:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ. กำไล  สมรักษ์
   Asst.Prof. Kamlai Somrak
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2165, 0-7567-2101-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2165, 2101-2
   E - mail  kamlai.so@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาลอนามัยชุมชน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2545
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2538
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/05/2555
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  30/03/2561 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : รูปแบบการดำเนินงานของทีมประสานวิชาการในโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
   The Model of the Academic Coordination Team to Build Livable Communities Project, Nakhon Si Thammarat Province

   ผู้เขียน : กำไล สมรักษ์ และอุไร จเรประพาฬ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : Area Based Development Research Journal
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 6 หน้า : 482-495 เดือน/ปี : 11/2560-12/2560
   ชื่อบทความ : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการเสริมสร้างผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล
   Effects of Problem-based Learning to Enhance Learning Outcome in Accordance with Thai Qualifications Framework for Higher Education of Nursing Students in the Subject of Leadership and Nursing Management

   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล กำไล สมรักษ์ จันทร์จุรีย์ ถือทอง ธัญวลัย หองส่ำ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 3 หน้า : 39-55 เดือน/ปี : 09/2560-09/2560
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับเยาวชนในโรงเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Participatory process to develop comprehensive sex education school model for promoting sexuality among the youth in school: A case study in Nakhon Si Thammarat Province.

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร กำไล สมรักษ์ และนัยนา หนูนิล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล : Thai Jouranl of Nursing
   เล่มที่ : 64 ฉบับที่ : 4 หน้า : 35-42 เดือน/ปี : 04/2558-06/2558
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การศึกษาการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสุขภาพชุมชน กรณีศึกษาบ้านปากน้ำเก่า ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
   ผู้เขียน : กำไล สมรักษ์, อุไร จเรประพาฬ
   แหล่งตีพิมพ์ : บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ”
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 90 เดือน/ปี : 03/2552-03/2552
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : พฤติกรรมการป้องการสารเคมีในผักและผลไม้เข้าสู่ร่างกายและระดับโคลีนเอสเตอเรสในเลือด ในผู้บริโภค ต.เขาพระบาท จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, อุไร จเรประพาฬ, กำไล สมรักษ์, ยงยุทธ์ สุขพิทักษ์, และมนูญ พลายชุม
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 1
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยว่ลัยลักษษ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : การวิจัยถอดบทเรียนการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุโดยชุมชน: กรณีศึกษาบ้านต้นเหรียง ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : กำไล สมรักษ์1 พิกุลทิพย์ ขุนเศรษฐ1 และอุไร จเรประพาฬ1
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/03/2561
   ชื่อบทความ : รูปแบบการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กำไล สมรักษ์ ผศ.ดร.อุไร จเรประพาฬ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/09/2561
   ชื่อบทความ : การบูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ธนิต สมพงศ์ เปรมฤดี นุ่นสังข์ มานิต จิตต์ประไพย และกำไล สมรักษ์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2561
   ชื่อบทความ : รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน : กรณีศึกษาการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคผัก ผลไม้ ของนักเรียน โรงเรียนอ่าวลึก ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
    Student Health Promotion Model: A case study of vegetable and fruit consumption behavior in Aow Luek School Ao Luk Tai District, Krabi Province (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร อุไร จเรประพาฬ กำไล สมรักษ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 : The 10th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/09/2561
   ชื่อบทความ : ผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพทางสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับความมีจิตอาสา สำหรับนักศึกษาพยาบาล (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อรทัย นนทเภท, เกียรติกำจร กุศล , ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ และกำไล สมรักษ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ Active Learning ตอบโจทย์Thailand 4.0 ได้อย่างไร
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : รูปแบบการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาพพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กำไล สมรักษ์ อุไร จเรประพาฬ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 : The 10th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
   ชื่อบทความ : รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพประเด็นลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานบุญ: กรณีศึกษาบ้านบางสะพาน ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สิทธิพรรณ เรือนจันทร์1 กำไล สมรักษ์1 และ อุไร จเรประพาฬ1
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 : The 10th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : The Study of the Potential Development Model of Academic Coordination Team to Created Livable Communities Project. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kamlai Somrak1, M.D., RN, Urai Jaraeprapal2, Ph.D, RN
   ชื่อการประชุม : International Conference on Ethics, Esthetics, and Empirics in Nursing: Driving force for Better Health
   สถานที่ประชุม : Prince of Songkla University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/07/2560
   ชื่อบทความ : รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทีมประสานวิชาการในโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ กำไล สมรักษ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/03/2560
   ชื่อบทความ : Knowledge and Behaviors for Pesticides Prevention and Serum Cholinesterase Level in The Consumers. International Conference on Ethics, Esthetics, and Empirics in Nursing: Driving Forces for Better Health. Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jantasuwan R., Jaraeprapal U., Somrak K., Sukpitak Y., and Playchoom M. (2017).
