:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. กิจชัย  จิตขจรวานิช
   Asst.Prof.Dr. Kitchai Jitkhajornwanich
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2514, 0-7567-4231-3
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2514, 4231-3
   E - mail  kitchai.ji@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก
  สาขาที่จบ  Architecture
  มหาวิทยาลัย  University of Sheffield
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  1996-2000
 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท
  สาขาที่จบ  Architecture
  มหาวิทยาลัย  University of Sheffield
  ประเทศ  อังกฤษ
  ช่วงปี พ.ศ.  1994-1995
 
  วุฒิการศึกษา  สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  สถาปัตยกรรม
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2529-2534
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/11/2560
 
  ตำแหน่ง  คณบดี
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  ฝ่าย/งาน  - ไม่มีข้อมูล -
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/11/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การพัฒนาชุมชน
Community Development
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
Vernacular Architecture
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์อาคาร
Building Science
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  สภาวะสบาย
Thermal Comfort
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบสถาปัตยกรรม
Architectural Design
  สาขาความสนใจ
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ประวัติศาสตร์ศิลปะ Art History
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  ทฤษฎีสถาปัตยกรรม Architectural Theory
  สถาปัตยกรรมศาสตร์  การออกแบบร่วมสมัย Contemporary Design
  โครงการวิจัย
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2550
   ชื่อบทความ : Thermal comfort of high-land people in Thailand during cool season
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K
   แหล่งตีพิมพ์ : : Kasetsart University Annual Conference
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ :  หน้า : 22-29 เดือน/ปี : 02/2550-02/2550
  พ.ศ.2549
   ชื่อบทความ : Shifting comfort zone for hot-humid environments
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K
   แหล่งตีพิมพ์ : : PLEA 2006: Clever Design, Affordable Comfort
   เล่มที่ : 2 ฉบับที่ :  หน้า : 125-130 เดือน/ปี : 09/2549-09/2549
  พ.ศ.2548
   ชื่อบทความ : Observed criteria of environments and comfort in Thai vernacular houses
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K
   แหล่งตีพิมพ์ : : PLEA 2005: Environmental Sustainability
   เล่มที่ :  ฉบับที่ :  หน้า : 377-382 เดือน/ปี : 11/2548-11/2548
  พ.ศ.2545
   ชื่อบทความ : Interpretation of thermal responses of four subject groups in transitional spaces of buildings in Bangkok
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K and A C Pitts
   แหล่งตีพิมพ์ : : Building and Environment
   เล่มที่ : 37 ฉบับที่ :  หน้า : 1193-1204 เดือน/ปี : 00/2545-00/2545
  พ.ศ.2543
   ชื่อบทความ : Transitional spaces as mitigation feature for thermal environments of buildings in hot and humid tropical regions - part 2
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K
   แหล่งตีพิมพ์ : : World Renewable Energy Congress
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 1 หน้า : 698-701 เดือน/ปี : 07/2543-07/2543
  พ.ศ.2541
   ชื่อบทความ : Thermal comfort in transitional spaces in the cool season of Bangkok
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K, A C Pitts, A Malama and S Sharples
   แหล่งตีพิมพ์ : : ASHRAE Transactions
   เล่มที่ : 104 ฉบับที่ : 1B หน้า : 1181-1193 เดือน/ปี : 01/2541-01/2541
   ชื่อบทความ : Thermal comfort in indoor and outdoor transitional spaces of buildings in Bangkok
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K and A C Pitts
   แหล่งตีพิมพ์ : : PLEA 98: Environmentally Friendly Cities
   เล่มที่ : 1 ฉบับที่ : 1 หน้า : 357-360 เดือน/ปี : 06/2541-06/2541
   ชื่อบทความ : Transitional spaces as mitigation feature for thermal environments of buildings in hot and humid tropical regions
   ผู้เขียน : Jitkhajornwanich, K and A C Pitts
   แหล่งตีพิมพ์ : : World Renewable Energy Congress
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1328-1331 เดือน/ปี : 09/2541-09/2541
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
       ไม่พบข้อมูล
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
  • ชื่อโครงการ : เผยแพร่บริการวิชาการทางสื่อมวลชนรายการโทรทัศน์ "วลัยลักษณ์ สู่สังคม" ปีงบประมาณ 2561
      ชื่อกิจกรรม : ตอน หลักสูตรคุณภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
      ชื่อกิจกรรม : ตอน เรียนร 1 รู้ 4 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  พ.ศ.2555
  • ชื่อโครงการ : เสวนาวันพุธ : คุยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องงานออกแบบ
      ชื่อกิจกรรม : เสวนา 2 : เมฆ สายะเสวี : โรงพยาบาลอบอุ่นที่คุณหมอและคนไข้ช่วยกันสร้าง
      ชื่อกิจกรรม : เสวนา 1 : กิจชัย จิตขจรวานิช : ความลุ่มหลงในกระบวนการออกแบบ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
  พ.ศ.2555
   ชื่อหนังสือ : โครงสร้างเหตุการณ์ : บทตามวรรณกรรมสามเรื่อง
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช
   สำนักพิมพ์ : ดีดี มีเดีย
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ กรุงเทพฯ
   ISBN :
  พ.ศ.2554
   ชื่อหนังสือ : Obsession: Process in Architecture
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช
   สำนักพิมพ์ : ดีดี มีเดีย
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ กรุงเทพฯ
   ISBN :
  พ.ศ.2553
   ชื่อหนังสือ : Transition: Architecture by Laan Design
   ผู้แต่ง :  ผศ.ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช
   สำนักพิมพ์ : ดีดี มีเดีย
   พิมพ์ครั้งที่ : 1 ณ กรุงเทพฯ
   ISBN :
  รางวัล
  พ.ศ.2551
   ชื่อผลงาน : Thermal comfort of high-land people during cool season
   ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานวิจัย รางวัลชมเชย สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
   จาก : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   เมื่อ : 29/01/2551
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช
  พ.ศ.2550
   ชื่อผลงาน : สภาวะสบายและการปรับตัวเพื่ออยู่แบบสบายของคนในท้องถิ่น
   ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานวิจัย รางวัลชมเชย
   จาก : สภาวิจัยแห่งชาติ
   เมื่อ : 02/02/2550
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช
   ชื่อผลงาน : สภาวะสบายและการปรับตัวเพื่ออยู่แบบสบายของคนในท้องถิ่น
   ชื่อรางวัล : รางวัลผลงานวิจัยดี สาขาวิชามนุษยศาสตร์
   จาก : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
   เมื่อ : 12/10/2550
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช
  พ.ศ.2548
   ชื่อผลงาน : ความคาดหวังและประสบการณ์ของสภาวะสบายในพื้นที่เชื่อมโยง : การศึกษาภาคสนามของสภาพแวดล้อมในภูมิอากาศแบบร้อนชื้นของกรุงเทพมหานคร
   ชื่อรางวัล : รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลชมเชย
   จาก : สภาวิจัยแห่งชาติ
   เมื่อ : 02/02/2548
   ผู้ได้รับรางวัล :  ผศ.ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)