:: ข้อมูลส่วนตัว ::


   อาจารย์ ดร. อรทัย  นนทเภท
   Dr. Orratai Nontapet
   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2169, 0-7567-2101-2
   เบอร์โทรศัพท์ภายใน      2169, 2101-2
   E - mail  orratai.no@wu.ac.th

  วุฒิการศึกษา
  วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การพยาบาล
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2546-2551
 
  วุฒิการศึกษา  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาที่จบ  การบริหารการพยาบาล
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2540-2542
 
  วุฒิการศึกษา  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  สาขาที่จบ  บริหารสาธารณสุข
  มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2533-2535
 
  วุฒิการศึกษา  ประกาศนียบัตร
  สาขาที่จบ  พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง
  มหาวิทยาลัย  วิทยาลัยพยาบาลสงขลา
  ประเทศ  ไทย
  ช่วงปี พ.ศ.  2522-2526
 
  ตำแหน่งงานปัจจุบัน
  วันที่เริ่มปฏิบัติงาน  01/06/2555
 
  ตำแหน่ง  รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ
  ประเภทตำแหน่ง  บริหารวิชาการ
  หน่วยงาน  ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  ฝ่าย/งาน  ฝ่ายการพยาบาล
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/06/2561 - ปัจจุบัน
 
  ตำแหน่ง  อาจารย์
  ประเภทตำแหน่ง  วิชาการ
  หน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  สาขาวิชา/ฝ่าย/งาน  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  หลักสูตร  -ไม่มีข้อมูล-
  วันที่ดำรงตำแหน่ง  01/06/2555 - ปัจจุบัน
 
  สาขาความเชี่ยวชาญ
       ไม่พบข้อมูล
  สาขาความสนใจ
       ไม่พบข้อมูล
  บทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
   Application the Local Wisdom for Developing Health Promotion among Older Adults in Community

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร นัยนา หนูนิล อรทัย นนทเภท และอุษา น่วมเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : * ฉบับที่ : 2 หน้า : * เดือน/ปี : 04/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
   Effects of Problem-Based Learning to Enhance Emotional Quotient of Walailak University Nursing Students

   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิต, อรทัย นนทเภท, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์, และจินดารัตน์ สมใจนึก.
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา : Journal of Nursing and Education
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 98-113.  เดือน/ปี : 04/2561-06/2561
   ชื่อบทความ : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Effects of Problem-based Learning to Enhance Emotional Quotient of Walailak University Nursing Students

   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร อรทัย นนทเภท รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ จินดารัตน์ สมใจนึก
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา
   เล่มที่ : 11 ฉบับที่ : 2 หน้า : 98-113 เดือน/ปี : 06/2561-06/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการเสริมสร้างผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของนักศึกษาพยาบาล ในรายวิชาภาวะผู้นาและการจัดการทางการพยาบาล.
   Effect of Problem-based Learning to Enhance Learning Outcome in Accordance with Thai Qualifications Framework for Higher Education of Nursing Students in the Subject of Leadership and Nursing Management

   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล,ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, อรทัย นนทเภท, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ, กำไล สมรักษ์, จันทร์จุรีย์ ถือทอง,และ ธัญวลัย หองส่ำ
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 10(3),... : Nursing Education
   เล่มที่ : 10 ฉบับที่ : 3 หน้า : - เดือน/ปี : 07/2560-09/2560
   ชื่อบทความ : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน
   Application the Local Wisdom for Developing Health Promotion among Older Adults in Community

   ผู้เขียน : สายฝน เอกวรางกูร นัยนา หนูนิล อรทัย นนทเภท อุษา น่วมเพชร
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาล หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ : Thai Journal of Nursing
   เล่มที่ : * ฉบับที่ : 2 หน้า : * เดือน/ปี : 04/2560-06/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อคุณลักษณะและพฤติกรรมความเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาล รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Outcomes of Using Problem-based Learning Approach for Leadership Characteristics and Behaviors of Nursing Students in Ethical and Laws in Health Care Profession, Walailak University