   ชื่อการประชุม : International Conference on Ethics, Esthetics, and Empirics in Nursing: Deriving Forces for Better health is being.
   สถานที่ประชุม : PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/07/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการจัดการน้ำตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล อาจารย์กำไล สมรักษ์ และอาจารย์จำนงหนูนิล
   ชื่อการประชุม : ประชุม วิชชาการ “ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภาคใต้”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยทักษิณ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/06/2559
   ชื่อบทความ : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการจัดการน้ำตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล อาจารย์กำไล สมรักษ์ และอาจารย์จำนงหนูนิล
   ชื่อการประชุม : ประชุม วิชชาการ “ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภาคใต้”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยทักษิณ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนพัฒนาโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กำไล สมรักษ์ สายฝน เอกวรางกูร และนัยนา หนูนิล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ประสบการณ์การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เกื้อกูลสุขภาวะและความมั่นคงใน ชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น กรณีศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อาจารย์กำไล สมรักษ์ ผศ.ดร. เรวดี เพชรศิราสัณห์ ผศ.ดร. ลัดดา เถียมวงศ์ ผศ.ดร. จอม สุวรรณโณ อาจารย์อุไร จเรประพาฬ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : รูปแบบการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาการพัฒนาการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช* กำไล สมรักษ์, อุไร จเรประพาฬ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 E-mail: kamlai.so@wu.ac.th (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กำไล สมรักษ์ อุไร จเรประพาฬ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2556
   ชื่อบทความ : การนำใช้ FAP MODEL เพื่อขับเคลื่อนการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชน กรณีศึกษาตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช* กำไล สมรักษ์, อุไร จเรประพาฬ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 E-mail: kamlai.so@wu.ac.th (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กำไล สมรักษ์ อุไร จเรประพาฬ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2556
   ชื่อบทความ : เรียนรู้จากประสบการณ์สู่การเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในขณะเกิดภัยพิบัติ : พันธกิจภาคีเครือข่าย กรณีศึกษาตำบล กรุงชิง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    “Learning from the experience of natural disaster to Preparedness, network obligation is assistance when , be born the natural disaster ,case study at tambon Krungching, Tasala District, Nakorn Si Thamarat province. (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : นางกำไล สมรักษ์ ผศ.ดร. ลัดดา เถียมวงศ์ ผศ.ดร. เรวดี เพชรศิราสัณห์ นางสาวสุดา ใจห้าว
   ชื่อการประชุม : เอเชียศึกษาวันนี้ การผงาดขึ้นของเอเชีย : ASIAN STUDIES TODAY THE REVIVAL OF ASIA
   สถานที่ประชุม : อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : Natural disaster response and preparedness: from Thai healthy older adults’ perspectives (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Ladda Thiamwong RN., PhD., Rewwadee Petchsirasarn RN, PhD., Kumlai Somrak RN., MNS., Suda Jaihow RN., MNS.
