:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   ผศ.ดร. พิจักษณ์  สัมพันธ์
   Asst.Prof.Dr. Pijug Summpunn
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2371, 0-7567-2301
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2371, 2301
   E - mail  pijug.su@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีชีวภาพ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2544-2553
 
  วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  เทคโนโลยีชีวภาพ
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2544
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  21/05/2555
 
  ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ฝ่าย/งาน  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  16/07/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
  หลักสูตร  หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  09/11/2560 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : Effects of tannin sources supplementation on internal nematodes infections in goats
   ผู้เขียน : Chantira Wongnen, Krittika Kabploy, Pijug Summpunn, Witsanu phetsuwan, and Julawan Jitpakdee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Khon Kaen Agr. J.
   เล่มที่ : 47 ฉบับที่ : Sppl. 2 หน้า : 893-898 เดือน/ปี : 06/2562-06/2562
   ชื่อบทความ : Alternative Sigma Factor B in Bovine Mastitis-Causing Staphylococcus aureus: Characterization of Its Role in Biofilm Formation, Resistance to Hydrogen Peroxide Stress, Regulon Members.
   ผู้เขียน : Sirirak Supa-amornkul, Paninee Mongkolsuk, Pijug Summpunn, Pongkorn Chaiyakunvat, Warisara Navaratdusit, Chutima Jiarpinitnun, and Soraya Chaturongakul.
   แหล่งตีพิมพ์ : : Frontiers in Microbiology
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : . หน้า : 1-11 เดือน/ปี : 11/2562-11/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : A kinetic spectrophotometric method for the determination of pyridoxal-5'-phosphate based on coenzyme activation of apo-D-phenylglycine aminotransferase.
   ผู้เขียน : Jomrit Jomrit, Duangnate Isarangkul, Pijug Summpunn, and Suthep Wiyakrutta
   แหล่งตีพิมพ์ : : Enzyme and Microbial Technology
   เล่มที่ : 117 ฉบับที่ : . หน้า : 64-71 เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : Improvement of extracellular bacterial protein production in Pichia pastoris by co-expression of endoplasmic reticulum residing GroEL-GroES
   ผู้เขียน : Pijug Summpunn, Juntratip Jomrit, and Watanalai Panbangred
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Bioscience and Bioengineering
   เล่มที่ : 125 ฉบับที่ : 3 หน้า : 268-274 เดือน/ปี : 03/2561-03/2561
   ชื่อบทความ : A kinetic spectrophotometric method for the determination of pyridoxal-5'-phosphate based on coenzyme activation of apo-D-phenylglycine aminotransferase
   ผู้เขียน : Jomrit Jomrit, Duangnate Isarangkul, Pijug Summpunn, and Suthep Wiyakrutta
   แหล่งตีพิมพ์ : : Enzyme and Microbial Technology
   เล่มที่ : 117  ฉบับที่ : . หน้า : 64-71  เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : Improvement of extracellular bacterial protein production in Pichia pastoris by co-expression of endoplasmic reticulum residing GroEL-GroES
   ผู้เขียน : Pijug Summpunn, Juntratip Jomrit, and Watanalai Panbangred
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Bioscience and Bioengineering
   เล่มที่ : 125 ฉบับที่ : 3 หน้า : 268-274  เดือน/ปี : 03/2561-03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : Identification and Expression of Vitellogenin Gene in Polychaetes (Perinereis sp.)
