:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ กำไล  สมรักษ์
   Mrs. Kamlai Somrak
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2165, 0-7567-2101-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2165, 2101-2
   E - mail  kamlai.so@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาลอนามัยชุมชน
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2543-2545
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2536-2538
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  15/05/2555
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  15/05/2555 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : กระบวนการมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศสำหรับเยาวชนในโรงเรียน จังหวัดนครศรีธรรมราช
   Participatory process to develop comprehensive sex education school model for promoting sexuality among the youth in school: A case study in Nakhon Si Thammarat Province.

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร กำไล สมรักษ์ และนัยนา หนูนิล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล : Thai Jouranl of Nursing
   เล่มที่ : 64 ฉบับที่ : 4 หน้า : 35-42 เดือน/ปี : 04/2558-06/2558
  พ.ศ.2552
   ชื่อบทความ : การศึกษาการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสุขภาพชุมชน กรณีศึกษาบ้านปากน้ำเก่า ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.
   ผู้เขียน : กำไล สมรักษ์, อุไร จเรประพาฬ
   แหล่งตีพิมพ์ : บทความวิจัยประกอบการจัดประชุมเรื่อง“เศรษฐกิจฐานความรู้กู้วิกฤติชาติ”
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 90 เดือน/ปี : 03/2552-03/2552
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : The Study of the Potential Development Model of Academic Coordination Team to Created Livable Communities Project. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Kamlai Somrak1, M.D., RN, Urai Jaraeprapal2, Ph.D, RN
   ชื่อการประชุม : International Conference on Ethics, Esthetics, and Empirics in Nursing: Driving force for Better Health
   สถานที่ประชุม : Prince of Songkla University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/07/2560
   ชื่อบทความ : รูปแบบการพัฒนาศักยภาพทีมประสานวิชาการในโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ กำไล สมรักษ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9 : The 9th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 31/03/2560
   ชื่อบทความ : Knowledge and Behaviors for Pesticides Prevention and Serum Cholinesterase Level in The Consumers. International Conference on Ethics, Esthetics, and Empirics in Nursing: Driving Forces for Better Health. Thailand. (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Jantasuwan R., Jaraeprapal U., Somrak K., Sukpitak Y., and Playchoom M. (2017).
   ชื่อการประชุม : International Conference on Ethics, Esthetics, and Empirics in Nursing: Deriving Forces for Better health is being.
   สถานที่ประชุม : PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/07/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการจัดการน้ำตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล อาจารย์กำไล สมรักษ์ และอาจารย์จำนงหนูนิล
   ชื่อการประชุม : ประชุม วิชชาการ “ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภาคใต้”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยทักษิณ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/06/2559
   ชื่อบทความ : กระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อการจัดการน้ำตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล อาจารย์กำไล สมรักษ์ และอาจารย์จำนงหนูนิล
   ชื่อการประชุม : ประชุม วิชชาการ “ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภาคใต้”
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยทักษิณ
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/06/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนพัฒนาโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กำไล สมรักษ์ สายฝน เอกวรางกูร และนัยนา หนูนิล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ประสบการณ์การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เกื้อกูลสุขภาวะและความมั่นคงใน ชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น กรณีศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อาจารย์กำไล สมรักษ์ ผศ.ดร. เรวดี เพชรศิราสัณห์ ผศ.ดร. ลัดดา เถียมวงศ์ ผศ.ดร. จอม สุวรรณโณ อาจารย์อุไร จเรประพาฬ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัย" ครั้งที่ 6
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : รูปแบบการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาการพัฒนาการจัดการสุขภาวะโดยชุมชนตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช* กำไล สมรักษ์, อุไร จเรประพาฬ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 E-mail: kamlai.so@wu.ac.th (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กำไล สมรักษ์ อุไร จเรประพาฬ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2556
   ชื่อบทความ : การนำใช้ FAP MODEL เพื่อขับเคลื่อนการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชน กรณีศึกษาตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช* กำไล สมรักษ์, อุไร จเรประพาฬ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 E-mail: kamlai.so@wu.ac.th (บรรยาย)
   ผู้เขียน : กำไล สมรักษ์ อุไร จเรประพาฬ
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/08/2556
   ชื่อบทความ : เรียนรู้จากประสบการณ์สู่การเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในขณะเกิดภัยพิบัติ : พันธกิจภาคีเครือข่าย กรณีศึกษาตำบล กรุงชิง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    “Learning from the experience of natural disaster to Preparedness, network obligation is assistance when , be born the natural disaster ,case study at tambon Krungching, Tasala District, Nakorn Si Thamarat province. (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : นางกำไล สมรักษ์ ผศ.ดร. ลัดดา เถียมวงศ์ ผศ.ดร. เรวดี เพชรศิราสัณห์ นางสาวสุดา ใจห้าว
   ชื่อการประชุม : เอเชียศึกษาวันนี้ การผงาดขึ้นของเอเชีย : ASIAN STUDIES TODAY THE REVIVAL OF ASIA
   สถานที่ประชุม : อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : Natural disaster response and preparedness: from Thai healthy older adults’ perspectives (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Ladda Thiamwong RN., PhD., Rewwadee Petchsirasarn RN, PhD., Kumlai Somrak RN., MNS., Suda Jaihow RN., MNS.
