:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.นพ. ธารินทร์  เพ็ญวรรณ
   Assistant Professor Tharin Phenwan
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2899, 0-7567-2801-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2899, 2801-4
   E - mail  tharin.ph@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วุฒิบัตร
  สาขาที่จบ  เวชศาสตร์ครอบครัว
  มหาวิทยาลัย  คณะกรรมการแพทยสภา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2555 - 2559
 
  วุฒิการศึกษา  แพทยศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  แพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2555
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  30/03/2555
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  17/05/2562 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Palliative Care
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Palliative Care
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Qualitative Research (การวิจัยเชิงคุณภาพ)
  โครงการวิจัย
  พ.ศ.2560
   - การศึกษานำร่องในการใช้เกมไพ่ชีวิตสอนเรื่องความตายในนักศึกษาแพทย์
   Life Unlocking Card Game in Death and Dying Classroom for Medical Students: A Pilot Study

   ผู้วิจัย :  ผศ.นพ.ธารินทร์  เพ็ญวรรณ
   ระยะเวลาโครงการ : 01/04/2560 - 30/09/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 29/09/2560
   แหล่งทุน : มวล. : ประเภททุนพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนหรือวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุกปีงบประมาณ 2560 /
   - ความสอดคล้องของคะแนนสอบข้อสอบของสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์และคะแนนสอบข้อสอบของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม: การวิจัยแบบผสม
   Correlation of the scores on different comprehensive examinations and the Medical Competency Assessment Test for National License: a mixed method study

   ผู้วิจัย :  ผศ.นพ.ธารินทร์  เพ็ญวรรณ,  นพ.วีรเธียร  ถวัลย์วงศ์ศรี
   ระยะเวลาโครงการ : 01/03/2560 - 30/09/2560   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 30/09/2560
   แหล่งทุน : มวล. : งานวิจัยสถาบัน ส่วนแผนงาน /
   - การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
   Spiritual Well-being among Breast Cancer Patients: A Qualitative Study

   ผู้วิจัย :  ผศ.นพ.ธารินทร์  เพ็ญวรรณ,  นายธนาพันธุ์   พีรวงศ์,  นางกานดาวศรี   ตุลาธรรมกิจ
   ระยะเวลาโครงการ : 25/09/2560 - 24/09/2561   ดำเนินการเสร็จสิ้น : 24/09/2561
   แหล่งทุน : มวล. ประเภทส่งเสริมนักวิจัยใหม่ /
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : The meaning of spirituality and spiritual well-being among Thai breast cancer patients: A qualitative study
   The meaning of spirituality and spiritual well-being among Thai breast cancer patients: A qualitative study

   ผู้เขียน : Tharin Phenwan (Lead / Corresponding author), Thanarpan Peerawong, Kandawsri Tulathamkij (Contributing member)
   แหล่งตีพิมพ์ : : Indian Journal of Palliative Care
   เล่มที่ : 25 ฉบับที่ : 1 หน้า : 119-123 เดือน/ปี : 01/2562-01/2562
   ชื่อบทความ : Body image transformation after breast cancer diagnosis and treatment in southern Thai women
   Body image transformation after breast cancer diagnosis and treatment in southern Thai women

   ผู้เขียน : Thanarpan Peerawong (Lead / Corresponding author), Tharin Phenwan, Somrit Mahattanobon, Kandawsri Tulathamkij (Contributing member), Uraiwan Pattanasattayavong (Contributing member)
   แหล่งตีพิมพ์ : : Sage Open Medicine
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 529 หน้า : 1-6 เดือน/ปี : 02/2562-02/2562
   ชื่อบทความ : Reflective and feedback performances on Thai medical students’ patient history-taking skills
   Reflective and feedback performances on Thai medical students’ patient history-taking skills

