:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. นิรัติศัย  รักมาก
   Asst.Prof.Dr. Nirattisai Rakmak
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2322, 0-7567-2304-5
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2322, 2304-5
   E - mail  nirattisai.ra@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมเคมี
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2550-2555
 
  วุฒิการศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิศวกรรมกระบวนการ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2550
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/05/2555
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
  หลักสูตร  หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  17/10/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  วิศวกรรมเคมี  Wastewater Treatment, Air Pollution Control, Biogas Production from Waste Treatment Process
  สาขาความสนใจ
  วิศวกรรมเคมี  synthesis and application of catalyst
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2563
   ชื่อบทความ : Matching Gompertz and Logistic models to Monod single substrate model
   ผู้เขียน : Phayungphan, K., Noynoo, L., Siripatana, C., Rakmak, N., & Promraksa, A.
   แหล่งตีพิมพ์ : 18th International Conference on Sustainable Energy Technologies (Proceedings)
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ :  หน้า : 443-453 เดือน/ปี : 02/2563-/
   ชื่อบทความ : Biochar production from palm oil mill residues and application of the biochar to adsorb carbon dioxide
   ผู้เขียน : Promraksa, A. and Rakmak, N.
   แหล่งตีพิมพ์ : Heliyon
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 5 หน้า : 1 เดือน/ปี : 05/2563-/
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Ethanol Extraction of Active Ingredients and Antioxidants from Germinated Sangyod Rice
   ผู้เขียน : Nirana Chairerk, Prukraya Pongyeela, Juntima Chungsiriporn and Nirattisai Rakmak
   แหล่งตีพิมพ์ : Applied Science and Engineering Progress
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1 เดือน/ปี : 01/2562-/
   ชื่อบทความ : Monod-Type Two-Substrate Models for Batch AnaerobicCo-Digestion
   ผู้เขียน : Nirattisai Rakmak, Laddawan Noynoo, Sunwanee Jijai and Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Lecture Notes in Applied Mathatics and Applied Science in Engineering
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 1 หน้า : 11-20 เดือน/ปี : 08/2562-08/2562
   ชื่อบทความ : Gompertz-Type Two-Substrate Models for Batch Anaerobic Co-Digestion
   ผู้เขียน : Laddawan Noynoo, Sunwanee Jijai, Khunakon Phayungphan, Nirattisai Rakmak and ChairatSiripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Lecture Notes in Applied Mathematics and Applied Science in Engineering
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 1 หน้า : 21-30 เดือน/ปี : 08/2562-08/2562
   ชื่อบทความ : Kinetics of Anaerobic Digestion of Chicken Manure Co-Digested with Wastewater from Thai-noodle Factory: The Effect of Dilution and Ash Supplement
   ผู้เขียน : Rachadaporn Thongnan,Chairat Siripatana,Sunwanee Jijai and Nirattisai Rakmak
   แหล่งตีพิมพ์ : : Lecture Notes in Applied Mathematics and Applied Science in Engineering
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 1 หน้า : 85-93 เดือน/ปี : 08/2562-08/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Utilization of waste from concentrated rubber latex industry for composting with addition of natural activators
   ผู้เขียน : Jutarut Iewkittayakorn , Juntima Chungsiriporn , and Nirattisai Rakmak
   แหล่งตีพิมพ์ : Songklanakarin J. Sci. Technol.