   ผู้เขียน : ดร. อรทัย นนทเภท ผศ. ดร. เกียรติกำจร กุศล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา : Journal of Nursing and Education
   เล่มที่ : 9 ฉบับที่ : 1 หน้า : 49-60 เดือน/ปี : 01/2559-03/2559
   ชื่อบทความ : ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อคุณลักษณะและพฤติกรรมความเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาล รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพทางสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   Outcomes of Using Problem-based Learning Approach for Leadership Characteristics and Behaviors of Nursing Students in Ethical and Laws in Health Care Profession, Walailak University

   ผู้เขียน : อรทัย นนทเภท และ เกียรติกำจร กุศล
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารการพยาบาลและการศึกษา : Journal of Nursing and Education
   เล่มที่ : ปีที่ 9  ฉบับที่ : ฉบับที่ 1 หน้า : 49-60 เดือน/ปี : 01/2559-03/2559
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ประสิทธิผลของโปรแกรมการพยาบาลเชิงรุกต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง : ผลลัพธ์ในระยะ 3 เดือน
   THE EFFECTIVENESS OF A PROACTIVE NURSING PROGRAM ON BLOOD PRESSURE CONTROL IN OLDER ADULTS WITH HYPERTENSION : 3-MONTH OUTCOME

   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ และ อรทัย นนทเภท
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลตำรวจ : Journal of Police Nursing
   เล่มที่ : 6 ฉบับที่ : 1 หน้า : 1-18 เดือน/ปี : 01/2557-06/2557
  พ.ศ.2556
   ชื่อบทความ : ประสิทธิผลของโปรแกรมการพยาบาลเชิงรุกต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง: ผลลัพธ์ในระยะ 3 เดือน
   The effectiveness of a Proactive Nursing Program on Blood Pressure Control in Older Adults with Hypertension : 3-Month Outcome

   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ และ อรทัย นนทเภท
   แหล่งตีพิมพ์ : วารสารพยาบาลตำรวจ : Journal of the Police Nurses
   เล่มที่ : 5 ฉบับที่ : 2 หน้า : 1-18 เดือน/ปี : 07/2556-12/2556
  บทความวิจัย/วิชาการที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ
  พ.ศ.2561
   ชื่อบทความ : ผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพทางสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเกี่ยวกับความมีจิตอาสา สำหรับนักศึกษาพยาบาล (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อรทัย นนทเภท, เกียรติกำจร กุศล , ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ์ และกำไล สมรักษ์
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ Active Learning ตอบโจทย์Thailand 4.0 ได้อย่างไร
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/03/2561
  พ.ศ.2560
   ชื่อบทความ : การใช้สถานการณ์จำลองเพื่อการจัดการและช่วยเหลือในสถานการณ์อุบัติภัยหมู่ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : อรทัย นนทเภท และ สุดศิริ หิรัญชุณหะ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ครั้งที่ 5
   สถานที่ประชุม : อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 28/03/2560
  พ.ศ.2559
   ชื่อบทความ : คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รักษาด้วยการฟอกเลือด โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    The Quality of Life of The End Stage Renal Disease Patients with Hemodialysis at Thasala Hospital, Nakhon Si Thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ขวัญเรือน สีชัย, จิตตรา ศรีสังขาล, ธิดารัตน์ หมาดโหยด, พรนภา วรรณขาว, วินณา สมคุณ, และอรทัย นนทเภท
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning : Challenges and Innovations
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 06/08/2559
   ชื่อบทความ : The Quality of Life in Stroke Patients,Thasala District, Nakhon si thammarat (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ทิพย์วารีย์ ศรีสุกใส พรรณิกา ต่วนมิหนา พัชรพร ชามทอง มนัตตา ส้มแป้น อรทัย นนทเภท
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการการเรียนรู้เขิงรุก : Active Learning : Challenges and Innovations
   สถานที่ประชุม : โรวแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
   ชื่อบทความ : คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    The Quality of Life in Stroke Patients,Thasala District, Nakhon si thammarat (บรรยาย)

