:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ พญ. พิระดา  ยินเจริญ
   พญ. Pirada Yincharoen
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2894, 0-7567-2801-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2894, 2801-4
   E - mail  pirada.yi@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วุฒิบัตร
  สาขาที่จบ  ศัลยศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  แพทยสภา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2555 - 2559
 
  วุฒิการศึกษา  แพทยศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  แพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2547-2553
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  30/03/2555
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  30/03/2555 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์รักษ์สุขภาพ "กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2562
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน โดยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : ปั้นปูนแดง แกล้งยุงลาย
    ชื่อกิจกรรม : นำเสนอผลงานและอำลาชุมชน
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการ Living Will and Palliatie Care Conference
 • ชื่อโครงการ : จัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2560
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การคัดกรองมะเร็งเต้านม
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • จัดอบรมวิชาการ รวมถึงการฝึกปฏิบัติให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
 • อาจารย์พิเศษสาขาศัลยศาสตร์สอนนักศึกษาแพทย์ปี 4 และปี 5 สถาบันแพทยศาสตร์พระบรมราชชนก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 • ตรวจและให้คำปรึกษาคลินิกถันยเมตต์ ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกวันจันทร์แรกของเดือน 13.00-16.00
 • ตรวจและให้คำปรึกษาคลินิกศัลยกรรม ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกวันจันทร์ 9.00-16.00 น.(ยกเว้นจันทร์บ่ายแรกของเดือนเป็นคลินิกถันยเมตต์)
  พ.ศ.2560
 • อาจารย์พิเศษสาขาศัลยศาสตร์สอนนักศึกษาแพทย์ปี 4 และปี 5 สถาบันแพทยศาสตร์พระบรมราชชนก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 • ตรวจและให้คำปรึกษาคลินิกถันยเมตต์ ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทุกวันจันทร์แรกของเดือน 13.00-16.00
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)