:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. สาโรจน์  เพชรมณี
   Asst.Prof.Dr. Sarodh Pechmanee
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2195, 0-7567-2105 2113
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2195, 2105 2113
   E - mail  sarodh.pe@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  สาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สุขศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2545
 
  วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สุขศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2532-2534
 
  วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สุขศึกษา
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2522-2528
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  29/03/2555
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอนามัยชุมชน
  หลักสูตร  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/09/2559 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  สุขศึกษาพฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ นวัตกรรมสาธารณสุข การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน นันทนาการกับการสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ สาธารณสุขชุมชน การดูแลสุขภาพเบื้องต้น
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันแบบมีส่วนร่วมของชุมชน:กรณีศึกษา ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
   The development potential in the prevention of acute diarrhea with the participation of the Community: A Case Study of Klong Dan Ranot District.

   ผู้เขียน : ดร.สาโรจน์ เพชรมณี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุข : Journal of Health Science
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 5 หน้า : 1001-1011 เดือน/ปี : 09/2559-09/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน แบบมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
   Devolping Potential for Acute Prevention through Community Participation: A Case Study of Khlongdan Sub-district, Ranod District, Songkhla Province

   ผู้เขียน : สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ สาโรจน์ เพชรมณี ทัศณุ เรืองสุวรรณ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วาสารวิชาการสาธารณสุข : Journal of Health Science
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 5 หน้า : 801-811 เดือน/ปี : 09/2559-10/2559
   ชื่อบทความ : 10.ความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์สำหรับสตรีกลุ่มเป้าหมายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาถ่านอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้เขียนงานวิจัย (ศิริพร ปันนุ้ย อารี พุ่มประไวทย์และ สาโรจน์ เพชรมณี) เข้าดู 161 ครั้ง
   ผู้เขียน : ผู้เขียนงานวิจัย (ศิริพร ปันนุ้ย อารี พุ่มประไวทย์และ สาโรจน์ เพชรมณี)
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารบัณฑิตวิทยาลัย พิชญทรรศน์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
   เล่มที่ : ปีที่ 10 ฉบับที่ : ฉบับที่ 1  หน้า : 162 เดือน/ปี : 01/2559-06/2559
   ชื่อบทความ : ศักยภาพของแกนน􀄞ำผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะแกนนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตาบลบ้านเสด็จ อาเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   

   ผู้เขียน : สุภาวดี สุขมาก , ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ , สาโรจน์ เพชรมณี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Community Health Development Quarterly Khon Kaen University , Thailand
   เล่มที่ : ปีที่ 4  ฉบับที่ : ฉบับที่ 1 หน้า : 1 เดือน/ปี : 01/2559-03/2559
   ชื่อบทความ : ประสบการณ์การตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูบุตรของวัยรุ่น ในเขตพื้นที่อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ผู้เขียน : มนชนก พัฒน์คล้าย , อารี พุ่มประไวทย์ , สาโรจน์ เพชรมณี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Community Health Development Quarterly Khon Kaen University , Thailand
   เล่มที่ : เล่มที่ 4 ฉบับที่ : ฉบับที่1 หน้า : 2 เดือน/ปี : 01/2559-03/2559
   ชื่อบทความ : ประสบการณ์การดูแลตนเองด้านสุขภาพของแรงงานพม่า ที่ป่วยด้วยวัณโรค ในอาเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ผู้เขียน : อุทุมพร กรองไชย , อารี พุ่มประไวย์ , สาโรจน์ เพชรมณี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Community Health Development Quarterly Khon Kaen University , Thailand
   เล่มที่ : เล่มที่ 4 ฉบับที่ : ฉบับที่ 1 หน้า : 3 เดือน/ปี : 01/2559-03/2559
   ชื่อบทความ : ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสามารถแห่งตน ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อการดูแลตนเองในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลท่าสะท้อน อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ผู้เขียน : นิภานันท์ สุขสวัสดิ์ , อารยา ปรานประวิตร , สาโรจน์ เพชรมณี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่ : Community Health Development Quarterly Khon Kaen University , Th
   เล่มที่ : เล่มที่ 4 ฉบับที่ : ฉบับที่ 1 หน้า : 4 เดือน/ปี : 01/2559-03/2559
   ชื่อบทความ : ผลของการใช้แรงสนับสนุนทางสังคมและการเสริมสร้างคุณค่าในตนเองต่อสุขภาพจิต ของผู้สูงอายุ ตาบลพังกาญจน์ อาเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ผู้เขียน : โสภาวรรณ เชื้อดี , ชาตรี ประชาพิพัฒ , สาโรจน์ เพชรมณี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Community Health Development Quarterly Khon Kaen University , Thailand
   เล่มที่ : เล่มที่ 4 ฉบับที่ : ฉบับที่ 1 หน้า : 5 เดือน/ปี : 01/2559-03/2559
   ชื่อบทความ : กระบวนการมีส่วนร่วมของพนักงานในการพัฒนาคุณภาพสถานประกอบการสปา เพื่อสุขภาพ: กรณีศึกษา อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   ผู้เขียน : ศิริอาพร ทองมาก , ชาตรี ประชาพิพัฒน์ , สาโรจน์ เพชรมณี
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น : Community Health Development Quarterly Khon Kaen University , Thailand
   เล่มที่ : เล่มที่ 4 ฉบับที่ : ฉบับที่ 1 หน้า : 6 เดือน/ปี : 01/2559-03/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การประเมินผลกระทบสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Health Impact Assessment and Hazard Protection Behavior of Pesticide Used among Agricultural Pomelo growers in Klongnoi Sub-district, Pakpranang District Nakhon Si Thammarat Province, Thailand

