:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์
   Dr. Attanan Tachopisalwong
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-3811 2657, 0-7567-3803 2206
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      3811 2657, 3803 2206
   E - mail  attanan.ta@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ศิลปบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การออกแบบตกแต่งภายใน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2537-2541
 
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สื่อสารมวลชน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2549-2554
 
  วุฒิการศึกษา  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สื่อสารการตลาด
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2541-2545
 
  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สื่อสารมวลชน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2538-2542
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/05/2555
 
  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  08/09/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชานิเทศศาตร์
  หลักสูตร  หลักสูตรนิเทศศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/05/2555 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
  นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน  การสื่อสารระหว่างประเทศ สื่อสมัยใหม่

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)