มคุณภาพพื้นที่ภายในห้องพัก
  • มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุทดแทนสำหรับบ้านพื้นถิ่นภาคใต้เพื่อให้เหมาะสมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านวัสดุในปัจจุบัน ขอบเขตด้านพื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้เน้นศึกษาเฉพาะบ้านพื้นถิ่นภาคใต้ ซึ่งทำการสำรวจข้อมูลทางกายภาพเบื้องต้นและข้อมูลเชิงพฤติกรรมของชุมชน พฤติกรรมของผู้คนในภูมิภาค วัสดุพื้นถิ่นและวัสดุในยุคปัจจุบันในการก่อสร้าง เสนอแนวทางการประยุกต์ในการใช้วัสดุทดแทนกับบ้านพื้นถิ่นภาคใต้
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)