:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. กิจชัย  จิตขจรวานิช
   Asst.Prof.Dr. Kitchai Jitkhajornwanich
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-, 0-7567-
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      , 
   E - mail  kitchai.ji@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Architecture
  มหาวิทยาลัย  University of Sheffield
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  1996-2000
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Architecture
  มหาวิทยาลัย  University of Sheffield
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  1994-1995
 
  วุฒิการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สถาปัตยกรรม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2529-2534
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/11/2560
 
  ตำแหน่ง  คณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/11/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสถาปัตยกรรม
สภาวะสบาย
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
การพัฒนาชุมชน
  สาขาความสนใจ
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสถาปัตยกรรม วิทยาศาสตร์อาคาร ทฤษฎีการออกแบบ
  โครงการวิจัย
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Thermal comfort of high-land people in Thailand during cool season
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K
   แหล่งตีพิมพ์ : : Kasetsart University Annual Conference
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ :  หน้า : 22-29 เดือน/ปี : 02/2550-02/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Shifting comfort zone for hot-humid environments
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K
   แหล่งตีพิมพ์ : : PLEA 2006: Clever Design, Affordable Comfort
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ :  หน้า : 125-130 เดือน/ปี : 09/2549-09/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Observed criteria of environments and comfort in Thai vernacular houses
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K
   แหล่งตีพิมพ์ : : PLEA 2005: Environmental Sustainability
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า : 377-382 เดือน/ปี : 11/2548-11/2548
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : Interpretation of thermal responses of four subject groups in transitional spaces of buildings in Bangkok
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K and A C Pitts
   แหล่งตีพิมพ์ : : Building and Environment
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ :  หน้า : 1193-1204 เดือน/ปี : 00/2545-00/2545
  พ.ศ.2543
   ชื่อบทความ : Transitional spaces as mitigation feature for thermal environments of buildings in hot and humid tropical regions - part 2
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K
   แหล่งตีพิมพ์ : : World Renewable Energy Congress
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 1 หน้า : 698-701 เดือน/ปี : 07/2543-07/2543
  พ.ศ.2541
   ชื่อบทความ : Thermal comfort in transitional spaces in the cool season of Bangkok
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K, A C Pitts, A Malama and S Sharples
   แหล่งตีพิมพ์ : : ASHRAE Transactions
   เล่มที่ : 104 ฉบับที่ : 1B หน้า : 1181-1193 เดือน/ปี : 01/2541-01/2541
   ชื่อบทความ : Thermal comfort in indoor and outdoor transitional spaces of buildings in Bangkok
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K and A C Pitts
   แหล่งตีพิมพ์ : : PLEA 98: Environmentally Friendly Cities
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 357-360 เดือน/ปี : 06/2541-06/2541
   ชื่อบทความ : Transitional spaces as mitigation feature for thermal environments of buildings in hot and humid tropical regions
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K and A C Pitts
   แหล่งตีพิมพ์ : : World Renewable Energy Congress
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1328-1331 เดือน/ปี : 09/2541-09/2541
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
      ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรคุณภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
      ชื่อกิจกรรม : ตอน เรียนร 1 รู้ 4 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  พ.ศ.2555
  • ชื่อโครงการ : เสวนาวันพุธ : คุยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานออกแบบ
      ชื่อกิจกรรม : เสวนา 2 : เมฆ สายะเสวี : โรงพยาบาลอบอุ่นที่คุณหมอและคนไข้ช่วยกันสร้าง
      ชื่อกิจกรรม : เสวนา 1 : กิจชัย จิตขจรวานิช : ความลุ่มหลงในกระบวนการออกแบบ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2555
   ชื่อหนังสือ : โครงสร้างเหตุการณ์ : บทตามวรรณกรรมสามเรื่อง
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช
   สำนักพิมพ์ : ดีดี มีเดีย
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ กรุงเทพฯ
   ISBN :
  พ.ศ.2554
   ชื่อหนังสือ : Obsession: Process in Architecture
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช
   สำนักพิมพ์ : ดีดี มีเดีย
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ กรุงเทพฯ
   ISBN :
  พ.ศ.2553
   ชื่อหนังสือ : Transition: Architecture by Laan Design
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช
   สำนักพิมพ์ : ดีดี มีเดีย
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ กรุงเทพฯ
   ISBN :
  รางวัล
  พ.ศ.2551
   ชื่อผลงาน : Thermal comfort of high-land people during cool season
   ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานวิจัย รางวัลชมเชย สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
   จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   เมื่อ : 29/01/2551
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช
  พ.ศ.2550
   ชื่อผลงาน : สภาวะสบายและการปรับตัวเพื่ออยู่แบบสบายของคนในท้องถิ่น
   ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานวิจัย รางวัลชมเชย
   จาก : สภาวิจัยแห่งชาติ
   เมื่อ : 02/02/2550
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช
   ชื่อผลงาน : สภาวะสบายและการปรับตัวเพื่ออยู่แบบสบายของคนในท้องถิ่น
   ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานวิจัยดี สาขาวิชามนุษยศาสตร์
   จาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
   เมื่อ : 12/10/2550
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช
  พ.ศ.2548
   ชื่อผลงาน : ความคาดหวังและประสบการณ์ของสภาวะสบายในพื้นที่เชื่อมโยง : การศึกษาภาคสนามของสภาพแวดล้อมในภูมิอากาศแบบร้อนชื้นของกรุงเทพมหานคร
   ชื่อรางวัล : รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลชมเชย
   จาก : สภาวิจัยแห่งชาติ
   เมื่อ : 02/02/2548
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)