   ผู้เขียน : พิมาน ธีระรัตนสุนทร1, สาโรจน์ เพชรมณี2, วิยดา กวานเหียน3, สุภาภรณ์ ยิ้มเที่ยง4, ศิริอุมา เจาะจิตต์5
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารรสุขชุมชน : Thai Jounal of Public Health:TJCPH
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 46-56 เดือน/ปี : 01/2558-06/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเสี่ยงก่อนระยะความดันโลหิตสูงในชุมชนประตูช้างตก ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Capacity Development for Pre-Hypertension in Pratuchangtok Community, Thaiburi Sub-District, Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : สาโรจน์ เพชรมณี สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุข : Journal of Health Science
   เล่มที่ : 23 ฉบับที่ : 6 หน้า : 1002-1012 เดือน/ปี : 11/2557-12/2557
   ชื่อบทความ : การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเสียงระยะก่อนความดันโลหิตสูงในชุมชนประตูช้างตก ตําบลไทยบุรีอําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Capacity Development for Pre-Hypertension in Pratuchangtok Community, Thaiburi Sub-District, Thasala District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : สาโรจน์ เพชรมณี, สุปรีชา แก้วสวัสดิ์
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุข : Journal of Health Science
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 23 หน้า : 1002-1010 เดือน/ปี : 11/2557-12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการป้องกันและควบคุม โรคชิคุนกุนยา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Participation in Chikungunya Disease Prevention in Thakhuen sub-district, Tha-Sala District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : สุปรีชา แก้วสวัสดิ์ สาโรจน์ เพชรมณี นัทพงศ์ จันทมาศ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุข : Journal of Health Science
   เล่มที่ : 22 ฉบับที่ : 3 หน้า : 956-962 เดือน/ปี : 11/2556-12/2556
   ชื่อบทความ : การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการป้องกันและควบคุม โรคชิคุนกุนยา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Participation in Chikungunya Disease Prevention in Thakhuen sub-district, Tha-Sala District, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : สุปรีชา แก้วสวัสด์ิ สาโรจน์ เพชรมณี นัทพงศ์ จันทมาศ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการสาธารณสุข : Journal of Health Science
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 22 หน้า : 957-962 เดือน/ปี : 11/2556-12/2556
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการแก้ไขปัญหายุงและไข้เลือดออกของชุมชน ปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    The effect of health education program to The mosquitos problem and Dengue problem in community of West Pak Panang district Nakhon Si Thammarat province. (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : ดร.สาโรจน์ เพชรมณี
   ชื่อการประชุม : การประชุมสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/01/2559
   ชื่อบทความ : ชื่อบทความ : การพัฒนาศักยภาพในการป้องกันโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันแบบมีส่วนร่วมของชุมชน:กรณีศึกษา ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
    The development potential in the prevention of acute diarrhea with the participation of the Community: A Case Study of Klong Dan Ranot District. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สาโรจน์ เพชรมณี
   ชื่อการประชุม : วารสารวิชาการสาธารณสุข : Journal of Health Science
   สถานที่ประชุม : กระทรวงสาธารณสุข
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/09/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้สารเคมีกำจัด ศัตรูพืชของเกษตรกรสวนผัก บ้านเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
    The result of the application of knowledge. To modify the behavior of the chemical. Pests of vegetable farmers Ban Ko Nang Kham Pak Phayun District PhatthalungProvince. (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : สาโรจน์ เพชรมณี ราลิขอ หมันทองมาก, ศิริรัตน์ ลูกปรัง 
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยพะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : การพัฒนาศักยภาพแกนนำในการสร้างเสริมต้นทุนชีวิต ให้กับเด็ก และเยาวชน ในเขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    The Potential Development of leaders in Life's Assets reinforcement and youth in Tha-sala District,Nakon-siThammarat Province. (บรรยาย)