   ชื่อการประชุม : ASIAN STUDIES TODAY THE REVIVAL OF ASIA
   สถานที่ประชุม : อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : การศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดการสุขภาวะโดยชุมชน *สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ,* กำไล สมรักษ์*
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : ลูกหลาน เครือญาติ ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครของหมู่บ้าน ความจำเป็นของผู้เปราะบางเมื่อเกิดภัยพิบัติ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ลัดดา เถียมวงศ์ เรวดี เพชรศิราสัณห์ กำไล สมรักษ์ สุดา ใจห้าว
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : ความต้องการและการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติของหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและหญิงที่มีบุตรอายุ 0-3 ปี (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุดา ใจห้าว ลัดดา เถียมวงศ์ กำไล สมรักษ์ เรวดี เพชรศิราสัณห์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : การสำรวจความต้องการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    ชื่อกิจกรรม : การสำรวจความต้องการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2
 • ชื่อโครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก รุ่นที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
 • ชื่อโครงการ : การสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราชสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดการชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชน 6 อำเภอทะเลชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมสำรวจความต้องการและระดมความคิดเห็นแนวทางการจัดการชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชน 6 อำเภอทะเลชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 3
 • ชื่อโครงการ : หน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านบางครั่ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านบางเอียง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านสามล้าน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : ผู้สูงอายุ บ้านตีนเขา ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านคลองกก ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านช่องเอี่ยว ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านทรายเพชร ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านน้ำลอด ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านเขาสวนทุเรียน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : อาหารปลอดภัย บ้านทรายทอง ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : ผู้สูงอายุ บ้านห้วยใหญ่ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านทุ่งวัวแล่น ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านแพรกเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : อาหารปลอดภัย บ้านแหลมดิน ตำบลสวนแตง อำเภอละเม จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านป่าไหม้ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านดอนทะเล ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านเสาธงทอง ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : อาหารปลอดภัย บ้านบางพูด ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านชายควน ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านโคกพิกุล ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านถ้ำเพดาน ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านบางหิน ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 1 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
    ชื่อกิจกรรม : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านพิตำ หมู่ที่ 3 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ลดการใช้สารเคมี บ้านปากลง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านแหลมสอม ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
    ชื่อกิจกรรม : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านเขาแก้ว ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
    ชื่อกิจกรรม : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านท่าพรุ ตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านหนองหิน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านเมืองต้นโพธิ์ ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : อาหารปลอดภัย บ้านหัวลำภู ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ บ้านคลองย่าหนัด หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านไสเหรียง ตำบลกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านดอนฆ้อ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านควนสวรรค์ ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านไสฝ้าย ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านไสโคกเกาะ ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านด่านปริง ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ลดการใช้สารเคมี บ้านพังเหา ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านเขาตะเภาทอง ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : ผู้สูงอายุ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 4 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ผู้สูงอายุ บ้านท้องครก ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : ผู้สูงอายุ บ้านในไร่ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : อาหารปลอดภัย บ้านทุ่งคางิ้ว ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านเจ้าขรัว ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
    ชื่อกิจกรรม : อาหารปลอดภัย บ้านห้วยเสียน ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านท่าอู่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : ผู้สูงอายุ บ้านทับคริสต์ ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : ผู้สูงอายุ บ้านหนองนกไข่ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านบางไร่ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านสาขา ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : อาหารปลอดภัย บ้านถนนใน ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านบางตง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านวังโหล ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านทะเลสองห้อง หมู่ที่ 6 ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านนาเคียนใต้ ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านท่าช้าง ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านคลองขุด ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านปากกะแดะ ตำบลกระแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : อาหารปลอดภัย บ้านห้วยแห้ง ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เศรษฐกิจ บ้านพรุสมภาร ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