   ผู้เขียน : ทิพย์วารีย์ ศรีสุกใส พรรณิกา ต่วนมิหนา พัชรพร ชามทอง มนัตตา ส้มแป้น อรทัย นนทเภท
   ชื่อการประชุม : งานประชุมวิชาการการเรียนรู้เขิงรุก : Active Learning : Challenges and Innovations
   สถานที่ประชุม : โรวแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
   ชื่อบทความ : ผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรจิตอาสาพัฒนาเด็ก เยาวชน วัด ชุมชน รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพทางสุขภาพ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, อรทัย นนทเภท, กำไล สมรักษ์ และธัญวลัย ทองสำ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning : Challenges and Innovations
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
   ชื่อบทความ : ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร : การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพการบริการในคลิ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ทิพย์วารีย์ ศรีสุกใส พรรณิกา ต่วนมิหนา, พัชรพร ชามทอง , มนัตตา ส้มแป้น, และ อรทัย นนทเภท
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning : Challenge and Innovations
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวีดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
   ชื่อบทความ : การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลในการประยุกต์ใช้เทคนิก Research -based Learning ของรายวิชาวิจัยทางการพยาบาลและการศึกษาอิสระ (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จรวย สุวรรณบำรุง, จิราภรณ์ สรรพวีรวงค์, อรทัย นนทเภท, อภิรยา พานทอง, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ, จันจุรีย์ ถือทองม สุดา ใจห้าว, และ จิราวรรณ คล้ายวิเศษ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก : Active Learning : Challences and Innovations
   สถานที่ประชุม : โรงแรททวินโลตัส นครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
   ชื่อบทความ : ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะของนักศึกษา โดยบูรณาการรายวิชาวิจัยการพยาบาลและการศึกษาอิสระด้วยการประยุกต์ ใช้เทคนิก Research- Based Learning (บรรยาย)
   ผู้เขียน : จรวย สุวรรณบำรุง, จิราภรณ์ สรรพวีรวงค์, อรทัย นนทเภท, อภิรยา พานทอง, รัชฎาภรณ์ จันทสุวรรณ, จันทร์จุรีย์ ถือทอง, สุดา ใจห้าว, และจิราวรรณ คล้ายวิเศษ
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการการเรียนรู้ เชิงรุก : Active Learning : Challenges and Innovations
   สถานที่ประชุม : โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 05/08/2559
   ชื่อบทความ : Decrease Health Care Cost of Older Adults in Bann Pradoohoum Health Promotion Hospital (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Orratai Nontapet, Naiyana Noonil, Nutchanat Tustoa, Khunrean Seavepong
   ชื่อการประชุม : Moving Towards the New Era of NCDs and Global Health
   สถานที่ประชุม : Cape Panwa Hotel Phuket, Thailand
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2559
   ชื่อบทความ : Decrease Health care Cost of Older Adults in Bann Pradoohoum Health Promotion Hospital (บรรยาย)
   ผู้เขียน : Oratai Nontapat Naiyana Noonil
   ชื่อการประชุม : International Conference Moving Towards the New Era of NCDs and Global Health,
   สถานที่ประชุม : Cape Panwa Hotel, Phuket, Thailand.
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 27/10/2559
   ชื่อบทความ : ผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร : การพัฒนานวัตกรรมการบริการในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล (บรรยาย)
   ผู้เขียน : เกียรติกำจร กุศล, ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร, อรทัย นนทเภท, กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์
   ชื่อการประชุม : การเรียนรู้เชิงรุกครั้งที่ 6 Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 26/03/2559
  พ.ศ.2558
   ชื่อบทความ : ความสามารถในการทำหน้าที่และภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชนบท อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Functional abilities and depression among older adults in rural area, Thasala, Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ สายฝน เอกวรางกูร อรทัย นนทเภท และเจนเนตร พลเพชร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/07/2558
   ชื่อบทความ : ภาวะซึมเศร้ากับอาการที่ไม่จำเพาะในผู้สูงอายุ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    Depression associated with atypical symptoms among older adults at Thasala, Nakhon Si Thammarat (โปสเตอร์)