   ผู้เขียน : สาโรจน์ เพชรมณี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย 2558 : Research Forum 2558 Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยพะเยา อ.แม่กา จ.พะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/01/2558
   ชื่อบทความ : การประเมินความเครียด ของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
     Stress Assessment Employees of a company in Nakhon Si Thammarat Province (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : สาโรจน์ เพชรมณี1 พันทิวา บิดร2 สุธาทิพย์ แสงเมือง3
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/08/2558
   ชื่อบทความ : Health Determinant and Quality of life Associated with Environmental Health among People Living in Klongnoi Sub-district, Pakpranang District Nakhon Si Thammarat Province (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phiman Thirarattanasunthon1, Wiyada Kwanhian2, Sarode Pechmanee3, Supaporn Yimthiang4, Siriuma Jawjitr5 School of Allied Health Sciences and Public Health Walailak University1,2,3,4,5
   ชื่อการประชุม : The 6th International Graduate Students Conference on Population and Public Health Sciences (IGSCPP)
   สถานที่ประชุม : 23 July 2015 Chulalongkorn University, Bangkok Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/07/2558
   ชื่อบทความ : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สมุนไพรเพื่อ การดูแลสุขภาพในจังหวัดนครศรีธรรมราช
    Participation of the community Development Herbal Learning Resources for Health Care in Nakonsithammarat Province (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : อาจารย์ดร.สาโรจน์ เพชรมณี
   ชื่อการประชุม : การประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 : The 1st National Conference in Traditional Thai Medicine: NC-TTM 1
   สถานที่ประชุม : สถานที่จัดการประชุม โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/12/2558
   ชื่อบทความ : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการโปรโมชั่นความสุขสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำปากพนังชุมชนกรณีศึกษาปากพนังฝั่งตะวันตก
    Community Participation in Happiness Promotion for People living in Pak Phanang Basin Community A case study Pakphanang west coast. (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : Dr.Sarodh Pechmanee
   ชื่อการประชุม : 9th International Comference on Health and Life Science Research (ICHDDLSR) 27-28 December 2015,Kuala Lumpur
   สถานที่ประชุม : Linton Univesity College, 9th International Comference on Health and Life Science Research (ICHDDLSR) 27-28 December 2015,KUALA Lumpur
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 27/12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : สภาพการทำงานและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพค้าขายสินค้าในตลาดนับอนุสรณ์ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ดร.สาโรจน์ เพชรมณี , นางสาว กูมารีนา กูปาเนาะ, นางสาว อาดีละห์ อาลีบาโง
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการใช้การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์พื้นบ้านในการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขตภาคกลางตอนล่าง
    The Behavior using Thai Traditional Medicine Alternative Medicine and Folk Medicine for People Health care in lower central of Thailand (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : สาโรจน์ เพชรมณี1 Sarodh Pechmanee1 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
   ชื่อการประชุม : พะเยาวิจัย 2557
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยพะเยา
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/01/2557
   ชื่อบทความ : สภาพการทำงานและผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพค้าขายสินค้าในตลาดนับอนุสรณ์ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ดร.สาโรจน์ เพชรมณี , นางสาว กูมารีนา กูปาเนาะ, นางสาว อาดีละห์ อาลีบาโง   สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ Sarodh.pe@wu.ac.th
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : ลของโปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวและวิธีการป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช กับเกษตรกรหมู่ที่ 5 บ้านไม้มูก ตาบลไทยบุรี อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สาโรจน์ เพชรมณี , ปริวรรษ วงศ์สุริยะ, ขวัญชนก สุปินะ สำนักวิชำสหเวชศำสตร์และสำธำรณสุขศำสตร์ Sarodh.pe@wu.ac.th