   เล่มที่ : 40  ฉบับที่ : 1 หน้า : 113-120 เดือน/ปี : 01/2561-/
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : MODELING OF BATCH AND CONTINUOUS ANAEROBIC DIGESTION OF PALM OIL MILL EFFLUENT: THE EFFECT OF WASTEWATER-SLUDGE RATIO
   ผู้เขียน : H Thongpan, R Thongnan, N Rakmak, C Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Jurnal Teknologi
   เล่มที่ : 78 ฉบับที่ : 5-6 หน้า : 117-124 เดือน/ปี : 05/2559-06/2559
   ชื่อบทความ : Modeling of anaerobic co-digestion of pig manure and domestic organic waste
   ผู้เขียน : Thongnan, Rachadaporn1, Thongpan, Hathaikarn2, Rakmak, Nirattisai3, Siripatana, Chairat4
   แหล่งตีพิมพ์ : Jurnal Teknologi
   เล่มที่ : 78 ฉบับที่ : 5-6 หน้า : 117-124 เดือน/ปี : 05/2559-/
   ชื่อบทความ : Mathematical modeling of existing two stage anaerobic digestion process for palm oil mill wastewater
   ผู้เขียน : Nattawut Yingthavorn, Nirattisai Rakmaka, Prawit Kongjan, Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : Jurnal Teknologi
   เล่มที่ : 78(2016)  ฉบับที่ : 10–4 หน้า : 21–26 เดือน/ปี : 12/2559-/
   ชื่อบทความ : Modeling of batch and continuous anaerobic digestion of palm oil mill effluent: The effect of wastewater sludge ratio
   ผู้เขียน : Hathaikarn Thongpan, Rachadaporn Thongnan, Nirattisai Rakmak, Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering)
   เล่มที่ : 78 (2016)  ฉบับที่ : 5–6 หน้า : 125–131 เดือน/ปี : 01/2559-/
   ชื่อบทความ : Mathematical modeling of existing two stage anaerobic digestion process for palm oil mill wastewater
   ผู้เขียน : Nattawut Yingthavorn, Nirattisai Rakmaka, Prawit Kongjan, Chairat Siripatana
   แหล่งตีพิมพ์ : : Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering)
   เล่มที่ : 78 (2016) ฉบับที่ : 10–4 หน้า : 21–26 เดือน/ปี : 10/2559-06/2560
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Assessment of Hydrogen Sulfide Dispersion from Dumpsite Using AERMOD Modeling System
   ผู้เขียน : Thongchai Kanabkaew, Nirattisai Rakmak and Sukonta Choosaeng
   แหล่งตีพิมพ์ : : Advanced Materials Research
   เล่มที่ : 931-932 ฉบับที่ : - หน้า : 650-654 เดือน/ปี : 04/2557-04/2557
   ชื่อบทความ : การประเมินตนเองเรื่องความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสำนัก วิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการทำงานด้านวิศวกรรม เพื่อ เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   English Proficiency Self Assessment of Engineering Students in Walailak University for Working as an Engineer to Prepare for Being a Member of AEC

   ผู้เขียน : กมล ถิ่นสุราษฎร์, นิรัติศัย รักมาก, ภูสิต ห่อเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : : INCEE
   เล่มที่ : 12 ฉบับที่ : 1 หน้า : 91 เดือน/ปี : 05/2557-05/2557
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Removal of H2S from Biogas by Iron (Fe3+) Doped MgO on Ceramic Honeycomb Catalyst Using Double Packed Columns System.
   ผู้เขียน : Rakmak, N., Wiyaratn, W. and Chungsiriporn, J. 2010.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Engineering Journal
   เล่มที่ : 14 ฉบับที่ : 1/2010 หน้า : 15-24 เดือน/ปี : 01/2554-01/2555
   ชื่อบทความ : Synthesis of Fe/MgO Nano-Crystal Catalysts by Sol–gel Method for Hydrogen Sulfide Removal
   ผู้เขียน : Rakmak, N., Wiyaratn, W., Bunyakan, C. and Chungsiriporn J. 2010.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Chemical Engineering Journal
   เล่มที่ : 162 ฉบับที่ : 1 หน้า : 84-90 เดือน/ปี : 08/2554-01/2555
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Solving fixed-bed volumetric dispersion model for extraction with supercritical CO2 (บรรยาย)
   ผู้เขียน : A. Promraksa, N. Rakmak and C. Siripatana
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its impacts 2019
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2562
   ชื่อบทความ : Modeling of tocopherol recovery from palm oil by supercritical CO2 extraction: Application of volumetric dispersion model (บรรยาย)
   ผู้เขียน : A. Promraksa, N. Rakmak and C. Siripatana
   ชื่อการประชุม : The 1st Thailand biorefinery conference
   สถานที่ประชุม : Suranari University of Technology
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/07/2562
   ชื่อบทความ : Matching Gompertz and Logistic models to Monod single substrate model for process design and simulation of biogas production (บรรยาย)
   ผู้เขียน : K. phayungphan, L. noynoo, N. Rakmak, C. Siripatana and A. Promraksa
   ชื่อการประชุม : 18th international conference on sustainable energy technologies
   สถานที่ประชุม : Hotel Istanbul City Centre, Kuala Lumpur
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 20/08/2562
   ชื่อบทความ : Matching Gompertz and Logistic models to Monod single substrate model (บรรยาย)
   ผู้เขียน : K. Phayungphan, L. Noynoo, A. Promraksa, N. Rakmak and C. Siripatana
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its impacts 2019
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2562
   ชื่อบทความ : Evaluating biomethane potential of inocula from different active biogas digesters for Palm oil mill effluent by BMP and SMA: Effect of dilution and sources (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chairat Siripatana and Nirattisai Rakmak
   ชื่อการประชุม : The 18th International Conference on Sustainable Energy Technologies, SET2019
   สถานที่ประชุม : Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 20/08/2562
   ชื่อบทความ : Effect of Pretreatment of Rice Husk with KMnO4 on the Anaerobic Co-digestion of Thai Rice Noodle Wastewater, Animal Manures and Rice Husk (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chairat Siripatana and Nirattisai Rakmak
   ชื่อการประชุม : The 18th International Conference on Sustainable Energy Technologies, SET2019
   สถานที่ประชุม : Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 20/08/2562