   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri, Tharin Phenwan
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Medical Education
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ :  หน้า : 141 เดือน/ปี : 05/2562-05/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ความสอดคล้องของคะแนนการสอบประมวลความรู้ประเภทต่างๆ และคะแนนการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม: การวิจัยแบบผสม
   Correlation of the scores on different comprehensive examinations and the Medical Competency Assessment Test for National License: a mixed method study

   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri, Tharin Phenwan
   แหล่งตีพิมพ์ : ธรรมศาสตร์เวชสาร : Thammasat Medical Journal
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 1 หน้า : 31-39 เดือน/ปี : 01/2561-03/2561
   ชื่อบทความ : Perception of advance directive in Thai women with cancer: a qualitative study
   Perception of advance directive in Thai women with cancer: a qualitative study

   ผู้เขียน : Tharin, Phenwan
   แหล่งตีพิมพ์ : : Walailak Journal Of Science And Technology (WJST)
   เล่มที่ : 15 ฉบับที่ : 9 หน้า : - เดือน/ปี : 09/2561-09/2561
   ชื่อบทความ : Relieving total pain in an adolescent: a case report
   ผู้เขียน : Tharin Phenwan
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Research Notes
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 1 หน้า : 265 เดือน/ปี : 05/2561-05/2561
   ชื่อบทความ : ความน่าเชื่อถือของการประเมินตนเองในนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Reliability of Self-Assessment among Medical Students at Walailak University

   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri Tharin Phenwan
   แหล่งตีพิมพ์ : ศรีนครินทร์เวชสาร : Srinagarind Medical Journal
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 4 หน้า : 364-369 เดือน/ปี : 07/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : ปัญหาที่พบบ่อยในกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแนวทางการแก้ไขปัญหา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: การวิจัยแบบผสม
   Challenges in Problem-Based Learning and Suggested Solutions at the School of Medicine, Walailak University: A Mixed-Methods Study

   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri, Tharin Phenwan
   แหล่งตีพิมพ์ : รามาธิบดีเวชสาร : Ramathibodi Medical Journal
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-8 เดือน/ปี : 04/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : Life unlocking card game in death and dying classroom for medical students
   ผู้เขียน : Tharin Phenwan, Tanida Apichanakulchai, Ekkapop Sittiwantana
   แหล่งตีพิมพ์ : : MedEdPublish
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 3 หน้า : 43 เดือน/ปี : 08/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : การแจ้งข่าวร้ายแก่ผู้ป่วยและญาติ
   ผู้เขียน : ธารินทร์ เพ็ญวรรณ
   แหล่งตีพิมพ์ : งานวารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว : Journal of Primary Care and Family Medicine
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 11-16 เดือน/ปี : 09/2561-09/2561
   ชื่อบทความ : Retained mind mapping skills and learning outcomes in medical students: a mixed methods study
   Retained mind mapping skills and learning outcomes in medical students: a mixed methods study

   ผู้เขียน : Tharin Phenwan, Weeratian Tawanwongsri
   แหล่งตีพิมพ์ : : MededPublish
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 4 หน้า :  เดือน/ปี : 10/2561-10/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : A small group learning for evidence-based medicine in pre-clinical medical student
   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri, Tharin Phenwan
   แหล่งตีพิมพ์ : : MedEdPublish
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : 36 เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแพทย์สำหรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1: การศึกษานำร่อง
   Examination preparedness for the Medical Competency Assessment Test for National License step I: a pilot study