   ผู้เขียน : Khwanta Phoonsamran, Satapom Direkbusarakom, Piyapong Chotipuntu, Ikuo Hirono, Sasimanas Unajak, Pijug Summpunn, and Suwit Wuthisuthimethavee
   แหล่งตีพิมพ์ : : Journal of Fisheries and Environment
   เล่มที่ : 41 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-11 เดือน/ปี : 03/2560-04/2560
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Functional characterization of two members of histidine phosphatase superfamily in Mycobacterium tuberculosis
   ผู้เขียน : Olabisi Oluwabukola Coker, Saradee Warit, Kamolchanok Rukseree, Pijug Summpunn, Therdsak Prammananan and Prasit Palittapongarnpim
   แหล่งตีพิมพ์ : : BMC Microbiology
   เล่มที่ : 13 ฉบับที่ : - หน้า : 292 เดือน/ปี : 12/2556-12/2556
  พ.ศ.2555
   ชื่อบทความ : Comparative analysis of the responses of related pathogenic and environmental bacteria to oxidative stress
   ผู้เขียน : Wang Yung Tu, Susanne Pohl, Pijug Summpunn, Silvio Hering, Sandra Kerstan, and Colin R. Harwood
   แหล่งตีพิมพ์ : : Microbiology -SGM
   เล่มที่ : 158 ฉบับที่ : 3 หน้า : 636-647 เดือน/ปี : 03/2555-03/2555
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : Characterization, gene cloning, and heterologous expression of beta-mannanase from a thermophilic Bacillus subtilis
   ผู้เขียน : Pijug Summpunn, Suttidarak Chaijan, Duangnate Isarangkul, Suthep Wiyakrutta, and Vithaya Meevootisom
   แหล่งตีพิมพ์ : : The Journal of Microbiology
   เล่มที่ : 49 ฉบับที่ : 1 หน้า : 86-93 เดือน/ปี : 02/2554-02/2554
   ชื่อบทความ : Sensitive non-radioactive determination of aminotransferase stereospecificity for C-4' hydrogen transfer on the coenzyme
   ผู้เขียน : Juntratip Jomrit, Pijug Summpunn, Vithaya Meevootisom, Suthep Wiyakrutta
   แหล่งตีพิมพ์ : : Biochemical and Biophysical Research Communications
   เล่มที่ : 405 ฉบับที่ : 4 หน้า : 626-631 เดือน/ปี : 02/2554-02/2554
   ชื่อบทความ : A Thermostable phytase from Neosartorya spinosa BCC 41923 and its expression in Pichia pastoris
   ผู้เขียน : Patcharaporn Pandee, Pijug Summpunn, Suthep Wiyakrutta, Duangnate Isarangkul, and Vithaya Meevootisom
   แหล่งตีพิมพ์ : : The Journal of Microbiology
   เล่มที่ : 49 ฉบับที่ : 2 หน้า : 257-264 เดือน/ปี : 04/2554-04/2554
  พ.ศ.2547
   ชื่อบทความ : Purification, characterization, gene cloning and sequence analysis of a phytase from Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae XY-5
   ผู้เขียน : Xueying Wang, Suchart Upatham, Watanalai Panbangred, Duangnate Isarangkul, Pijug Summpunn, Suthep Wiyakrutta, and Vithaya Meevootisom
   แหล่งตีพิมพ์ : : ScienceAsia
   เล่มที่ : 30 ฉบับที่ : 4 หน้า : 383-390 เดือน/ปี : 12/2547-12/2547
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2562
   ชื่อบทความ : ผลการเสริมวัตถุดิบแหล่งแทนนินต่อการติดเชื้อพยาธิตัวกลมในแพะ
    Supplementation of tannin sources on internal nematodes infections in goats (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : จันทิรา วงศ์เณร, กฤติกา กาบพลอย, พิจักษณ์ สัมพันธ์, วิษณุ เพชรสุวรรณ และ จุฬาวรรณ จิตต์ภักดี
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 8 : The 8th National Animal Science Conference of Thailand
   สถานที่ประชุม : โรงแรม ดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 12/06/2562
   ชื่อบทความ : การส่งเสริมการแปรรูปไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้าสมุนไพรในพื้นที่อำเภอท่าศาลา (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จันทิรา วงศ์เณร และ พิจักษณ์ สัมพันธ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/08/2562
   ชื่อบทความ : Effect of rearing method on amino acid composition and fatty acid profile of sago palm weevil larvae (Rhynchophorus ferregineus) (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Khanittha CHINARAK, Manat CHAIJAN, Pijug SUMMPUNN and Worawan PANPIPAT
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
   ชื่อบทความ : การส่งเสริมการแปรรูปไข่เค็มและไข่เยี่ยวม้าสมุนไพรในพื้นที่อำเภอท่าศาลา (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : จันทิรา วงศ์เณร และ พิจักษณ์ สัมพันธ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ : วิชาการรับใช้สังคม
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/08/2562
   ชื่อบทความ : Motility, Viability and Abnormality of the Spermatozoa of Bali Bull with Andromed and Egg Yolk Tris Diluents Stored at 4-5°C (บรรยาย)
   ผู้เขียน : SUHARDI, Nova MEGAWATI, Fikri ARDHANI, Pijug SUMMPUNN, Suwit WUTHISUTHIMETHAVEE
   ชื่อการประชุม : International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2562
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : Chemical composition and free radical scavenging activity of sago palm weewil larvae oil raised from different farms (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Khanittha Chinarak Manat Chaijan Pijugg Summpunn Worawan Panpipat
   ชื่อการประชุม : ICAAI2018
   สถานที่ประชุม : Mae Fah Luang University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 15/11/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ความสามารถในการต้านออกซิเดชันและการเกิดโรคเบาหวานของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผ่านการแปรรูปเบื้องต้นด้วยวิธีแตกต่างกัน (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : มนัส ชัยจันทร์ พิจักษณ์ สัมพันธ์ และพวงทิพย์ ภู่พงษ์