   ชื่อการประชุม : ASIAN STUDIES TODAY THE REVIVAL OF ASIA
   สถานที่ประชุม : อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 18/02/2556
   ชื่อบทความ : การศึกษารูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดการสุขภาวะโดยชุมชน *สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : อุไร จเรประพาฬ,* กำไล สมรักษ์*
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : ลูกหลาน เครือญาติ ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครของหมู่บ้าน ความจำเป็นของผู้เปราะบางเมื่อเกิดภัยพิบัติ (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : ลัดดา เถียมวงศ์ เรวดี เพชรศิราสัณห์ กำไล สมรักษ์ สุดา ใจห้าว
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : ความต้องการและการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติของหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดและหญิงที่มีบุตรอายุ 0-3 ปี (บรรยาย)
   ผู้เขียน : สุดา ใจห้าว ลัดดา เถียมวงศ์ กำไล สมรักษ์ เรวดี เพชรศิราสัณห์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2559
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : นักศึกษารายวิชา hum105 ลงไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอท่าศาลา และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เตรียมความเข้าใจกับนักศึกษาเพื่อการลงไปทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุในพื้นที่ ประสานกับพื้นที่ ณ อาคารเรียนรวม 5 ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมทีมงานคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน
 • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชน รายการวิทยุ "วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ" ปีงบประมาณ 2559
    ชื่อกิจกรรม : ตอน สัญญาณเตือน โรคเรื้อรัง
  พ.ศ.2558
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : นักศึกษารายวิชา hum105 ลงไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอท่าศาลา และอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : เตรียมความเข้าใจกับนักศึกษาเพื่อการลงไปทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุในพื้นที่ ประสานกับพื้นที่ ณ อาคารเรียนรวม 5 ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : รวมพลคนรักสุขภาพ (ด้วยการเต้นแอโรบิค)
 • ชื่อโครงการ : การบูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เวทีขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : เวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้สูงอายุในพื้นที่ของอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลท่าศาลา
    ชื่อกิจกรรม : เวทีเตรียมความเข้าใจกับ ผู้เกี่ยวข้องและแกนนำในพื้นที่ และการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เวทีเตรียมความเข้าใจกับ ผู้เกี่ยวข้องและแกนนำในพื้นที่ และการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ครั้งที่ 1
  พ.ศ.2557
 • ชื่อโครงการ : ออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค
 • ชื่อโครงการ : เต้นลดพุงด้วยแอโรบิค
    ชื่อกิจกรรม : รวมพลคนรักแอโรบิค
 • ชื่อโครงการ : บูรณาการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : 1.การเตรียมทีม/เวทีและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประมวลประเด็นปัญหาความต้องการระดับตำบลจัดเป็นเวทีใหญ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : 1.การเตรียมทีม/เวทีและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประมวลประเด็นปัญหาความต้องการพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาขา ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : 1.การเตรียมทีม/เวทีและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประมวลประเด็นปัญหาความต้องการพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประดู่หอม ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา-ภาคใต้ ประจำปี 2557
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การออกแบบกิจกรรมเยาวชน
    ชื่อกิจกรรม : การประเมินผลลัพธ์ผู้เรียน : เรื่องการสร้างข้อสอบวัดสมรรถนะผู้เรียนเพศวิถีศึกษา
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา-ภาคใต้ ประจำปี 2557
    ชื่อกิจกรรม : เวทีวิชาการเพศวิถีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ชื่อโครงการ : การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่เกื้อกูลสุขภาวะและความมั่นคงในชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
 • ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาสำหรับเยาวชนในสถานศึกษาภาคใต้ ประจำปี 2556
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมเพื่อถอดบทเรียนและวางแผนทิศทางการขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่อง
    ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ Refreshing กิจกรรมการสื่อสารพ่อแม่กับลูกเรื่องเพศ-ภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : การออกข้อสอบเชิงคิดวิเคราะห์และการประเมินผลลัพธ์ผู้เรียน
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมวิชาการเพศวิถีศึกษาภาคใต้
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานเพศวิถีศึกษา 12 จังหวัด ภาคใต้ ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ครูที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคเข้าใจเยาวชนและเพศศึกษา
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมครูโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม การจัดกระบวนการเรียนรู้รู้เพศวิถีศึกษารอบด้าน
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเยาวชนเชิงบวก Positive Youth Development
    ชื่อกิจกรรม : CSE- Day Camp จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สสส.)
    ชื่อกิจกรรม : การติดตามโคชในโรงเรียน
    ชื่อกิจกรรม : การสื่อสารเรื่องเพศศึกษาอย่างสร้างสรรค์
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม
    ชื่อกิจกรรม : การติดตามโคชการสอนเพศศึกษา
    ชื่อกิจกรรม : การติดตามโคชการสอนเพศศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : การติดตามโคชการสอนเพศศึกษาโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : การติดตามโคชการสอนเพศศึกษาโรงเรียนเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : การติดตามโคชการสอนเพศศึกษาโรงเรียนกาญจนดิษฐวิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ชื่อกิจกรรม : ประชุมวางแผนการติดตามโคช
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Coath the coath
    ชื่อกิจกรรม : อบรมครูเพศวิถีศึกษา
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการติดตามสนับสนุนโดยส่งเสริมเพศวิถีรอบด้านสำหรับเยาวชน
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฎิบัติการ การติดตามและสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นสถานศึกษาเพศวิถีต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฎิบัติการผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในโรงเรียน
    ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะทำงานเพศวิถีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฎิบัติการผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในโรงเรียน
    ชื่อกิจกรรม : อบรมครูผู้สอนในสถานที่
    ชื่อกิจกรรม : การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาแก่วิทยากรหลักเพื่อพัฒนาการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับบุตรหลานเพื่อส่งสริมสุขภาวะทางเพศในเยาวชนจังหวัดสตูล
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฎิบัติการผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในโรงเรียน
    ชื่อกิจกรรม : การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้าน
    ชื่อกิจกรรม : อบรมเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในโรงเรียน
    ชื่อกิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Master Teainer (MT) ภาคใต้
 • ชื่อโครงการ : ร่วมจิตปิดช่องว่าง : พยาบาลร่วมทางเพื่อเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษเนื่องในวันพยาบาลสากล พ.ศ.2556
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเดินรณรงค์ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และ ลด ละ เลิก สารเสพติในเขตพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : สัมมนาวิชาการเรื่อง ร่วมจิตปิดช่องว่าง : พยาบาลร่วมทางวางเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
  พ.ศ.2560
   ชื่อผลงาน : โครงการกลุ่มสร้างสรรค์สานพลังขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชและกระบี่
   ชื่อรางวัล : บุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการ
   จาก : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   เมื่อ : 29/03/2560
   ผู้ได้รับรางวัล :  นางกำไล  สมรักษ์
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)