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 5 : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : PARTICIPATORY HEALTH CARE MODEL OF HYPERTENSION PATIENTS BY USING SIX ACTIVITIES IN PRATUCHANGTOK COMMUNITY, THAIBURI SUB-DISTRICT, THASALA DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE   (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Dr.Sarodh Pechmanee School of Allied Health Science and Public Health, Walailuk University, Thailand
   ชื่อการประชุม : 1st Mae Fah Luang University International Conference 2012
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 29/11/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปี 2561
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : เสริมสร้างการปฏิบัติงานสาธารณสุขโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวิจัย รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยบริการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาพเกษตรกรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย สมุนไพรล้างพิษ กายจิตผ่องใส ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ตลาดนัดสุขภาพชุมชน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2560
 • คุณบุษรา เกษีสม บัณฑิตวิทยาลัย ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  พ.ศ.2558
 • เป็นประธานสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ จำนวน 6 เรื่อง และโครงร่างวิทยานะพนธ์ 3 เรื่อง รวม 9 เรื่อง สำหรับนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ตรวจรับและประเมินผลงานวิจัยจำนวน 2 เรื่อง ซึ่งเป็นนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 5 เรื่อง ดังเอกสารแนบ ที่ ศธ 0561.11/1653
 • เป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เรื่อง ผลของแรงจูงใจในความสามารถแห่งตน ต่อการลดน้ำหนัก ลดพุงของอาสาสมัครสาธารณสุข ของ นางกุลธิดา ผลทวี
 • กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ของ นางสาว จันทร์จิรา สุขแก้ว รหัส 53052523004 เรื่อง ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากต่อสมรรถนะการดูแลช่องปากของนักเรียนประถมศึกษาปีที่5
 • กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ของ นางพรพิมล อุลิตผล เรื่อง การใช้โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวาน โดยใช้กรอบแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและการรับรู้ความสามารถในตนเอง
 • กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ของ นายประหยัด ช่อไม้ เรื่อง ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
 • เป็นกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ร่วม เรื่อง การเสริมพลังอำนาจในการดูแลตนเองของผู้มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน ของ นางสาวฐิตาพร มะลิเครือ
 • กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จำนวน 4 เรื่อง นักศึกษาปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งมีนักศึกษา 4 คน คือ นางอัมมร บุญช่วย นายนันทศักดิ์ ธรรมสุวรรณ์ นายธีระศักดิ์ แป๊ะป๋อง นางสุจิตรา เพชรร่วง
 • เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งมีนักศึกษา 4 คน คือ นางสาวศิริพร ปานนุ้ย นางปิยนาถ สิงห์ทอง นางสาวนิภารัตน์ ฤกษ์ดี นายนันทศักดิ์ ธรรมสุวรรณ
 • เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวปริณฎา บุญเกษม เรื่อง ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคไตวายเรื้อรังในบุคคลเป็นเบาหวาน ชินดที่ 2 ที่เข้ารับการศึกษาที่โรงพยาบาลเกาะสมุย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารสาธารณสุข ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกำกับตนเองและแรงสนับสนุนทางสังคมในการลดน้ำหนักของอาสาสมัครสาธารณสุขที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐาน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรง
 • เป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารสาธารณสุข ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง พฤติกรรมการป้องกันไข้เลือดออกของประชาชนในตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาปิดเล่มโครงการวิจัยของนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เรื่อง
 • ตรวจรับและประเมินผลงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 เรื่อง
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)