   ชื่อบทความ : Anaerobic Digestion of Synthetic Wastewater (Acetate): Effect of Initial COD, C/N Ratio and Wastewater-to-Sludge Ratio (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chairat Siripatana and Nirattisai Rakmak
   ชื่อการประชุม : The 18th International Conference on Sustainable Energy Technologies, SET2019
   สถานที่ประชุม : Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 20/08/2562
   ชื่อบทความ : Biochemical Methane Potential of Palm Oil mill Effluent (POME) Co-Digested with Rubber Latex Effluent (LTE): Effect of POME/LTE Ratio and Temperature (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chairat Siripatana and Nirattisai Rakmak
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its impacts 2019
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2562
   ชื่อบทความ : การเปรียบเทียบการจำแนกพื้นที่ป่าไม้จากข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีพรรณพืช
    Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) และการจำแนกแบบกำกับควบคุม (Supervised Classification) (บรรยาย)

   ผู้เขียน : Panasaya Kanhakul, Sukhuma Chitapornpan, Jantira Rattanarat, Thongchai Kanabkaew and Nirattisai Rakmak
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 11
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Gompertz-Type Two-Substrate Models for Batch Anaerobic Co-Digestion (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chairat Siripatana Laddawan Noynoo Nirattisai Rakmak Sunwanee Jijai Khunakon Phayunphan
   ชื่อการประชุม : 2018 Applied Mathematics and Applied Science in Engineering International Conference (APPEMSE)
   สถานที่ประชุม : Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 18/12/2561
   ชื่อบทความ : Kinetic of Anaerobic Digestiion of Chicken Manure Co-Digested with Wastewater from Thiai-noodle Factory the Effect of Dilution and Ash Supplement (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nirattisai Rakmak Chairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : 2018 Applied Mathematics and Applied Science in Engineering International Conference (APPEMSE)
   สถานที่ประชุม : Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 18/12/2561
   ชื่อบทความ : Monod-Type Two-Substrate Models for Batch Anaerobic Co-Digestion (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nirattisai rakmak Chairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : 2018 Applied Mathematics and Applied Science in Engineering International Conference (APPEMSE)
   สถานที่ประชุม : Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 18/12/2561
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาโลหะนิกเกิลด้วยวิธีโซลเจลสำหรับใช้ใน กระบวนการแก๊สซิฟิเคชันจากกะลาปาล์มโดยใช้เตาเผาชนิดไหลลง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ณรงค์เดช จันทร์ดำ , แพรวพรรณ ทองพันธ์ และ นิรัติศัย รักมาก
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
   ชื่อบทความ : การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ Ni –base บนตัวรองรับวงแหวนเซรามิก ด้วยวิธีเคลือบฝังสำหรับใช้ในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : สิทธิศักดิ์ ตังควานิช , กรกนก ศรีนวลสุข และ นิรัติศัย รักมาก
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
   ชื่อบทความ : แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการเริ่มต้นการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานปาล์มด้วยถังปฏิกรณ์แบบต่อเนื่อง (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อภิชัย กาญจนาภรณ์1 จานา ป่านเหลือง1 นิรัติศัย รักมาก1 และชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5 การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/04/2559
   ชื่อบทความ : Mathematical Modeling of Existing Two Stage Anaerobic Digestion Process For Palm Oil MILL Wastewater (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Nattawut Yingthawon, Niratisai Rakmak, CHairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : International Conference in Applied Mathematics and Engineering 2016 (APPEMSE)
   สถานที่ประชุม : Melaka, Malaysia
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 26/01/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : การผลิตก๊าซมีเทนด้วยกระบวนการหมักร่วมแบบไร้อากาศระหว่างเศษอาหารเหลือทิ้งกับมูลสุกร (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ภัสราภรณ์ ลำเจียกทอง, จีราพร คำเจริญ และ นิรัติศัย รักมาก*
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/04/2558
   ชื่อบทความ : การกำจัดกลิ่นหืนของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยกระบวนการดูดซับ ในระบบแบบแบทซ์ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อนันตญา สังฆรัตน์ , วชิราภรณ์ รักษ์จันทร์ และ นิรัติศัย รักมาก
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 4
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.พัทลุง
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 25/04/2558
   ชื่อบทความ : การกำจัดกลิ่นของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ด้วยกระบวนการดูดซับ (abstract) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : วชิราภรณ์ รักษ์จันทร์ อนันตญา สังฆรัตน์ นิรัติศัย รักมาก
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารเหลือทิ้งร่วมกับมูลสุกรด้วยการหมักแบบไร้อากาศ (abstract) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จีราพร คำเจริญ ภัสราภรณ์ ลำเจียกทอง นิรัติศัย รักมาก
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7
   สถานที่ประชุม : ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/07/2558
   ชื่อบทความ : Batch Biogas Production Using Palm Oil Mill Effluent: Effect of Wastewater-Sludge Ratio (FULL PAPER) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Hathaikarn Thongpan, Rachadaporn,Nirattisai Rakmak, Chairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : International conference on environmental research and technology (ICERT 2015), 27-29 May 2015, Penang, Malaysia.