   ผู้เขียน : วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี, ธารินทร์ เพ็ญวรรณ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : Journal of Learning Innovations Walailak University
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 2 หน้า : 21-41 เดือน/ปี : 07/2560-12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Breast Conserving Therapy and Quality of Life in Thai Females: a Mixed Methods Study
   ผู้เขียน : Thanarpan Peerawong, Tharin Phenwan, Sojirat Supanitwatthana, Somrit Mahattanobon, Chanon Kongkamol
   แหล่งตีพิมพ์ : : Asian Pac J Cancer Prev (APJCP)
   เล่มที่ : 17 ฉบับที่ : 6 หน้า : 2917-2921 เดือน/ปี : 06/2559-06/2559
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Apolipoprotein E Gene Polymorphism in Aging Population with Dementia in Nakhon Si Thammarat: A Preliminary Study of Southern Thai Ethnicity (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Apsorn SATTAYAKHOM, Tharin PHENWAN, Sarawoot PALIPOCH, Chuchard PUNSAWAD, Prasit NA-EK, Wasinee POONSAWAT, Nattawan KUMANEE, Phanit KOOMHIN
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Nakhonsithammarat, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Reliability of Self-Assessment among Thai Medical Students (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri, Tharin Phenwan
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของการสะท้อนกลับในการเรียนของนักศึกษาแพทย์
    Effectiveness of Reflection in Medical Students (บรรยาย)