   ชื่อการประชุม : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 : Thailand Research Expo 2017
   สถานที่ประชุม : ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 23/08/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : การตรวจสอบเชื้อ Listeria monocytogenes ด้วยเทคนิค Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP) (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เบญญทิพย์ ยิ้มละม้าย และพิจักษณ์ สัมพันธ์
   ชื่อการประชุม : The 3rd Regional Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology (RUCA III)
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 30/03/2559
   ชื่อบทความ : การศึกษาคุณสมบัติของเอ็นไซม์โปรติเอสนอกเซลล์ที่สร้างโดย Bacillus sp. TM2 (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : วุฒิศักดิ์ กุณาวงค์ และพิจักษณ์ สัมพันธ์
   ชื่อการประชุม : The 8th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 07/07/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : Isolation of endophytic fungi producing anti-Staphylococcus aureus metabolites from Thai medicinal plants (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Phongsaran Thiraphon, Pijug Summpunn
   ชื่อการประชุม : The 1st International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : Expression and one-step purification of histidine tagged branched-chain L-amino acid aminotransferase expressed in E. coli Tuner (DE3) pLysS (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Juntratip Jomrit, Pijug Summpunn, Vithaya Meevootisom, Suthep Wiyakrutta
   ชื่อการประชุม : The 5th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : Walailak University
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 01/08/2556
   ชื่อบทความ : Phytases and polysaccharide hydrolases from microbes and metagenomes (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Duangnate Isarangkul, Patcharaporn Pandee, Jitsupang Rodbumrer, Kenneth Gregory Anthony van Driel, Pijug Summpunn, Jarapan Chaichanan, Podchanee Usook, Hind Hameed Khudhair, Suthep Wiyakrutta, Poramaet Laowanapiban, Kevin Sherman, Midori Otani, Escobin-Mopera L., Teruo Sone, Kozo Azano, Vithaya Meevootisom
   ชื่อการประชุม : JSPS-NRCT Joint Symposium on Bioproduction platform
   สถานที่ประชุม : Osaka University
   ประเทศ : ญี่ปุ่น เมื่อ 03/08/2556
  พ.ศ.2554
   ชื่อบทความ : High production of functional D-phenylglycine aminotransferase in Escherichia coli by addition of benzyl alcohol, pyridoxine, and co-expression with chaperones (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Juntratip Jomrit, Pijug Summpunn, Vithaya Meevootisom, and Suthep Wiyakrutta
   ชื่อการประชุม : 20th National Grad Research Conference
   สถานที่ประชุม : Mahidol University, Salaya
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 02/02/2554
   ชื่อบทความ : A sensitive non-radioactive method for determination of stereospecificity of aminotransferases for C-4' hydrogen transfer of the coenzyme (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Juntratip Jomrit, Pijug Summpunn, Vithaya Meevootisom, and Suthep Wiyakrutta
   ชื่อการประชุม : IX European symposium of the protein society
   สถานที่ประชุม : Stockholm University
   ประเทศ : สวีเดน เมื่อ 22/05/2554
   ชื่อบทความ : The insights into Bacillus anthracis secondary translocase (โปสเตอร์)
   ผู้เขียน : Stephen G. Addinall, Georg Homuth, Ulrike Mader, Pijug Summpunn, Rachel C. Willians and Colin R. Harwood
   ชื่อการประชุม : 6th International Conference on Gram-positive Microorganisms
   สถานที่ประชุม : Montecatini Terme, Tuscany, Italy
   ประเทศ : อิตาลี เมื่อ 20/06/2554
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2561
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพนัง
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพนัง ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพนัง ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากพนัง ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปัญญาวิทย์
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
 • ชื่อโครงการ : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 10
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 9
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 8
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 7
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกลุ่มสิชล
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 12
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 11
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 10
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 9
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 8
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 7
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 6
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 5
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 4
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 3
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 2
    ชื่อกิจกรรม : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ครั้งที่ 1
 • ชื่อโครงการ : เพิ่มทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
       ไม่พบข้อมูล
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)