    ชื่อกิจกรรม : อาหารปลอดภัย บ้านสหกรณ์ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ลดการใช้สารเคมี บ้านทรายขาว ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ลดการใช้สารเคมี บ้านไร่เหนือ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การจัดการขยะ บ้านห้วยรื่น ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านหินลูกช้าง ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
    ชื่อกิจกรรม : อาหารปลอดภัย บ้านสหกรณ์ ตำบลคีรีวงศ์ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านทุ่งหล่อ ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง บ้านสระกูด ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : โรคเรื้อรัง หมู่บ้านไทรทอง ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีเพื่อรวบรวมข้อมูลในระดับตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีเพื่อรวบรวมข้อมูลในระดับตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีเพื่อรวบรวมข้อมูลในระดับตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : จัดเวทีเพื่อรวบรวมข้อมูลในระดับตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการการเรียนการสอนกับบริการวิชาการ เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพประเด็นอาหารและโภชนาการ
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศในวัยรุ่นเพื่อปัองกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
    ชื่อกิจกรรม : ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศในวัยรุ่นเพื่อปัองกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : วลัยลักษณ์สู่สังคมรักษ์สุขภาพ "กิจกรรมการจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ2561
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมจัดหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ดูแล และให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
    ชื่อกิจกรรม : ดูแลและให้คำปรึกษาสุขภาพเบื้องต้น โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2561
    ชื่อกิจกรรม : ตอน การให้นมบุตรของมารดาหลังคลอด
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : การขับเคลื่อนองค์กรกลางร่วมสร้างเมืองคอนสู่ชุมชนสุขภาวะ
    ชื่อกิจกรรม : รวมกลุ่มอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ชุมชนบ้านสนามกีฬา ตำปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ฟื้นฟูผืนป่าพัฒนาอาชีพบ้านป่าเตย ตำบลบ้านลำนาว ณ บ้านป่าเตย หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุตามวิถีบ้านตะเคียนดำ ณ บ้านตะเคียนดำ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ผักปลอดสารพิษชีวิตมีสุขในชุมชนบ้านท่าสาร ณ บ้านท่าสาร หมู่ที่ 11 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ผักข้างบ้าน หลีกเลี่ยงสารเคมีทางการเกษตร บ้านเขายวนเฒ่า ณ บ้านเขายวนเฒ่า หมูที่ 4 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ผักหลังครัว ริมรั้วสมุนไพร ลดการใช้สารเคมีบ้านรอ ณ บ้านรอ หมู่ที่ 13 ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ในการสร้างเสริมสุขภาวะให้กับเด็กและเยาวชนคนนาเคียนเหนือ บ้านนาเคียน หมู่ที่ 5 ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เสริมอาชีพเพิ่มรายได้ชุมชนบ้านตรอกแค บ้านตรอกแค หมู่ที่ 4 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ตามวิถีบ้านสองแพรก บ้านสองแพรก หมู่ที่ 6 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนหมาก หมู่ที่ 6 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กลุ่มอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ พลิกฟื้นวิถีชุมชนคนริมเล บ้านหน้าสตน หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ชาวโคกขันธ์รวมใจ จัดการภัยขยะ บ้านโคกขันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : แยกขยะ แลกยิ้ม ชุมชนฮาลาลหมู่บ้านวัดโหนด บ้านวัดโหนด หมู่ที่ 1 ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : สร้างพลังชุมชนบ้านหนองบัวเพื่อลดขยะ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 3 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กำจัดขยะลดมลพิษสร้างเสริมสุขภาพชาวชุมชนหูล่อง ชุมชนหูล่อง 3 ปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : จัดการขยะให้มีค่าเพื่อสุขภาวะที่ดี บ้านเขากอย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : บ้านไม้มูกร่วมใจจัดการขยะชุมชน ณ บ้านไม้มูก หมู่ที่ 5 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : รักษ์ ชุมชนบ้านอ้ายเขียวร่วมใจจัดการขยะชุมชน บ้านอ้ายเขียว หมู่ 3 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : สระแก้วร่วมใจจัดการขยะชุมชน หมู่ที่ 1 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ป่าพรุบ้านควนยาว สร้างเศรษฐกิจชุมชน
 • ชื่อโครงการ : บริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (Social Engagement)
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำเต้นแอโรบิกสร้างสังคมสุขภาพภาคใต้
 • ชื่อโครงการ : การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลปากแพรก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม ถูกท่า ถูกจุด ลวดปวดเมื่อย
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : นักศึกษารายวิชา hum105 ลงไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอท่าศาลา และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เตรียมความเข้าใจกับนักศึกษาเพื่อการลงไปทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุในพื้นที่ ประสานกับพื้นที่ ณ อาคารเรียนรวม 5 ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมงานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สัญญาณเตือน โรคเรื้อรัง
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : นักศึกษารายวิชา hum105 ลงไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอท่าศาลา และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : เตรียมความเข้าใจกับนักศึกษาเพื่อการลงไปทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุในพื้นที่ ประสานกับพื้นที่ ณ อาคารเรียนรวม 5 ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : รวมพลคนรักสุขภาพ (ด้วยการเต้นแอโรบิค)
