:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ นพ. วีรเธียร  ถวัลย์วงศ์ศรี
   Dr. Weeratian Tawanwongsri
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2890, 0-7567-2801-4
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2890, 2801-4
   E - mail  weeratian.ta@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  วุฒิบัตร
  สาขาที่จบ  อายุรศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  คณะกรรมการแพทยสภา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2556 - 2559
 
  วุฒิการศึกษา  แพทยศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  แพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2548-2554
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/05/2555
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาแพทยศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/05/2555 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Internal medicine
(interesting in Infectious disease)
  สาขาความสนใจ
  แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข  Tropical infection, Infection control, Infection in immunocompromised host
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Reflective and feedback performances on Thai medical students’ patient history-taking skills
   Reflective and feedback performances on Thai medical students’ patient history-taking skills

   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri, Tharin Phenwan
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Medical Education
   เล่มที่ : 19 ฉบับที่ :  หน้า : 141 เดือน/ปี : 05/2562-05/2562
   ชื่อบทความ : Serum Sickness after Equine Rabies Immunoglobulin in Identical Male Twins: Two Case Reports
   Serum Sickness after Equine Rabies Immunoglobulin in Identical Male Twins: Two Case Reports

   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri, Penpun Wattanakrai
   แหล่งตีพิมพ์ : : Case reports in dermatology
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 1 หน้า : 40-47 เดือน/ปี : 01/2562-04/2562
   ชื่อบทความ : Methimazole-Induced Leukocytoclastic Vasculitis: A Case Report
   Methimazole-Induced Leukocytoclastic Vasculitis: A Case Report

   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri, Pamela Chayavichitsilp
   แหล่งตีพิมพ์ : : Case Reports in Dermatology
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 3 หน้า : 303-309 เดือน/ปี : 09/2562-12/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ความสอดคล้องของคะแนนการสอบประมวลความรู้ประเภทต่างๆ และคะแนนการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม: การวิจัยแบบผสม
   Correlation of the scores on different comprehensive examinations and the Medical Competency Assessment Test for National License: a mixed method study

   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri, Tharin Phenwan
   แหล่งตีพิมพ์ : ธรรมศาสตร์เวชสาร : Thammasat Medical Journal
   เล่มที่ : 18 ฉบับที่ : 1 หน้า : 31-39 เดือน/ปี : 01/2561-03/2561
   ชื่อบทความ : ความน่าเชื่อถือของการประเมินตนเองในนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Reliability of Self-Assessment among Medical Students at Walailak University

   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri Tharin Phenwan
   แหล่งตีพิมพ์ : ศรีนครินทร์เวชสาร : Srinagarind Medical Journal
   เล่มที่ : 33 ฉบับที่ : 4 หน้า : 364-369 เดือน/ปี : 07/2561-08/2561
   ชื่อบทความ : ปัญหาที่พบบ่อยในกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและแนวทางการแก้ไขปัญหา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์: การวิจัยแบบผสม
   Challenges in Problem-Based Learning and Suggested Solutions at the School of Medicine, Walailak University: A Mixed-Methods Study

   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri, Tharin Phenwan
   แหล่งตีพิมพ์ : รามาธิบดีเวชสาร : Ramathibodi Medical Journal
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-8 เดือน/ปี : 04/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : Retained mind mapping skills and learning outcomes in medical students: a mixed methods study
   Retained mind mapping skills and learning outcomes in medical students: a mixed methods study

   ผู้เขียน : Tharin Phenwan, Weeratian Tawanwongsri
   แหล่งตีพิมพ์ : : MededPublish
   เล่มที่ : 7 ฉบับที่ : 4 หน้า :  เดือน/ปี : 10/2561-10/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : A small group learning for evidence-based medicine in pre-clinical medical student
   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri, Tharin Phenwan
   แหล่งตีพิมพ์ : : MedEdPublish
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 2 หน้า : 36 เดือน/ปี : 06/2560-06/2560
   ชื่อบทความ : การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแพทย์สำหรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1: การศึกษานำร่อง
   Examination preparedness for the Medical Competency Assessment Test for National License step I: a pilot study

   ผู้เขียน : วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี, ธารินทร์ เพ็ญวรรณ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : Journal of Learning Innovations Walailak University
   เล่มที่ : 3 ฉบับที่ : 2 หน้า : 21-41 เดือน/ปี : 07/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : ไข้เฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Acute Undifferentiated Fever in Tha Sala District, Nakhon Si Thammarat

   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri Atthayaporn Choomai
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิชาการแพทย์เขต 11 : Reg 11 Med J
   เล่มที่ : 31 ฉบับที่ : 4 หน้า : 657-663 เดือน/ปี : 10/2560-12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Performance of the Real-Time Polymerase Chain Reaction Test in Diagnosis of CMV Disease
   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri, MD. Siriorn P. Watcharananan, MD.
   แหล่งตีพิมพ์ :
   เล่มที่ : - ฉบับที่ : - หน้า : - เดือน/ปี : 04/2559-04/2559
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Reliability of Self-Assessment among Thai Medical Students (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri, Tharin Phenwan
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
   ชื่อบทความ : ประสิทธิภาพของการสะท้อนกลับในการเรียนของนักศึกษาแพทย์
    Effectiveness of Reflection in Medical Students (บรรยาย)

   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri, Tharin Phenwan
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 6 : 6th Active Learning National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2561
   ชื่อบทความ : Challenges in self-directed learning: the validity and accuracy of self-assessment in Thai medical students (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri, Tharin Phenwan
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Challenges in Problem-based Learning and Suggested Solutions from Thai Medical Students’ Perspectives (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri, Tharin Phenwan
   ชื่อการประชุม : 9th Asian Medical Education Association(AMEA) symposium
   สถานที่ประชุม : Li ka Shing Faculty of Medicine
   ประเทศ : ฮ่องกง เมื่อ 15/12/2560
   ชื่อบทความ : Retained Mind Mapping Skills and Learning Outcomes in Medical Students ()
   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri, Tharin Phenwan
   ชื่อการประชุม : 9th Asian Medical Education Association (AMEA) Symposium
   สถานที่ประชุม : Li ka Shing Faculty of Medicine
   ประเทศ : ฮ่องกง เมื่อ 15/12/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : Correlation between Different Commercially Available Real-Time Polymerase Chain Reaction Tests for Diagnosis of CMV Viremia (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Weeratian Tawanwongsri, MD, Nipa Thongbaiphet, Yanika Keeratiwongsa, and Siriorn P. Watcharananan, MD
   ชื่อการประชุม : IDweek2016
   สถานที่ประชุม : New Orleans, USA
   ประเทศ : สหรัฐอเมริกา เมื่อ 26/10/2559
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
  • ชื่อโครงการ : กิจกรรม WU Expo 2017 Health Mansion นิทรรศการแห่งชีวิต
  • ชื่อโครงการ : การประชุมวิชาการ Living Will and Palliatie Care Conference
  พ.ศ.2556
  • ชื่อโครงการ : ชาวควนสวนปัด ร่วมสกัดเบาหวาน
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2559
   ชื่อผลงาน : Performance of The Real-Time Polymerase Chain Reaction Test in Diagnosis of CMV Disease
   ชื่อรางวัล : The 5th best medical poster in 32nd Annual Meeting The Royal College of Physicians of Thailand.
   จาก : The Royal College of Physicians of Thailand.
   เมื่อ : 28/04/2559
   ผู้ได้รับรางวัล :  นพ.วีรเธียร  ถวัลย์วงศ์ศรี
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)