   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri, Tharin Phenwan
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 6 : 6th Active Learning National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
   ชื่อบทความ : Challenges in self-directed learning: the validity and accuracy of self-assessment in Thai medical students (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri, Tharin Phenwan
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : Raising Death Awareness in Thailand, the Case of Life Unlocking Card Game (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Tharin Phenwan, Judith Sixsmith, Deans Buchanan, Linda McSwiggan, Ekkapop Sittiwantana, Tanida Apichanakulchai
   ชื่อการประชุม : Scottish Partnership for Palliative Care Annual Conference 2018
   สถานที่ประชุม : Royal College of Physicians Edinburgh, Edinburgh
   ประเทศ : อังกฤษ เมื่อ 28/11/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Perception of advance directive in Thai women with cancer: a qualitative study (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Tharin Phenwan, Patsri Srisuwan, Tanongson Tienthavorn
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 9 : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2560
   ชื่อบทความ : Healing effect of drawing in women with breast cancer: A qualitative study (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Tharin Phenwan, Thanarpan Peerawong, Somrit Mahattanobon, Prachuap Noourai, Uraiwan Pattanasattayavong
   ชื่อการประชุม : 12th Asia Pacific Hospice Conference (APHC)
   สถานที่ประชุม : Singapore
   ประเทศ : สิงคโปร์ เมื่อ 26/07/2560
   ชื่อบทความ : Lived Experience and Body Image Disturbance in Southern Thai Women With Breast Cancer ()
   ผู้เขียน : Tharin Phenwan (Facilitator)
   ชื่อการประชุม : South East Asia Breast Conference Symposium (SEABCS) 2017
   สถานที่ประชุม : Yangon, Myanmar
   ประเทศ : เมียนมาร์ เมื่อ 14/07/2560
   ชื่อบทความ : Card Game in Death and Dying Classroom for Medical Students (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Tharin Phenwan, Tanida Apichanakulchai, Ekkapop Sittiwantana
   ชื่อการประชุม : 9th Asian Medical Education Association Symposium (AMEA) cum Frontiers in Medical and Health Sciences Education 2017
   สถานที่ประชุม : Li Ka Shing Faculty of Medicine, the University of Hong Kong
   ประเทศ : ฮ่องกง เมื่อ 14/12/2560
   ชื่อบทความ : Challenges in Problem-based Learning and Suggested Solutions from Thai Medical Students’ Perspectives (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri, Tharin Phenwan
   ชื่อการประชุม : 9th Asian Medical Education Association(AMEA) symposium
   สถานที่ประชุม : Li ka Shing Faculty of Medicine
   ประเทศ : ฮ่องกง เมื่อ 15/12/2560
   ชื่อบทความ : Retained Mind Mapping Skills and Learning Outcomes in Medical Students ()
   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri, Tharin Phenwan
   ชื่อการประชุม : 9th Asian Medical Education Association (AMEA) Symposium
   สถานที่ประชุม : Li ka Shing Faculty of Medicine
   ประเทศ : ฮ่องกง เมื่อ 15/12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Breast Conserving Therapy and Quality of Life in Thai Females: A Mixed Methods Study. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phenwan T, Peerawong T, Supanitwatthana S, Kongkamol C
   ชื่อการประชุม : Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC)/ISOO (International Society of Oral Oncology) Annual Meeting on Supportive Care in Cancer
   สถานที่ประชุม : Adelaide, Australia
   ประเทศ : ออสเตรเลีย เมื่อ 23/06/2559
   ชื่อบทความ : ความรู้ที่งอกงาม (วิทยากร) ()
   ผู้เขียน : ธารินทร์ เพ็ญวรรณ
   ชื่อการประชุม : สร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายและการตายดี
   สถานที่ประชุม : โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 21/11/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : A Qualitative Study of Living Will Awareness in Cancer Patients and Their Primary Caregeivers: The Unheard Voices (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phenwan T, Srisuwan P, Tienthavorn T
   ชื่อการประชุม : 11th Asia Pacific Hospice Conference (APHC) on Transforming Palliative Care
   สถานที่ประชุม : Taipei, Taiwan
   ประเทศ : ไตหวัน เมื่อ 30/04/2558
   ชื่อบทความ : Palliative Care - Global Perspectives and Challenges. (Speaker) ()
   ผู้เขียน : Tharin Phenwan
   ชื่อการประชุม : 1st Pallicon 2015
   สถานที่ประชุม : Imphal, Manipur, India
   ประเทศ : อินเดีย เมื่อ 19/11/2558
   ชื่อบทความ : Breast Conserving Therapy and Quality of Life in Thai Females: A Mixed Methods Study. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Phenwan T, Peerawong T, Supanitwatthana S, Kongkamol C
   ชื่อการประชุม : Healthy Living and Travelling Medicine