   สถานที่ประชุม : Penang, Malaysia.
   ประเทศ : มาเลเซีย เมื่อ 27/05/2558
   ชื่อบทความ : Development of emission inventory and assessment of gaseous concentration dispersions from Kuan Kreng forest fires (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Rachen Koomsang, Nirattisai Rakmak & Thongchai Kanabkaew
   ชื่อการประชุม : the 1st International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS2015)
   สถานที่ประชุม : Bangkok
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/11/2558
   ชื่อบทความ : MODELING OF ANAEROBIC CO-DIGESTION OF PIG MANURE AND DOMESTIC ORGANIC WASTE (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Rachadaporn Thongnan, Hathaikarn Thongpan, Nirattisai Rakmak and Chairat Siripatana
   ชื่อการประชุม : The 2015 Advancement Research on Biotechnology and Biofuels International Conference (AR2BIO2015)
   สถานที่ประชุม : Medan, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 10/12/2558
   ชื่อบทความ : Modeling of batch and continuous anaerobic digestion of palm oil mill effluent: the effect of wastewater sludge ratio (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thongpan, Hathaikarn; Thongnan, Rachadaporn; Rakmak, Nirattisai; Siripatana, Chairat.
   ชื่อการประชุม : The 2015 Advancement Research on Biotechnology and Biofuels International Conference (AR2BIO2015)
   สถานที่ประชุม : Medan, Indonesia
   ประเทศ : อินโดนีเซีย เมื่อ 10/12/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Assessment of Hydrogen Sulfide Dispersion from Dumpsite using AERMOD Modeling System (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Thongchai Kanabkaew, Nirattisai Rakmak and Sukonta Choosaeng
   ชื่อการประชุม : The KKU International Conference 2014 (KKU-IENC 2014) “Engineering and Technological Responses to Global Challenges”
   สถานที่ประชุม : Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2557
   ชื่อบทความ : สภาวะที่เหมาะสมของการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ในกระบวนการสกัดแบบเปียกด้วยวิธีการหมัก (full paper) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นิรัติศัย รักมาก จิราวรรณ สุดเมือง วชิราภรณ์ รักษ์จันทร์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๔
   สถานที่ประชุม : โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/12/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีพื้นฐานและหลักเคมีสำหรับนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : นิรัติศัย รักมาก อรรถโส ขำวิจิตร วัชรพงษ์ ชูชนะ พงษ์ศักดิ์ ขาวอินทร์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการวิศวศึกษาระดับนานาชาติและระดับชาติ ครั้งที่ 11 “วิศวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เผชิญหน้าความท้าทายโลกและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
   สถานที่ประชุม : โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/05/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Performance and Characterization of Fe3+Doped MgO Catalyst on H2S Degradation. (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Rakmak, N., Bunyakan, C., and Chungsiriporn, J. 2011
   ชื่อการประชุม : The 5th International Conference on Engineering and Technology (ICET-2011)
   สถานที่ประชุม : Phuket Island, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/05/2555
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2562
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (The Twenty-Second Young Scientist Competition: YSC 2020)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 22 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2563
    ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (The Twenty-first Young Scientist Competition: YSC 2019)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 21 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : การประเมินความเสี่ยงการบริโภคอาหารทะเลบริเวณบ้านในถุ้ง
    ชื่อกิจกรรม : การประเมินความเสี่ยงการบริโภคอาหารทะเลบริเวณบ้านในถุ้ง (Social Engagement)
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบผลงานโครงการ)
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (The Nineteen Young Scientist Competition : YSC2017)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 19 (รอบคัดเลือกข้อเสนอโครงงาน)
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน โครงการศูนย์เรียนรู้กระบวนการสกัดเย็นในการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สูตรการใช้งานจริงในชุมชน
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (The Eighteen Young Scientist Competition : YSC2016)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 18 (รอบภูมิภาค)
 • ชื่อโครงการ : วิศวกรรมเคมีบริการสังคม
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Seventeen Young Scientist Competition : YSC2015)
    ชื่อกิจกรรม : การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ครั้งที่ 17 (The Fifteenty Young Scientist Competition : YSC2015)
  พ.ศ.2555
 • ชื่อโครงการ : รู้รักพลังงานวิสาหกิจชุมชน
 • ชื่อโครงการ : English Club
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)