   ผู้เขียน : นัยนา หนูนิล เรวดี เพชรศิราสัณห์ และสายฝน เอกวรางกูร
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 7 : The 7th Walailak Research National Conference
   สถานที่ประชุม : ม.วลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 09/07/2558
   ชื่อบทความ : ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานต่อความเป็นผู้นำของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ
    Outcomes of Using Problem-based Learning Approach for Leadership of Nursing Students in Ethical and Laws (บรรยาย)

   ผู้เขียน : อ. ดร. อรทัย นนทเภท และ ผศ. ดร. เกียรติกำจร กุศล
   ชื่อการประชุม : การประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก “นวัตกรรมการเรียนรู้” วันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : Active Learning
   สถานที่ประชุม : อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 14/05/2558
  พ.ศ.2557
   ชื่อบทความ : ผลของการพยาบาลเชิงรุกต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง: ผลลัพธ์ระยะ 3 เดือน
    Effects of a proactive nursing program on blood pressure control in hypertensive older adults (บรรยาย)

   ผู้เขียน : เรวดี เพชรศิราสัณห์ และ อรทัย นนทเภท
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 6 : Walailak University Research 2014
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
   ชื่อบทความ : ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงจังหวัดนครศรีธรรมราช (บรรยาย)
   ผู้เขียน : ดร. อรทัย นนทเภท และ ผศ. ดร. เรวดี เพชรศิราสัณห์
   ชื่อการประชุม : วลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 6 : The 6th Walailak Research National Conference "Research for Green Living"
   สถานที่ประชุม : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
   ประเทศ : ไทย เมื่อ 03/07/2557
  โครงการบริการวิชาการ
  พ.ศ.2560
 • ชื่อโครงการ : การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพงานบริการในคลินิก
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม หมอนตัว C 30 องศา
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม เก็บ Set ปลอดเชื้อ
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม บริหารกร้ามเนื้อมือที่อ่อนแรง
    ชื่อกิจกรรม : นวัตกรรม ปฏิบัติถูกต้อง ป้องกันการตกเปลนอน
  พ.ศ.2556
 • ชื่อโครงการ : แลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาพยาบาลไทยและออสเตรเลีย
 • ชื่อโครงการ : ลดโรค ชีวีมีสุข เนื่องในวันวิทยาศาสตร์
 • ชื่อโครงการ : ร่วมจิตปิดช่องว่าง : พยาบาลร่วมทางเพื่อเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษเนื่องในวันพยาบาลสากล พ.ศ.2556
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเดินรณรงค์ การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์และ ลด ละ เลิก สารเสพติในเขตพื้นที่ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    ชื่อกิจกรรม : สัมมนาวิชาการเรื่อง ร่วมจิตปิดช่องว่าง : พยาบาลร่วมทางวางเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
  งานบริการวิชาการส่วนบุคคล
  พ.ศ.2561
 • เป็นประธานวิพากย์การนำเสนองานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ Active learning 26 มีนาคม 2561 จำนวน 6 เรื่อง เวลา 10.45 -12.00 น.
 • อ่านบทคัดย่องานวิจัย ในการประชุมวิชาการ สาธารณสุข วิจัย ครั้งที่ 1 จำนวน 2 เรื่อง และบทความวิจัย 1 เรื่อง
 • อ่านบทคัดย่องานวิจัย The 9th Walailak Research National Conference การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่10 จำนวน 2 เรื่อง
 • วางแผนจัดทีมพยาบาลและไปออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และให้คำปรึกษาตลาดน้ำลิกอร์
 • วางแผนจัดทีมพยาบาล และไปออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ งานวลัยลักษณ์ สงกรานต์
 • วางแผนจัดทีมพยาบาลออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 ณห้างเช็ลทรัล