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/11/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : A Qualitative Study of Living Will Awareness in Cancer Patients and Their Primary Caregeivers (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phenwan T, Srisuwan P, Tienthavorn T
   ชื่อการประชุม : 42nd PMK Conference on Practical Points in Critical Care and Emergency Medicine
   สถานที่ประชุม : Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 24/11/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : คัดกรองภาวะสมองเสื่อมและการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : สำรวจความชุกของภาวะสมองเสื่อมและหาความสัมพันธ์ของสารชีวโมเลกุล ในเลือด ในกลุ่มประชากร อำเภอสิชลและท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : Living Will and palliative care Conferernce
 • ชื่อโครงการ : ปลักจอกปลอดภัย ห่างไกลพิษสุนัขบ้า
    ชื่อกิจกรรม : นำเสนอผลงานและอำลาชุมชน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ตายดีที่บ้าน
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : กิจกรรม WU Expo 2017 Health Mansion นิทรรศการแห่งชีวิต
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการ Living Will and Palliatie Care Conference
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน ปริมาณน้ำตาลแฝงในเครื่องดื่ม
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : สูงวัยไม่กลัวล้ม
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2560
   ชื่อหนังสือ : หมอขอเม้าท์
   ผู้แต่ง :  ผศ.นพ.ธารินทร์  เพ็ญวรรณ
   สำนักพิมพ์ : ดีชัย
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ นครศรีธรรมราช
   ISBN : 9789747557589
  พ.ศ.2559
   ชื่อหนังสือ : สั่ง*เสีย*ก่อน*ตาย แนวทางสู่การสมปรารถนาก่อนจากไป
   ผู้แต่ง :  ผศ.นพ.ธารินทร์  เพ็ญวรรณ
   สำนักพิมพ์ : Online
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ online
   ISBN : -
   ชื่อหนังสือ : วิทยานิพนธ์ก่อนตาย รวมวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
   ผู้แต่ง :  ผศ.นพ.ธารินทร์  เพ็ญวรรณ
   สำนักพิมพ์ : สสส.
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ ขอนแก่น
   ISBN : 9786169186748
   ชื่อหนังสือ : ตายดีที่บ้าน การดูแลรักษาอาการทางกายที่บ้านโครงการจัดการความรู้ สุขภาวะระยะท้าย เล่ม 6
   ผู้แต่ง :  ผศ.นพ.ธารินทร์  เพ็ญวรรณ
   สำนักพิมพ์ : สสส.
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ ขอนแก่น
   ISBN : 9786169186755
   ชื่อหนังสือ : Bereavement Care คลายโศก การดูแลหลังการสูญเสีย โครงการจัดการความรู้ สุขภาวะระยะท้าย เล่ม 7
   ผู้แต่ง :  ผศ.นพ.ธารินทร์  เพ็ญวรรณ
   สำนักพิมพ์ : สสส.
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ ขอนแก่น
   ISBN : 9786169186779
   ชื่อหนังสือ : เยียวยาผู้เยียวยา Healing the Healers โครงการจัดการความรู้ สุขภาวะระยะท้าย
   ผู้แต่ง :  ผศ.นพ.ธารินทร์  เพ็ญวรรณ
   สำนักพิมพ์ : สสส.
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ ขอนแก่น
   ISBN : 9786169186762
  พ.ศ.2558
   ชื่อหนังสือ : Advance Care Plan แผนที่ชีวิต โครงการจัดการความรู้ สุขภาวะระยะท้าย เล่ม 5
   ผู้แต่ง :  ผศ.นพ.ธารินทร์  เพ็ญวรรณ
   สำนักพิมพ์ : สสส.
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ ขอนแก่น
   ISBN : 9786163930231
   ชื่อหนังสือ : แลดู ผู้ดูแล แนวทางดูแลผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย โครงการจัดการความรู้ สุขภาวะระยะท้าย เล่ม 3
   ผู้แต่ง :  ผศ.นพ.ธารินทร์  เพ็ญวรรณ
   สำนักพิมพ์ : Online
   พิมพ์ครั้งที่ : - ณ online
   ISBN : -
   ชื่อหนังสือ : จิตวิญญาณคนไข้ การประเมินกันอย่างไรดี โครงการจัดการความรู้ สุขภาวะระยะท้าย เล่ม 2
   ผู้แต่ง :  ผศ.นพ.ธารินทร์  เพ็ญวรรณ
   สำนักพิมพ์ : สสส.
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ ขอนแก่น
   ISBN : 9786167790992
   ชื่อหนังสือ : สุข [ภาพ] ระยะท้าย โครงการจัดการความรู้ สุขภาวะระยะท้าย เล่ม 4
   ผู้แต่ง :  ผศ.นพ.ธารินทร์  เพ็ญวรรณ
   สำนักพิมพ์ : Online
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ online
   ISBN : -
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : Traveling Scholarship
   ชื่อรางวัล : Traveling Scholarship
   จาก : International Association for Hospice and Pallative Care (IAHPC)
   เมื่อ : 25/04/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.นพ.ธารินทร์  เพ็ญวรรณ
   ชื่อผลงาน : Bursary award
   ชื่อรางวัล : Bursary award
   จาก : St Christopher's Hospice
   เมื่อ : 09/08/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.นพ.ธารินทร์  เพ็ญวรรณ
   ชื่อผลงาน : Card Game in Death and Dying Classroom for Medical Students
   ชื่อรางวัล : Best Oral Presentation award
   จาก : Li Ka Shing Faculty of Medicine, the University of Hong Kong
   เมื่อ : 15/12/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.นพ.ธารินทร์  เพ็ญวรรณ
  พ.ศ.2558
   ชื่อผลงาน : Traveling Scholarship for 11th Asia Pacific Hospice Conference (APHC)
   ชื่อรางวัล : APHN Bursary Award
   จาก : Asia Pacific Hospice Palliative Care Network (APHN)
   เมื่อ : 30/04/2558
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.นพ.ธารินทร์  เพ็ญวรรณ
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)