 • ชื่อโครงการ : การบูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เวทีขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้สูงอายุในพื้นที่ของอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา
    ชื่อกิจกรรม : เวทีเตรียมความเข้าใจกับ ผู้เกี่ยวข้องและแกนนำในพื้นที่ และการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เวทีเตรียมความเข้าใจกับ ผู้เกี่ยวข้องและแกนนำในพื้นที่ และการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค
 • ชื่อโครงการ : เต้นลดพุงด้วยแอโรบิค
    ชื่อกิจกรรม : รวมพลคนรักแอโรบิค
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : 1.การเตรียมทีม/เวทีและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประมวลประเด็นปัญหาความต้องการระดับตำบลจัดเป็นเวทีใหญ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : 1.การเตรียมทีม/เวทีและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประมวลประเด็นปัญหาความต้องการพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาขา ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : 1.การเตรียมทีม/เวทีและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประมวลประเด็นปัญหาความต้องการพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประดู่หอม ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา-ภาคใต้ ประจำปี 2557
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การออกแบบกิจกรรมเยาวชน
    ชื่อกิจกรรม : การประเมินผลลัพธ์ผู้เรียน : เรื่องการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะผู้เรียนเพศวิถีศึกษา
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา-ภาคใต้ ประจำปี 2557
    ชื่อกิจกรรม : เวทีวิชาการเพศวิถีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เกื้อกูลสุขภาวะและความมั่นคงในชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาภาคใต้ ประจำปี 2556
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อถอดบทเรียนและวางแผนทิศทางการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง
    ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ Refreshing กิจกรรมการสื่อสารพ่อแม่กับลูกเรื่องเพศ-ภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : การออกข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์และการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียน
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการเพศวิถีศึกษาภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานเพศวิถีศึกษา 12 จังหวัด ภาคใต้ ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ครูที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคเข้าใจเยาวชนและเพศศึกษา
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม การจัดกระบวนการเรียนรู้รู้เพศวิถีศึกษารอบด้าน
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเยาวชนเชิงบวก Positive Youth Development
    ชื่อกิจกรรม : CSE- Day Camp จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สสส.)
    ชื่อกิจกรรม : การติดตามโคชในโรงเรียน
    ชื่อกิจกรรม : การสื่อสารเรื่องเพศศึกษาอย่างสร้างสรรค์
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม
    ชื่อกิจกรรม : การติดตามโคชการสอนเพศศึกษา
    ชื่อกิจกรรม : การติดตามโคชการสอนเพศศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : การติดตามโคชการสอนเพศศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : การติดตามโคชการสอนเพศศึกษาโรงเรียนเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : การติดตามโคชการสอนเพศศึกษาโรงเรียนกาญจนดิษฐวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผนการติดตามโคช
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Coath the coath
    ชื่อกิจกรรม : อบรมครูเพศวิถีศึกษา
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการติดตามสนับสนุนโดยส่งเสริมเพศวิถีรอบด้านสำหรับเยาวชน
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฎิบัติการ การติดตามและสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษาเพศวิถีต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฎิบัติการผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในโรงเรียน
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะทำงานเพศวิถีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฎิบัติการผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในโรงเรียน
    ชื่อกิจกรรม : อบรมครูผู้สอนในสถานที่
    ชื่อกิจกรรม : การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาแก่วิทยากรหลักเพื่อพัฒนาการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับบุตรหลานเพื่อส่งสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชนจังหวัดสตูล
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฎิบัติการผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในโรงเรียน
    ชื่อกิจกรรม : การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้าน
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในโรงเรียน
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Master Teainer (MT) ภาคใต้
 • ชื่อโครงการ : ร่วมจิตปิดช่องว่าง : พยาบาลร่วมทางเพื่อเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษเนื่องในวันพยาบาลสากล พ.ศ.2556
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเดินรณรงค์ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และ ลด ละ เลิก สารเสพติในเขตพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : สัมมนาวิชาการเรื่อง ร่วมจิตปิดช่องว่าง : พยาบาลร่วมทางวางเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2561
   ชื่อผลงาน : โครงการหน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน
   ชื่อรางวัล : บุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการ
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2561
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.กำไล  สมรักษ์
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : โครงการกลุ่มสร้างสรรค์สานพลังขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่
   ชื่อรางวัล : บุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการ
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.กำไล  สมรักษ์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)