 • วางแผนจัดทีมพยาบาลและไปออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ งานทะเลสุข คนก็สุข ท่าศาลา เมืองน่าอยู่
  พ.ศ.2559
 • นำเสนองานวิชาการ ใน การจัดประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก " ในความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่อกิจกรรมเสริมหลักสูตร: การพัฒนานวัตกรรมเพื่อคุณภาพการบริการในคลินิก" นำเสนอโดย ผศ. ดร. เกียรติกำจร กุศล
 • นำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง "ผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรจิตอาสาพัฒนาเด็ก เยาวชนวัด และชุมชน รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพทางสุขภาพ" จัดที่ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • เป็นวิทยากรเสนองานวิจัย " คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช" ในงานประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิรุก ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดที่โรแรมทวินโลตัส
 • เป็นวิทยากรเสนองานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง "คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคไตวานเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่รักษาด้วยการฟอกเลือด โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช" จัดที่โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทคัดย่องานวิจัย ในการประชุมวลัยลักษณ์วิจัย จำนวน 6 บทคัดย่อ ได้แก่ 1. ความเครียด สาเหตุของความเครียดและการจัดการความเครียดและความต้องการความช่วยเหลือของนักศึกษาพยาบาล 2. ความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 3. ผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ 4. ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลการปฏิบัติตัวต่อความวิตกกังวลฯ 5. ผลขอโปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพฯ 6. ผลของการให้คำปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจในการเลิกยาเสพติดฯ และ 1 บทความ คือ ความรุนแรงของความปวด และความพึงพอใจต่อการจัดการความปวดฯ จัดประชุมที่ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีฯ ม. วลัยลักษณ์ คิดเป็น เวลา 12 + 6 วัน เท่ากับ 18 วัน
 • ร่วมเขียนบทความวิชาการ เพื่อ นำเสนองานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก ในเรื่อง " ความคิดเห็นต่อการพัฒนาทักษะด้านวิจัยของนักศึกษาพยาบาล โดยบูรณาการรายวิชาวิจัยทางการพยาบาลและการศึกษาอิสระด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ร่วมเขียนบทความวิชาการ นำเสนองนการประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง "การพัฒนาเครื่องมือประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในการประยุกต์ฯ" ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรราช
 • เป็นวิทยากรกลุ่มในการประชุมวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการคิดอย่างมีเหตุผล "Clinical resoning" ในเวลา 2 วัน
 • ไปร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย Decrease Health Care Cost of Older Adulths in Bann Pradoohoum Health Promotion Hospital" ในการประชุม The International Conference : Moving Towards the New Era of NCDs and Global Health. วันที่ 27 -28 ตุลาคม 2559
  พ.ศ.2557
 • เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการ การนำมาตรฐานบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์สู่การปฏิบัติ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี ผู้เข้าประชุม พยาบาลวิชาชีพ 2 รุ่นๆ ละ 100 คน บรรยายตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. 2 วัน ตามหนังสือและโครงการ ที่ สฎ 0032.103/3 ลงวันที่ 20 มกราคม 2557
  กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ์ ภายนอกสถาบัน
       ไม่พบข้อมูล
  หนังสือ
       ไม่พบข้อมูล
  รางวัล
       ไม่พบข้อมูล
  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
       ไม่พบข้อมูล
  ลิขสิทธิ์
       ไม่พบข้อมูล
  สิ่งประดิษฐ์
       ไม่พบข้อมูล

ปิดหน้าต่างนี้
2009 - 2010 © ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Expert System : WU - ES)