:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. เชาวนันท์  ขุนดำ
   Dr. Chaowanan Khundam
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2661, 0-7567-2206-7
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2661, 2206-7
   E - mail  chaowanan.kh@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  Industrial Engineering เน้น Virtual Reality
  มหาวิทยาลัย  University de Grenoble, Alpes
  ประเทศ  ฝรั่งเศส
  ช่วงปี พ.ศ.  2558-2562
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  วิทยาการคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2552-2554
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2552
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/05/2555
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและอนิเมชัน
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/05/2555 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : First Person Movement Control with Palm Normal and Hand Gesture Interaction in Virtual Reality (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chaowanan Khundam
   ชื่อการประชุม : The 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2015)
   สถานที่ประชุม : Faculty of Engineering and Faculty of Science at Prince of Songkla University, HatYai Campus, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Virtual Objects on Limit View Surface Using Transparent Parallax Specular Mapping (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Chaowanan Khundam
   ชื่อการประชุม : The Fourth International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications (DICTAP2014)
   สถานที่ประชุม : University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/05/2557
   ชื่อบทความ : หนังสือนิทาน 3 มิติ ในรูปแบบโลกเสมือนผสานโลกจริง (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : เชาวนันท์ ขุนดำ, ศุภชัย ทับวิเชียร, ศรัณธร อาคมานุวัตร
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  โครงการบริการวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2557
   ชื่อผลงาน : ระบบความจริงเสมือนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ชื่อรางวัล : Thailand digi challenge 2014 ระดับภาคใต้ ประเภทผลงาน New media
   จาก : SIPA
   เมื่อ : 15/08/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.เชาวนันท์  ขุนดำ
   ชื่อผลงาน : ระบบความจริงเสมือนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ชื่อรางวัล : Thailand digi challenge 2014 ประเภทผลงาน New media ผลงานได้รับทุนสนับสนุน 450000 บาท
   จาก : SIPA
   เมื่อ : 30/08/2557
   ผู้ได้รับรางวัล :  ดร.เชาวนันท์  ขุนดำ
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)